Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Gospodarska zbornica Slovenije
Naslov: Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Telefon: 01 5898 000
Faks: 01 5898 100, 5898 200
E-pošta: info@gzs.si
www.gzs.si

Generalna direktorica:

Vesna Nahtigal

Odgovorna uradna oseba:

Datum prve objave kataloga:

16. december 2005

Datum zadnje spremembe:

18. februar 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Delo-GZS/Katalog-informacij-javnega-zna%C4%8Daja

Druge oblike kataloga

/

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: GZS) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost za:

  • uveljavljanje vpliva svojih članov v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti in drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike in gospodarskega sistema,
  • izvajanje gospodarsko pospeševalnih storitev in
  • izvajanje  javnih pooblastil, v skladu z zakonom.

Temeljni namen in cilji vseh dejavnosti GZS so prispevati k izboljševanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na globalnem trgu, ter s tem tudi k rasti in učinkovitosti slovenskega gospodarstva.

Pri nastopanju v socialnem dialogu ima GZS v skladu z zakonom in statutom tudi položaj enega od delodajalskih organizacij v RS.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organigram organa

 Organizacija GZS

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Andrej Brvar
Direktor Infocentra
GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01 5898 461
e-naslov: andrej.brvar@gzs.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ), Uradni list RS, št. 60/2006, 56/2008 - Skl. US, 32/2009 - Odl. US, 110/2009, 14/2010 - Skl. US, 51/2010 - Odl. US, 77/2011

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Register članov GZS

Objava registra članov GZS po ZGZ.

Dovolilnice za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga  
Dostop do javno dostopnih podatkov in vpogled v zasebne podatke o razdeljenih dovolilnicah za mednarodni prevoz blaga med prevoznike, ki imajo veljavno licenco za opravljanje mednarodnih prevozov.

Imetniki licenc za prevoz v cestnem prometu
V Katalogu imetnikov licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu je seznam družb z dodeljeno licenco za izvajanje dejavnosti prevoza blaga v cestnem prometu in/ali izvajanje dejavnosti prevoza potnikov v cestnem prometu. Licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu na osnovi izpolnjevanja pogojev pravnim osebam podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu /ZPCP-1-UPB3/(uradno prečiščeno besedilo UL. RS št. 26/05).

Nacionalni elektronski register

V NER-u so vidna podjetja in upravljavci prevozov z veljavno licenco za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu, v skladu s podeljenim javnim pooblastilom iz 5. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu/ZPCP-2 (UL. RS št. 131/06, vključno s popravkom in vsemi dopolnitvami ter spremembami). 
 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

     

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

  • opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu. Dokument je objavljen v html obliki. Za dostop je potreben internetni brskalnik.

  • opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na sedežu GZS (Infopika, Dimičeva 13, Ljubljana) od ponedeljka do petka v času uradnih ur od 9:00 do 15:00 ter na sedežih območnih zbornic GZS.

  • opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom uredbe

Vse informacije je mogoče pridobiti tudi v tekstovni obliki.

  • opis delnega dostopa

 

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 28/2006, 51/2006, 23/2014 in 50/2014; v nadaljevanju: ZDIJZ-A) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Za informacijo javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira z delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

Če ne gre za katero v 6. členu ZDIJZ-A taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena oseba organa izloči iz dokumenta, če je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino oz. mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05). Ta v 21. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče na kopiji fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, kadar gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. Če bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

 

 

 

4. Stroškovnik iz 36. člena zakona in morebitni cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, stran 8175 (Ur.l. RS 76/2005, 119/2007 in 95/2011)

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Listine in licence

 


Avtor: GZS