Kako smo organizirani?

Organizacijska shema GZS >

Kako poteka upravljanje?
Zbornico preko svojih predstavnikov v organih GZS upravljajo člani. 

Organi GZS

  • Nadzorni odbor GZS
  • Skupščina GZS,
  • Upravni odbor GZS,
  • Predsednik GZS,
  • Generalni direktor GZS.


Skupščino GZS sestavljajo izvoljeni predstavniki članov GZS v skladu s pravilnikom o volitvah organov GZS. Skupščina GZS ima 100 predstavniških mest in odraža ustrezno strukturo članov (malih, srednjih in velikih podjetij).

Upravni odbor GZS sestavljajo vsi predsedniki upravnih odborov združenj in zbornic, generalni direktor in predsednik sveta delavcev GZS. Upravni odbor na predlog predsednika GZS imenuje do tri podpredsednike upravnega odbora.

Predsednika GZS voli Skupščina GZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Njegov mandat traja štiri leti.

Nadzorni odbor zbornice ima 5 članov, ki jih izvoli Skupščina GZS.

Generalnega direktorja GZS imenuje Upravni odbor GZS na predlog predsednika GZS za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.