Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Pravilnik za podelitev »Nagrade Kristine Brenkove« za izvirno slovensko slikanico


 

Pravilnik za podelitev »Nagrade Kristine Brenkove«

za izvirno slovensko slikanico

1. člen

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (v nadaljevanju: ZKZK) pri Gospodarski zbornici Slovenije, vsako leto 22. oktobra, na rojstni dan Kristine Brenkove, podeljuje nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico (NKB ISS)

2. člen

Namen in poslanstvo nagrade je:

 • spodbujanje nastanka izvirnih slovenskih slikanic,
 • izoblikovanje vrednostnih kriterijev za pripravo in ocenjevanje slikanic,
 • spodbujanje branja in bralnih navad,
 • spodbujanje nakupovalnih navad, predvsem nakupovanja dobrih slikanic.

3. člen

Slikanica je natisnjen tekst v prozi ali v verzih z vsaj 40% ilustracij notranjega obsega na najmanj 5 listih različnih formatov ali materialov.

4. člen

Natečaja se lahko udeleži vsak založnik z vsako slikanico, ki izpolnjuje pogoje da je:

 • bila izdana prvič in v razpisanem roku,
 • nosilec projekta slovenska založba,
 • avtor ilustracije slovenski,
 • avtor teksta slovenski.

Nagrado prejme slikanica, ki izpolnjuje vse štiri pogoje.

Nominacijo lahko samo izjemoma prejme tudi slikanica, ki ne izpolnjuje enega od pogojev: ali avtor teksta ni slovenski ali pa ni slovenski avtor ilustracije. Žirija mora tako svojo odločitev posebej utemeljiti.

5. člen

Nagrajenec je slikanica.


Založnik(i) nagrajene(ih) in nominiranih slikanic(e)(e) dobi(jo) pravico uporabe blagovne znamke NKB ISS in znaka »Nominirana slikanica« oz. »Nagrajena slikanica«, ki ga prejmejo v digitalni obliki. Nagrajenci in nominiranci so dolžni blagovno znamko NKB ISS izkoriščati v skladu s tem pravilnikom in materialom, ki ga prejmejo od ZKZK.

Založnik(i) nagrajene(ih) slikanic(e) prejme(jo) plaketo, avtor besedila in avtor ilustracije pa plaketo in denarno nagrado po sklepu UO ZKZK.

V primeru, da je avtor besedila in/ali avtor ilustracije preminil, ali kadar gre za ljudsko izročilo, se denarna nagrada ne podeli.

V primeru, da je avtorjev več, si nagrado razdelijo.

Lastnik blagovne znamke NKB ISS jeZKZK.

Nagrada semora podeliti vsako leto.

6. člen

Nagrade podeljuje neodvisna, do 3 članska žirija sestavljena izstrokovnjakov likovnega, literarnega in oblikovalskega področja. Nobeden od članov žirije ne sme biti v poslovnem odnosu zzaložbo, ki se prijavi na ta natečaj.

Žirijo vsakokrat imenuje UO ZKZK. Žirija ima predsednika/co, ki vodi delo žirije.

Mandat žirije traja 2 let in se lahko ponovi. Delo članov žirije je honorirano, višino honorarjev določi UO ZKZK hkrati ob imenovanju članov žirije.

7. člen

Žirija ocenjuje slikanice na podlagi ocenjevalnega lista, ki je sestavni del tega pravilnika ter na podlagi kriterijev oblikovalskih, literarnih in založniških standardov, pri tem pa upošteva skladnost oblike, vsebine in materialov.

8. člen

Odločitve žirije so dokončne in jim ni mogoče ugovarjati. Tudi pravna pot ugovora zoper odločitve žirije je izključena.

9. člen

Nagrajeno slikanico žirija izbere na podlagi razpisa natečaja. Natečaj mora biti razpisan do 25. avgusta vsako leto s 30 dnevnim rokom za prijavo slikanic pod pogoji iz 4. člena tega pravilnika. Nominacije za nagrado se javno objavijo najmanj 14 dni pred podelitvijo nagrade.

Razpis se objavi:

 • s pozivom založbam,
 • z objavo na spletnih straneh GZS ZKZK.

Razpis mora vsebovati naslednje podatke:

 • datum razpisa,
 • rok in kraj za pošiljanje predlaganih del,
 • datume sprejetja odločitev,
 • datum in kraj podelitve nagrade.

10. člen

Vsak prijavitelj pošlje na sedež ZKZK 2 (dva) izvoda vsake slikanice, ki jo prijavlja in izpolnjen prijavni obrazec za vsak prijavljeni naslov. Prijavni obrazec je sestavni del tega pravilnika.

Založbe, ki prijavljajo slikanice na natečaj, knjige pošljejo na svoje stroške na naslov naveden v razpisu. Prijavnine ali kotizacije za člane GZS ZKZK ni.

Vse prijavljene slikanice, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa, se redno razstavijo na knjižnih prireditvah tekočega leta. Po zaključku koledarskega leta, v katerem so bile prijavljene, se v celoti odstopijo v dobrodelne namene po sklepu UO ZKZK.

11. člen

Za tolmačenje pravilnika in za reševanje morebitnih sporov je pristojen direktor ZKZK.

12. člen

Ta pravilnik stopil v veljavo, ko ga na svoji seji sprejme UO ZKZK.

Predsednik UO ZKZK
Bojan Švigelj, l.r.

Ljubljana, 5. 2. 2013

Avtor: GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev