Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je za vas pripravila Nepremičninski slovar kjer so zbrani izrazi, ki se pojavljajo in uporabljajo pri vsakdanjem poslovanju nepremičninami.

Vir razlag je veljavna zakonodaja in Slovar slovenskega knjižnega jezika


A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

A

Adaptacija

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Preureditev, prenovitev; prilagoditev okolju.

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 209. člen - od 1.6.2018 ni v veljavi:
»Adaptacija« in »obnova« pomenita »investicijska vzdrževalna dela«.

(ZGO-1) 2. člen - od 1.6.2018 ni v veljavi:
Pojem investicijskih vzdrževalnih del zajema »vzdrževanje objekta« ki pomeni izvedbo del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist. 

Ara

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

(npr.: pri sklepanju pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičnini)

Obligacijski zakonik 
(OZ) 64. člen:

Če je ob sklenitvi pogodbe ena stranka dala drugi stranki nek znesek denarja ali neko količino drugih nadomestnih stvari v znamenje, da je pogodba sklenjena (ara), se šteje, da je pogodba sklenjena, ko je ara dana, razen če ni dogovorjeno kaj drugega.
Pri izpolnitvi pogodbe se mora ara vrniti ali všteti v izpolnitev obveznosti.
Če ni dogovorjeno kaj drugega, ne more stranka, ki je dala aro, odstopiti od pogodbe s tem, da pusti aro drugi stranki; prav tako ne more tega storiti druga stranka s tem, da vrne dvojno aro.


POMEN:
- dokazni pomen
- utrditev izpolnitve pogodbene obveznosti
- delna izpolnitev pogodbene obveznosti

Atrij

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Nepokrit osrednji prostor starorimske hiše.

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Stanovanjski zakon (SZ-14. člen:
Individualni prostori, ki pripadajo določenim posameznim delom.

B

Balkon

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Ograjen pomol iz hišnega zidu, z vrati povezan z notranjimi prostori.

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Stanovanjski zakon
 (SZ-14. člen:
Individualni prostori, ki pripadajo določenim posameznim delom.

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 2): Odprt balkon je pomol iz zidu in je lahko ograjen samo z ograjo. Zaprt balkon je balkon, ki je zaprt z vseh strani in pokrit.

 

Bencinski servis

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Bencinski servis je nadstrešek bencinskega, plinskega servisa s točilnimi napravami za maloprodajo naftnih derivatov.

Bistvene zahteve

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Gradbeni zakon (GZ) 3.člen:

Bistvene zahteve so gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite rabe.

Bivalni prostor

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 2) :

Bivalni prostor je prostor namenjen za bivanje.

Bivalna enota

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

 Stanovanjski zakon (SZ-1) 6. člen:
Stanovanjske enote v vseh vrstah stanovanjskih stavb za posebne namene so bivalne enote, ki se glede na namen in način uporabe razvrščajo na bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje, bivalne enote s sanitarijami oziroma kopalnico in souporabo kuhinje ter bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo.


Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb - 2. člen:
Bivalna enota po tem pravilniku je grajen ali premičen prostor ali skupina prostorov, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1): Bivalna enota je stanovanjska enota v stanovanjski stavbi za posebne družbene skupine.

Blok

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Veliko, večstanovanjsko poslopje.

Bruto tlorisna površina stavbe

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju: 

Slovenski standardi za lastnosti stavb, SIST ISO 9836:

Je skupna površina vseh etaž stavbe.
Etaže so lahko nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstrešja, terase, strešne terase, površine tehničnih in skladiščnih prostorov. Razlikovati je potrebno med tlorisnimi površinami, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti; tlorisnimi površinami, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa pokrite (lože) in tlorisnimi površinami, ki so obdane z elementi kot so npr. parapeti, venci, ograje in niso pokrite (balkoni).

Bruto tlorisna površina etaže

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Slovenski standardi za lastnosti stavb, SIST ISO 9836:
Se dobi iz zunanjih dimenzij, obodnih elementov v višini tal etaže. Ometi, fasane obloke in parapeti so všteti. utori in štrline, narejeni iz konstrukcijskih ali estetskih razlogov, spremembe profila po višini niso vključeni, če ne spreminjajo neto tlorisne površine.

Bruto tlorisna površina je sestavljena iz neto tlorisne površine in tlorisne površine, ki jo zavzema konstrukcija.

Bolnica

 Uporaba na nepremičnisnkem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Bolnica, zdravstveni dom je del stavbe za izvajanje zdravstvene dejavnosti v stavbah, ki so zgrajene kot stavbe za zdravstveno oskrbo.

Boniteta zemljišča

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

 
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2) 2. člen:
Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se v obliki bonitetnih točk za vsako kmetijsko in gozdno zemljišče vodi v zemljiškem katastru po predpisih o evidentiranju nepremičnin.

C

Cenitev

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Določiti denarno vrednost; ugotavljati veljavo ali vrednost.

Cenilec

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Kdor opravlja cenitev.

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje dostopen imenik sodnih cenilcev nepremičnin>>
Č

Črna gradnja

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

(Nedovoljena gradnja)
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 2.člen:
Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna gradnja, nevarna gradnja.

(Nelegalna gradnja)
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 2. člen:
Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja.


 

D

Davčna osnova

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:

Davčna osnova je  količina vrednosti ali dobrin, od katerih se odmeri davek.

Davčna stopnja

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Vrsta posameznih enot kake skupine po stopnjah, zaporedju.

Davek

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Splošna dajatev za kritje skupnih izdatkov javne uprave.

Davek na dodano vrednost

Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS:
 DDV se obdavčuje dodana vrednost.
DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika. Gre za potrošno obliko davka na dodano vrednost, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah menjave.
 Davčni zavezanec načeloma DDV obračunava in plačuje od vsake dobave blaga ali storitev oziroma od transakcij, ki se po DDV zakonodaji obravnavajo kot dobave blaga ali storitev, razen od nekaterih, točno določenih transakcij, ki so oproščene plačila DDV.

Davek na dohodek pravnih oseb

Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS:
Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb. Zavezanci po ZDDPO-2 so vse pravne osebe, tako domačega kot tujega prava, razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zavezanci za obračunavanje davka so tudi zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere zakon sicer določa oprostitev davka v delu nepridobitne dejavnosti.

Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 so dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji (obdavčitev na podlagi davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb), ter dohodki z virom v Sloveniji, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja na viru (obdavčitev na podlagi obračuna davčnega odtegljaja).

Splošna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb znaša 19%, stopnja za obračun davčnega odtegljaja pa 15%.

Davek na promet nepremičnin

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

 Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-23. člen :

 Davek se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem (v nadaljevanju: prenos) stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja.
Promet nepremičnin po tem zakonu je vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini (v nadaljnjem besedilu: prenos nepremičnin).

Za prenos nepremičnin v skladu s prejšnjim odstavkom se šteje tudi:
- zamenjava ene nepremičnine za drugo nepremičnino;
- finančni najem nepremičnine;
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje čez mejo nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
- prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
- prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

Za promet nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, ki je nastala na podlagi priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.

Davek od premoženja

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Zakon o davkih občanov  (ZDO) 156. člen
(Odločba US; uporablja se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin)

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže;
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo.

Del stavbe za industrijsko rabo

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe za industrijsko rabo so prostori za industrijsko proizvodnjo, prostori za servisiranje in popravilo vozil, shranjevanje opreme in materiala za proizvodnjo in vzdrževanje cest, železnic in ostale infrastrukture, prostori za hranjenje in pretovor.

Del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje izobraževalne dejavnosti ter raziskovalno delo v stavbah, ki niso zgrajene kot stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.

Del stavbe za izvajanje komunikacij

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe za izvajanje komunikacij so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje elektronskih komunikacij.

Del stavbe za kulturo in razvedrilo

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe za kulturo in razvedrilo so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje kulturne dejavnosti in prostori namenjeni razvedrilu.

Del stavbe za opravljanje storitev

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe za opravljanje storitev so prostori za opravljanje storitvene dejavnosti ter ostali prostori povezani s storitveno dejavnostjo.

Del stavbe za potniški promet

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe za potniški promet so prostori, ki jih uporabljajo potniki in prostori za delovanje potniškega prometa.

Del stavbe za spravilo pridelka

 Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

So prostori za shranjevanje in predelavo lastnih kmetijskih pridelkov.

Del stavbe za težko industrijo

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe za težko industrijo so prostori, ki se uporabljajo za proizvodnjo težke industrije in izdelkov za gradbeništvo, proizvodnja mavca, cementa, apna, opeke, strešnikov.

 

Del stavbe z rezervoarjem, silosi

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

Del stavbe z rezervoarjem je rezervoar, silos ali prostor z rezervoarjem večjim od 20 m3.

Del stavbe za opravljanje verskih obredov

 Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

So prostori za bogoslužje.

Del stavbe za zdravstveno oskrbo

 Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (priloga 1):

So prostori, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v stavbah, ki niso zgrajene kot stavbe za zdravstveno oskrbo.

Denarna sredstva

Splošna uporaba:

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED)
4. člen :  

Denarna sredstva so bankovci in kovanci, knjižni denar in elektronski denar v skladu z 11. točko tega zakona.

 

Denarno nakazilo

Splošna uporaba:

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 10. člen :

Denarno nakazilo je plačilna storitev, pri kateri ponudnik plačilnih storitev prejme plačnikova denarna sredstva, ne da bi odprl plačilni račun za plačnika ali prejemnika plačila, izključno z namenom, da se enak znesek denarnih sredstev da na razpolago prejemniku plačila ali se prenese prejemnikovemu ponudniku plačilnih storitev, ki da sredstva na razpolago prejemniku plačila ali jih prenese na prejemnikov plačilni račun.

Dokazilo o pravici graditi

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 2. člen - od 1.6.2018 ni v veljavi:

Dokazilo o pravici graditi je dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici ali o kateri drugi pravici, na podlagi katere lahko investitor na določenem zemljišču oziroma objektu izvaja gradnjo.

Dokazilo o zanesljivosti

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) 2. člen - od 1.6.2018 ni v veljavi:

Dokazilo o zanesljivosti objekta je izjava s prilogami, ki dokazujejo, da bo objekt kot celota pri uporabi in vzdrževanju izpolnjeval predpisane bistvene zahteve.

Dokončanje gradnje

 

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Gradbeni zakon (GZ) 3. člen:

Konec izvajanja del, ki zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev in minimalno komunalno oskrbo objekta.

Dokončnost

Splošno:

Zakon o upravnem postopku (ZUP-H) 224. člen:

Odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, je dokončna.
Z dokončnostjo lahko stranka prične izvajati pravico, če zakon ne določa drugače.

Dolžnikova zamuda

Splošno:

Obligacijski zakonik (OZ) 299. člen:

Dolžnik pride v zamudo, če ne izpolni obveznosti v roku, ki je določen za izpolnitev.
Če rok za izpolnitev ni določen, pride dolžnik v zamudo, ko upnik ustno ali pisno, z izvensodnim opominom ali z začetkom kakšnega postopka, katerega namen je doseči izpolnitev obveznosti, zahteva od njega, naj izpolni svojo obveznost.

Dom

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:

Dom je prostor, hiša, kjer kdo stalno živi, od koder izhaja.

 

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Uradni list Republike Slovenije (UL RS) št. 41:

Deli stavb za kratkotrajno nastanitev, v stavbah, ki niso zgrajene kot hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev.


Drug gradbeni poseg

 

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Gradbeni zakon (GZ) 3.člen:

Posledica gradbenih del, ni stavba ali gradbeni inženirski objekt ter pomeni poseg v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim ter trajno spreminja podobo ali rabo prostora.

 

Del stavbe za zaščito

 
E

Ekskluzivno posredovanje

Splošno:
(posredovanje)

Obligacijski zakonik (OZ) 837. člen

S posredniško pogodbo se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, naročitelj pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo, če bo pogodba sklenjena.Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju
(ekskluzivno posredovanje)

 Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) 22. člen:
 Če se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.
 V primeru iz prejšnjega odstavka ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

Elektronski denar

Splošna uporaba:

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 4. člen :

Elektronski denar je shranjena denarna vrednost v obliki terjatve imetnika elektronskega denarja do izdajatelja elektronskega denarja, ki:

-  je v elektronski obliki, vključno z magnetno,
-  jo izda izdajatelj elektronskega denarja na podlagi prejema denarnih sredstev za namen izvrševanja plačilnih transakcij, in
-  jo kot plačilno sredstvo sprejme oseba, ki ni izdajatelj elektronskega denarja.

Enosobno stanovanje

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Stanovanje, ki ima eno sobo.

Enostanovanjska stavba

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Hiša - stavba, namenjena zlasti za bivanje ljudi; enostanovanjska hiša - hiša, ki ima eno stanovanje. 

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (
ZVKSES) 2. člen:
 
Enostanovanjska stavba je nepremičnina, katere sestavina je stavba, ki tvori eno samo funkcionalno celoto.

Enostaven objekt

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:

 Gradbeni zakon (GZ) 3. člen: 
Enostavni objekt je objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko enostaven in prostorsko manj zaznaven.

Enostavni objekti so navedeni na povezavi>> priloge 2,
 ki je sestavni del Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

Etažna lastnina

Splošna pogovorna uporaba, SSKJ:
Lastništvo dela poslopja, navadno stanovanja v večstanovanjski hiši.

Uporaba in razlaga na nepremičninskem področju:
 

Stvarnopravni zakonik (SPZ) 105. člen :
Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov.
Posamezni del zgradbe mora predstavljati samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so zlasti stanovanje, poslovni prostor ali drug samostojen prostor. K posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi individualno odmejeni prostori, če so del nepremičnine v solastnini etažnih lastnikov.
Skupni deli zgradbe so drugi deli, namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov, in zemljišče, na katerem stoji zgradba. Med skupne dele lahko spadajo tudi druge nepremičnine.
Solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu. Solastnini na skupnih delih se ni mogoče odpovedati.
Nihče od solastnikov ne more zahtevati delitve solastnine na skupnih delih.

Stanovanjski zakon (SZ-1) 12. člen :
Večstanovanjska stavba je lahko v etažni lastnini pod pogoji, ki jih določa stvarnopravni zakonik.

Evidentiranje nepremičnin

Razlaga in uporaba na nepremičninskem področju:

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) 1. člen:

Evidentiranjnepremičnin po tem zakonu obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin.

 

F

Fiduciarni račun

Splošna uporaba:
Fiduciarni denarni račun je poseben transakcijski račun, ločen od transakcijskega računa, na katerem uporabnik ločeno od poslovnega računa zbira sredstva svojih strank.