Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pridobitev certifikata Zaupanja vreden upravnik

 

Certifikat Zaupanja vreden upravnik lahko pridobi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje po Pravilniku o certifikatu Zaupanja vreden upravnik

Postopek podelitve certifikata, vodi strokovna služba ZPN na podlagi vloge, ki jo na sedež GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, vloži vlagatelj. Strokovna služba ZPN pred podelitvijo certifikata preverja in ugotavlja naslednje pogoje: 

 • da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320 po SKD 2008);
 • da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
 • da zakoniti zastopnik ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet;
 • da gospodarski subjekt kot pravna oseba v zadnjih 5. letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v skladu z zakonom, ki ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja ali v povezavi z dejavnostjo upravljanja nepremičnin;
 • da je pri gospodarskem subjektu v rednem delovnem razmerju zaposlena vsaj ena oseba, ki ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti ali VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti;
 • da vlagatelj v obliki ustreznih delovnih razmerij ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih nalog, ter zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje za kadre;
 • da etažnim lastnikom zagotavlja varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi,
 • da je knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta skladno s stanjem na transakcijskem računu;
 • da za delitev stroškov upravljanja uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev,
 • da ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja;
 • da ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Certifikat podeli direktor ZPN s sklepom z veljavnostjo do 31.5. prihodnjega leta in se lahko na podlagi ustrezne vloge podaljša za eno leto.   Strokovna služba ZPN objavi in vodi katalog imetnikov certifikata na spletni strani ZPN. Imetnik certifikata lahko uporablja logotip in značke certifikata v skladu s pravili.  

 

Vložitev vloge za pridobitev ali podaljšanje certifikata 

 


Napotki pri prilaganju dokazil, ki jih mora skladno z 2. in 3. odstavkom Pravilnika o certifikatu Zaupanja vreden upravnik, preložiti vlagatelj:

 

 • Izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje za direktorja ali nosilca dejavnosti in za gospodarski subjekt. Navodila za pridobitev izpiskov so dostopna na spletni strani Ministrstva za pravosodje>>
 • Fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje poslovne odgovornosti>> Kapitalska ustreznost ali zagotovitev zavarovanja poslovne odgovornosti ali kombinacija obeh, skupno NAJMANJ do višine 1 EUR za vsak m2 površin nepremičnin s katerimi upravlja
 • Revizijsko poročilo o stanju sredstev rezervnega sklada na dan 31.12. preteklega leta ali potrjen izpis s strani banke o stanju sredstev rezervnega sklada, da ta izkazuje dejansko stanje in je to primerljivo s stanjem sredstev na računu oz. depozitu dne 31.12. preteklega poslovnega leta.
 • Dokazila o programski opremi za delitev stroškov upravljanja, pri  čemer kot dokazilo ustreza izjava o programski opremi, računalniških programih, ki jih uporablja za delitev stroškov upravljanja.
 • Dokazila o sistemu preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja, pri čemer kot dokazilo ustreza izjava o načinu preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja. 

 

 • Obrazec 1
 • Obrazec 2 - pri izpolnjevanju Obrazca 2 in Obrazca 3, jasno opredelite izobrazbo vlagatelja in izobrazbo kadrov ter razmerje do vlagatelja.
 • Obrazec 3

Stroške postopka za pridobitev  certifikata "Zaupanja vreden upravnik" v višini 100,00 € + DDV (122,00€ z DDV)  člani GZS-ZPN oz.  300,00 € + DDV (366,00€ z DDV) ostali je potrebno s sklicem 2060-612  vplačati na:
TRR: 02924-0017841495, Banka: NLB Ljubljana, IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X ali TRR: 03100-1002177231, Banka: SKB d.d., IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X. Prejemnik: GZS ID za DDV: SI73354376, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. 

Cena za dodaten izvod potrdila ali nalepke znaša 5,00 € + DDV (6,10€ z DDV) za člane GZS-ZPN oz.  10,00 € + DDV (12,20€ z DDV) za ostale.