Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pridobitev certifikata Zaupanja vreden upravnik

 

Certifikat Zaupanja vreden upravnik lahko pridobi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje po Pravilniku o certifikatu Zaupanja vreden upravnik

Postopek podelitve certifikata, vodi strokovna služba ZPN na podlagi vloge, ki jo na sedež GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, vloži vlagatelj. Strokovna služba ZPN pred podelitvijo certifikata preverja in ugotavlja naslednje pogoje: 

 • da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320 po SKD 2008);
 • da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
 • da zakoniti zastopnik ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet;
 • da gospodarski subjekt kot pravna oseba v zadnjih 5. letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v skladu z zakonom, ki ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja ali v povezavi z dejavnostjo upravljanja nepremičnin;
 • da je pri gospodarskem subjektu v rednem delovnem razmerju zaposlena vsaj ena oseba, ki ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti ali VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti;
 • da vlagatelj v obliki ustreznih delovnih razmerij ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih nalog, ter zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje za kadre;
 • da etažnim lastnikom zagotavlja varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi,
 • da je knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta skladno s stanjem na transakcijskem računu;
 • da za delitev stroškov upravljanja uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev,
 • da ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja;
 • da ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Certifikat podeli direktor ZPN s sklepom z veljavnostjo do 31.5. prihodnjega leta. Strokovna služba ZPN objavi in vodi katalog imetnikov certifikata na spletni strani ZPN. Imetnik certifikata lahko uporablja logotip in značke certifikata v skladu s pravili.  

 

Vložitev vloge za pridobitev certifikata 

 


Napotki pri prilaganju dokazil, ki jih mora skladno z 2. in 3. odstavkom Pravilnika o certifikatu Zaupanja vreden upravnik, preložiti vlagatelj:

 

 • Izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje za direktorja ali nosilca dejavnosti in za gospodarski subjekt. Navodila za pridobitev izpiskov so dostopna na spletni strani Ministrstva za pravosodje>>
 • Fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje poslovne odgovornosti>> Kapitalska ustreznost ali zagotovitev zavarovanja poslovne odgovornosti ali kombinacija obeh, skupno NAJMANJ do višine 1 EUR za vsak m2 površin nepremičnin s katerimi upravlja
 • Revizijsko poročilo o stanju sredstev rezervnega sklada na dan 31.12. preteklega leta ali potrjen izpis s strani banke o stanju sredstev rezervnega sklada, da ta izkazuje dejansko stanje in je to primerljivo s stanjem sredstev na računu oz. depozitu dne 31.12. preteklega poslovnega leta.
 • Dokazila o programski opremi za delitev stroškov upravljanja, pri  čemer kot dokazilo ustreza izjava o programski opremi, računalniških programih, ki jih uporablja za delitev stroškov upravljanja.
 • Dokazila o sistemu preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja, pri čemer kot dokazilo ustreza izjava o načinu preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja. 

 

 • Obrazec 1
 • Obrazec 2 - pri izpolnjevanju Obrazca 2 in Obrazca 3, jasno opredelite izobrazbo vlagatelja in izobrazbo kadrov ter razmerje do vlagatelja.
 • Obrazec 3
 • Obrazec 5 -  izjava o nespremenjenih  podatkih

Stroške postopka za pridobitev  certifikata "Zaupanja vreden upravnik" v višini 100,00 € + DDV (122,00€ z DDV)  člani GZS-ZPN oz.  300,00 € + DDV (366,00€ z DDV) ostali je potrebno s sklicem 2060-612  vplačati na:
TRR: 02924-0017841495, Banka: NLB Ljubljana, IBAN SI56029240017841495; SWIFT LJBASI2X ali TRR: 03100-1002177231, Banka: SKB d.d., IBAN SI56031001002177231; SWIFT SKBASI2X. Prejemnik: GZS ID za DDV: SI73354376, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. 

Cena za dodaten izvod potrdila ali nalepke znaša 5,00 € + DDV (6,10€ z DDV) za člane GZS-ZPN oz.  10,00 € + DDV (12,20€ z DDV) za ostale.