Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Končanje začasnega uvoza


  Začasni uvoz se praviloma konča s ponovnim izvozom in uvozom blaga v roku enega leta. Običajno v eni pošiljki, lahko pa tudi v več pošiljkah (potrebuje se ustrezo število notranjih listov).

  Po konvenciji o začasnem uvozu blaga ATA zvezek velja eno leto. Pri vračilu blaga bodite pozorni tudi na roke, ki jih določijo carinski organi posameznih držav. Carinski organi lahko pri uvozu blaga določilo krajši rok za ponovni izvoz, odvisno od namena začasnega uvoza in vrste blaga. V kolikor predvidevate kasnejši ponovni izvoz (uvoz) blaga, toda znotraj roka veljavnosti zvezka ATA, vložite pisno prošnjo za podaljšanje roka ponovnega izvoza na ustrezni carinski organ, saj nekatere države zahtevajo plačilo kazni v primeru prekoračitve roka (npr. Srbija).

  Kadar to upravičujejo okoliščine in dovoljuje notranja zakonodaja, se sme začasni uvoz končati s sprostitvijo v prosti promet v skladu s pogoji in formalnostmi, ki veljajo za tovrstne primere. Blago je treba uvozno in izvozno ocariniti.

  Začasni uvoz se lahko konča tudi, če imetnik blaga carinskim organom dokaže, da je blago uničeno ali popolnoma izgubljeno zaradi nesreče ali višje sile. V tem primeru je imetnik lahko oproščen plačila uvoznih dajatev.


  Podaljšanje ATA zvezka 
  Podaljšanje veljavnosti ATA zvezkov ATA glede na določila ATA  konvencije ni dovoljeno. Rok za ponovni izvoz blaga, uvoženega z zvezkom ATA, nikakor ne sme presegati obdobja veljavnosti ATA zvezka, ki je vedno eno leto.

  Nadomestni ATA zvezek
  Zvezek ATA je namenjen za začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo. V izjemnih primerih, ko blago ostane v tujini po preteku roka veljavnosti zvezka, se lahko izda nadomestni ATA zvezek (Konvencija o začasnem uvozu, UL-MP št.22/2000, VI. Poglavje, 14. člen).

  S tem se imetniku zvezka prihrani postopek ponovnega izvoza blaga s carinskimi deklaracijami. Pogoji glede izdaje nadomestnih zvezkov se med državami razlikujejo, zato jih je potrebno prej preveriti v seznamu držav.

  Nadomestni zvezek mora biti popolnoma identičen prvotnemu ATA zvezku. Izda se po enakem postopku, toda pod drugo serijsko številko ter z novim datumom izdaje in veljavnosti (obvezna nova vloga in plačilo premije), na platnici nadomestnega pa mora biti še žig Replacement of SI & (številka prvotnega zvezka).

  Imetnik zvezkov mora pred potekom prvotnega ATA zvezka domačim in tujim carinskim organom predložiti oba zvezka. Če carinski organi odobrijo podaljšanje začasnega izvoza/uvoza, le ti istočasno zaključijo prvotni zvezek in potrdijo novega, ki ponovno velja eno leto. Imetnik pravilno zaključen prvotni zvezek ATA vrne izdajatelju GZS, nadomestni pa spremlja blago.

   

  Nadomestni ATA zvezek  

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/