PRAVILNIK O UPRAVLJANJU PREMOŽENJA GZS

 

Upravni odbor GZS je na podlagi petega odstavka  70a. člena statuta GZS na svoji 2. seji, dne 15.7. 2015, sprejel

  

PRAVILNIK  O UPRAVLJANJU PREMOŽENJA GZS 

1. člen

 

Ta pravilnik vsebuje temeljna pravila za upravljanje stvarnega premoženja in finančnih naložb GZS (v nadaljevanju:premoženje).

Za upravljanje premoženja skrbi Odbor za upravljanje premoženja v skladu z določili tega pravilnika. 

2. člen

Upravljanje premoženja po tem pravilniku pomeni skrb za pravno in dejansko urejeno uporabo in vzdrževanje stvarnega premoženja (nepremičnin in premičnin) in upravljanje s finančnimi naložbami tako, da se zagotavlja ekonomsko optimalna materiala podpora za uresničevanje poslovnih načrtov GZS na vseh treh ravneh njenega organiziranja (skupne naloge, panožne in območne organizacijske enote).

3. člen

Upravljanje premoženja pomeni tudi skrb za uresničevanje četrtega odstavka 70a. člena statuta GZS,  po katerem vsaka organizacijska enota plačuje stroške svojega obratovanja in amortizacijo za prostore, ki jih uporablja v skladu s programom upravljanja premoženja GZS in je sorazmerno svojemu deležu upravičenj na premoženju iz drugega odstavka 70a. člena  udeležena v bremenih in koristih, ki jih prinaša premoženje. 

4. člen

Poleg temeljnih pravil po tem pravilniku se pri upravljanju premoženja uporabljajo tudi drugi uveljavljeni standardi in pravila stroke pri upravljanju stvarnega premoženja in finančnih naložb. 

5. člen

Premoženje, ki ga noben del sistema GZS ne potrebuje za  izvajanje svojih dejavnosti, ali je nefunkcionalno ali nima posebnega strateškega ali razvojnega pomena se proda (dezinvestiranje) ali odda v ekonomsko upravičen najem.

Premoženja ni mogoče odtujiti neodplačno.       

6. člen

Upravljanje premoženja poteka v skladu s programom upravljanja premoženja, ki ga sprejme Upravni odbor GZS kot del letnega plana GZS in ki še zlasti vsebuje oceno funkcionalnosti posameznih delov stvarnega premoženja, zlasti nepremičnin, in finančnih naložb ter  njihovega strateškega pomena kot podlage za kratkoročno in dolgoročno strategijo potrebnega dezinvestiranja in namenske porabe kupnine.    

7. člen

Strategija dezinvestiranja, ki jo sprejme Upravni odbor GZS, opredeljuje pomembnejše dele premoženja za odprodajo, časovne okvire dezinvestiranja in namene, za katere se uporabi kupnina. 

Ob tem se že v celoti upošteva sprejeti sklep Upravnega odbora GZS,  št. 4.5, na 19. seji, z dne 2.12. 2014, s katerim je sprejel strategijo postopnega dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja v naslednjih petih letih. 

8. člen

 Pred odprodajo nepotrebnega ali nefunkcionalnega stvarnega premoženja in finančnih naložb, katerih knjigovodska vrednost presega 20.000,00 EUR evrov in je to ekonomsko upravičeno, je potrebno pridobiti cenitev cenilca z veljavno licenco Slovenskega inštituta za revizijo.

V kolikor prodajna vrednost presega 200.000 evrov, mora odprodajo premoženja predhodno odobriti Upravni odbor GZS.

9. člen

 V  primerih pridobivanja ponudb na trgu, se GZS praviloma ravna po načelu ekonomsko najbolj ugodne ponudbe ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, ki lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo ter druge kriterije in pogoje, s katerimi se za GZS zagotavljajo najboljši dolgoročni in kratkoročni učinki.

Izračun stroškov v življenjski dobi v ustreznem obsegu zlasti zajema vse ali del naslednjih stroškov:

–          stroški, povezani s pridobitvijo;
–          stroški uporabe, kot je poraba energije in drugih virov;
–          stroški vzdrževanja;
–          stroški, povezani s koncem življenjske dobe, kot so stroški zbiranja in recikliranja. 

10. člen

Kupnina od prodanega premoženja se uporabi za namene, ki so določeni v programu upravljana s premoženjem in strategiji dezinvestiranja, ki ju v skladu s 6 in 7. členom tega pravilnika sprejme Upravni odbor GZS, in je prvenstveno namenjena osnovnemu delovanju zbornice in vseh njenih sestavnih delov.   

11. člen 

Odbor za upravljanje premoženja (v nadaljevanju: Odbor) ima 3 člane, ki jih imenuje Upravni odbor GZS.

Mandat članov odbora traja štiri leta.

Odbor ima naslednje naloge:

  • pripravlja predlog programa upravljanja premoženja iz 6. člena tega pravilnika  in ga posreduje v potrditev Upravnemu odboru GZS;
  • ob podpori strokovnih služb GZS skrbi za izvedbo programa upravljanja premoženja iz prejšnje alineje v skladu s tem pravilnikom;
  • sprejme svoj letni operativni program dela, ki je sestavni del letnega plana zbornic;
  • pripravlja  poročila o svojem delu, od katerih je letno poročilo Nadzornemu odboru GZS in Upravnemu odboru GZS sestavni del letnega poročila zbornice ob zaključku poslovnega leta. 

12. člen

 

Odbor sprejema svoje odločitve na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik Odbora v skladu z operativnim programom dela Odbora.

Odbor je sklepčen, če se ga udeleži več kot polovica članov.

Odbor si prizadeva sprejemati svoje odločitve soglasno, če to ni možno pa odloči z večino glasov vseh članov.

 

13. člen 

Sej Odbora se udeležuje tudi generalni direktor GZS, ki zagotavlja Odboru potrebno podporo strokovnih služb GZS in izvedbo tistih opravil pri izvajanju upravljanja s premoženjem, kjer nastopa kot zakoniti zastopnik GZS v pravnem prometu.

Vabila z gradivi za seje Odbora prejema tudi predsednik GZS, ki se jih lahko udeležuje po svoji presoji.

V kolikor generalni direktor GZS ali predsednik GZS kot zakoniti zastopnik GZS meni, da predlog določene odločitve Odbora ni ustrezen, lahko zahteva, da zavzame do njega stališče Nadzorni odbor GZS, lahko pa ga posreduje tudi Upravnemu odboru GZS v dokončno presojo in odločitev. 

14. člen 

Odbor dvakrat letno poroča o svojem delu generalnemu direktorju GZS in predsedniku GZS, letno pa Nadzornemu odboru GZS in Upravnemu odboru GZS v okviru letnega zaključnega poročila zbornice. 

15. člen

Ta pravilnik se objavi  na spletnih straneh GZS.

 

 

Marjan Mačkošek
Predsednik GZS