Register članov GZS

Zbornica mora v skladu s 3. odstavkom 7. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (UL RS Št. 60/06) register svojih članov objaviti javno na svojih spletnih straneh. Ta register mora vsebovati vsaj naslednje podatke o svojih članih: davčno številko podjetja, firmo in sedež, šifro in navedbo glavne dejavnosti člana, kot je vpisana v Poslovnem registru Slovenije, datum vstopa v zbornico ter podatek o tem, ali je član tej zbornici dal svoj glas za računanje reprezentativnosti v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega zakona. Član zbornice je dolžan v 15 dneh sporočiti zbornici vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka.

Register članov GZS