Vprašanja in odgovori s področja upravljanja in področja posredovanja v prometu z nepremičninami

 

GZS-ZPN v sodelovanju s Pravno službo GZS  pripravlja in odgovarja na vprašanja svojih članov ter uporabnikov njihovih storitev. 

Opozarjamo pa da, avtentično razlago posameznih določb zakona lahko da le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona, ZPN ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi ravnanj, ki izhajajo iz neobvezujočih odgovorov na vprašanja. 

Pravna mnenja in odgovori se nanaša na konkretno pravno razmerje in/ali situacijo pri tem pa so bili izključno upoštevani: posredovan opis dejanskega stanja, posredovana in/ali pribavljena dokumentacija in splošno veljavni predpisi. Mnenje je pripravljeno na podlagi najboljšega znanja in osebne presoje pripravljavca. Strokovna služba ZPN in Pravna služba GZS opozarjata in ne prevzemata nobene odgovornost, da kljub temu, da je mnenje ustvarjeno po najboljšem znanju, ugotovitve v nobenem primeru ne pomenijo meritorne odločitve v predmetni zadevi, ali da organ, ki je pristojen za presojo zadeve, ne bi mogel odločiti drugače.

Vprašanja in odgovori


Pravna mnenja in stališča ZPN


Članom ZPN in združenj ZDNP,  ZUN,  ZOP in ZSS so na voljo abstrahirana pravna mnenja in odgovori, ki jih je za naše člane pripravila strokovna služba ZPN ali Pravna služba GZS. 

Opozarjamo pa da, avtentično razlago posameznih določb zakona lahko daje le Državni zbor, neobvezno pa predlagatelj zakona.

Pravna mnenja in odgovori se nanaša na konkretno pravno razmerje in/ali situacijo pri tem pa so bili izključno upoštevani: posredovan opis dejanskega stanja, posredovana in/ali pribavljena dokumentacija in splošno veljavni predpisi. Mnenje je pripravljeno na podlagi najboljšega znanja in osebne presoje pripravljavca. Strokovna služba ZPN in Pravna služba GZS opozarjata in ne prevzemata nobene odgovornost, da kljub temu, da je mnenje ustvarjeno po najboljšem znanju, ugotovitve v nobenem primeru ne pomenijo meritorne odločitve v predmetni zadevi, ali da organ, ki je pristojen za presojo zadeve, ne bi mogel odločiti drugače.

Zaprte strani so namenjene izključno članom Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Za dostop do zaprtih strani je potrebno najprej opraviti registracijo na portalu GZS in si ustvariti uporabniški račun. 

 

Pravna mnenja in stališča ZPN (zaprte strani) - za dostop kliknite tu.

Na zaprtih straneh si lahko ogledate mnenja in odgovore z naslednjimi vsebinami: 


Tema: ZNP-osr

 • Mnenje PS GZS v zvezi s pravico do provizije v primeru, ko naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, 13.04.2015
 • Razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, Pravna služba GZS, 21.11.2013
 • Pogoji obveznega zavarovanja za nepremičninske posrednike, Pravna služba GZS PS1281-2013, 25.09.2013
 • Izobrazbeni pogoj za sestavo listin za nepremičninsko družbo, Pravna služba PS/0333-2013-RG, 18.03.2013
 • Mnenje Pravne službe GZS v zvezi s plačilom za posredovanje na podlagi sprejete ponudbe za kmetijsko zemljišče v skladu z ZKZ, 04.03.2013
 • Načelno pravno mnenje v zvezi z maksimalno omejitvijo plačila za posredovanje in osnovo za obračun storitev po vrednosti predmeta, ki je predmet storitev posredovanja po 5. členu ZNPosr, Pravna služba GZS, 06.09.2012
 • Posredovanje pri prodaji nepremičnin za prodajalca brez pogodbe o posredovanju in prenos plačila za posredovanje na kupca, 14.08.2012
 • Mnenje Pravne službe GZS v zvezi z delitvijo plačila za posredovanje med naročiteljem in tretjo osebo, 04.07.2012
 • Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi s plačilom za posredovanje, 4.06.2012 in pritožba na sodbo, 03.10.2012
 • Provizija in stroški za sklenjeno pogodbo mimo vednosti nepremičninske agencije, 09.09.2011
 • Predpogodba in skrbnost prodajalca, 14.07.2011
 • Plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami, 14.03.2011
 • Storitve zastopanja, 01.03.2011
 • Upravičenost do provizije pri posredovanju, 25.10.2010
 • Transakcijski račun za are, 6.7.2010
 • Nepremičninsko posredovanje in druge storitve v zvezi z nepremičninami, 26.5.2010
 • Preverjanje pravnega stanja nepremičnine, 23.03.2009
 • Obveznost sklenitve pogodbe o posredovanju, 24.12.2008
 • Oglaševanje nepremičninskih družb na panojih, 28.10.2008
 • Pogodbena kazen za kršitev dolžnosti obveščanja v splošnih pogojih opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, 05.08.2008
 • Sporno delovanje hrvaških nepremičninskih agencij na območju Republike Slovenije, 08.07.2008
 • Čas trajanja pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami in višina provizije pri najemu poslovnih prostorov, 22.05.2008
 • Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti nepremičninskih družb, 24.05.2008
 • Odgovor TIRS v zvezi z oglaševanjem nepremičnin po ZNPosr, 03.01.2008
 • Mnenje ZPN o obsegu davčnih opravil znotraj posredniške pogodbe, 11.06.2007
 • Odgovor ZPN v zvezi s hrambo oz.  zadržanjem listin do plačila provizije, 19.03.2007
 • Oglaševanje dejavnosti nepremičninske družbe, 16.01.2006 
 • Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti nepremičninskega posredovanja, 01.08.2005

 

Tema: Zemljiška knjiga

 • Možnost vložiti ZK predlog s strani NPD, Pravna služba GZS 08.10.2013
 • Predznamba pridobitve lastninske pravice, 25.07.2012

 

Tema: DDV in drugi davki

 • IPS v zvezi z davkom na nepremično premoženje večje vrednosti za leti 2013 in 2014, 14.03.2013 
 • DURS obveznosti upravnika večstanovanjske stavbe kot plačnika davka v skladu z 58. členom ZDavP-2, 26.04.2011
 • Mnenje o obsegu davčnih opravil znotraj posredniške pogodbe, 11.06.2007
 • Obračunavanje DDV pri najemu, 25.09.2007 

 

 Tema: Stanovanjski zakon

 • MOP začasno in občasno delo upokojencev v večstanovanjskih stavbah - pojasnilo, 20.04.2015
 • PS GZS prenos najemnine od skupnih prostorov na rezervni sklad, 01.08.2014 
 • Pojasnilo MOP v zvezi z najemninami hišniških stanovanj, 04.07.2014
 • Mnenje Pravne službe GZS v zvezi z obveznostjo lastnikov večstanovanjske stavbe glede financiranja zamenjave garažnih vrat , Pravna služba GZS PS0583/2015-IK, 26.05.2014
 • Izterjava založenih sredstev za obratovalne stroške od upravnika, 27.08.2012
 • Potrebno soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja v posameznem delu, 19.04.2012
 • Najemanje kredita v breme rezervnega sklada, 03.08.2011
 • Upravljanje posameznih delov stavb, 18.07.2011
 • Pojasnila glede uporabe 44. člena stanovanjskega zakona, 12.10.2010
 • Pogoji za določitev upravnika v stanovanjsko-poslovni stavbi, 11.05.2010
 • Rezervni sklad - Poslovni subjekt, 24.11.2008
 • Zavarovanje večstanovanjskega objekta, 22.10.2008

 

Tema: Varovanje osebnih podatkov

 • Mnenje informacijskega pooblaščenca v zvezi z obveznostmi nepremičninsko posredniških družb glede varstva osebnih podatkov,15.02.2011

 

Tema: Varstvo potrošnikov

 • Sodba Upravnega sodišča v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom, 10.07.2012
 • Pogodbena kazen kot nepošteni pogodbeni pogoj v zvezi z ZVPot, Pravna služba GZS, 22.02.2013

 

Tema: Zakon o varovanju kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

 • Oglaševanje nepremičnin - novogradenj, Tržni inšpektorat ,29.04.2011
 • Pogoji za prodajo novogradenj, Stanovanjska inšpekcija, 29.04.2011
 • Mnenje PS GZS prodaja nepremičnine po načelu videno-kupljeno in odgovornost prodajalca za skrite napake po ZKVSES, 26.01.2010
 • Splošni pogoji prodaje posameznih delov stavb, 13.03.2009

 

Tema: Tujci in nepremičnine

 • Pridobivanje lastninske pravice na nepremičnini v RS s strani Azerbajdžanskih oseb, 16.02.2009

 

Tema: Kolektivna pogodba dejavnosti

 • Mnenje po zaprosilu glede določb kolektivne pogodbe o delovni dobi, 14.02.2011

 

Tema: Energetska učinkovitost

 • Obveznost uporabe, pridobitve in izdaje energetske izkaznice, Pravna služba GZS, 30.09.2013
 • Energetska izkaznica, 27.08.2012
 • MOP energijska prenova večstanovanjskih stavb in zahteve predpisov, 01.02.20111

 

Zakon o davku na nepremičnine

 • Pravno mnenje o ureditvi postopka v osnutku zakona o davku na nepremičnine, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 15.09.2013
 • Dopolnitve pravnega mnenja o ureditvi postopka v osnutku zakona o davku na nepremičnine, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 18.09.2013