Zapri

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov – UL 31/2007


Na podlagi 10., 12. člena in četrte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 ZDru-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov

1. člen

V Pravilniku o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04) se v petem odstavku 7. člena črta besedilo », kateri priloži zapisnik fitosanitarnega inšpektorja o izpolnjevanju zahtev iz tega člena«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Uprava izda odločbo o uradni odobritvi mesta v notranjosti na podlagi zapisnika fitosanitarnega inšpektorja o izpolnjevanju zahtev iz tega člena. Uprava zapisnik pridobi po uradni dolžnosti.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-455/2006

Ljubljana, dne 15. marca 2007

EVA 2007-2311-0047

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP