Zapri

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin – UL 24/2005


Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

1. člen

V Pravilniku o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 29/03, 71/03 in 72/03) se v 1. členu za besedilom »odgovorna strokovna oseba)« podpičje nadomesti z besedo »ter« in črta besedilo »; vrste kmetijskih rastlin, za katere veljata izjemi glede vpisa v register, ter kriterije za določitev majhnih pridelovalcev in lokalnega trga«.

2. člen

(1) V 2. členu se na koncu besedila 1. točke pred podpičjem doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: dejavnosti dobavitelja)«.

(2) 2. in 3. točka se spremenita tako, da se glasita:

»2. mesto pridelave je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota (vključno z zemljišči, objekti, stroji in opremo) in je lahko kmetijsko gospodarstvo ali del kmetijskega gospodarstva ali vsaka druga lokacija, na kateri dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja. Dobavitelj lahko opravlja dejavnosti dobavitelja na več mestih pridelave. Vsako mesto pridelave ima lahko več ločenih enot pridelave;

3. enota pridelave je del mesta pridelave, kjer se opravlja posamezna dejavnost dobavitelja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.«.

3. člen

(1) V 3. členu se v prvem odstavku besedilo devete alinee spremeni tako, da se glasi:

»material za vegetativno razmnoževanje trte, «.

(2) V drugem odstavku se besedilo »s predpisom o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka«.

4. člen

Črta se 4. člen

5. člen

V 5. členu se črta beseda »tudi«, za besedama »z distribucijo« dodata besedi »in prodajo«, besedilo »oziroma s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin« pa se črta.

6. člen

V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Dobavitelj, ki opravlja več dejavnosti dobavitelja oziroma te dejavnosti opravlja na različnih mestih pridelave, lahko za posamezno dejavnost oziroma posamezno mesto pridelave zagotovi drugo odgovorno strokovno osebo.«.

7. člen

Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora dobavitelj vložiti pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava). Vloga se vloži na Obrazcu 1 in na Obrazcu 2 iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Dobavitelj mora vlogi priložiti:

1. dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe:

– kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja ali

– kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovorna strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja, v pogodbi morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne osebe v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom;

2. dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe, to je vsaj:

– kopijo diplome, spričevala ali potrdila o preizkusu znanja in

– kopijo delovne knjižice, potrdila pristojne upravne enote o statusu kmeta ali drugega dokazila, iz katerega je razvidno: delovna doba in delovne izkušnje;

3. podpisano izjavo dobavitelja na Obrazcu 3 iz priloge tega pravilnika;

4. pooblastilo dobavitelja iz druge alinee drugega odstavka 6. člena tega pravilnika ter podpisano izjavo odgovorne strokovne osebe, oboje na Obrazcu 4 iz priloge tega pravilnika, če dobavitelj ni sam odgovorna strokovna oseba.

(3) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na različnih mestih pridelave, se Obrazec 2 iz priloge tega pravilnika vloži za vsako mesto pridelave posebej.

(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika se pooblastilo dobavitelja in izjava odgovorne strokovne osebe na Obrazcu 4 iz priloge tega pravilnika priloži za vsako odgovorno strokovno osebo posebej.

(5) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na kmetijskem gospodarstvu, ki ni pravna oseba, in dobavitelj ni nosilec kmetijskega gospodarstva, mora vlogi priložiti izjavo na Obrazcu 5 iz priloge tega pravilnika, podpisano s strani osebe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisi o registru kmetijskih gospodarstev.

(6) Obrazci iz tega člena so dostopni tudi na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).«.

8. člen

V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »ministrstva« doda besedilo », pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.

9. člen

(1) V 10. členu se v prvem odstavku črta besedilo »zlasti glede dejavnosti dobavitelja, odgovorne strokovne osebe oziroma skupin semenskega materiala kmetijskih rastlin iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, «.

(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če želi registrirani dobavitelj opravljati dodatne ali druge dejavnosti dobavitelja, razen tistih, za katere je že vpisan v register, če namerava dejavnosti dobavitelja opravljati na novem mestu pridelave ali če zagotovi novo odgovorno strokovno osebo, mora pri Upravi vložiti vlogo za dopolnitev vpisa v register.«.

(3) V tretjem odstavku se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Vlogi je potrebno priložiti ustrezna dokazila in izjave iz 8. člena tega pravilnika.«.

10. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(način vodenja registra)

(1) Register vzpostavi in vodi Uprava. Register se vodi kot računalniška zbirka podatkov iz listin, na podlagi katerih se izvaja vpis v register. Listine se arhivirajo v zbirko listin, ki je priloga registra.

(2) V register, ki se za potrebe informacijskega sistema imenuje SEME-register, se vpišejo neponovljiva registrska številka dobavitelja ter podatki iz Obrazca 1 in Obrazca 2 iz priloge tega pravilnika.

(3) Pri dobaviteljih, ki jim Uprava v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, z odločbo dovoli izdajo etiket in potrdil dobavitelja, se v register vpišejo tudi naslednji podatki iz odločbe:

– vrste kmetijskih rastlin, na katere se nanaša dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja.«.

11. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen

(povezovanje registra z drugimi zbirkami podatkov)

(1) Uprava povezuje podatke iz registra z drugimi podatki, ki jih vodi Uprava v svojih zbirkah podatkov.

(2) Uprava lahko za vodenje registra pridobiva in uporablja tudi podatke iz zbirk podatkov, ki jih vodi ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in zbirk podatkov, opredeljenih v zakonu, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

(3) Če ta pravilnik ne določa drugače, se za način vodenja in vzdrževanja SEME-registra, njegovo povezovanje s FITO-registrom ter z drugimi zbirkami podatkov ministrstva smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.«.

12. člen

Črta se drugi odstavek 15. člena.

13. člen

Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.

14. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 321-08-25/2003/3

Ljubljana, dne 18. februarja 2005.

EVA 2004–2311–0364

 

 

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Marija Lukačič l. r.


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI