Informacije in pomoč

Nacionalni programi


PREGLED NACIONALNIH RAZPISNIKOV IN POVEZAVE NA SPLETNE STRANI

Slovenski podjetniški sklad

www.podjetniskisklad.si.

Sklad je osrednja javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za razvojne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v RS Sloveniji.

Kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za finančno podporo podjetniškemu sektorju v Sloveniji vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji, pri tem pa tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami kot so poslovne banke, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

http://www.spirit.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija kot izvajalska agencija Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja programe na področju spodbujanja internacionalizacije, tujih neposrednih investicij, podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja.

Ekološki sklad Republike Slovenije

http://www.ekosklad.si 

Zakon o varstvu okolja daje podlago Ekološkemu skladu, da razpisuje sredstva v obliki kreditov in nepovratnih sredstev. Poleg samostojnih podjetnikov in družb so teh sredstev deležni tudi občani. Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja, z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe, in spodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja, in okoljsko politiko Evropske unije. Dejavnosti sklada se nanašajo na:

 • kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero (nižje od tržnih obrestnih mer);
 • izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja;
 • finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje ter
 • naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA)

http://www.tia.si/

Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) je ustanovila Republika Slovenija. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in drugimi nacionalnimi programi na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije opravlja naslednje naloge:

-izvaja programe in ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti in tehnološkega razvoja v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter politike ministrstva, pristojnega za tehnologijo;

-planira, usmerja in financira aktivnosti za: promocijo inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenos znanja;

-zagotavlja svetovanje, strokovno podporo nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev pri pridobivanju informacij in finančnih virov;

-spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega tehnološkega znanja;

-spodbuja povezovanje in prenos znanja med institucijami znanja in gospodarstvom;

-spremlja izvajanje programov in ukrepov, vrednoti učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno ter razvojno dejavnost za povečanje konkurenčnosti gospodarstva;

-vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi, zagotavlja informacijske podlage za usmerjanje in izvajanje politike razvoja, ter v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti sodeluje z agencijo na področju raziskovalne dejavnosti in drugimi organizacijami na področju raziskovalne dejavnosti in razvojne dejavnosti;

 

 • skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

   

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

http://www.arrs.gov.si/sl/

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

ARRS opravlja naslednje naloge:

 • odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
 • skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
 • nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
 • spremlja in nadzira izvajanje vseh dejavnosti, ki jih financira;
 • spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
 • vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
 • skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
 • se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
 • spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

http://www.sklad-kadri.si/

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je konec leta 2006 ustanovila Vlada Republike Slovenije s sprejetjem Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad".
Sklad je centralna izvedbena institucija za štipendiranje in razvoj kadrov, s poudarkom na razvoju kadrov za gospodarstvo.

Temeljni cilji in usmeritve sklada so:

 • dvig znanj in usposobljenosti posameznikov za dvig konkurenčnosti gospodarstva;
 • izboljšanje zaposlitvenih možnosti posameznikov;
 • oblikovanje učinkovitega sistema regionalnih vzpodbud za prebivalstvo v regiji;
 • poglobiti sodelovanje z gospodarstvom (povečati pretok znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter gospodarskimi subjekti, povezovanje in spoznavanje dijakov in študentov z zainteresiranimi gospodarskimi organizacijami, ipd.);
 • promocija znanja, znanosti in perspektivnih kadrovskih poti;
 • večanje deleža virov sredstev za razvoj kadrov izven državnega proračuna (sredstva ESS, vzpodbude iz gospodarstva, ipd.);
 • olajšati prihod tujih raziskovalcev in vrhunskih znanstvenikov v RS.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

http://www.rdf-sklad.si/o_nas.html

Javni sklad je finančna organizacija, ki je namenjena za trajnejše doseganje javnih ciljev Republike Slovenije na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Pri dodeljevanju spodbud javni sklad izvaja politiko spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in politiko razvoja podeželja.

Dejavnosti javnega sklada so:

L/75.13 - Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje;
J/65.22 - Drugo kreditiranje;
J/65.23 - Drugo finančno posredništvo, d.n.;
DE/22.15 - Drugo založništvo;
K/74.13 - Raziskovanje trga in javnega mnenja;
K/74.14 - Podjetniško in poslovno svetovanje;
K/74.871 - Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
L/75.11 - Splošna dejavnost javne uprave;
M/80.422 - Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n..

Pri dodeljevanju spodbud sklad sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Agencijo Republike Slovenije za okolje in Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z namenom zagotavljanja usklajene in celovite ponudbe nepovratnih in povratnih oblik razvojnih spodbud.

Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)

http://www.arsktrp.gov.si/

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je ključna institucija za črpanje nacionalnih in evropskih proračunskih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja. Del finančnih sredstev je namenjenih tudi za razvoj živilsko-predelovalne industrije, gozdarstva in ribištva.

Agencija je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije in razvoja podeželja. ARSKTRP izvaja ukrepe neposrednih plačil, ukrepe razvoja podeželja, ukrepe kmetijskih trgov ter ukrepe za odpravo posledic naravnih nesreč. 

Temeljne naloge agencije so:

 • izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja;
 • vzpostavitev in izvajanje integriranega administrativnega in kontrolnega sistema oziroma neposrednih plačil v kmetijstvu (IAKS);
 • izvajanje pomoči in izplačil v primeru naravnih nesreč;
 • izvajanje ukrepov kmetijske tržne cenovne politike, zbiranje podatkov za tržno informacijski sistem za področje mleka in mlečnih izdelkov, govejega in prašičjega mesa, drobnice, perutnine in jajc, sadja in zelenjave, vina, žit, etilnega alkohola ter vzpostavitev in izvajanje tržno informacijskega sistema (TIS);
 • izvajanje notranje kontrole in notranje revizije.

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS

http://www.cmepius.si/

Dejavnosti CMEPIUS-a:

Redna dejavnost (nacionalna agencija programov Evropskih skupnosti in programi mednarodne mobilnosti):

 • program Vseživljenjsko učenje (4 podprogrami in 21 akcij),
 • program Erasmus Mundus,
 • štipendije (Fulbright, CEEPUS, NFM/EEA, bilaterala, Osimo, tečaji slovenskega jezika).

 

Ministrstva

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Ministrstvo za zunanje zadeve