Informacije in pomoč

Podatkovne zbirke GZS na spletnih straneh


Register članov GZS
https://www.gzs.si/register
Zbornica mora v skladu s 3. odstavkom 7. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (UL RS Št.60/06) register svojih članov objaviti javno na svojih spletnih straneh. Ta register mora vsebovati vsaj naslednje podatke o svojih članih: davčno številko podjetja, firmo in sedež, šifro in navedbo glavne dejavnosti člana, kot je vpisana v Poslovnem registru Slovenije, datum vstopa v zbornico ter podatek o tem, ali je član tej zbornici dal svoj glas za računanje reprezentativnosti v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega zakona. Član zbornice je dolžan v 15 dneh sporočiti zbornici vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka.

SLOEXPORT
http://www.sloexport.si
Celovita zbirka slovenskih izvoznikov. Za podjetje je lahko eno izmed marketinških orodij za vzpostavitev stikov s tujimi partnerji, zato vabimo podjetja, ki v bazo še niso vpisana,  k brezplačnemu vpisu.

 


Avtor: GZS