Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih - 16.09.2021 - NOVO

.

V Uradnem listu RS, št. 148/21 z dne 15.09.2021 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki ga je minister za pravosodje izdal na podlagi določb Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18).

Uredba o prenehanju uporabe uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov - 13.09.2021 - NOVO

 

V Uradnem listu RS, št. 145/21 z dne 10.09.2021 je bila objavljena Uredba o prenehanju uporabe uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, ki jo je Vlada RS izdala v skladu z določbo tretjega odstavka 166. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - 13.09.2021 - NOVO

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 13.09.2021 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-1A) in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

Komentarje in pripombe na besedilo zakona lahko oddate preko portala e-demokracija, in sicer najkasneje do 21.9.2021, lahko pa jih tudi po tem datumu, vendar najkasneje do 31.9.2021, posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo resornemu ministrstvu posredovali s strani ZPN.

Zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj - 08.09.2021 - NOVO

 

Skupina poslancev DZ s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem je dne 8.9.2021 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj.

Med cilji zakonskega predloga predlagatelji navajajo:

- gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj,

- vzpostavitev potrebnih finančnih virov in poroštev ter

- vzpostavitev možnosti za neprofitno stanovanjsko gradnjo preko vzajemnega organiziranja ljudi v stanovanjske zadruge.

S predlogom se predvideva uvedba javne službe gradnje, sanacije ali nakupa javnih najemnih stanovanj ter potrebnih mehanizmov in vzvodov za izvedbo javne službe, torej vzpostavitev javnih najemnih stanovanj tako, da:

- se določa spodbude države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira iz naslova za stanovanjsko politiko vezanega na določenega proračunskega davčnega prihodka,

- se omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj,

- se vzpostavlja možnosti in spodbude za gradnjo najemnih stanovanj preko stanovanjskih zadrug s participacijo najemnikov.

Predlog zakona določa omejen nabor izvajalcev javne službe (naložbeniki), ki so bodisi pravne osebe, ki jih obvladujejo država ali lokalne skupnosti in stanovanjske zadruge. Vsem mora biti skupen nepridobiten značaj delovanja. Javna služba gradnje javnih najemnih stanovanj se izvaja z izvedbo projektov, ki jih izvajajo naložbeniki in ki so izbrani na javnem razpisu, na katerem kandidirajo za posamezno obliko spodbud ali njihovo kombinacijo.

Člane ZPN vabimo, da predlog zakona pregledate in nam morebitne pripombe in komentarje posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 30.09.2021. Usklajena stališča bomo nato v imenu ZPN oziroma posameznih združenj zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge - 07.09.2021 - NOVO

 

Ministrstvo za finance je na portalu e-demokracija dne 7.9.2021 objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje. Osnovni cilj zakonskih sprememb je odprava pomanjkljivosti pri prenosu Direktive 2014/49/EU v domači pravni red.

Člane ZPN vabimo, da osnutek pregledate in nam sporočite morebitne pripombe ali komentarje. V vsakem primeru bomo, v skladu z dosedanjimi stališči članov ZUN, pristojnemu ministrstvu predlagali, da ob spremembi zakona med izjeme, za katere ne velja omejitev jastva glede na višino vloge, dodajo tudi sredstva rezervnih skladov. V tem delu gre namreč za sredstva, ki jih etažni lastniki zbirajo na podlagi izrecne zakonske zahteve, zato bi bilo prav, da uživajo poseben status.

Vaše morebitne dodatne pripombe pričakujemo najkasneje do 31.9.2021, in sicer na naslov zpn@gzs.si.

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin - 07.09.2021 - NOVO

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin - 14.06.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 14.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin, ki jo sprejme Vlada RS na podlagi 117. in 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES,
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 –
odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21).

Pripombe oziroma komentarje na vsebino objavljenega osnutka lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 12.7.2021, lahko pa jih najkasneje do 9.7.2021 posredujete na e-naslov zpn@gzs.si in jih bomo na ministrstvo posredovali s strani Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

10.08.2021: Ministrstvo je dopolnjen osnutek uredbe posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

7.9.2021 - Gradivo bo obravnavala Vlada RS >> 

Pravilnik o katastrskih občinah - 01.09.2021 - NOVO

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 16.07.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek Pravilnika o katastrskih občinah, ki ga minister za okolje in prostor izda na podlagi 13. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/2021). Osnutek je objavljen na spletnem portalu E-demokracija

NOVO - 01.09.2021

Pravilnik o katastrskih občinah je bil dne 1.9.2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 139/21 in začne veljati 4. aprila 2022.

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj - 17.08.2021

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 17.08.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Uredbe o izvajanju javnega najema stanovanj.

Pripombe in komentarje na predlagano besedilo lahko oddate preko portala E-demokracija, in sicer najkasneje do 16.09.2021. Lahko pa predloge in pripombe posredujete tudi Strokovni službi ZPN, da jih bomo ministrstvu posredovali z naše strani. V tem primeru vaše odzive pričakujemo najkasneje do 09.09.2021 na e-naslov zpn@gzs.si.

Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovnikov - 15.07.2021

 

Minister za okolje in prostor je dne 15.07.2021 na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o katastru nepremičnin izdal Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovov. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 118/21 z dne 19.7.2021, veljati pa bo začel 4. aprila 2022

Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov - 15.07.2021

 

Minister za okolje in prostor je dne 15.07.2021 na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o katastru nepremičnin in za izvrševanje prvega odstavka 7. člena Stanovanjskega zakona izdal Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 118/2021 z dne 19.07.2021.

Uredba o dejanskih rabah zemljišč - 27.07.2021

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 27.07.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek Uredbe o dejanskih rabah zemljišč ter ga objavilo na spletnem portalu E-demokracija.

Morebitne pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 10.08.2021.

Uredba o dejanskih rabah zemljišč
Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - 23.07.2021

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.07.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki ga minister za okolje in prostor izda na podlagi 24. člena Gradbenega zakona

Podrobnejše informacije so dostopne na portalu E-demokracija, kjer lahko do 15.09.2021 oddate tudi komentarje in pripombe. Te lahko najkasneje do 01.09.2021 posredujete tudi na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

Zakon o oskrbi s toploto - 15.07.2021

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 15.07.2021 v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o oskrbi s toploto. Podrobnosti so objavljene na portalu E-demokracija.

Pripombe na vsebino osnutka lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 01.09.2021, lahko pa jih do 20.08.2021 posredujete na naslov zpn@gzs.si in jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

Zakon o dolgotrajni oskrbi - redni postopek - 21.06.2021

 

Ministrstvo za zdravje je dne 02.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje ter na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Člane ZPN vabimo, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe in predloge, da jih bomo lahko posredovali pristojnim organom in po potrebi zagovarjali v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka. Vaše odzive pričakujemo najkasneje do 16.06.2021.

NOVO 21.06.2021: Vlada RS je besedilo zakona potrdila na 82. redni seji dne 17.06.2021 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor. Več informacij >>

Gradbeni zakon - redni postopek - 21.6.2021

Gradbeni zakon - redni postopek - 21.6.2021

Povod za pripravo novega Gradbenega zakona (GZ-1) je odločba Ustavnega sodišča U-I-64/14. Sodišče je v odločbi ugotovilo neustavnost in nezakonitost določb 152. in 156. člena Zakona o graditvi objektov. Ugotovilo je neustavnost v poseg v pravico do spoštovanja doma.

Ker so rešitve v Gradbenem zakonu, ki se je začel uporabljati s 1. 6. 2018, in ki je nadomestil Zakon o graditvi objektov, nadgrajene z množico manjših sprememb, ki so posledica izkušenj uporabe obstoječega zakona, je predlagatelj pripravil nov zakon.

Gradiva v obravnavi na Vladi RS >>

Predlog zakona je bil dne 01.06.2021 uvrščen na sejo Vlade RS.

21.06.2021: Vlada RS je besedilo zakona potrdila na 82. redni seji dne 17.06.2021 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor. Več informacij >>

Zakon o urejanju prostora - redni postopek - 21.06.2021

Predlog Zakona o urejanju prostora - 21.06.2021


Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10.05.2021 v vladni postopek vložilo predlog novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3), katerega besedilo je objavljeno na portalu E-demokracija.

Ne glede na to, da je bila javna obravnava osnutka zaključena že v letu 2020 in takrat posebnih pripomb naših članov nismo prejeli, vas ponovno vabimo, da besedilo predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo po potrebi nato zagovarjali v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka.

Vaše pripombe pričakujemo do 31.05.2021 na naslov zpn@gzs.si.

NOVO 03.06.2021: Predlog zakona je bil dne 01.06.2021 uvrščen na sejo Vlade RS.

NOVO 21.06.2021: Vlada RS je besedilo zakona potrdila na 82. redni seji dne 17.06.2021 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor. Več informacij >>Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin - 15.06.2021

Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 15.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi petnajstega odstavka 15. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 29.06.2021.

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 24. maja 2021 na portalu E-demokracija 

objavilo osnutek Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Poglavitne zakonodajne spremembe glede na veljavni ZVPot in ZVPNPP se nanašajo na prenos Direktive 2019/771/EU, Direktive 2019/770/EU in Direktive 2019/2161/EU v slovenski pravni red.

Prenos Direktive 2019/771/EU
- Določa se, da se prodaja blaga z digitalnimi elementi obravnava po določbah, ki veljajo za prodajno pogodbo.
- Uvaja se hierarhija jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga (1. stopnja: brezplačno popravilo ali zamenjava blaga; 2. stopnja: znižanje kupnine ali odstop od pogodbe).
- Ob tem se uvaja tudi pravica do zavrnitve – pravica potrošnika, da kljub hierarhiji zahtevkov takoj odstopi od pogodbe, če se neskladnost blaga pojavi v 30 dneh od dobave blaga, ne da bi mu bilo treba prej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga.
- Kot razumni rok za popravilo oziroma zamenjavo je določen rok 30 dni.
- Obdobje obrnjenega dokaznega bremena (obdobje, v katerem mora prodajalec dokazati, da napaka na blagu ni obstajala že v času dobave blaga), je na prodajalcu prvo leto od dobave blaga.
- Uvaja se regresna pravica – zahtevek prodajalca, ki izpolni zahtevek potrošnika, proti odgovornemu podjetju v pogodbeni verigi.
- Urejajo se določeni vidiki tržne garancije, pri čemer se določa, da mora biti le ta izdana brezplačno in v slovenskem jeziku, kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije.

Prenos Direktive 2019/770/EU
- Na novo se urejajo pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, in sicer se ureja izpolnitev pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, obvezno jamstvo za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ter sprememba digitalne vsebine ali digitalne storitve.
- Kot zahteva za skladnost digitalne vsebine in digitalne storitve se določa tudi obveznost podjetja, da zagotavlja potrebne posodobitve digitalne vsebine in digitalne storitve, vključno z varnostnimi posodobitvami.
- Določa se, da je kupnina lahko tudi digitalna oblika vrednosti in osebni podatki potrošnika.

Prenos Direktive 2019/2161/EU
- Določa se obveznost spletnih tržnic, da potrošniku podajo dodatne informacije o parametrih za razvrstitev ponudb in informacije, ali se v konkretnem primeru preko spletne tržnice sklepa pogodba s podjetjem ali potrošnikom.
- Določa se obveznost podjetja, da potrošniku poda informacijo o prilagoditvi cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev (npr. prilagoditev cene na podlagi oblikovanja profilov potrošnikov).
- Prepove se skrito oglaševanje (npr. dolžnost platforme, da razkrije, da je višja razvrstitev izdelka posledica plačila prodajalca platformi).
- Prepove se lažno podajanje ocen in priporočil potrošnikov.
- Prepove se preprodaja vstopnic, ki so jih podjetja pridobila kljub tehničnim omejitvam prodajalca.
- Uvaja se možnost individualnih pravnih sredstev za potrošnika v primeru nepoštene poslovne prakse – odstop od pogodbe in odškodnina za potrošnika.
- Prepove se t.i. dvojna kakovost blaga, pri čemer je dovoljena različna kakovost blaga, prepovedano pa je različno blago enako označiti.
- Določa se obveznost za podjetja, da pri ponujanju popustov označijo prejšnjo najnižjo ceno v obdobju zadnjih 30 dni in znižano ceno.
- Rok za odstop potrošnika od pogodbe, sklenjene v okviru nenaročenih obiskov podjetja na domu ali izletov za promocijo blaga, se z namenom varstva ranljivih skupin iz 14 dni podaljša na 30 dni.
- Odpravljajo se nesorazmerna bremena za podjetja, in sicer se podjetjem omogoča več prožnosti pri izbiri najustreznejših načinov komuniciranja s potrošniki.
- Usklajuje se merila za odmero globe, da bodo v vseh državah članicah EU le te učinkovitejše, sorazmerne in odvračilne.
- Pri čezmejnih kršitvah se določa globa v višini do 4% odstotke letnega prometa podjetja.

Druge poglavitne rešitve
- Ohranja se enoletna obvezna garancija proizvajalca za t.i. tehnično blago, ki potrošniku in podjetju omogoča, da pri proizvajalcu uveljavljata brezplačno odpravo napake na blagu.
- Za t.i. tehnično blago se ohranja obveznost proizvajalca, da zagotavlja poprodajne storitve proti plačilu še tri leta po izteku obvezne garancije.
- Izrecno se določa, da se nepoštenost pogodbenih pogojev se presoja tudi v zvezi z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe in v zvezi z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, četudi so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku;

Morebitne pripombe oz. predloge pošljite do torka, 8. junija 2021 na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na GZS zbrali in posredovali pristojnemu ministrstvu. 

Dopolnjeno 21.6.2021:

Predlog zakona je bil dne  4.6.2021 posredovan v medresorsko usklajevanje. Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija podate do 24.6.2021.

Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov - (ZIERDED), 04.06.2021

Ministrstvo za finance je v torek, 2. junija 2021 na spletni strani E-demokracija v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov (ZIERDED). S predlogom zakona se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2014/55/EU tako, da se bo zakon uporabljal za e-račune, ki so izdani v skladu z obstoječim slovenskim standardom e-SLOG, in hkrati tudi za druge oblike e-računov, če so skladne z evropskim standardom za izdajanje e-računov in katero koli od sintaks s seznama, ki sta določeni v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/55/EU.

Gre za e-račune, ki jih na podlagi pogodb in naročilnic za izvedbo javnega naročila ali drugih aktov, sklenjenih na podlagi oddanih javnih naročil ali koncesijskih pogodb ali pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, prejmejo proračunski uporabniki in osrednji nabavni organi ter subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za status naročnika, določenih  v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in v področnih zakonih, ki urejajo podeljevanje koncesij in javno-zasebno partnerstvo.

Vzpostavlja se Register e-poslovanja (v nadaljevanju: Register), voden s strani Gospodarske zbornice Slovenije, ki predstavlja enotni register prejemkov in izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti. Poslovni ponudniki, naročniki in proračunski uporabniki morajo biti v Register vpisani. Način izvajanja nalog, vodenja in upravljanja Registra ter pogoje uporabe in nabor podatkov podrobneje predpiše minister, pristojen za finance v roku 6. mesecev po uveljavitvi zakona. 

Obveznost izmenjave e-računov se z ZIERDED širi na vse osebe, ki imajo status poslovnega subjekta, proračunskega uporabnika ali naročnika in njihova medsebojna obligacijska razmerja. Poslovni subjekti drugim poslovnim subjektom izdajati izključno e-račune. Namen je, da se v javnem sektorju in pri gospodarskih subjektih, ki poslujejo z javnim sektorjem, kot tudi pri medsebojnem poslovanju med gospodarskimi subjekti, odpravijo administrativna bremena in zmanjšajo materialni stroški, povezani z ročno obdelavo računov. Izmenjava e-računov poteka v standardu e-SLOG, sintaksah ali drugih mednarodno uveljavljenih standardih. Izdani e-račun se potrdi pri davčnem organu, izdaja e-računov pa se opravlja prek elektronske naprave za izdajo računov. Pri postopku potrjevanja e-računa se uporablja namensko digitalno potrdilo. Gre za potrdilo v elektronski obliki, ki ga zavezanec uporablja za namene identifikacije v postopku elektronske izmenjave podatkov z davčnim organom. Vsebino in obliko sporočil z obveznimi podatki o e-računu, protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov z davčnim organom in standardna sporočila o napakah predpiše minister, pristojen za finance.

ZIERDED ureja tudi postopek nezmožnosti izdaje e-računa, njegovo preverjanje, ki znaša 60 dni od dneva izdaje e-računa pri davčnem organu kot tudi obveznosti naročnikov, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev programske opreme. Izmenjava  e-računov in e-dokumentov poteka neposredno ali po e-poti v skladu z dogovorom med izdajateljem in prejemnikom. Za proračunske uporabnike velja izmenjava le prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Izmenjava e-računov in e-dokumentov proračunskih uporabnikov se izvaja na način, določen v zakonu, ki ureja plačilne in spremljajoče javnofinančne storitve UJP.

Določbe o obveznosti izmenjave e-računov za poslovne subjekte, proračunske uporabnike in naročnike, potrjevanje e-računa za dobavo blaga in storitev davčnemu organu, določbe o postopku nezmožnosti izdaje e-računa za dobavo blaga ali storitev z enkratno identifikacijsko oznako e-računa, o preveritvi e-računa in obveznostih proizvajalca, dobavitelja in vzdrževalca programske opreme se začnejo uporabljati dvanajst mesecev po uveljavitvi ZIERDED.

Povzetek poglavitnih rešitev/sprememb:

•             Vzpostavitev in vodenje Registra e-poslovanja kot enotnega nacionalnega registra prejemnikov in izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti, vodenega s strani GZS. Določen je obvezen vpis vseh poslovnih subjektov, naročnikov in proračunskih uporabnikov, kot prejemnikov ali izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti v omenjeni register. Način izvajanja nalog vodenja in upravljanja predpiše minister, pristojen za finance v roku 6. mesecev od uveljavitve ZIERDED. Izmenjava poteka v standardu e-SLOG, sintaksah ali drugih mednarodno uveljavljenih standardih.

•            Širi se obveznosti izmenjave e-računov na vse gospodarske subjekte in njihova medsebojna obligacijska razmerja. Namen je odprava administrativnih bremen in zmanjšanje materialnih stroškov, povezanih z ročno obdelavo računov. Izmenjava poteka prek ponudnikov e-poti ali neposredno, medtem ko za proračunske uporabnike velja izmenjava izključno prek UJP. Vsebino in obliko sporočil z obveznimi podatki o e-računu, protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov z davčnim organom in standardna sporočila o napakah predpiše minister, pristojen za finance. Del določb o izmenjavi e-računov se začne uporabljati dvanajst mesecev po uveljavitvi ZIERDED.

•            Obveznost prejemanja in obdelave e-računov velja za vse kategorije naročnikov, ki morajo izvajati javna naročila po predpisih EU in slovenskih poročnih zakonih, če so izdani v skladu z evropskih standardom za izdajanje e-računov;

•            Izraz »naročnik« pomeni skupni izraz za naročnika, kot ga opredeljujejo zakoni, ki urejajo javno naročanje, ali koncedenta, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, ali javnega partnerja, kot ga opredeljuje zakon, ki   ureja javnozasebno partnerstvo;

•            Pojma »e-račun« in »e-dokument« ne zajemata odločb, sklepov ali drugih listin, ki jih izdajajo in pošiljajo sodni, upravni, prekrškovni, nadzorni in drugi organi pri vodenju postopkov iz svoje pristojnosti;

•            Ureditev obveznosti ponudnikov e-poti ter preglednost njihovega poslovanja in zaračunavanja stroškov zaradi zagotavljanja varnejše in zanesljivejše izmenjave e-računov in e-dokumentov;

•            Implementacija sistema davčnega potrjevanja e-računov pri pošiljanju podatkov o izdanih e-računih pri FURS-u, ki je enakovreden sistemu davčnega potrjevanja gotovinskih računov;

•            Pri verifikaciji e-računa ob njegovi izdaji se po novem generira elektronsko sporočilo v xlm ali json datoteki, ki se pošlje na FURS, kjer se preverijo poslani podatki in vrnejo v obliki enkratne identifikacijske številke;

•            Ustreznost enkratne identifikacijske številke se preverja na spletni strani FURS ali pred mobilnih aplikacij.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge pošljite do srede, 16. junij 2021 do konca dne na naslov: pravnasluzba@gzs.si. Po prejemu komentarjev oz. predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za finance.

Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov - NOVO

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 01.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov, ki ga na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) izda Minister za okolje in prostor.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 15.06.2021 oddate preko portala E-demokracija.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije - NOVO

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 25.05.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, ki jo na podlagi četrtega odstavka 8. člena, osmega odstavka 10. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o učinkoviti rabi energije izda Vlada RS.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 25.06.2021 oddate preko portala E-demokracija.

Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz katastra nepremičnin in registra naslovov - NOVO

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 24.05.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz katastra nepremičnin in registra naslovov , ki ga na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) izda Minister za okolje in prostor.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 07.06.2021 oddate preko portala E-demokracija.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - NOVO

Ministrstvo za pravosodje je dne 30.4.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Po navedbah predlagatelja je predlog zakona pripravljen kot del novega razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Po letu 2004, ko je bil sprejet do sedaj že tretji slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) , je namreč zaradi izjemnega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) prišlo do bistvenega povečanja v količini in tudi kakovosti obdelave osebnih podatkov, prav tako pa do znatnega razvoja sodne prakse in nadzorov glede varstva osebnih podatkov, povečala se je pa tudi splošna občutljivost javnosti glede informacijske zasebnosti. Osebni podatki so tako postali vedno bolj dostopni najprej državi in njenim organom, nato pa tudi zasebnemu sektorju, javnosti, ter posameznikom in posameznicam. Obdelava osebnih podatkov je postala del velike večine poslovnih procesov. Izvajati so se začele vedno bolj sistemske povezave med zbirkami osebnih podatkov. S tem so se tveganja zlorabe osebnih podatkov, kot so nepooblaščeni dostopi, množična razkritja, ter profiliranje posameznikov, močno povečala.

 

Morebitne pripombe lahko oddate preko portala E-demokracija ali jih najkasneje do 24.5.2021 posredujete na zpn@gzs, da jih bomo lahko zbrali in posredovali predlagatelju.

 

Predlog zakona je Ministrstvo za pravosodje dne 30.05.2021 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade za zakonodajo.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - rok 23.04.2021

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga bo v kratkem obravnavala vlada. Predlog je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Vabimo vas, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo še vedno lahko uveljavljali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

 

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 23.4.2021.

 

Dopolnjeno 05.05.2021

Vlada RS je besedilo predloga določila na 71. redni seji dne 21. 4. 2021 ter ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor.

 Več informacij na povezavi>>

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini - NOVO

 

Vlada RS je dne 06.05.2021 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Besedilo predloga je objavljeno tudi na spletnih straneh Državnega zbora.

Po besedah predlagateljev sta glavna cilja celotnega paketa sprememb na davčnem področju sta doseči razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji COVID-19 in administrativna razbremenitev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Pomembna cilja sta torej
ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti, pri čemer so pomemben dejavnik tudi razmere
na mednarodnem trgu dela, torej sposobnost gospodarstva obdržati in privabiti ustrezne kadre, zato je
cilj predvsem povečanje razpoložljivega dohodka delavcev.

Glavni cilji davčne razbremenitve dohodkov iz dela so:

 • - povečati razpoložljivi dohodek delavcev, predvsem najbolj perspektivnega in
  najproduktivnejšega kadra, za povečanje produktivnosti in gospodarske rasti,
  - zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in
  ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu ter pridobivanja delavcev slovenskega
  gospodarstva na svetovnem trgu dela,
  - povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in
  mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v
najem pa je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih
stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno
osnovo.
Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem, je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno osnovo.

Glede na to, da predlog vključuje tudi razbremenitev zavezancev iz naslova oddajanja premoženja v najem, je gotovo zanimiv tudi za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Ne glede na to, da se zakon sprejema po nujnem postopku, vas pozivamo, da predlog preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki bi jih lahko po potrebi posredovali pristojnim telesom Državnega zbora RS.

Vaše odzive pričakujemo najkasneje do 24.5.2021 na naslov zpn@gzs.si.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih - NOVO

 

Ministrstvo za pravosodje je dne 11.5.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Besedilo osnutka je vključno s prilogami objavljeno na spletnem portalu E-demokracija.

Člane pozivamo, da osnutek pravilnika preučijo in nam posredujejo morebitne pripombe, in sicer najkasneje do 24.5.2021 na naslov zpn@gzs.si.

Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) - NOVO

 

Ministrstvo za finance je dne 16.4.2021 objavilo predlog Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in ga posredovalo v obravnavo Vladi RS.

Glavni cilj celotnega paketa sprememb na davčnem področju je doseči razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji COVID-19 in administrativna razbremenitev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Pomembna cilja sta torej ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti, pri čemer so pomemben dejavnik tudi razmere na mednarodnem trgu dela, torej sposobnost gospodarstva obdržati in privabiti ustrezne kadre, zato je cilj predvsem povečanje razpoložljivega dohodka delavcev.

Glavni cilji davčne razbremenitve dohodkov iz dela so:

 • - povečati razpoložljivi dohodek delavcev, predvsem najbolj perspektivnega in najproduktivnejšega kadra, za povečanje produktivnosti in gospodarske rasti,
 • zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu ter pridobivanja delavcev slovenskega gospodarstva na svetovnem trgu dela,
 • povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Besedilo predloga je dostopno na spletnem portalu e-demokracija

Zakon se bo sprejemal po nujnem postopku. Morebitne pripombe čim prej posredujte na naslov zpn@gzs.si, da jih lahko posredujemo pristojnim organom v nadaljnjem zakonodajnem postopku.

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev in javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril - strokovno usklajevanje - rok 29.04.2021

S strani Ministrstva za pravosodje smo v strokovno usklajevanje prejeli osnutek novega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki bo nadomestil trenutno veljavno Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ter stari Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, zato vam ga pošiljamo v strokovno usklajevanje. Osnutek novega Pravilnika vam pošiljamo v prilogi,  v nadaljevanju spodaj pa vam pošiljamo povzetek poglavitnih sprememb.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge pošljite do četrtka, 29. 04. 2021 do konca dne na naslov: pravnasluzba@gzs.si . Po prejemu komentarjev oz. predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za pravosodje. 

 

 

Povzetek poglavitnih rešitev/sprememb:

•             Enotna ureditev področja, ki je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (za javne uslužbence) in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (za funkcionarje);

•             Vrednost daril zanemarljive vrednosti se dvigne na 50,00 EUR


Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen 26.04.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je 26.4.2021 v vladno obravnavo predložilo predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Predlagatelj navaja, da predlagani nov Gradbeni zakon uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.

 

Morebitne pripombe na vsebino predloga lahko posredujete na zpn@gzs.si, da jih bomo lahko uveljavljali v nadaljnjem zakonodajnem postopku pred pristojnimi organi.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi - rok 23.04.2021

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E), ki ga bo v kratkem obravnavala vlada. Predlog je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Vabimo vas, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo še vedno lahko uveljavljali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

 

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 23.4.2021.

 

Dopolnjeno 05.05.2021:

Vlada RS je besedilo predloga določila na 71. redni seji dne 21. 4. 2021 ter ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - 23.06.2021