Zakon o oskrbi s plini - 23.06.2022 - NOVO

Ministrstvo za infrastrukturo je 8.6.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Po navedbah pripravljavcev je Zakon o oskrbi s plini nujno spremeniti in dopolniti zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina, kakor tudi zaradi skorajšnjega sprejetja nove evropske plinske uredbe o skladiščenju plina.

S predlogom zakona želijo na ministrstvu urediti tudi problematiko odjema plina za skupne kurilnice večstanovanjskih stavb.

Člane pozivamo, da osnutek natančno preučijo in nam pripombe nanj sporočijo najkasneje do 17.6.2022, in sicer na naslov zpn@gzs.si, da bomo lahko skupne pripombe in komentarje na ministrstvo posredovali v predvidenem roku, torej do 23.6.2022. V enakem roku lahko svoje pripombe posredujete tudi neposredno ministrstvu in sicer preko obrazca, ki je objavljen na portalu E-demokracija.

NOVO - 23.06.2022

S strani Združenja upravnikov nepremičnin smo v okviru javne obravnave na pristojno ministrstvo naslovili pripombe na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Glede na ugotovitve in pomembnost vprašanja bomo v nadaljnjem postopku obravnave zakonskega predloga tudi aktivno sodelovali.

Pravilnik o začasnih objektih - 08.06.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 24.2.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o začasnih objektih, ki ga na podlagi 4. člena Gradbenega zakona izdaja minister za okolje in prostor.

Pripombe in predloge na vsebino osnutka lahko oddate preko portala E-demokracija, in sicer najkasneje do 30.3.2022, ali pa jih do 23.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, tako da jih bomo na ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO-18.05.2022
Ministrstvo je dne 09.05.2022 osnutek Pravilnika posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

NOVO - 08.06.2022
Minister za okolje in prostor je Pravilnik o začasnih objektih izdal 30. maja, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3.6.2022, veljati pa je začel 4. junija 2022.

Uredba o razvrščanju objektov - 08.06.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 14.03.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki jo Vlada RS sprejema na podlagi Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).  Uredba, določa klasifikacijo vrst objektov CCSI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 14.4.2022 oddate preko obrazca na portalu E-demokracija ali pa jih, najkasneje do 12.04.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali s strani ZPN.

NOVO - 08.06.2022 
Predlog uredbe je bil 1. junija posredovan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

 

Več informacij>>

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - 08.06.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.07.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki ga minister za okolje in prostor izda na podlagi 24. člena Gradbenega zakona

Podrobnejše informacije so dostopne na portalu E-demokracija, kjer lahko do 15.09.2021 oddate tudi komentarje in pripombe. Te lahko najkasneje do 01.09.2021 posredujete tudi na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO - 28.03.2022
Ministrstvo za okolje in prostor je dopolnjen osnutek pravilnika dne 25.03.2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Skladno s tem lahko pričakujemo, da bo pravilnik v kratkem sprejet. Več informacij>>

NOVO - 08.06.2022

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah izdal 9. maja, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20.5.2022, veljati pa je začel 4. junija 2022.

Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč - 18.05.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10.05.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ga minister za okolje in prostor izdaja na podlagi šestega odstavka 151. člena Zakona o urejanju prostora.

Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 24.5.2022, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 23.5.2022, posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo ministrstvu posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

Pravilnik o lokacijski informaciji - 18.05.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 2.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o lokacijski informaciji, ki ga na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) izdaja minister za okolje in prostor.

Pripombe in predloge na besedilo osnutka lahko oddate preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 4.4.2022. Člani ZPN lahko predloge do 28.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, tako da jih bomo na ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO-18.05.2022
Ministrstvo je osnutek pravilnika dne 10.05.2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora - 18.05.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6.5.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi četrtega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 50. člena in četrtega odstavka 130. člena Zakona o urejanju prostora.

Morebitne pripombe in komentarje lahko najkasneje do 6.6.2022 oddate preko portala E-demokracija, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 3.6.2022, posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na ministrstvo posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

Uredba o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo - 18.05.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 3.5.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi sedmega odstavka 106. člena Gradbenega zakona.

Morebitne pripombe ali komentarje lahko preko obrazca na portalu E-demokracija oddate najkasneje do 3. junija 2022, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 1. junija 2022, posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na ministrstvo posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države - 03.05.2022

 

Pravna služba GZS obvešča, da je bil dne 25.4.2022 v Državni zbor RS vložen Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je vložilo 5000 volivk in volivcev ter ga prilagamo. Predlog zakona predvideva tudi določene zakonodajne rešitve oziroma spremembe zakonov, ki se nanašajo na gospodarstvo, zato v nadaljevanju povzemamo tiste dele predloga zakona, ki neposredno vplivajo tudi na gospodarske subjekte.

 

 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku od dohodka pravnih oseb).

Bistvena sprememba: V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO) se odpravlja povišanje delno priznanih odhodkov za stroške reprezentance ter stroške nadzornih svetov oziroma drugih nadzornih organov s 50 % na 60 %. Ureditev se vrača na možnost priznanja 50 % omenjenih stroškov, kar pomeni letno 2,6 milijona evrov več sredstev v državnem proračunu.

 

 1. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ohranjanju narave).

Bistvena sprememba: V Zakonu o ohranjanju narave (ZON) se odpravlja zaostritev pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, ki večini nevladnih organizacij onemogočajo sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih za zastopanje interesov okolja. Trenutno veljavni pogoji namreč preprečujejo izvrševanje namena nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. S predlogom pa se ohranja dopustnost pojavnosti nevladnih organizacij v različnih statusnih oblikah in sicer kot društva, zavodi in ustanove.

 

 1. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu).

Bistvena sprememba: V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) se odpravlja uvedba elektronske aplikacije in možnost t. i. najema vozila z voznikom ter s tem deregulacija in prekarizacija dela voznikov v korist platformnega dela. Gre za odpravo sprememb zadnje novele tega zakona, s čimer se zasleduje zagotavljanje varstva delavskih pravic zaposlenih v sektorju taksi prevozništva.

 

 1. Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: Gradbeni zakon).

Bistvena sprememba: V Gradbenem zakonu (GZ) se odpravlja ureditev, ki omogoča vodenje projekta tudi drugim strokovnjakom in ne več zgolj arhitektom pri postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja. Predlog tako se vrača ureditev v prej veljaven sistem, ki je jasno določal pristojnosti glede na stroko posameznega projektanta in vodje gradnje. S predlogom se zasleduje višja raven strokovnosti in kvalitete postopkov in produktov gradnje.

 

V primeru vaših pripomb in predlogov k zgoraj navedenim spremembam zakonov vas vljudno prosimo, da nam jih posredujete na naslov: pravnasluzba@gzs.si najkasneje do četrtka, dne 5. maja 2022. Vsekakor bomo pozorno spremljali zakonodajni postopek navedenega predloga zakona in vas sproti obveščali o njegovem poteku.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb - 21.04.2022

Ministrstvo za okolje in prostor je 1.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

Rok za podajo pripomb je 18.3.2022. Člani svoje pripombe in komentarje posredujte na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 11.3.2022, tako da jih bomo lahko uredili in usklajene s strani ZPN posredovali na ministrstvo.

Neuradni čistopis Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

NOVO - 28.03.2022 - Dopolnjeni osnutek pravilnika je bil dne 24.03.2022 posredovan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo, zato lahko pričakujemo, da bo v kratkem sprejet. Več informacij>>

NOVO - 21.04.2022 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb je Minister za okolje in prostor izdal dne 11.4.2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 52/2022 z dne 15.04.2022.

Zakon o davku na prazne in velike nepremičnine - 13.04.2022

 

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS s prvopodpisanim Luko Mesecem je dne 10.03.2022 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, ki je po navedbah predlagateljev namenjen progresivni obdavčitvi praznih stanovanj in večjih oziroma dražjih nepremičnin. S tem naj bi omejili premoženjsko neenakost in zajezili socialno in ekonomsko škodljiv trend, ki stanovanja, ki bi morala biti namenjena bivanju in socialni varnosti vseh državljanov, spreminja v zasebne investicije za bogate.

Predlog zakona bo v drugi obravnavi, kot matično delovno telo, obravnaval Odbor DZ za finance, vendar datum obravnave še ni znan. Člani ZPN lahko pripombe in komentarje predloga zakona v najkrajšem možnem času posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi zagovarjali v zakonodajnem postopku.

Več informacij>>

 

NOVO - 13.04.2022

Predlagatelji so dne 29.03.2022 v zakonodajni postopek vložili popravljeni predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, s katerim so nadomestili prvotnega.

Uredba o podatkih registra nepremičnin - 13.04.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 21.03.2022 v obravnavo v vladno proceduro posredovalo predlog Uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin, ki se sprejema zaradi implementacije 166. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Zakon o katastru nepremičnin določa, da je »kataster nepremičnin« uradna evidenca podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ker je dosedanje vodenje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin izkazalo potrebo po vzpostaviti sodobnega informacijskega sistema evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci – »kataster nepremičnin«. ZKN določa, da se v kataster nepremičnin z migracijo podatkov v nov informacijski sistem prenesejo tudi podatki o nepremičninah, ki so na dan uveljavitve ZKN vpisani v register nepremičnin.

NOVO - 13.04.2022

Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag - 13.04.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 01.04.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 231. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21).

Morebitne pripombe in komentarje lahko najkasneje do 22.04.2022 oddate preko portala E-demokracija ali jih, najkasneje do 18.04.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije - 13.04.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 18.1.2022 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter ga objavilo na portalu e-demokracija.

Pripombe na objavljeni predlog lahko posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 4.2.2022. V tem primeru jih bomo s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

NOVO - 13.04.2022

Vlada je Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije izdala 24.03.2022, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 43/2022 z dne 25.03.2022.

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu - 05.04.2022

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sredo, 23. marca 2022 na portalu E-demokracija objavilo Predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu. Priloga Pravilnika je tudi obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pravilnik bo, v primeru sprejetja, začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel s 1. julijem 2022.

Predlog pravilnika določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi s prijavo nezgod pri delu, ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov in izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s prijavo poškodbe pri delu.

Nezgoda in poškodba pri delu se prijavita na obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu, ki je priloga I predloga pravilnika. Omenjeni obrazec se izpolni elektronsko in je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela. Predlog pravilnika v 4. in 5. členu določa, kaj vse mora vsebovati splošni oziroma zdravstveni del obrazca. Obrazec se bo izpolnil v skladu s pravilnikom in navodili za izpolnitev obrazca, ki ga bodo pripravili in sprejeli IRSD, ZZZS in NIJZ skupaj. Navodila za izpolnitev obrazca bodo objavljena na uradnih spletni strani IRSD, ZZZS in NIJZ.

Morebitne pripombe ali predloge v zvezi s predlogom Pravilnika pošljite na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do četrtka, 7. aprila 2022. Po prejemu predlogov bomo na GZS pripravili enoten dokument in ga naslovili na MDDSZ.

Več informacij>>

 

NOVO-05.04.2022

Predlog je bil v predlagani vsebini umaknjen iz nadaljnje obravnave. Delovna skupina bo sodelovala pri oblikovanju nove verzije sprememb pravilnika in kot izhodišče za delo vzela sedaj veljavni pravilnik. Člani delovne skupine lahko do 15.4.2022 na MDDSZ pošljemo morebitne predloge za spremembo trenutno veljavnega pravilnika. Nato bo MDDSZ na podlagi prejetih pripomb oblikoval konkretno gradivo – predlog za spremembo pravilnika. Naslednje srečanje delovne skupine v okviru MDDSZ bo predvidoma v maju. Ambicija ministrstva je, da bi do konca leta uskladili potrebne spremembe.

Povezava do veljavnega pravilnika>> 

V kolikor imate konkretne predloge za spremembo Pravilnika, vas prosimo, da jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 11.4.2022, na naslov: urska.sojc@gzs.si ali zpn@gzs.si. Prav tako bi želeli znotraj GZS ustanoviti posebno posvetovalno skupino, v okviru katere bomo obravnavali spremembe, se posvetovali in oblikovali stališča. V kolikor imate člani ZPN interes za sodelovanje v omenjeni skupini, nam to čim prej sporočite na naslov zpn@gzs.si.

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade - 04.04.2022

 

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS s prvopodpisanim Danijelom Krivcem je dne 07.03.2022 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, katerega cilj je, po navedbah predlagateljev, mladim generacijam, ki si ustvarjajo družino ali so del mlade družine, zaposlenim za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka, z jamstvom Republike Slovenije za njihov kredit omogočiti lažje, enostavnejše in hitrejše reševanje svojega prvega stanovanjskega vprašanja.

Predlog zakona bo, kot matično delovno telo, na 72. nujni seji dne 01.04.2022 obravnaval Odbor DZ za finance. Skladno s tem člane ZPN pozivamo, da morebitne pripombe in komentarje na predlog zakona čim prej posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo po potrebi uporabili v okviru obravnave predloga zakona v Državnem zboru RS.

Več informacij>>

 

NOVO-04.04.2022
Odbor DZ za finance je, kot matično delovno telo, na 72. nujni seji z 10 glasovi proti dvema potrdil predlog zakona, ki ga tako čaka le še glasovanje na plenarni seji DZ, ki bo v sredo 6.4.2022.

Uredba o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov - 01.04.2022

 

Vlada Republike Slovenije je v četrtek 31. marca 2022 izdala Uredbo o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, s katero gospodarskim upravičencem po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS; št. 29/22) omogoči dostop do pomoči države. 

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 46/22 z dne 31.03.2022 in je začela veljati v petek, 1. aprila 2022.

Uredba poleg metodologije izračuna škode, ki je nastala upravičencem iz zakona, vsebuje še izračun višine pomoči s strani države. Višina pomoči lahko namreč znaša do 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in največjih zneskov pomoči iz tabele v 2. členu zakona. Dodatno je pomoč omejena še s pavšalnimi zneski po posameznih kategorijah upravičencev glede na njihove prihodke od prodaje in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih. 

Uredba določa tudi sam postopek dodelitve pomoči – upravičenci morajo predložiti vloge prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije do 15. aprila 2022, izplačila pa prejmejo do 5. maja 2022. Vlogo bodo lahko podale pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so bile registrirane v Republiki Sloveniji najkasneje do 1. decembra 2021 ter ocenjujejo, da jim bodo stroški energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Več informacij>>


Zakon o dohodnini - 28.03.2022

 

Vlada RS je dne 06.05.2021 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Besedilo predloga je objavljeno tudi na spletnih straneh Državnega zbora.

Po besedah predlagateljev sta glavna cilja celotnega paketa sprememb na davčnem področju sta doseči razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji COVID-19 in administrativna razbremenitev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Pomembna cilja sta torej
ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti, pri čemer so pomemben dejavnik tudi razmere
na mednarodnem trgu dela, torej sposobnost gospodarstva obdržati in privabiti ustrezne kadre, zato je
cilj predvsem povečanje razpoložljivega dohodka delavcev.

Glavni cilji davčne razbremenitve dohodkov iz dela so:

 • - povečati razpoložljivi dohodek delavcev, predvsem najbolj perspektivnega in
  najproduktivnejšega kadra, za povečanje produktivnosti in gospodarske rasti,
  - zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in
  ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu ter pridobivanja delavcev slovenskega
  gospodarstva na svetovnem trgu dela,
  - povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in
  mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v
najem pa je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih
stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno
osnovo.
Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem, je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno osnovo.

Glede na to, da predlog vključuje tudi razbremenitev zavezancev iz naslova oddajanja premoženja v najem, je gotovo zanimiv tudi za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Ne glede na to, da se zakon sprejema po nujnem postopku, vas pozivamo, da predlog preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki bi jih lahko po potrebi posredovali pristojnim telesom Državnega zbora RS.

Vaše odzive pričakujemo najkasneje do 24.5.2021 na naslov zpn@gzs.si.

NOVO - 09.12.2021

Predlog zakona je na 40. seji  dne 1.12.2021 kot matično delovno telo obravnaval in potrdil Odbor DZ za finance. O predlogu zakona bo tako odločal še Državni zbor RS na plenarni seji.

Več informacij>>

NOVO - 03.01.2022 
Skupina poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim Luko Mescem je dne 15.12.2021 v postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

 

Več informacij>>

 

NOVO - 28.03.2022
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) je bil sprejet na 98. izredni seji Državnega zbora RS in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2022 z dne 21.03.2022. Zakon je začel veljati 22.03.2022, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin - 28.03.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 11.02.2022 v medresorsko usklajevanje poslalo predlog Pravilnika o vodenju podatkov katastra- nepremičnin in ga objavilo na portalu e-demokracija

Morebitne pripombe ali komentarje na besedilo predloga lahko oddate preko portala e-demokracija, in sicer najkasneje do 25.02.2022

NOVO - 28.03.2022Minister za okolje in prostor je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin izdal dne 18.3.2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 41/22 z dne 23.03.2022.

Resolucija o potresni odpornosti stavb - 03.03.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 1.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Resolucije o potresni odpornosti stavb.  Vodilo oblikovanja Resolucije je Ustava Republike Slovenije, in sicer določba, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in varnosti ter uživanja lastnine tako, da je
zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. 

Pripombe in komentarje na besedilo osnutka lahko podate preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 31.3.2022, ali pa jih do 24.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo ministrstvu posredovali s strani ZPN.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod - 22.02.2022

 

Ministrstvo za finance je 17. februarja 2022 na spletni strani E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Novosti, ki jih prinaša predlog pravilnika so naslednje:
 •   določajo se vrste vlaganj, za katere davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, vendar največ v višini davčne osnove, v skladu s 55.c členom Zakona o davku od dohodkov pravnih (ZDDPO-2);
 •   zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke za vlaganja v trajnostne infrastrukture in platforme, tehnologije, storitve in rešitve za zajem, prenos, obdelavo, sledljivost, analitiko in shranjevanje podatkov, vzpostavitev podatkovnih skladišč, za integracijo podatkov in interoperabilnost podatkov, procesne tehnologije do velikosti 16 nanometrov in superprevodnike, rešitve na osnovi visokozmogljivih omrežij, vključno s 5G in 6G, kvantne tehnologije in kvantne komunikacijske infrastrukture in tehnologije, storitve in rešitve osnovane na umetni inteligenci za planiranje, spremljanje, napovedovanje, poslovno odločanje, strojno učenje, prepoznavanje, generiranje podatkovnih modelov, vključno z vizualizacijo in prototipi;
 • pri vlaganjih v okoljsko prijazne tehnologije,  čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost, lahko zavezanec uveljavlja davčno osnovo za naložbe v industriji v naprave, ki omogočajo proizvodnjo novih izdelkov, ki pozitivno vplivajo na okolje, naložbe v nove kmetijske in gozdarske tehnologije za doseganje učinkovite rabe energije, naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu,  naložbe v naprave za kogeneracijo toplote in električne energije, naložbe v brez emisijska in nizko emisijska vozila za prevoz blaga in potnikov, naložbe v izgradnjo polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva, naložbe v naprave za samooskrbo ali oskrbo z obnovljivimi vir in naložbe v energetsko prenovo stavb;
 • FURS bo lahko pristojno ministrstvo zaprosil za mnenje glede presoje, ali je določeno konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v digitalno preobrazbo in
 • pravilnik se bo v primeru, da bo sprejet, začel uporabljati 1. januarja 2022.

Morebitne obrazložene komentarje oziroma predloge pošljite najkasneje do torka 1. marca 2022 na naslov: pravnasluzba@gzs.si . Po prejemu komentarjev oziroma predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za finance.


Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov - 03.02.2022

 

Vlada RS je na 112. redni seji dne 29.1.2022 potrdila besedilo predloga zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo predvidoma obravnaval po nujnem postopku.

Zakon med drugimi ukrepi naslavlja tudi problematiko gospodinjskega odjema energentov s strani etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb, ki se ogrevajo iz skupnih kurilnic.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje v zvezi s predlogom zakona v najkrajšem možnem času posredujete na zpn@gzs.si, tako da jih bo strokovna služba upoštevala pri nadaljnjih korakih v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij>>

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj - 03.01.2022

 

Minister za okolje in prostor je dne 23.12.2021 na podlagi prvega odstavka 24. člena v zvezi s prvim odstavkom 123. člena Gradbenega zakona izdal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 205/21 z dne 29.12.2021.

Pravilnik bo stopil v veljavo in se začel uporabljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 13.01.2022.

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov - 03.01.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 15.07.2021 v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o oskrbi s toploto. Podrobnosti so objavljene na portalu E-demokracija.

Pripombe na vsebino osnutka lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 01.09.2021, lahko pa jih do 20.08.2021 posredujete na naslov zpn@gzs.si in jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO - 03.01.2022

Vlada Republike Slovenije je besedilo Predloga zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov določila na 108. redni seji dne 23. 12. 2021 in ga v sprejem posredovala Državnemu zboru RS.

Pripombe in komentarje na besedilo zakona še vedno lahko posredujete strokovni službi ZPN, na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po možnosti zagovarjali v nadaljnjih postopkih pred pristojnimi organi. Pripombe posredujte najkasneje do 14.01.2022.

Več informacij>>

Zakon o notariatu - 03.01.2022

 

Ministrstvo za pravosodje je 22.12.2022 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, ki je trenutno v pripravi znotraj ministrstva.

Cilje predloga zakona je zaobseči normativni okvir za urejanje civilnopravnih razmerij med fizičnimi in pravnimi osebami ter sestavljanje javnih listin na daljavo z uporabo videoelektronske identifikacije preko varne video povezave z notarjem, izboljšati podporno okolje za sodelovanje z gospodarstvom in državljani ter na ta način prispevati k povečanju uporabe in razvoju digitalnih storitev v družbi ter hkrati omogočiti enostaven, hiter in elektronski dostop do podatkov za državljane. 

Predlagane določbe bodo pravnim subjektom, ki vstopajo v različna civilnopravna razmerja, omogočale, da bodo hitreje in učinkoviteje ustvarjali gospodarske priložnosti, poenostavljeno sklepali pravne posle, overjali podpise oziroma sestavljali enostranske izjave volje, ko je posebna oblika izjave volje predpisana oziroma vloga notarja potrebna.

Komentarje na osnutek zakonskega predloga lahko preko portala e-demokracija oddate najkasneje do 6.1.2022, kasneje pa jih lahko posredujete strokovni službi ZPN, na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo, kolikor bo mogoče, zagovarjali v nadaljnjih postopkih pri pristojnih organih.

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj - 03.01.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 17.08.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Uredbe o izvajanju javnega najema stanovanj.

Pripombe in komentarje na predlagano besedilo lahko oddate preko portala E-demokracija, in sicer najkasneje do 16.09.2021. Lahko pa predloge in pripombe posredujete tudi Strokovni službi ZPN, da jih bomo ministrstvu posredovali z naše strani. V tem primeru vaše odzive pričakujemo najkasneje do 09.09.2021 na e-naslov zpn@gzs.si.

NOVO - 09.12.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je predlog uredbe dne 1.12.2021 posredovalo v obravnavo Vladi RS.

Več informacij>>

NOVO - 03.01.2022

Vlada RS je na podlagi četrtega odstavka 148.a člena, četrtega odstavka 148.c člena in sedmega odstavka 148.d člena ter za izvrševanje šeste alineje 141. člena in prvega odstavka 148.f člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) dne 17.12.2021 izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki je bila istega dne tudi objavljena v Uradnem listu RS, št. 197/21.

Uredba je začela veljati in se uporabljati 1. januarja 2022.

Pravilnik o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjane bonitete zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje - 3.1.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 5.10.2021 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjane bonitete zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje, ki ga minister za okolje in prostor izdaja na podlagi 39. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Pripombe in komentarje na osnutek predpisa, ki je trenutno v pripravi na ministrstvu, lahko oddate preko portala e-demokracija, najkasneje do 19.10.2021, po tem datumu pa jih lahko posredujete na naslov zpn@gzs.si in jih bomo na ministrstvo posredovali mi.

NOVO 3.1.2022

 

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranjeo izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje izdal dne 8.12.2021, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 195/21 z dne 15.12.2021.

Pravilnik je stopil v veljavo 30. decembra lani, uporabljati pa se bo začel 4. aprila 2022.


 

Zakon o agrarnih skupnostih - 09.12.2021

 

Vlada RS je na 104. redni seji dne 25.11.2021 potrdila vsebino Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A) in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS.

Po navedbah predlagatelja bo novela rešila problematiko upravljanja lastnine, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti, na način, ki bo omogočil, da se s to lastnino upravlja na primeren način. S to novelo zakona bo omogočeno normalno gospodarjenje s to lastnino, ki tako ne bo »mrtva«, ampak bodo zagotovljene njene gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Agrarna skupnost je prepoznana kot pomembna skupnost na podeželju, ki zagotavlja upravljanje in razpolaganje s premoženjem članov agrarne skupnosti, trajno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, skupno uresničevanje interesov prebivalcev na podeželju, ohranjanje poseljenosti in običajev na podeželju ter razvoj podeželja. S predlogom zakona se želi spodbuditi agrarne skupnosti, ki so bile registrirane po ZPVAS, da se registrirajo po ZAgrS, ki celovito ureja upravljanje in razpolaganje s premoženjem agrarnih skupnosti.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe na predlog zakona posredujejo na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij>>

Zakon o dolgotrajni oskrbi - redni postopek - 09.12.2021

 

Ministrstvo za zdravje je dne 02.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje ter na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Člane ZPN vabimo, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe in predloge, da jih bomo lahko posredovali pristojnim organom in po potrebi zagovarjali v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka. Vaše odzive pričakujemo najkasneje do 16.06.2021.

NOVO 21.06.2021: 
Vlada RS je besedilo zakona potrdila na 82. redni seji dne 17.06.2021 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor. 

NOVO 23.11.2021
Vlada RS je na 82. redni seji dne 17. 6. 2021 določila novo besedilo Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS. S tem predlogom zakona se nadomesti predlog zakona, poslan z dne 17. 6. 2021.

Predlog zakona je na seji dne 20.11.2021 kot matično delovno telo DZ obravnaval Odbor za zdravstvo in ga z dopolnitvami v obliki amandmajev posredoval v nadaljnjo obravnavo. Več informacij >>

NOVO - 09.12.2021: O sprejetju zakona bo v okviru tretje obravnave na 88. izredni seji odločal Državni zbor RS. Več informacij>>

Gradbeni zakon - redni postopek - 09.12.2021

Gradbeni zakon - redni postopek - 21.6.2021

Povod za pripravo novega Gradbenega zakona (GZ-1) je odločba Ustavnega sodišča U-I-64/14. Sodišče je v odločbi ugotovilo neustavnost in nezakonitost določb 152. in 156. člena Zakona o graditvi objektov. Ugotovilo je neustavnost v poseg v pravico do spoštovanja doma.

Ker so rešitve v Gradbenem zakonu, ki se je začel uporabljati s 1. 6. 2018, in ki je nadomestil Zakon o graditvi objektov, nadgrajene z množico manjših sprememb, ki so posledica izkušenj uporabe obstoječega zakona, je predlagatelj pripravil nov zakon.

Gradiva v obravnavi na Vladi RS >>

Predlog zakona je bil dne 01.06.2021 uvrščen na sejo Vlade RS.

21.06.2021: Vlada RS je besedilo zakona potrdila na 82. redni seji dne 17.06.2021 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor. Več informacij >>

27.10.2021: Predlog zakona je kot matično delovno telo na 33. seji dne 27.10.2021 obravnaval in potrdil Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. O sprejetju zakona bo v okviru tretje obravnave dne 09.12.2021 na plenarni seji odločal Državni zbor RS. Več informacij>>

9.12.2021: Državni zbor RS je sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Več informacij>>

 

25.1.2021: Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen v Uradnem list RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junija 2022, se uporablja Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP). Več informacij>>


Zakon o urejanju prostora - redni postopek - 09.12.2021

Predlog Zakona o urejanju prostora - 21.06.2021


Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10.05.2021 v vladni postopek vložilo predlog novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3), katerega besedilo je objavljeno na portalu E-demokracija.

Ne glede na to, da je bila javna obravnava osnutka zaključena že v letu 2020 in takrat posebnih pripomb naših članov nismo prejeli, vas ponovno vabimo, da besedilo predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo po potrebi nato zagovarjali v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka.

Vaše pripombe pričakujemo do 31.05.2021 na naslov zpn@gzs.si.

NOVO 03.06.2021: Predlog zakona je bil dne 01.06.2021 uvrščen na sejo Vlade RS.

NOVO 21.06.2021: Vlada RS je besedilo zakona potrdila na 82. redni seji dne 17.06.2021 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor. Več informacij >>

NOVO - 27.10.2021: Predlog zakona je kot matično delovno telo na 33. seji dne 27.10.2021 obravnaval in ga potrdil Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. V okviru tretje obravnave bo o sprejetju zakona na plenarni seji dne 9.12.2021 odločal Državni zbor RS. Več informacij>>

NOVO - 9.12.2021:  Državni zbor RS je sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Več informacij>>


Zakon o spodbujanju investicij - 09.12.2021

 

 

Vlada Republike Slovenije je na 103. redni seji dne 18. 11. 2021 določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij ter ga posredovala v sprejem Državnemu zboru po nujnem postopku.

Več informacij >>

 

09.12.2021 - NOVO: Predlog zakona bo v okviru druge obravnave kot matično delovno telo obravnaval Odbor DZ za gospodarstvo. Več informacij>>

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - 02.12.2021

V četrtek, 2. decembra 2021, je Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: MP) na spletni strani E-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP: v nadaljevanju: predlog zakona), EVA: 2016-2030-0030.  Predlog zakona lahko najdete na naslednji povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11869. Predlagatelj ni priložil MSP testa.

 

Predlog zakona se osredotoča na odpravo ustavne neskladnosti določb ZFPPIPP, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče, na  povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti z dopolnitvijo in zaostritvijo pravil, ki določajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti, uvedbo možnosti izrednega pravnega sredstva – revizije zoper nekatere odločitve v stečajnem postopku, vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje terjatev v okviru postopka prisilne poravnave, prilagoditev drugih pravil z namenom celovite implementacije Direktive o prestrukturiranju in insolventnosti, spremembo postopka poenostavljene prisilne poravnave v smeri večjega nadzora glede prijavljenih terjatev in izboljšanja procesnega položaja upnika, razširitev možnosti posebnih pravil finančne reorganizacije v okviru postopka prisilne poravnave za vse kapitalske družbe, izboljšanje poplačila upnikov v stečajnem postopku in zagotovitev večje preglednosti prodaj v stečajnem postopku, izboljšanje položaja delavcev v postopkih prestrukturiranja kot tudi v stečajnem postopku in učinkovitejše vodenje disciplinskih postopkov zoper upravitelje.


Mnenje pravne službe>>


Vljudno vas prosimo, da vaše morebitne obrazložene pripombe, predloge in komentarje k predlogu zakona posredujete najkasneje do petka, dne 17. decembra 2021 na naslov: pravnasluzba@gzs.si. Prejete odzive članov bodo v Pravni službi GZS proučili in pripravili enoten dokument, ki ga bodo posredovali na Ministrstvo za pravosodje skladno s predvidenim rokom za pripombe.

Zakon o kmetijskih zemljiščih - 23.11.2021

 

 

Vlada RS je na 103. redni seji dne 18. 11. 2021 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in ga v sprejem posredovala Državnemu zboru RS.

Cilji predloga zakona so:
 • vzpostaviti nadomeščanje kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin, ali če se na kmetijskih zemljiščih načrtuje prostorska ureditev državnega pomena, s katero bodo kmetijska zemljišča trajno izgubljena;
 • širiti obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk;
 • omogočiti delitev solastnine v komasacijskih postopkih;
 • uvesti novo agrarno operacijo razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih, pri katerih je solastnik Republika Slovenija in na katerih se je vzpostavila solastnina po zaključenih denacionalizacijskih postopkih. 

Uredba o dejanskih rabah zemljišč - 23.11.2021

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 27.07.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek Uredbe o dejanskih rabah zemljišč ter ga objavilo na spletnem portalu E-demokracija.

Morebitne pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 10.08.2021.

Uredba o dejanskih rabah zemljišč
Uredba o dejanskih rabah zemljišč

NOVO - 23.11.2021
Vlada je Uredbo o dejanskih rabah zemljišč izdala 04.11.2021 in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 173/2021 z dne 05.11.2021

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge - 05.11.2021

Ministrstvo za finance je na portalu e-demokracija dne 7.9.2021 objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje. Osnovni cilj zakonskih sprememb je odprava pomanjkljivosti pri prenosu Direktive 2014/49/EU v domači pravni red.

Člane ZPN vabimo, da osnutek pregledate in nam sporočite morebitne pripombe ali komentarje. V vsakem primeru bomo, v skladu z dosedanjimi stališči članov ZUN, pristojnemu ministrstvu predlagali, da ob spremembi zakona med izjeme, za katere ne velja omejitev jastva glede na višino vloge, dodajo tudi sredstva rezervnih skladov. V tem delu gre namreč za sredstva, ki jih etažni lastniki zbirajo na podlagi izrecne zakonske zahteve, zato bi bilo prav, da uživajo poseben status.

Vaše morebitne dodatne pripombe pričakujemo najkasneje do 31.9.2021, in sicer na naslov zpn@gzs.si.

NOVO - 08.10.2021

V imenu Združenja upravnikov nepremičnin smo na Ministrstvo za finance RS posredovali stališče do predloga zakona, s katerim smo predlagali, da se sredstva rezervnih skladov uvrstijo med izjeme (drugi odstavek 10. člena ZSJV), za katere omejitev višine vloge ne velja, oziroma se za vlogo jamči ne glede na njeno višino.

Prepričani smo, da bi moralo ministrstvo predlog upoštevati, saj etažni lastniki sredstva v rezervnih skladih zbirajo zaradi izrecne zakonske zahteve in ne zaradi lastne odločitve.

Dne 13.10.2021 smo s strani ministrstva prejeli odgovor, s katerim so našo pobudo zavrnili.

NOVO - 05.11.2021

Vlada RS je predlog zakona posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS. Več informacij je dostopnih na spletnih straneh DZ.

Zakon o debirokratizaciji - 01.10.2021

 

Vlada RS je dne 21.9.2021 v zakonodajni postopek v Državni zbor RS posredovala nov predlog Zakona o debirokratizaciji, s katerim nadomešča predlog,  ki ga je Državnemu zboru posredovala dne 18. 3. 2021.

Cilj predloga zakona, ki ga je pripravil Svet za debirokratizacijo, je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja.

Namen je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Le zakonodaja, ki je najmanj obremenjujoča, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in odprtost trga, izboljšuje standard državljanov in povečuje transparentnost.

Predlog zakona vsebuje vsebinske ukrepe za debirokratizacijo, ki je zapisana kot eden izmed temeljnih ciljev vlade. V prvi skop ukrepov sodijo spremembe in dopolnitve zakonov z enostavnimi rešitvami, ki ne zahtevajo sistemskih sprememb zakonodaje. V drugi sklop ukrepov sodijo prenehanja veljavnosti zakonov in na njih temelječih podzakonskih predpisov, ki se več ne uporabljajo.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Državnega zbora RS.

Pravilnik o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih postopkih - 01.10.2021

 

V Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24.9.2021 je bil objavljen Pravilnik o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih postopkih, ki ga je minister za okolje in prostor izdal na podlagi  111. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21). 

Pravilnik začne veljati 9. oktobra, uporabljati pa se začne 4. aprila 2022.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - 30.09.2021

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev dne 30.9.2021 posredovalo v vladno obravnavo.

Več informacij je dostopnih na portalu e-demokracija.

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin - 30.09.2021

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin - 14.06.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 14.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin, ki jo sprejme Vlada RS na podlagi 117. in 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES,
47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 –
odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21).

Pripombe oziroma komentarje na vsebino objavljenega osnutka lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 12.7.2021, lahko pa jih najkasneje do 9.7.2021 posredujete na e-naslov zpn@gzs.si in jih bomo na ministrstvo posredovali s strani Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

10.08.2021: Ministrstvo je dopolnjen osnutek uredbe posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

7.9.2021 - Gradivo bo obravnavala Vlada RS >> 

30.9.2021 - NOVO

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 153/21 z dne 24.9.2021 in je pričela veljati 25.9.2021.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih - 16.09.2021

V Uradnem listu RS, št. 148/21 z dne 15.09.2021 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki ga je minister za pravosodje izdal na podlagi določb Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18).

Uredba o prenehanju uporabe uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov - 13.09.2021

 

V Uradnem listu RS, št. 145/21 z dne 10.09.2021 je bila objavljena Uredba o prenehanju uporabe uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, ki jo je Vlada RS izdala v skladu z določbo tretjega odstavka 166. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - 13.09.2021

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 13.09.2021 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-1A) in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

Komentarje in pripombe na besedilo zakona lahko oddate preko portala e-demokracija, in sicer najkasneje do 21.9.2021, lahko pa jih tudi po tem datumu, vendar najkasneje do 31.9.2021, posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo resornemu ministrstvu posredovali s strani ZPN.

Zakon o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj - 08.09.2021

 

Skupina poslancev DZ s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem je dne 8.9.2021 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj.

Med cilji zakonskega predloga predlagatelji navajajo:

- gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj,

- vzpostavitev potrebnih finančnih virov in poroštev ter

- vzpostavitev možnosti za neprofitno stanovanjsko gradnjo preko vzajemnega organiziranja ljudi v stanovanjske zadruge.

S predlogom se predvideva uvedba javne službe gradnje, sanacije ali nakupa javnih najemnih stanovanj ter potrebnih mehanizmov in vzvodov za izvedbo javne službe, torej vzpostavitev javnih najemnih stanovanj tako, da:

- se določa spodbude države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira iz naslova za stanovanjsko politiko vezanega na določenega proračunskega davčnega prihodka,

- se omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj,

- se vzpostavlja možnosti in spodbude za gradnjo najemnih stanovanj preko stanovanjskih zadrug s participacijo najemnikov.

Predlog zakona določa omejen nabor izvajalcev javne službe (naložbeniki), ki so bodisi pravne osebe, ki jih obvladujejo država ali lokalne skupnosti in stanovanjske zadruge. Vsem mora biti skupen nepridobiten značaj delovanja. Javna služba gradnje javnih najemnih stanovanj se izvaja z izvedbo projektov, ki jih izvajajo naložbeniki in ki so izbrani na javnem razpisu, na katerem kandidirajo za posamezno obliko spodbud ali njihovo kombinacijo.

Člane ZPN vabimo, da predlog zakona pregledate in nam morebitne pripombe in komentarje posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 30.09.2021. Usklajena stališča bomo nato v imenu ZPN oziroma posameznih združenj zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

Pravilnik o katastrskih občinah - 01.09.2021

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 16.07.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek Pravilnika o katastrskih občinah, ki ga minister za okolje in prostor izda na podlagi 13. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/2021). Osnutek je objavljen na spletnem portalu E-demokracija

NOVO - 01.09.2021

Pravilnik o katastrskih občinah je bil dne 1.9.2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 139/21 in začne veljati 4. aprila 2022.

Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovnikov - 15.07.2021

 

Minister za okolje in prostor je dne 15.07.2021 na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o katastru nepremičnin izdal Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovov. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 118/21 z dne 19.7.2021, veljati pa bo začel 4. aprila 2022

Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov - 15.07.2021

 

Minister za okolje in prostor je dne 15.07.2021 na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o katastru nepremičnin in za izvrševanje prvega odstavka 7. člena Stanovanjskega zakona izdal Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 118/2021 z dne 19.07.2021.

Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin - 15.06.2021

Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 15.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi petnajstega odstavka 15. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 29.06.2021.

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 24. maja 2021 na portalu E-demokracija 

objavilo osnutek Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Poglavitne zakonodajne spremembe glede na veljavni ZVPot in ZVPNPP se nanašajo na prenos Direktive 2019/771/EU, Direktive 2019/770/EU in Direktive 2019/2161/EU v slovenski pravni red.

Prenos Direktive 2019/771/EU
- Določa se, da se prodaja blaga z digitalnimi elementi obravnava po določbah, ki veljajo za prodajno pogodbo.
- Uvaja se hierarhija jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga (1. stopnja: brezplačno popravilo ali zamenjava blaga; 2. stopnja: znižanje kupnine ali odstop od pogodbe).
- Ob tem se uvaja tudi pravica do zavrnitve – pravica potrošnika, da kljub hierarhiji zahtevkov takoj odstopi od pogodbe, če se neskladnost blaga pojavi v 30 dneh od dobave blaga, ne da bi mu bilo treba prej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga.
- Kot razumni rok za popravilo oziroma zamenjavo je določen rok 30 dni.
- Obdobje obrnjenega dokaznega bremena (obdobje, v katerem mora prodajalec dokazati, da napaka na blagu ni obstajala že v času dobave blaga), je na prodajalcu prvo leto od dobave blaga.
- Uvaja se regresna pravica – zahtevek prodajalca, ki izpolni zahtevek potrošnika, proti odgovornemu podjetju v pogodbeni verigi.
- Urejajo se določeni vidiki tržne garancije, pri čemer se določa, da mora biti le ta izdana brezplačno in v slovenskem jeziku, kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije.

Prenos Direktive 2019/770/EU
- Na novo se urejajo pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, in sicer se ureja izpolnitev pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, obvezno jamstvo za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ter sprememba digitalne vsebine ali digitalne storitve.
- Kot zahteva za skladnost digitalne vsebine in digitalne storitve se določa tudi obveznost podjetja, da zagotavlja potrebne posodobitve digitalne vsebine in digitalne storitve, vključno z varnostnimi posodobitvami.
- Določa se, da je kupnina lahko tudi digitalna oblika vrednosti in osebni podatki potrošnika.

Prenos Direktive 2019/2161/EU
- Določa se obveznost spletnih tržnic, da potrošniku podajo dodatne informacije o parametrih za razvrstitev ponudb in informacije, ali se v konkretnem primeru preko spletne tržnice sklepa pogodba s podjetjem ali potrošnikom.
- Določa se obveznost podjetja, da potrošniku poda informacijo o prilagoditvi cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev (npr. prilagoditev cene na podlagi oblikovanja profilov potrošnikov).
- Prepove se skrito oglaševanje (npr. dolžnost platforme, da razkrije, da je višja razvrstitev izdelka posledica plačila prodajalca platformi).
- Prepove se lažno podajanje ocen in priporočil potrošnikov.
- Prepove se preprodaja vstopnic, ki so jih podjetja pridobila kljub tehničnim omejitvam prodajalca.
- Uvaja se možnost individualnih pravnih sredstev za potrošnika v primeru nepoštene poslovne prakse – odstop od pogodbe in odškodnina za potrošnika.
- Prepove se t.i. dvojna kakovost blaga, pri čemer je dovoljena različna kakovost blaga, prepovedano pa je različno blago enako označiti.
- Določa se obveznost za podjetja, da pri ponujanju popustov označijo prejšnjo najnižjo ceno v obdobju zadnjih 30 dni in znižano ceno.
- Rok za odstop potrošnika od pogodbe, sklenjene v okviru nenaročenih obiskov podjetja na domu ali izletov za promocijo blaga, se z namenom varstva ranljivih skupin iz 14 dni podaljša na 30 dni.
- Odpravljajo se nesorazmerna bremena za podjetja, in sicer se podjetjem omogoča več prožnosti pri izbiri najustreznejših načinov komuniciranja s potrošniki.
- Usklajuje se merila za odmero globe, da bodo v vseh državah članicah EU le te učinkovitejše, sorazmerne in odvračilne.
- Pri čezmejnih kršitvah se določa globa v višini do 4% odstotke letnega prometa podjetja.

Druge poglavitne rešitve
- Ohranja se enoletna obvezna garancija proizvajalca za t.i. tehnično blago, ki potrošniku in podjetju omogoča, da pri proizvajalcu uveljavljata brezplačno odpravo napake na blagu.
- Za t.i. tehnično blago se ohranja obveznost proizvajalca, da zagotavlja poprodajne storitve proti plačilu še tri leta po izteku obvezne garancije.
- Izrecno se določa, da se nepoštenost pogodbenih pogojev se presoja tudi v zvezi z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe in v zvezi z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, četudi so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku;

Morebitne pripombe oz. predloge pošljite do torka, 8. junija 2021 na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na GZS zbrali in posredovali pristojnemu ministrstvu. 

Dopolnjeno 21.6.2021:

Predlog zakona je bil dne  4.6.2021 posredovan v medresorsko usklajevanje. Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija podate do 24.6.2021.

Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov - (ZIERDED), 04.06.2021

Ministrstvo za finance je v torek, 2. junija 2021 na spletni strani E-demokracija v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov (ZIERDED). S predlogom zakona se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2014/55/EU tako, da se bo zakon uporabljal za e-račune, ki so izdani v skladu z obstoječim slovenskim standardom e-SLOG, in hkrati tudi za druge oblike e-računov, če so skladne z evropskim standardom za izdajanje e-računov in katero koli od sintaks s seznama, ki sta določeni v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije v skladu z Direktivo 2014/55/EU.

Gre za e-račune, ki jih na podlagi pogodb in naročilnic za izvedbo javnega naročila ali drugih aktov, sklenjenih na podlagi oddanih javnih naročil ali koncesijskih pogodb ali pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, prejmejo proračunski uporabniki in osrednji nabavni organi ter subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za status naročnika, določenih  v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in v področnih zakonih, ki urejajo podeljevanje koncesij in javno-zasebno partnerstvo.

Vzpostavlja se Register e-poslovanja (v nadaljevanju: Register), voden s strani Gospodarske zbornice Slovenije, ki predstavlja enotni register prejemkov in izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti. Poslovni ponudniki, naročniki in proračunski uporabniki morajo biti v Register vpisani. Način izvajanja nalog, vodenja in upravljanja Registra ter pogoje uporabe in nabor podatkov podrobneje predpiše minister, pristojen za finance v roku 6. mesecev po uveljavitvi zakona. 

Obveznost izmenjave e-računov se z ZIERDED širi na vse osebe, ki imajo status poslovnega subjekta, proračunskega uporabnika ali naročnika in njihova medsebojna obligacijska razmerja. Poslovni subjekti drugim poslovnim subjektom izdajati izključno e-račune. Namen je, da se v javnem sektorju in pri gospodarskih subjektih, ki poslujejo z javnim sektorjem, kot tudi pri medsebojnem poslovanju med gospodarskimi subjekti, odpravijo administrativna bremena in zmanjšajo materialni stroški, povezani z ročno obdelavo računov. Izmenjava e-računov poteka v standardu e-SLOG, sintaksah ali drugih mednarodno uveljavljenih standardih. Izdani e-račun se potrdi pri davčnem organu, izdaja e-računov pa se opravlja prek elektronske naprave za izdajo računov. Pri postopku potrjevanja e-računa se uporablja namensko digitalno potrdilo. Gre za potrdilo v elektronski obliki, ki ga zavezanec uporablja za namene identifikacije v postopku elektronske izmenjave podatkov z davčnim organom. Vsebino in obliko sporočil z obveznimi podatki o e-računu, protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov z davčnim organom in standardna sporočila o napakah predpiše minister, pristojen za finance.

ZIERDED ureja tudi postopek nezmožnosti izdaje e-računa, njegovo preverjanje, ki znaša 60 dni od dneva izdaje e-računa pri davčnem organu kot tudi obveznosti naročnikov, proizvajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev programske opreme. Izmenjava  e-računov in e-dokumentov poteka neposredno ali po e-poti v skladu z dogovorom med izdajateljem in prejemnikom. Za proračunske uporabnike velja izmenjava le prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Izmenjava e-računov in e-dokumentov proračunskih uporabnikov se izvaja na način, določen v zakonu, ki ureja plačilne in spremljajoče javnofinančne storitve UJP.

Določbe o obveznosti izmenjave e-računov za poslovne subjekte, proračunske uporabnike in naročnike, potrjevanje e-računa za dobavo blaga in storitev davčnemu organu, določbe o postopku nezmožnosti izdaje e-računa za dobavo blaga ali storitev z enkratno identifikacijsko oznako e-računa, o preveritvi e-računa in obveznostih proizvajalca, dobavitelja in vzdrževalca programske opreme se začnejo uporabljati dvanajst mesecev po uveljavitvi ZIERDED.

Povzetek poglavitnih rešitev/sprememb:

•             Vzpostavitev in vodenje Registra e-poslovanja kot enotnega nacionalnega registra prejemnikov in izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti, vodenega s strani GZS. Določen je obvezen vpis vseh poslovnih subjektov, naročnikov in proračunskih uporabnikov, kot prejemnikov ali izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti v omenjeni register. Način izvajanja nalog vodenja in upravljanja predpiše minister, pristojen za finance v roku 6. mesecev od uveljavitve ZIERDED. Izmenjava poteka v standardu e-SLOG, sintaksah ali drugih mednarodno uveljavljenih standardih.

•            Širi se obveznosti izmenjave e-računov na vse gospodarske subjekte in njihova medsebojna obligacijska razmerja. Namen je odprava administrativnih bremen in zmanjšanje materialnih stroškov, povezanih z ročno obdelavo računov. Izmenjava poteka prek ponudnikov e-poti ali neposredno, medtem ko za proračunske uporabnike velja izmenjava izključno prek UJP. Vsebino in obliko sporočil z obveznimi podatki o e-računu, protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov z davčnim organom in standardna sporočila o napakah predpiše minister, pristojen za finance. Del določb o izmenjavi e-računov se začne uporabljati dvanajst mesecev po uveljavitvi ZIERDED.

•            Obveznost prejemanja in obdelave e-računov velja za vse kategorije naročnikov, ki morajo izvajati javna naročila po predpisih EU in slovenskih poročnih zakonih, če so izdani v skladu z evropskih standardom za izdajanje e-računov;

•            Izraz »naročnik« pomeni skupni izraz za naročnika, kot ga opredeljujejo zakoni, ki urejajo javno naročanje, ali koncedenta, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, ali javnega partnerja, kot ga opredeljuje zakon, ki   ureja javnozasebno partnerstvo;

•            Pojma »e-račun« in »e-dokument« ne zajemata odločb, sklepov ali drugih listin, ki jih izdajajo in pošiljajo sodni, upravni, prekrškovni, nadzorni in drugi organi pri vodenju postopkov iz svoje pristojnosti;

•            Ureditev obveznosti ponudnikov e-poti ter preglednost njihovega poslovanja in zaračunavanja stroškov zaradi zagotavljanja varnejše in zanesljivejše izmenjave e-računov in e-dokumentov;

•            Implementacija sistema davčnega potrjevanja e-računov pri pošiljanju podatkov o izdanih e-računih pri FURS-u, ki je enakovreden sistemu davčnega potrjevanja gotovinskih računov;

•            Pri verifikaciji e-računa ob njegovi izdaji se po novem generira elektronsko sporočilo v xlm ali json datoteki, ki se pošlje na FURS, kjer se preverijo poslani podatki in vrnejo v obliki enkratne identifikacijske številke;

•            Ustreznost enkratne identifikacijske številke se preverja na spletni strani FURS ali pred mobilnih aplikacij.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge pošljite do srede, 16. junij 2021 do konca dne na naslov: pravnasluzba@gzs.si. Po prejemu komentarjev oz. predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za finance.

Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 01.06.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov, ki ga na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) izda Minister za okolje in prostor.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 15.06.2021 oddate preko portala E-demokracija.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 25.05.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, ki jo na podlagi četrtega odstavka 8. člena, osmega odstavka 10. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o učinkoviti rabi energije izda Vlada RS.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 25.06.2021 oddate preko portala E-demokracija.

Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz katastra nepremičnin in registra naslovov

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 24.05.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz katastra nepremičnin in registra naslovov , ki ga na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) izda Minister za okolje in prostor.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 07.06.2021 oddate preko portala E-demokracija.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Ministrstvo za pravosodje je dne 30.4.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Po navedbah predlagatelja je predlog zakona pripravljen kot del novega razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Po letu 2004, ko je bil sprejet do sedaj že tretji slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) , je namreč zaradi izjemnega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) prišlo do bistvenega povečanja v količini in tudi kakovosti obdelave osebnih podatkov, prav tako pa do znatnega razvoja sodne prakse in nadzorov glede varstva osebnih podatkov, povečala se je pa tudi splošna občutljivost javnosti glede informacijske zasebnosti. Osebni podatki so tako postali vedno bolj dostopni najprej državi in njenim organom, nato pa tudi zasebnemu sektorju, javnosti, ter posameznikom in posameznicam. Obdelava osebnih podatkov je postala del velike večine poslovnih procesov. Izvajati so se začele vedno bolj sistemske povezave med zbirkami osebnih podatkov. S tem so se tveganja zlorabe osebnih podatkov, kot so nepooblaščeni dostopi, množična razkritja, ter profiliranje posameznikov, močno povečala.

 

Morebitne pripombe lahko oddate preko portala E-demokracija ali jih najkasneje do 24.5.2021 posredujete na zpn@gzs, da jih bomo lahko zbrali in posredovali predlagatelju.

 

Predlog zakona je Ministrstvo za pravosodje dne 30.05.2021 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade za zakonodajo.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - rok 23.04.2021

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga bo v kratkem obravnavala vlada. Predlog je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Vabimo vas, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo še vedno lahko uveljavljali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

 

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 23.4.2021.

 

Dopolnjeno 05.05.2021

Vlada RS je besedilo predloga določila na 71. redni seji dne 21. 4. 2021 ter ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor.

 Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

 

Ministrstvo za pravosodje je dne 11.5.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Besedilo osnutka je vključno s prilogami objavljeno na spletnem portalu E-demokracija.

Člane pozivamo, da osnutek pravilnika preučijo in nam posredujejo morebitne pripombe, in sicer najkasneje do 24.5.2021 na naslov zpn@gzs.si.

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev in javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril - strokovno usklajevanje - rok 29.04.2021

S strani Ministrstva za pravosodje smo v strokovno usklajevanje prejeli osnutek novega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki bo nadomestil trenutno veljavno Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ter stari Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, zato vam ga pošiljamo v strokovno usklajevanje. Osnutek novega Pravilnika vam pošiljamo v prilogi,  v nadaljevanju spodaj pa vam pošiljamo povzetek poglavitnih sprememb.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge pošljite do četrtka, 29. 04. 2021 do konca dne na naslov: pravnasluzba@gzs.si . Po prejemu komentarjev oz. predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za pravosodje. 

 

 

Povzetek poglavitnih rešitev/sprememb:

•             Enotna ureditev področja, ki je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (za javne uslužbence) in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (za funkcionarje);

•             Vrednost daril zanemarljive vrednosti se dvigne na 50,00 EUR


Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen 26.04.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je 26.4.2021 v vladno obravnavo predložilo predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Predlagatelj navaja, da predlagani nov Gradbeni zakon uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.

 

Morebitne pripombe na vsebino predloga lahko posredujete na zpn@gzs.si, da jih bomo lahko uveljavljali v nadaljnjem zakonodajnem postopku pred pristojnimi organi.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi - rok 23.04.2021

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E), ki ga bo v kratkem obravnavala vlada. Predlog je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Vabimo vas, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo še vedno lahko uveljavljali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

 

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 23.4.2021.

 

Dopolnjeno 05.05.2021:

Vlada RS je besedilo predloga določila na 71. redni seji dne 21. 4. 2021 ter ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor.

Več informacij na povezavi>>

Resolucija o potresni odpornosti stavb - 03