Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina - 25.11.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 21.11.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Vlada uredbo izda na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in z njo uredi način določitve in postopek izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki lahko nastane dobaviteljem zemeljskega plina zaradi uvedbe najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22).

Člani ZPN lahko morebitne pripombe ali komentarje na osnutek uredbe posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 15.12.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije - 25.11.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 21.11.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Vlada uredbo izda na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in z njo uredi način določitve in postopek izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki lahko nastane dobaviteljem električne energije zaradi uvedbe najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22).

Člani ZPN lahko morebitne pripombe ali komentarje na osnutek uredbe posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 15.12.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

 

Zakon o javnem naročanju - 25.11.2022

 

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija dne 13.7.2022 objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.

Sprememba ZJN-3D se nanaša primarno na odpravo ugotovljene protiustavnosti 75. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, in sicer v delih, ki se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom. Obenem predlog vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na povečanje transparentnosti in konkurenčnosti.

Ker je predlog  v javni obravnavi, se lahko posredujejo tudi dodatni predlogi in pripombe k veljavnemu Zakonu o javnem naročanjuVaše morebitne pripombe in predloge k osnutku ZJN-3D lahko posredujete najkasneje do 5. septembra 2022 na naslov: pravnasluzba@gzs.si ali zpn@gzs.si

Več informacij 👇

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14394

 

NOVO - 25.11.2022
Ministrstvo za javno upravo je dopolnjen osnutek zakona posredovalo v vladni postopek.

 


Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - 02.11.2022

 

Ministrstvo za finance RS je dne 3.10.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je v pripravi znotraj ministrstva. Cilj sprememb je uskladitev s pravnim redom EU, predvsem z Direktivo 2015/849 in Direktivo 2018/843 ter uskladitev z mnenjem Informacijskega pooblaščenca.

Predlog vsebuje spremembo petega odstavka 51. člena (dostop do podatkov o dejanskih lastnikih). Predlaga se spremembe, da upravljalec registra informacij o dostopu s strani organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzornih organov iz prvega odstavka 152. člena, ne razkrije do zavrženja ovadbe ali vložitve zahtevka za preiskavo ali obtožnega akta, v primeru predkazenskega in kazenskega postopka. V drugih primerih se predlaga prepoved razkritja, če obstajajo očitni in utemeljeni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev informacij škodovala učinkovitosti ali zaupnosti postopkov, ki so v izvajanju ali bodo osnova za nadaljnje postopke. Predlaga se tudi spremembe 75. člena (obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v države z visokim tveganjem ter roki), ki bi drugače uredila pogoje izjem od obveznega poročanja zavezancev. Poleg tega se predlaga sprememba 90. člena (posebnosti v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji), ki bi uvedla poročanje Odvetniški zbornici ali Notarski zbornic s strani odvetnikov, odvetniških družb in notarjev v primerih, če stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma (trenutna ureditev določa poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja). 

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na osnutek zakonskega besedila posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 13.10.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Komentarje pa lahko, najkasneje do 18.10.2022, oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 02.11.2022
Vlada RS je končno besedilo predloga zakona določila na 38. dopisni seji dne 20. oktobra 2022 in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS, ki ga bo obravnaval po nujnem postopku.

Člani ZPN nam lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga v čim krajšem času posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

 


Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb - 02.11.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 28.10.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki ga minister za infrastrukturo izdaja na podlagi 32. člena  Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20). Ministrstvo je osnutek hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje.

Člani ZPN lahko svoje pripombe in komentarje na besedilo osnutka Pravilnika posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 10.11.2022, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na naslovno ministrstvo. Komentarje pa lahko, najkasneje do 12.11.2022, oddate tudi preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o dohodnini - 03.10.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 1.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini, s čimer je začelo javno obravnavo predloga zakona.

Po navedbah predlagateljev se s predlogom zakona izvršuje sklenjena koalicijska pogodba, s katero je za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti predviden ukrep razveljavitve določb ZDoh-2Z z učinkom od 01. 01. 2023, z izjemo višine splošne dohodninske olajšave, za katero se predlaga, da ostane na višini v letu 2022. Cilj zakona naj bi bil tudi preoblikovati vsebine, ki bi lahko, če ostanejo nespremenjene, povzročile težave pri izvajanju zakona. 

Med poglavitnimi rešitvami je za člane ZPN pomemben predvsem načrtovani dvig stopnje dohodnine 
od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 15 % na 25 %. 

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na predlog zakona posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 16.08.2022, da jih bomo lahko zbrali in v imenu ZPN naslovili na pristojno ministrstvo v okviru javne obravnave predloga zakona. Pripombe in komentarje pa lahko oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 19.8.2022.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 03.10.2022
Vlada Republike Slovenije je besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini določila na 31. dopisni seji dne 26. 9. 2022 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS.

Ker bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po nujnem postopku, člane ZPN pozivamo, da nam morebitne pripombe in predloge v zvezi z besedilom zakona na naslov zpn@gzs.si posredujejo čim prej, da jih bomo lahko po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka v državnem zboru.

Več informacij na povezavi>>

 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) - 03.10.2022

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 24. maja 2021 na portalu E-demokracija 

objavilo osnutek Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Poglavitne zakonodajne spremembe glede na veljavni ZVPot in ZVPNPP se nanašajo na prenos Direktive 2019/771/EU, Direktive 2019/770/EU in Direktive 2019/2161/EU v slovenski pravni red.

Prenos Direktive 2019/771/EU
- Določa se, da se prodaja blaga z digitalnimi elementi obravnava po določbah, ki veljajo za prodajno pogodbo.
- Uvaja se hierarhija jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga (1. stopnja: brezplačno popravilo ali zamenjava blaga; 2. stopnja: znižanje kupnine ali odstop od pogodbe).
- Ob tem se uvaja tudi pravica do zavrnitve – pravica potrošnika, da kljub hierarhiji zahtevkov takoj odstopi od pogodbe, če se neskladnost blaga pojavi v 30 dneh od dobave blaga, ne da bi mu bilo treba prej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga.
- Kot razumni rok za popravilo oziroma zamenjavo je določen rok 30 dni.
- Obdobje obrnjenega dokaznega bremena (obdobje, v katerem mora prodajalec dokazati, da napaka na blagu ni obstajala že v času dobave blaga), je na prodajalcu prvo leto od dobave blaga.
- Uvaja se regresna pravica – zahtevek prodajalca, ki izpolni zahtevek potrošnika, proti odgovornemu podjetju v pogodbeni verigi.
- Urejajo se določeni vidiki tržne garancije, pri čemer se določa, da mora biti le ta izdana brezplačno in v slovenskem jeziku, kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije.

Prenos Direktive 2019/770/EU
- Na novo se urejajo pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, in sicer se ureja izpolnitev pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, obvezno jamstvo za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ter sprememba digitalne vsebine ali digitalne storitve.
- Kot zahteva za skladnost digitalne vsebine in digitalne storitve se določa tudi obveznost podjetja, da zagotavlja potrebne posodobitve digitalne vsebine in digitalne storitve, vključno z varnostnimi posodobitvami.
- Določa se, da je kupnina lahko tudi digitalna oblika vrednosti in osebni podatki potrošnika.

Prenos Direktive 2019/2161/EU
- Določa se obveznost spletnih tržnic, da potrošniku podajo dodatne informacije o parametrih za razvrstitev ponudb in informacije, ali se v konkretnem primeru preko spletne tržnice sklepa pogodba s podjetjem ali potrošnikom.
- Določa se obveznost podjetja, da potrošniku poda informacijo o prilagoditvi cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev (npr. prilagoditev cene na podlagi oblikovanja profilov potrošnikov).
- Prepove se skrito oglaševanje (npr. dolžnost platforme, da razkrije, da je višja razvrstitev izdelka posledica plačila prodajalca platformi).
- Prepove se lažno podajanje ocen in priporočil potrošnikov.
- Prepove se preprodaja vstopnic, ki so jih podjetja pridobila kljub tehničnim omejitvam prodajalca.
- Uvaja se možnost individualnih pravnih sredstev za potrošnika v primeru nepoštene poslovne prakse – odstop od pogodbe in odškodnina za potrošnika.
- Prepove se t.i. dvojna kakovost blaga, pri čemer je dovoljena različna kakovost blaga, prepovedano pa je različno blago enako označiti.
- Določa se obveznost za podjetja, da pri ponujanju popustov označijo prejšnjo najnižjo ceno v obdobju zadnjih 30 dni in znižano ceno.
- Rok za odstop potrošnika od pogodbe, sklenjene v okviru nenaročenih obiskov podjetja na domu ali izletov za promocijo blaga, se z namenom varstva ranljivih skupin iz 14 dni podaljša na 30 dni.
- Odpravljajo se nesorazmerna bremena za podjetja, in sicer se podjetjem omogoča več prožnosti pri izbiri najustreznejših načinov komuniciranja s potrošniki.
- Usklajuje se merila za odmero globe, da bodo v vseh državah članicah EU le te učinkovitejše, sorazmerne in odvračilne.
- Pri čezmejnih kršitvah se določa globa v višini do 4% odstotke letnega prometa podjetja.

Druge poglavitne rešitve
- Ohranja se enoletna obvezna garancija proizvajalca za t.i. tehnično blago, ki potrošniku in podjetju omogoča, da pri proizvajalcu uveljavljata brezplačno odpravo napake na blagu.
- Za t.i. tehnično blago se ohranja obveznost proizvajalca, da zagotavlja poprodajne storitve proti plačilu še tri leta po izteku obvezne garancije.
- Izrecno se določa, da se nepoštenost pogodbenih pogojev se presoja tudi v zvezi z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe in v zvezi z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, četudi so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku;

Morebitne pripombe oz. predloge pošljite do torka, 8. junija 2021 na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na GZS zbrali in posredovali pristojnemu ministrstvu. 

Dopolnjeno 21.6.2021: 

Predlog zakona je bil dne  4.6.2021 posredovan v medresorsko usklajevanje. Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija podate do 24.6.2021.

NOVO - 07.07.2022

Predlog zakona je bil dne 5.7.2022 obravnavan na delovnih telesih Vlade RS. Pričakuje se torej njegovo posredovanje v zakonodajni postopek.

Več informacij👇

Povezava>>

NOVO - 15.07.2022

Vlada RS je besedilo predloga zakona določila na 7. redni seji dne 8.7.2022 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki bo predlog zakona obravnaval po nujnem postopku.

Člane ZPN pozivamo, da predloga zakona preučite in nam morebitne pripombe in komentarje posredujete najkasneje do 5. avgusta na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi izpostavili v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij👇

Povezava>>

 

NOVO - 03.10.2022
Državni zbor RS je Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) sprejel na 2. redni seji dne 29.9.2022. Spremembe se nanašajo na prenos Direktive 2019/771/EU, Direktive 2019/770/EU in Direktive 2019/2161/EU v slovenski pravni red. Med drugim se ureja pravni okvir za poslovanje v digitalnem okolju in pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalnih storitev. Določajo se tudi jamčevalni zahtevki potrošnika proti prodajalcu v primeru neskladnosti blaga in možnost zahtevati od prodajalca vzpostavitev skladnosti blaga v roku 30 dni od obvestila o neskladnosti. Dodatno je urejeno, da se nepoštenost pogodbenih pogojev presoja tudi v zvezi z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe ter v zvezi z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, četudi so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku. 

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi.

Več informacij na povezavi>>

 

Zakon o podnebnih spremembah - 26.09.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 21.09.2022 na portalu E-demokracija objavilo Vabilo k sodelovanju v procesu priprave novega predloga Zakona o podnebnih spremembah.

Skladno z zavezo in vizijo Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), s katero si je Slovenija zastavila jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost, je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pričelo s pripravo sistemskega zakona. Ta bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. 

Da bo zakon res vseobsegajoč, v proces priprave vabijo vse zainteresirane deležnike. Pripombe in predloge glede potencialnih vsebin podnebnega zakona lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si in sicer najkasneje do petka, 21. oktobra 2022 do 16.00. Člani ZPN pa lahko predloge posredujete tudi na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 14.10.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali pristojnemu ministrstvu.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča - 26.09.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 15.9.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča, ki ga Minister za okolje in prostor izda na podlagi petega odstavka 159. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21). Ministrstvo je osnutek pravilnika hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade za zakonodajo.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 10.10.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Komentarje pa lahko do 15.10.2022 oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo - 05.09.2022

 

Vlada Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 1. 9. 2022 določila besedilo Predloga zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS. 

Ker se bo predlog zakona obravnaval po nujnem postopku, lahko člani ZPN svoje pripombe in komentarje na besedilo predloga v najkrajšem možnem času posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko zbrali in po potrebi zagovarjali v zakonodajnem postopku.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine - 05.09.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo RS je dne 2.9.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi 34. člena Zakona o oskrbi z električno energijoMinistrstvo je osnutek uredbe s tem posredovalo v javno obravnavo in na Službo vlade za zakonodajo. 

Člane ZPN vabimo, da pripombe in komentarje na vsebino osnutka posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 12.09.2022, da jih bomo lahko zbrali in posredovali na pristojno ministrstvo. V istem roku lahko komentarje podate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, ki ga minister za finance izda na podlagi 77. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva, ki ga minister za finance izda na podlagi petega odstavka 34. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>


Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>


Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o dejavnostih neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>


Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o delovanju, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o delovanju, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, ki ga minister za finance izda na podlagi devetega odstavka 50. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o oskrbi s plini - 02.09.2022

Ministrstvo za infrastrukturo je 8.6.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Po navedbah pripravljavcev je Zakon o oskrbi s plini nujno spremeniti in dopolniti zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina, kakor tudi zaradi skorajšnjega sprejetja nove evropske plinske uredbe o skladiščenju plina.

S predlogom zakona želijo na ministrstvu urediti tudi problematiko odjema plina za skupne kurilnice večstanovanjskih stavb.

Člane pozivamo, da osnutek natančno preučijo in nam pripombe nanj sporočijo najkasneje do 17.6.2022, in sicer na naslov zpn@gzs.si, da bomo lahko skupne pripombe in komentarje na ministrstvo posredovali v predvidenem roku, torej do 23.6.2022. V enakem roku lahko svoje pripombe posredujete tudi neposredno ministrstvu in sicer preko obrazca, ki je objavljen na portalu E-demokracija.

NOVO - 23.06.2022

S strani Združenja upravnikov nepremičnin smo v okviru javne obravnave na pristojno ministrstvo naslovili pripombe na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Glede na ugotovitve in pomembnost vprašanja bomo v nadaljnjem postopku obravnave zakonskega predloga tudi aktivno sodelovali.

NOVO - 02.09.2022
Vlada RS je na 13. redni seji dne 1. septembra 2022 določila besedilo predloga zakona in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, kjer se bo predvidoma sprejemal po nujnem postopku.

Člane ZPN prosimo, da besedilo predloga preučite in nam morebitne pripombe in komentarje v najkrajšem možnem času posredujete na zpn@gzs.si, da jih bomo lahko zbrali in posredovali na pristojno delovno telo Državnega zbora ter jih nato zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka. Ker se bo zakon sprejemal po nujnem postopku, so roki za naš odziv in sodelovanje zelo kratki.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj - 19.08.2022

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj, ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona izda minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da osnutek pravilnika pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete na zpn@gzs.si, najpozneje do ponedeljka 15. 9. 2022, da jih bomo lahko združili in posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

 

Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč - 16.08.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10.05.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ga minister za okolje in prostor izdaja na podlagi šestega odstavka 151. člena Zakona o urejanju prostora.

Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 24.5.2022, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 23.5.2022, posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo ministrstvu posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

 

NOVO - 16.08.2022

Ministrstvo je dne 11.8.2022 predlog pravilnika posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. 

Več informacij>>

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru - 08.08.2022

Obveščamo vas, da so na Ministrstvu za pravosodje pristopili k pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1). Bistveni cilj spremembe je uskladitev prave ureditve sodnega registra s pravili EU in zagotoviti hitrejšo izvedbo novih vpisov in sprememb v register.

 

Predlog vsebuje naslednje spremembe:

 1. Spletna ustanovitev družb in podružnic tujih družb ter vpis njihovih sprememb. Ustanovitev gospodarskih družb bi se omogočila brez strankinega fizičnega pristopa do notarja ali točke SPOT. Potrebne listine bo notar lahko sestavil in overil preko varne avdio-video povezave s stranko, ter na podlagi teh v imenu stranke sestavil in vložil predlog za vpis v sodni register ter priložil sestavljene in overjene listine.

 

 1. Razbremenitev strank obveščanja registrskih sodišč o spremembah. Zastopniki podružnic tujih podjetij v Sloveniji bojo razbremenjeni obveščanja registrskih sodišč o nekaterih spremembah, v zvezi s tujim podjetjem v državi njegovega sedeža. Registrska sodišča držav članic se bodo lahko medsebojno obveščala o pravno pomembnih spremembah v registrih.

 

 1. Večja transparentnost in ažurnost podatkov. Vzpostavljena bo izmenjava podatkov med poslovnimi registri držav članic. S tem vpis sprememb ne bo odvisen samo od vložitve predloga za vpis sprememb s strani gospodarskih družb.

 

 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženim zakonom.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 25. avgusta 2022  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

 

Uredba o razvrščanju objektov - 04.08.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 14.03.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki jo Vlada RS sprejema na podlagi Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).  Uredba, določa klasifikacijo vrst objektov CCSI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 14.4.2022 oddate preko obrazca na portalu E-demokracija ali pa jih, najkasneje do 12.04.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali s strani ZPN.

NOVO - 08.06.2022 
Predlog uredbe je bil 1. junija posredovan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

NOVO - 07.07.2022

Predlog uredbe je bil 1. julija predložen v vladni postopek.

Več informacij>>

 

NOVO - 04.08.2022

Vlada RS je Uredbo o razvrščanju objektov izdala dne 14. julija 2022, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022. Glede na to je uredba pričela veljati dne 30.7.2022.Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - 04.08.2022

Ministrstvo za pravosodje je dne 30.4.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Po navedbah predlagatelja je predlog zakona pripravljen kot del novega razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Po letu 2004, ko je bil sprejet do sedaj že tretji slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) , je namreč zaradi izjemnega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) prišlo do bistvenega povečanja v količini in tudi kakovosti obdelave osebnih podatkov, prav tako pa do znatnega razvoja sodne prakse in nadzorov glede varstva osebnih podatkov, povečala se je pa tudi splošna občutljivost javnosti glede informacijske zasebnosti. Osebni podatki so tako postali vedno bolj dostopni najprej državi in njenim organom, nato pa tudi zasebnemu sektorju, javnosti, ter posameznikom in posameznicam. Obdelava osebnih podatkov je postala del velike večine poslovnih procesov. Izvajati so se začele vedno bolj sistemske povezave med zbirkami osebnih podatkov. S tem so se tveganja zlorabe osebnih podatkov, kot so nepooblaščeni dostopi, množična razkritja, ter profiliranje posameznikov, močno povečala.

 

Morebitne pripombe lahko oddate preko portala E-demokracija ali jih najkasneje do 24.5.2021 posredujete na zpn@gzs, da jih bomo lahko zbrali in posredovali predlagatelju.


Predlog zakona je Ministrstvo za pravosodje dne 30.05.2021 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade za zakonodajo.

 

NOVO - 04.08.2022

Besedilo predloga zakona je Vlada RS določila na 8. redni seji dne 14. 7. 2022 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS. 

Člani ZPN nam morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga zakona čim prej posredujte na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi izpostavili v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o lokacijski informaciji - 15.07.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 2.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o lokacijski informaciji, ki ga na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) izdaja minister za okolje in prostor.

Pripombe in predloge na besedilo osnutka lahko oddate preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 4.4.2022. Člani ZPN lahko predloge do 28.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, tako da jih bomo na ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO-18.05.2022
Ministrstvo je osnutek pravilnika dne 10.05.2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

Več informacij>>

NOVO - 15.07.2022

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o lokacijski informaciji izdal 27. junija, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 92/22 z dne 8.7.2022.

Zakon o izvršbi in zavarovanju - 15.07.2022

 

Na Ministrstvu za pravosodje so pristopili k pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju. Ustavno sodišče Republike Slovenije je namreč z odločbo št. U-I-189/21 z dne 26. 5. 2022 ugotovilo neskladje z Ustavo tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor se nanaša na izvršbo na premičnine, z odločbo št. U-I-179/21 z dne 26. 5. 2022 pa je Ustavno sodišče razveljavilo drugi stavek tretjega odstavka 169. člena ZIZ.

 Z namenom, da se v pripravo gradiva že v zgodnji fazi vključi tudi stališče članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov za spremembe ZIZ in sicer tako v zvezi z obema zgoraj navedenima odločbama Ustavnega sodišča, kot tudi  v zvezi z izboljšanjem  varnosti izvršiteljev pri opravi neposrednih dejanj izvršbe, kot tudi na drugih področjih izvršbe in zavarovanja, za katere ocenjujete, da so spremembe ureditve potrebne. Vaše predloge pričakujemo do ponedeljka 22. avgusta 2022 na e-naslov: pravnasluzba@gzs.si. Člani ZPN lahko pripombe posredujete tudi na naslov zpn@gzs.si in jih bomo nato posredovali v Pravno službo GZS in resornemu ministrstvu.


Uredba o gradbiščih - 07.07.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 1.7.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o gradbiščih, ki jo Vlada Republike Slovenije izdaja na podlagi sedmega odstavka 4. člena in šestega odstavka 78. člena Gradbenega zakona ter tretjega odstavka 21. člena in šestega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja in je trenutno v pripravi znotraj ministrstva.

Člane ZPN vabimo, da osnutek preučijo in nam morebitne pripombe ali komentarje posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 25. julija, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na ministrstvo. Komentarje in pripombe pa lahko oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 1.8.2022.

 

Več informacij👇

Povezava>>

Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag - 07.07.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 01.04.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 231. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21).

Morebitne pripombe in komentarje lahko najkasneje do 22.04.2022 oddate preko portala E-demokracija ali jih, najkasneje do 18.04.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

 

NOVO - 07.07.2022

Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag je bil dne 1.7.2022 objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/2022.

Pravilnik o začasnih objektih - 08.06.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 24.2.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o začasnih objektih, ki ga na podlagi 4. člena Gradbenega zakona izdaja minister za okolje in prostor.

Pripombe in predloge na vsebino osnutka lahko oddate preko portala E-demokracija, in sicer najkasneje do 30.3.2022, ali pa jih do 23.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, tako da jih bomo na ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO-18.05.2022
Ministrstvo je dne 09.05.2022 osnutek Pravilnika posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

NOVO - 08.06.2022
Minister za okolje in prostor je Pravilnik o začasnih objektih izdal 30. maja, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3.6.2022, veljati pa je začel 4. junija 2022.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - 08.06.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.07.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki ga minister za okolje in prostor izda na podlagi 24. člena Gradbenega zakona

Podrobnejše informacije so dostopne na portalu E-demokracija, kjer lahko do 15.09.2021 oddate tudi komentarje in pripombe. Te lahko najkasneje do 01.09.2021 posredujete tudi na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO - 28.03.2022
Ministrstvo za okolje in prostor je dopolnjen osnutek pravilnika dne 25.03.2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Skladno s tem lahko pričakujemo, da bo pravilnik v kratkem sprejet. Več informacij>>

NOVO - 08.06.2022

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah izdal 9. maja, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20.5.2022, veljati pa je začel 4. junija 2022.

Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora - 18.05.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6.5.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi četrtega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 50. člena in četrtega odstavka 130. člena Zakona o urejanju prostora.

Morebitne pripombe in komentarje lahko najkasneje do 6.6.2022 oddate preko portala E-demokracija, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 3.6.2022, posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na ministrstvo posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

Uredba o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo - 18.05.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 3.5.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi sedmega odstavka 106. člena Gradbenega zakona.

Morebitne pripombe ali komentarje lahko preko obrazca na portalu E-demokracija oddate najkasneje do 3. junija 2022, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 1. junija 2022, posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na ministrstvo posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države - 03.05.2022

 

Pravna služba GZS obvešča, da je bil dne 25.4.2022 v Državni zbor RS vložen Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je vložilo 5000 volivk in volivcev ter ga prilagamo. Predlog zakona predvideva tudi določene zakonodajne rešitve oziroma spremembe zakonov, ki se nanašajo na gospodarstvo, zato v nadaljevanju povzemamo tiste dele predloga zakona, ki neposredno vplivajo tudi na gospodarske subjekte.

 

 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku od dohodka pravnih oseb).

Bistvena sprememba: V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO) se odpravlja povišanje delno priznanih odhodkov za stroške reprezentance ter stroške nadzornih svetov oziroma drugih nadzornih organov s 50 % na 60 %. Ureditev se vrača na možnost priznanja 50 % omenjenih stroškov, kar pomeni letno 2,6 milijona evrov več sredstev v državnem proračunu.

 

 1. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ohranjanju narave).

Bistvena sprememba: V Zakonu o ohranjanju narave (ZON) se odpravlja zaostritev pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, ki večini nevladnih organizacij onemogočajo sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih za zastopanje interesov okolja. Trenutno veljavni pogoji namreč preprečujejo izvrševanje namena nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. S predlogom pa se ohranja dopustnost pojavnosti nevladnih organizacij v različnih statusnih oblikah in sicer kot društva, zavodi in ustanove.

 

 1. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu).

Bistvena sprememba: V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) se odpravlja uvedba elektronske aplikacije in možnost t. i. najema vozila z voznikom ter s tem deregulacija in prekarizacija dela voznikov v korist platformnega dela. Gre za odpravo sprememb zadnje novele tega zakona, s čimer se zasleduje zagotavljanje varstva delavskih pravic zaposlenih v sektorju taksi prevozništva.

 

 1. Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: Gradbeni zakon).

Bistvena sprememba: V Gradbenem zakonu (GZ) se odpravlja ureditev, ki omogoča vodenje projekta tudi drugim strokovnjakom in ne več zgolj arhitektom pri postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja. Predlog tako se vrača ureditev v prej veljaven sistem, ki je jasno določal pristojnosti glede na stroko posameznega projektanta in vodje gradnje. S predlogom se zasleduje višja raven strokovnosti in kvalitete postopkov in produktov gradnje.

 

V primeru vaših pripomb in predlogov k zgoraj navedenim spremembam zakonov vas vljudno prosimo, da nam jih posredujete na naslov: pravnasluzba@gzs.si najkasneje do četrtka, dne 5. maja 2022. Vsekakor bomo pozorno spremljali zakonodajni postopek navedenega predloga zakona in vas sproti obveščali o njegovem poteku.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb - 21.04.2022

Ministrstvo za okolje in prostor je 1.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

Rok za podajo pripomb je 18.3.2022. Člani svoje pripombe in komentarje posredujte na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 11.3.2022, tako da jih bomo lahko uredili in usklajene s strani ZPN posredovali na ministrstvo.

Neuradni čistopis Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

NOVO - 28.03.2022 - Dopolnjeni osnutek pravilnika je bil dne 24.03.2022 posredovan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo, zato lahko pričakujemo, da bo v kratkem sprejet. Več informacij>>

NOVO - 21.04.2022 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb je Minister za okolje in prostor izdal dne 11.4.2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 52/2022 z dne 15.04.2022.

Zakon o davku na prazne in velike nepremičnine - 13.04.2022

 

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS s prvopodpisanim Luko Mesecem je dne 10.03.2022 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, ki je po navedbah predlagateljev namenjen progresivni obdavčitvi praznih stanovanj in večjih oziroma dražjih nepremičnin. S tem naj bi omejili premoženjsko neenakost in zajezili socialno in ekonomsko škodljiv trend, ki stanovanja, ki bi morala biti namenjena bivanju in socialni varnosti vseh državljanov, spreminja v zasebne investicije za bogate.

Predlog zakona bo v drugi obravnavi, kot matično delovno telo, obravnaval Odbor DZ za finance, vendar datum obravnave še ni znan. Člani ZPN lahko pripombe in komentarje predloga zakona v najkrajšem možnem času posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi zagovarjali v zakonodajnem postopku.

Več informacij>>

 

NOVO - 13.04.2022

Predlagatelji so dne 29.03.2022 v zakonodajni postopek vložili popravljeni predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, s katerim so nadomestili prvotnega.

Uredba o podatkih registra nepremičnin - 13.04.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 21.03.2022 v obravnavo v vladno proceduro posredovalo predlog Uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin, ki se sprejema zaradi implementacije 166. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Zakon o katastru nepremičnin določa, da je »kataster nepremičnin« uradna evidenca podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ker je dosedanje vodenje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin izkazalo potrebo po vzpostaviti sodobnega informacijskega sistema evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci – »kataster nepremičnin«. ZKN določa, da se v kataster nepremičnin z migracijo podatkov v nov informacijski sistem prenesejo tudi podatki o nepremičninah, ki so na dan uveljavitve ZKN vpisani v register nepremičnin.

NOVO - 13.04.2022

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije - 13.04.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 18.1.2022 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter ga objavilo na portalu e-demokracija.

Pripombe na objavljeni predlog lahko posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 4.2.2022. V tem primeru jih bomo s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

NOVO - 13.04.2022

Vlada je Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije izdala 24.03.2022, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 43/2022 z dne 25.03.2022.

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu - 05.04.2022

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sredo, 23. marca 2022 na portalu E-demokracija objavilo Predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu. Priloga Pravilnika je tudi obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pravilnik bo, v primeru sprejetja, začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel s 1. julijem 2022.

Predlog pravilnika določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi s prijavo nezgod pri delu, ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov in izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s prijavo poškodbe pri delu.

Nezgoda in poškodba pri delu se prijavita na obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu, ki je priloga I predloga pravilnika. Omenjeni obrazec se izpolni elektronsko in je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela. Predlog pravilnika v 4. in 5. členu določa, kaj vse mora vsebovati splošni oziroma zdravstveni del obrazca. Obrazec se bo izpolnil v skladu s pravilnikom in navodili za izpolnitev obrazca, ki ga bodo pripravili in sprejeli IRSD, ZZZS in NIJZ skupaj. Navodila za izpolnitev obrazca bodo objavljena na uradnih spletni strani IRSD, ZZZS in NIJZ.

Morebitne pripombe ali predloge v zvezi s predlogom Pravilnika pošljite na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do četrtka, 7. aprila 2022. Po prejemu predlogov bomo na GZS pripravili enoten dokument in ga naslovili na MDDSZ.

Več informacij>>

 

NOVO-05.04.2022

Predlog je bil v predlagani vsebini umaknjen iz nadaljnje obravnave. Delovna skupina bo sodelovala pri oblikovanju nove verzije sprememb pravilnika in kot izhodišče za delo vzela sedaj veljavni pravilnik. Člani delovne skupine lahko do 15.4.2022 na MDDSZ pošljemo morebitne predloge za spremembo trenutno veljavnega pravilnika. Nato bo MDDSZ na podlagi prejetih pripomb oblikoval konkretno gradivo – predlog za spremembo pravilnika. Naslednje srečanje delovne skupine v okviru MDDSZ bo predvidoma v maju. Ambicija ministrstva je, da bi do konca leta uskladili potrebne spremembe.

Povezava do veljavnega pravilnika>> 

V kolikor imate konkretne predloge za spremembo Pravilnika, vas prosimo, da jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 11.4.2022, na naslov: urska.sojc@gzs.si ali zpn@gzs.si. Prav tako bi želeli znotraj GZS ustanoviti posebno posvetovalno skupino, v okviru katere bomo obravnavali spremembe, se posvetovali in oblikovali stališča. V kolikor imate člani ZPN interes za sodelovanje v omenjeni skupini, nam to čim prej sporočite na naslov zpn@gzs.si.

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade - 04.04.2022

 

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS s prvopodpisanim Danijelom Krivcem je dne 07.03.2022 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, katerega cilj je, po navedbah predlagateljev, mladim generacijam, ki si ustvarjajo družino ali so del mlade družine, zaposlenim za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka, z jamstvom Republike Slovenije za njihov kredit omogočiti lažje, enostavnejše in hitrejše reševanje svojega prvega stanovanjskega vprašanja.

Predlog zakona bo, kot matično delovno telo, na 72. nujni seji dne 01.04.2022 obravnaval Odbor DZ za finance. Skladno s tem člane ZPN pozivamo, da morebitne pripombe in komentarje na predlog zakona čim prej posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo po potrebi uporabili v okviru obravnave predloga zakona v Državnem zboru RS.

Več informacij>>

 

NOVO-04.04.2022
Odbor DZ za finance je, kot matično delovno telo, na 72. nujni seji z 10 glasovi proti dvema potrdil predlog zakona, ki ga tako čaka le še glasovanje na plenarni seji DZ, ki bo v sredo 6.4.2022.

Uredba o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov - 01.04.2022

 

Vlada Republike Slovenije je v četrtek 31. marca 2022 izdala Uredbo o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, s katero gospodarskim upravičencem po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS; št. 29/22) omogoči dostop do pomoči države. 

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 46/22 z dne 31.03.2022 in je začela veljati v petek, 1. aprila 2022.

Uredba poleg metodologije izračuna škode, ki je nastala upravičencem iz zakona, vsebuje še izračun višine pomoči s strani države. Višina pomoči lahko namreč znaša do 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in največjih zneskov pomoči iz tabele v 2. členu zakona. Dodatno je pomoč omejena še s pavšalnimi zneski po posameznih kategorijah upravičencev glede na njihove prihodke od prodaje in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih. 

Uredba določa tudi sam postopek dodelitve pomoči – upravičenci morajo predložiti vloge prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije do 15. aprila 2022, izplačila pa prejmejo do 5. maja 2022. Vlogo bodo lahko podale pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so bile registrirane v Republiki Sloveniji najkasneje do 1. decembra 2021 ter ocenjujejo, da jim bodo stroški energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Več informacij>>


Zakon o dohodnini - 28.03.2022

 

Vlada RS je dne 06.05.2021 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Besedilo predloga je objavljeno tudi na spletnih straneh Državnega zbora.

Po besedah predlagateljev sta glavna cilja celotnega paketa sprememb na davčnem področju sta doseči razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji COVID-19 in administrativna razbremenitev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Pomembna cilja sta torej
ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti, pri čemer so pomemben dejavnik tudi razmere
na mednarodnem trgu dela, torej sposobnost gospodarstva obdržati in privabiti ustrezne kadre, zato je
cilj predvsem povečanje razpoložljivega dohodka delavcev.

Glavni cilji davčne razbremenitve dohodkov iz dela so:

 • - povečati razpoložljivi dohodek delavcev, predvsem najbolj perspektivnega in
  najproduktivnejšega kadra, za povečanje produktivnosti in gospodarske rasti,
  - zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in
  ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu ter pridobivanja delavcev slovenskega
  gospodarstva na svetovnem trgu dela,
  - povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in
  mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v
najem pa je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih
stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno
osnovo.
Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem, je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno osnovo.

Glede na to, da predlog vključuje tudi razbremenitev zavezancev iz naslova oddajanja premoženja v najem, je gotovo zanimiv tudi za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Ne glede na to, da se zakon sprejema po nujnem postopku, vas pozivamo, da predlog preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki bi jih lahko po potrebi posredovali pristojnim telesom Državnega zbora RS.

Vaše odzive pričakujemo najkasneje do 24.5.2021 na naslov zpn@gzs.si.

NOVO - 09.12.2021

Predlog zakona je na 40. seji  dne 1.12.2021 kot matično delovno telo obravnaval in potrdil Odbor DZ za finance. O predlogu zakona bo tako odločal še Državni zbor RS na plenarni seji.

Več informacij>>

NOVO - 03.01.2022 
Skupina poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim Luko Mescem je dne 15.12.2021 v postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

 

Več informacij>>

 

NOVO - 28.03.2022
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) je bil sprejet na 98. izredni seji Državnega zbora RS in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2022 z dne 21.03.2022. Zakon je začel veljati 22.03.2022, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin - 28.03.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 11.02.2022 v medresorsko usklajevanje poslalo predlog Pravilnika o vodenju podatkov katastra- nepremičnin in ga objavilo na portalu e-demokracija

Morebitne pripombe ali komentarje na besedilo predloga lahko oddate preko portala e-demokracija, in sicer najkasneje do 25.02.2022

NOVO - 28.03.2022Minister za okolje in prostor je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin izdal dne 18.3.2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 41/22 z dne 23.03.2022.

Resolucija o potresni odpornosti stavb - 03.03.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 1.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Resolucije o potresni odpornosti stavb.  Vodilo oblikovanja Resolucije je Ustava Republike Slovenije, in sicer določba, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in varnosti ter uživanja lastnine tako, da je
zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. 

Pripombe in komentarje na besedilo osnutka lahko podate preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 31.3.2022, ali pa jih do 24.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo ministrstvu posredovali s strani ZPN.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod - 22.02.2022

 

Ministrstvo za finance je 17. februarja 2022 na spletni strani E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Novosti, ki jih prinaša predlog pravilnika so naslednje:
 •   določajo se vrste vlaganj, za katere davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, vendar največ v višini davčne osnove, v skladu s 55.c členom Zakona o davku od dohodkov pravnih (ZDDPO-2);
 •   zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke za vlaganja v trajnostne infrastrukture in platforme, tehnologije, storitve in rešitve za zajem, prenos, obdelavo, sledljivost, analitiko in shranjevanje podatkov, vzpostavitev podatkovnih skladišč, za integracijo podatkov in interoperabilnost podatkov, procesne tehnologije do velikosti 16 nanometrov in superprevodnike, rešitve na osnovi visokozmogljivih omrežij, vključno s 5G in 6G, kvantne tehnologije in kvantne komunikacijske infrastrukture in tehnologije, storitve in rešitve osnovane na umetni inteligenci za planiranje, spremljanje, napovedovanje, poslovno odločanje, strojno učenje, prepoznavanje, generiranje podatkovnih modelov, vključno z vizualizacijo in prototipi;
 • pri vlaganjih v okoljsko prijazne tehnologije,  čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost, lahko zavezanec uveljavlja davčno osnovo za naložbe v industriji v naprave, ki omogočajo proizvodnjo novih izdelkov, ki pozitivno vplivajo na okolje, naložbe v nove kmetijske in gozdarske tehnologije za doseganje učinkovite rabe energije, naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu,  naložbe v naprave za kogeneracijo toplote in električne energije, naložbe v brez emisijska in nizko emisijska vozila za prevoz blaga in potnikov, naložbe v izgradnjo polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva, naložbe v naprave za samooskrbo ali oskrbo z obnovljivimi vir in naložbe v energetsko prenovo stavb;
 • FURS bo lahko pristojno ministrstvo zaprosil za mnenje glede presoje, ali je določeno konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v digitalno preobrazbo in
 • pravilnik se bo v primeru, da bo sprejet, začel uporabljati 1. januarja 2022.

Morebitne obrazložene komentarje oziroma predloge pošljite najkasneje do torka 1. marca 2022 na naslov: pravnasluzba@gzs.si . Po prejemu komentarjev oziroma predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za finance.


Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov - 03.02.2022

 

Vlada RS je na 112. redni seji dne 29.1.2022 potrdila besedilo predloga zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo predvidoma obravnaval po nujnem postopku.

Zakon med drugimi ukrepi naslavlja tudi problematiko gospodinjskega odjema energentov s strani etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb, ki se ogrevajo iz skupnih kurilnic.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje v zvezi s predlogom zakona v najkrajšem možnem času posredujete na zpn@gzs.si, tako da jih bo strokovna služba upoštevala pri nadaljnjih korakih v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij>>

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj - 03.01.2022

 

Minister za okolje in prostor je dne 23.12.2021 na podlagi prvega odstavka 24. člena v zvezi s prvim odstavkom 123. člena Gradbenega zakona izdal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 205/21 z dne 29.12.2021.

Pravilnik bo stopil v veljavo in se začel uporabljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 13.01.2022.

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov - 03.01.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 15.07.2021 v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o oskrbi s toploto. Podrobnosti so objavljene na portalu E-demokracija.

Pripombe na vsebino osnutka lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 01.09.2021, lahko pa jih do 20.08.2021 posredujete na naslov zpn@gzs.si in jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO - 03.01.2022

Vlada Republike Slovenije je besedilo Predloga zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov določila na 108. redni seji dne 23. 12. 2021 in ga v sprejem posredovala Državnemu zboru RS.

Pripombe in komentarje na besedilo zakona še vedno lahko posredujete strokovni službi ZPN, na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po možnosti zagovarjali v nadaljnjih postopkih pred pristojnimi organi. Pripombe posredujte najkasneje do 14.01.2022.

Več informacij>>

Zakon o notariatu - 03.01.2022

 

Ministrstvo za pravosodje je 22.12.2022 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, ki je trenutno v pripravi znotraj ministrstva.

Cilje predloga zakona je zaobseči normativni okvir za urejanje civilnopravnih razmerij med fizičnimi in pravnimi osebami ter sestavljanje javnih listin na daljavo z uporabo videoelektronske identifikacije preko varne video povezave z notarjem, izboljšati podporno okolje za sodelovanje z gospodarstvom in državljani ter na ta način prispevati k povečanju uporabe in razvoju digitalnih storitev v družbi ter hkrati omogočiti enostaven, hiter in elektronski dostop do podatkov za državljane. 

Predlagane določbe bodo pravnim subjektom, ki vstopajo v različna civilnopravna razmerja, omogočale, da bodo hitreje in učinkoviteje ustvarjali gospodarske priložnosti, poenostavljeno sklepali pravne posle, overjali podpise oziroma sestavljali enostranske izjave volje, ko je posebna oblika izjave volje predpisana oziroma vloga notarja potrebna.

Komentarje na osnutek zakonskega predloga lahko preko portala e-demokracija oddate najkasneje do 6.1.2022, kasneje pa jih lahko posredujete strokovni službi ZPN, na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo, kolikor bo mogoče, zagovarjali v nadaljnjih postopkih pri pristojnih organih.

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj - 03.01.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 17.08.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Uredbe o izvajanju javnega najema stanovanj.

Pripombe in komentarje na predlagano besedilo lahko oddate preko portala E-demokracija, in sicer najkasneje do 16.09.2021. Lahko pa predloge in pripombe posredujete tudi Strokovni službi ZPN, da jih bomo ministrstvu posredovali z naše strani. V tem primeru vaše odzive pričakujemo najkasneje do 09.09.2021 na e-naslov zpn@gzs.si.

NOVO - 09.12.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je predlog uredbe dne 1.12.2021 posredovalo v obravnavo Vladi RS.

Več informacij>>

NOVO - 03.01.2022

Vlada RS je na podlagi četrtega odstavka 148.a člena, četrtega odstavka 148.c člena in sedmega odstavka 148.d člena ter za izvrševanje šeste alineje 141. člena in prvega odstavka 148.f člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) dne 17.12.2021 izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki je bila istega dne tudi objavljena v Uradnem listu RS, št. 197/21.

Uredba je začela veljati in se uporabljati 1. januarja 2022.

Pravilnik o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjane bonitete zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje - 3.1.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 5.10.2021 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjane bonitete zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje, ki ga minister za okolje in prostor izdaja na podlagi 39. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Pripombe in komentarje na osnutek predpisa, ki je trenutno v pripravi na ministrstvu, lahko oddate preko portala e-demokracija, najkasneje do 19.10.2021, po tem datumu pa jih lahko posredujete na naslov zpn@gzs.si in jih bomo na ministrstvo posredovali mi.

NOVO 3.1.2022

 

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranjeo izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje izdal dne 8.12.2021, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 195/21 z dne 15.12.2021.

Pravilnik je stopil v veljavo 30. decembra lani, uporabljati pa se bo začel 4. aprila 2022.