Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) - NOVO

 

Ministrstvo za finance je dne 16.4.2021 objavilo predlog Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in ga posredovalo v obravnavo Vladi RS.

Glavni cilj celotnega paketa sprememb na davčnem področju je doseči razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji COVID-19 in administrativna razbremenitev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Pomembna cilja sta torej ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti, pri čemer so pomemben dejavnik tudi razmere na mednarodnem trgu dela, torej sposobnost gospodarstva obdržati in privabiti ustrezne kadre, zato je cilj predvsem povečanje razpoložljivega dohodka delavcev.

Glavni cilji davčne razbremenitve dohodkov iz dela so:

  • - povečati razpoložljivi dohodek delavcev, predvsem najbolj perspektivnega in najproduktivnejšega kadra, za povečanje produktivnosti in gospodarske rasti,
  • zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu ter pridobivanja delavcev slovenskega gospodarstva na svetovnem trgu dela,
  • povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Besedilo predloga je dostopno na spletnem portalu e-demokracija

Zakon se bo sprejemal po nujnem postopku. Morebitne pripombe čim prej posredujte na naslov zpn@gzs.si, da jih lahko posredujemo pristojnim organom v nadaljnjem zakonodajnem postopku.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - rok 24.05.2021

Ministrstvo za pravosodje je dne 30.4.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Po navedbah predlagatelja je predlog zakona pripravljen kot del novega razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Po letu 2004, ko je bil sprejet do sedaj že tretji slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) , je namreč zaradi izjemnega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) prišlo do bistvenega povečanja v količini in tudi kakovosti obdelave osebnih podatkov, prav tako pa do znatnega razvoja sodne prakse in nadzorov glede varstva osebnih podatkov, povečala se je pa tudi splošna občutljivost javnosti glede informacijske zasebnosti. Osebni podatki so tako postali vedno bolj dostopni najprej državi in njenim organom, nato pa tudi zasebnemu sektorju, javnosti, ter posameznikom in posameznicam. Obdelava osebnih podatkov je postala del velike večine poslovnih procesov. Izvajati so se začele vedno bolj sistemske povezave med zbirkami osebnih podatkov. S tem so se tveganja zlorabe osebnih podatkov, kot so nepooblaščeni dostopi, množična razkritja, ter profiliranje posameznikov, močno povečala.

 

Morebitne pripombe lahko oddate preko portala E-demokracija ali jih najkasneje do 24.5.2021 posredujete na zpn@gzs, da jih bomo lahko zbrali in posredovali predlagatelju.

 

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev in javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril - strokovno usklajevanje - rok 29.04.2021

S strani Ministrstva za pravosodje smo v strokovno usklajevanje prejeli osnutek novega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki bo nadomestil trenutno veljavno Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ter stari Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, zato vam ga pošiljamo v strokovno usklajevanje. Osnutek novega Pravilnika vam pošiljamo v prilogi,  v nadaljevanju spodaj pa vam pošiljamo povzetek poglavitnih sprememb.

Morebitne obrazložene komentarje oz. predloge pošljite do četrtka, 29. 04. 2021 do konca dne na naslov: pravnasluzba@gzs.si . Po prejemu komentarjev oz. predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za pravosodje. 

 

 

Povzetek poglavitnih rešitev/sprememb:

•             Enotna ureditev področja, ki je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (za javne uslužbence) in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (za funkcionarje);

•             Vrednost daril zanemarljive vrednosti se dvigne na 50,00 EUR


Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen 26.04.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je 26.4.2021 v vladno obravnavo predložilo predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Predlagatelj navaja, da predlagani nov Gradbeni zakon uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.

 

Morebitne pripombe na vsebino predloga lahko posredujete na zpn@gzs.si, da jih bomo lahko uveljavljali v nadaljnjem zakonodajnem postopku pred pristojnimi organi.

 

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - rok 23.04.2021

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki ga bo v kratkem obravnavala vlada. Predlog je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Vabimo vas, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo še vedno lahko uveljavljali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

 

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 23.4.2021.

 

Dopolnjeno 05.05.2021

Vlada RS je besedilo predloga določila na 71. redni seji dne 21. 4. 2021 ter ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor.

 Več informacij na povezavi>>

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi - rok 23.04.2021

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E), ki ga bo v kratkem obravnavala vlada. Predlog je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Vabimo vas, da vsebino predloga preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki jih bomo še vedno lahko uveljavljali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

 

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 23.4.2021.

 

Dopolnjeno 05.05.2021:

Vlada RS je besedilo predloga določila na 71. redni seji dne 21. 4. 2021 ter ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor.

Več informacij na povezavi>>