Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Zakon o gostinstvu - 14.05.2024 - NOVO

 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je dne 14.5.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1), ki je v pripravi v okviru ministrstva. 

Ena od ključnih rešitev zakonskega osnutka prinaša dolgo pričakovano in napovedovano regulacijo kratkoročnega oddajanja stanovanj v turistične namene, oziroma "opravljanja gostinske dejavnosti pri sobodajalcih". Osnutek zakona tako načeloma omejuje kratkotrajne oddaje stanovanj na največ 30 dni na leto, vendar hkrati občinam daje možnost, da to omejitev omilijo, če na njihovem področju ni neravnovesij na stanovanjskem področju, če tovrstne ponudbe primanjkuje in če se to sklada s turističnimi cilji občine.

Stanovanje pa se bo lahko še vedno oddajalo brez časovnih omejitev občine, če se ga bo s spremembo namembnosti spremenilo v poslovni prostor – to je v gostinski nastanitveni obrat. Predlog zakona zato med gostinske nastanitvene obrate uvaja tudi apartma.

Glede na to, da je bil med člani ZPN v zadnjih letih večkrat glasno izražen interes za strožjo regulacijo tega področja, vse člane vabimo, da nam morebitne pripombe in komentarje na osnutek zakonskega besedila posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 12. junija 2024, da jih bomo lahko zbrali in v imenu ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Energetski zakon - 13.05.2024 - NOVO

 

Vlada Republike Slovenije je na 83. redni seji dne 7. 12. 2023 določila besedilo Predloga energetskega zakona in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo obravnaval po rednem postopku. Predlagatelj kot glavne cilje novega zakona navaja sistemsko ureditev materije, večjo preglednost pravne ureditve na tem področju, zanesljivo oskrbo z energijo, zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije, prehod na nizkoogljično družbo, zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb tega predloga zakona in poenostavitev postopkov pridobivanja sredstev.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga zakona posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 25. januarja 2024, da bomo lahko po potrebi sprejeli ustrezna stališča in jih zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 13.05.2024
Energetski zakon (EZ-2)  je dne 23.4.2024 sprejel Državni zbor RS, dne 7.5.2024, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/2024, veljati pa je začel dne 8.5.2024. 

 

Stanovanjski zakon - 15.04.2024

 

Ministrstvo za solidarno prihodnost je dne 8.4.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1F), ki je v pripravi znotraj ministrstva. 

Namen načrtovanih sprememb je izpolnitev Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-473/22-11 z dne 15. 6. 2023, s katero je sodišče odločilo, da so prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji ter 107. člen 
in prvi odstavek 173. člena Stanovanjskega zakona v neskladju z Ustavo RS, kolikor se nanašajo na neprofitna najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice sklenili zavezanci za vrnitev stanovanja v denacionalizaciji in v katera so kot najemodajalci pozneje vstopili upravičenci do denacionalizacije oziroma njihovi univerzalni pravni nasledniki. Ustavno sodišče je izdalo ugotovitveno odločbo ter zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na osnutek zakonskega besedila podate preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 24.4.2024, ali pa jih najkasneje do 22.4.2024 posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Zakon o urejanju prostora - 04.04.2024

 

Vlada Republike Slovenije je na 85. redni seji dne 11. decembra 2023 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora ter ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo obravnaval po skrajšanem postopku. Predlagatelj želi s predlogom zakona na ustreznejši način urediti način določitve pripravljavcev regionalnih prostorskih planov in omogočiti nadaljevanje in sprejetje regionalnih prostorskih načrtov, katerih priprava se je začela na podlagi ZPNačrt. 

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga zakona posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 21. januarja 2024, da bomo lahko po potrebi pravočasno sprejeli stališča ZPN in jih zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 04.04.2024

Državni zbor RS je Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora sprejel na seji dne 7.3.2024, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 19.3.2024, veljati pa je začel dne 20.3.2024.

Objavljeno besedilo je dostopno na povezavi>>

Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja - 04.04.2024

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 4.4.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek novega Pravilnika o pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, ki ga Minister za naravne vire in prostor izdaja na podlagi drugega odstavka 237. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 44/22, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljevanju: ZVO2) in
na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v
nadaljevanju: ZNOrg) in je trenutno v pripravi znotraj ministrstva.

 

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na osnutek besedila pravilnika podate preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 6.5.2024, ali pa jih najkasneje do 26.4.2024 posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.


Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav - 04.04.2024

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor RS je dne 20.6.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, ki je v pripravi znotraj ministrstva. Uredbo Vlada RS sprejme na podlagi 15. člena Zakona o urejanju prostora in 8. ter 9. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Uredba je namenjena neposredni uporabi pri dovoljevanju in postavitvi fotonapetostnih naprav, če je glede na zmogljivost naprave in vrsto gradbenega posega zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali morebitno mnenje oziroma soglasje občine ali ministrstva za izvajanje posegov v prostor. Prostorski izvedbeni pogoji iz te uredbe se uporabljajo tudi v vseh drugih primerih postavitve fotonapetostnih naprav, ko pridobivanje gradbenega dovoljenja ali drugega soglasja ni predvideno oziroma so s specialnimi predpisi predvidena druga morebitna dovoljenja, soglasja ali priglasitve za postavitev fotonapetostnih naprav.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na osnutek uredbe oddate najkasneje do 21.7.2023 preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, ali pa jih posredujete na e-naslov: zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 18.7.2023, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

NOVO - 04.12.2023

Pristojno ministrstvo je osnutek uredbe dne 7.11.2023 poslalo v medresorsko usklajevanje in na službo Vlade RS za zakonodajo.

Več informacij na povezavi>>

NOVO - 04.04.2024

Vlada RS je Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije izdala dne 28.3.2024, objavljena je bila v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 29.3.2024, veljati pa začne 15. aprila 2024.

Objava na povezavi>>

Zakon o revidiranju - 04.04.2024

 

Ministrstvo za finance je dne 21.3.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju in ga hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

 

 

Predlog zakona je pomemben, saj med drugim v slovenski pravni red prenaša direktivo CSRD, ki ureja dajanje zagotovil revizorjev pri poročilih o trajnostnosti. V nadaljevanju navajamo nekatere spremembe in dopolnitve, ki jih predvideva predlog zakona.

1. Dajanje zagotovil o trajnostnosti.
- Glede na zahteve CSRD zakonodaje, ki zahteva tudi pregled poročil o trajnostnosti s strani revizorjev, se mora temu prilagoditi tudi vsebina Zakona o revidiranju.
- Dajanje zagotovil o trajnostnosti je opredeljeno kot »dajanje zagotovila o zanesljivosti poročila o trajnostnosti ali konsolidiranega poročila o trajnostnosti z izvajanjem postopkov, katerih rezultat je sklep z zagotovilom poročanja o trajnostnosti revizijske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe« (3. člen predloga zakona).
- Ureja se vsebina revizorjevega poročila o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti (20. člen predloga zakona). 

2. Predlagane spremembe na področju poklicnih kvalifikacij
- Predlog zakona vsebuje spremembe v smislu zagotovitve da imajo pooblaščeni revizorji, ki poleg tega želijo pridobiti dovoljenje za izvajanje zagotovila o trajnostnostnem poročanju, potrebno strokovno znanje in izkušnje pri zagotavljanju trajnostnostnega poročanja.
- Predlaga se tudi spremembe glede vpisa v register pooblaščenih in zakonitih revizorjev oziroma revizijskih družb. S tem bo vidno kateri revizorji/družbe imajo dovoljenje za dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti in kateri ne.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na osnutek zakonskega besedila posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 19.4.2024, da jih bomo s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo in jih po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije - 04.04.2024

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 19.3.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energijeZakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je v pripravi v okviru ministrstva. Namen sprememb ZUNPEOVE je prenos določb Direktive 2023/2413/EU, ki so predvsem postopkovne narave (določajo roke za izvedbo upravnih postopkov), dodane
pa so še manjše izboljšave določenih členov, brez večjih vsebinskih sprememb


Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na osnutek zakonskega besedila podate preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 19.4.2024, ali pa jih najkasneje do 15.4.2024 posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.


Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - 04.04.2024

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 19.3.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, ki je v pripravi v okviru ministrstva. Namen sprememb ZSROVE je prenos določb Direktive 2023/2413/EU, ki so predvsem postopkovne narave (določajo roke za izvedbo upravnih postopkov).

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na osnutek zakonskega besedila podate preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 19.4.2024, ali pa jih najkasneje do 15.4.2024 posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - 04.04.2024

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 19.3.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o dopolnitvah Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki ga je poslalo tudi v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Ministrstvo namerava z dopolnitvami Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ponovno normirati poklic "geodet z geodetsko izkaznico", ki je bil z veljavnim zakonom »ukinjen«.  Predlog zakona naj bi Državni zbor RS obravnaval po skrajšanem zakonodajnem postopku.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na besedilo osnutka posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 15.4.2024, da jih bomo lahko po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>


Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024 - 2029 - 13.03.2024

 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je dne 8.3.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024 - 2029, ki ga je posredovalo v vladni postopek. Resolucijo sicer, na podlagi 109. člena Poslovnika državnega zbora, sprejema Državni zbor RS.

Vsebina resolucije določa ključne cilje Republike Slovenije na področju varstva potrošnikov v naslednjih 5 letih, pri čemer se deloma nanaša tudi na nepremičninsko področje, in sicer predvsem v okviru nepremičninskega posredovanja in upravljanja večstanovanjskih stavb.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in predloge na besedilo osnutka posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 20.3.2024, da jih bomo lahko po potrebi zagovarjali v okviru postopka v Državnem zboru RS.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov - 13.03.2024

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 7.3.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki je v pripravi znotraj ministrstva. Minister pravilnik izdaja na podlagi določb Gradbenega zakona.

Člani ZPN lahko svoje komentarje in predloge podate do 23.3.2024 preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija ali pa jih, najkasneje do 20.3.2024, posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilci in sodnih tolmačih - 09.02.2024

 

Ministrstvo za pravosodje je dne 18.1.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Osnutek zakona zasleduje naslednje cilje:

 1. spodbujanje interesa in širitev kroga sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev; 
 2. optimizacija in administrativna razbremenitev postopkov na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja; 
 3. zagotovitev večje varnosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev pri njihovem delu; 
 4. določitev pravice do sejnine za člane Strokovnega sveta; 
 5. določitev pravice do brezplačnega dostopa sodnih izvedencev in sodnih cenilcev do dostopa do Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti; 
 6. določitev ministrstva kot zavezanca za vlaganje prijav v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v obvezno zdravstveno zavarovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače; 
 7. odprava nekaterih drugih pomanjkljivosti veljavnega zakona.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 23.2.2024, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Pravilnik o varnosti dvigal - 11.01.2024

 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS je dne 4.1.2024 na portalu E-demokracija objavilo osnutek novega Pravilnika o varnosti dvigal, ki ga minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7., 7.a in 8. člena ter za  izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 in 29/23).

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka pravilnika do 4.2.2024 oddate preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, ali jih posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 31. januarja 2024, da jih bomo lahko s strani ZPN pravočasno posredovali na pristojno ministrstvo.

 

NOVO - 09.02.2024
Pristojno ministrstvo je dne 16.1.2024 osnutek pravilnika posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Več informacij na povezavi>>


Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije - 11.01.2024

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS je dne 28.12.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki je v pripravi znotraj ministrstva. Predlagane spremembe uredbe se nanašajo na način obračuna električne energije pri skupnostni samooskrbi, v katero so vključene le fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, nevladne organizacije ali samoupravna lokalna skupnost).

Člani ZPN lahko morebitne pripombe ali komentarje na besedilo osnutka posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 25. januarja 2024, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na pristojno ministrtstvo.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev - 04.12.2023

 

Vlada RS je na 153. dopisni seji dne 23.11.2023 določila besedilo Predloga zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo obravnaval po nujnem postopku.

Z Zakonom se zagotavlja celovit pristop k odpravljanju velikih posledic oziroma škode na infrastrukturnih, gospodarskih in stanovanjskih objektih, ki so jo povzročile poplave plazovi. Celovit pristop zahteva ne samo odpravo posledic naravnih nesreč, ampak tudi ukrepe za obnovo in razvoj prizadetih območij države in preventivne ukrepe, s katerimi se bo zagotovila večja varnost. Predlog zakona zagotavlja tudi nove javno finančne prihodke za potrebe financiranja ukrepov za obnovo in razvoj, na drugi strani pa določa ukrepe za obnovo lokalne infrastrukture, razvoj gospodarstva in pomoč prebivalstvu, ki jih je prizadela naravna ujma.

Glede na to, da se zakon sprejema po nujnem postopku, naj člani ZPN morebitne pripombe in predloge čim prej posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, da bi jih lahko po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>


Gradbeni zakon - 04.12.2023

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 4.5.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Osnutek predloga zakona vsebuje spremembo, ki se dotika le ene vsebine. Dodana je možnost imenovanja oseb za gradbene inšpektorje, in sicer tudi za osebe s prvo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, pri čemer je zanje posebej dodan še pogoj pet let delovnih izkušenj s področja gradbeništva. 

Morebitne pripombe ali predloge lahko člani ZPN posredujete preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 5. junija, ali pa jih posredujete- na e-naslov: zpn@gzs.si, najkasneje do 1. junija 2023, da jih bomo lahko zbrali in v imenu ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

NOVO - 03.07.2023

Dne 20.6.2023 je pristojno ministrstvo osnutek zakona posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

 

NOVO - 04.12.2023
Vlada RS je besedilo predloga Zakona o spremembah Gradbenega zakona določila na 81. redni seji dne 22. 11. 2023 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo predvidoma obravnaval po nujnem postopku. Člani ZPN naj, glede na navedeno, morebitne pripombe in predloge čim prej posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

 

Več informacij na povezavi>>


Zakon o energetski politiki - 04.12.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 4. septembra na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o energetski politiki, ki ga je hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Člani ZPN morebitne pripombe in komentarje v najkrajšem možnem času posredujte na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko v razmerju do ministrstva uveljavljali v nadaljnjih korakih zakonodajnega postopka.

 

NOVO - 04.12.2023

Pristojno ministrstvo je predlog zakona dne 1.12.2023 predložilo v vladni postopek.

Več informacij na povezavi>>

Odredba o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini - 04.12.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 2.11.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Odredbe o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na osnutek besedila najkasneje do 17. novembra oddate preko za to predvidenega obrazca na mestu objave, ali pa jih posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 14.11.2023, da jih bomo s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

NOVO - 04.12.2023
Pristojno ministrstvo je osnutek odredbe dne 1.12.2023 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Več informacij na povezavi>>

Odredbo je Vlada RS sprejela dne 18.12.2023, objavljena pa je bila dne 21.12.2023 v Uradnem listu RS, št. 130/23.

Zakon o urejanju prostora - 03.11.2023

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 23.5.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

S spremembo in dopolnitvijo zakona želi predlagatelj na ustreznejši način urediti način določitve 
pripravljavcev regionalnega prostorskega plana. Pripravljavca določijo občine v razvojni regiji 
s sklepom sveta regije, kot ga določa ZSRR-2. Svet regije sestavljajo župani občin v razvojni 
regiji. Občine lahko za pripravljavca določijo nosilno Regionalno razvojno agencijo, ki so jo skladno 
z ZSRR-2 že izbrale za programsko obdobje ali pa drugo Regionalno razvojno agencijo, ki 
deluje na območju razvojne regije in je vpisana v razvojno mrežo.

Minister, pristojen za prostor bo za opravljanje prostorskega planiranja na regionalni ravni 
podelil javno pooblastilo za regionalno prostorsko planiranje ter v okviru tega za pripravo 
regionalnega prostorskega plana . Prostorsko planiranje na regionalni ravni se bo vzpostavilo
kot kontinuirana dejavnost in ne le kot enkratno pripravo regionalnega prostorskega plana.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka do 23. junija oddate preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, ali pa jih posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 20. junija 2023, da jih bomo lahko zbrali in v imenu ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

 

NOVO - 03.11.2023

Pristojno ministrstvo je predlog zakona dne 30.10.2023 posredovalo v vladno proceduro.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o nepremičninskem posredovanju - 03.11.2023

 

Ministrstvo za solidarno prihodnost RS je dne 27.10.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki je v pripravi znotraj ministsrtva. S tem je osnutek zakona ministrstvo posredovalo v javno obravnavo.

Osnutek predvideva zgolj spremembo enega člena veljavnega zakona, ki se spreminja zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (g) drugega odstavka in iz tretjega odstavka 15. člena ter iz prvega odstavka 16. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu v zvezi s 5. členom ZNPosr. 

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka do 27. novembra oddate preko za to predvidenega obrazca na mestu objave, ali pa jih posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 23.11.2023, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih - 03.11.2023

 

Ministrstvo za pravosodje RS je dne 26.10.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki ga je obenem posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

S predlaganim zakonom se realizirajo predlogi za optimizacijo tega področja, ki so bili del Poročila o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, s katerim se je Državni zbor RS seznanil v decembru 2021. Zato predlagane normativne rešitve v pretežni meri sledijo ugotovitvam Evalvacije ZSICT in temeljijo predvsem na Akcijskem načrtu in Predlogih za optimizacijo oziroma dodatno normiranje ZSICT.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka oddate do 17. novembra preko za to predvidenega obrazca na mestu objave osnutka, ali pa jih posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 14.11.2023, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Podnebni zakon - 24.10.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 16.10.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Podnebnega zakona, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na besedilo osnutka posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 10.11.2023, da jih bomo lahko zbrali in pravočasno posredovali pristojnemu ministrstvu, ali pa jih do 15.11.2023 oddate preko spletnega obrazca na portalu e-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o gospodarskih družbah - 03.10.2023

 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je dne 29.9.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M), ki je v pripravi znotraj ministrstva. Namen zakona je implementacija naslednjih pravnih aktov EU:

V nadaljevanju navajamo nekatere sprememb in dopolnitve, ki jih predvideva predlog ZGD-1M. 

1. Označevanje na poslovnem naslovu

 • 2. člen predloga ZGD-1M predlaga, da se pri poslovnem naslovu na vidnem mestu navede tudi firma in sedež družbe.
 • Kot izhaja iz predloga ZGD-1M, je namen predlagane ureditve zagotoviti skladnost s pozivom Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, da se zagotovi ustrezen inšpekcijski nadzor nad neupoštevanjem prepovedi veriženja družb in kršenja osnovnih delavskih pravic. 

2. Predlog novosti v okviru implementacije CSRD

 • 70.c člen predloga ZGD-1M (poročilo o trajnosti)
  • Kot zavezanci za pripravo poročila o trajnostnosti so določene velike družbe ter majhna ali srednja družbe (ne mikro družbe), s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu.
  • Vsebina poročila o trajnostnosti so informacije, ki so potrebne za razumevanje vplivov družbe na zadeve glede trajnosti in informacije kako zadeve glede trajnosti vplivajo na razvoj, uspešnost in položaj družbe. Podrobneje vsebino poročila o trajnostnosti določa drugi odstavek 70.c člena predloga ZGD-1M. 
 • 70.č člen predloga ZGD-1M (konsolidirano poročilo o trajnostnosti). Obvladujoče družbe velikih skupin bodo zavezane k pripravi konsolidiranega poročila o trajnostnosti, ki bo vključeno v konsolidirano poslovno poročilo. 
 • 70.d člen predloga ZGD-1M (poročilo o trajnostnosti, ki ga predložijo odvisne družbe, ki jih obvladuje družba iz tretje države). Poročilo o trajnostnosti bodo zavezane pripraviti odvisne družbe, ki jo obvladuje družba iz tretje države, katera na ravni skupine ustvari čisti prihodek v višini več kot 15.000.000 EUR v vsakem od zadnjih dveh zaporednih letih. 
 • 683.b člen predloga ZGD-1M (poročilo o trajnostnosti za podružnice tujega podjetja iz tretje države članice). Podružnice tujega podjetja iz tretje države bodo zavezane k pripravi poročila o trajnostnosti, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 70.d člena ZGD-1M. 
 • Sprememba 57. člena ZGD-1 - revizijski nadzor
  • Glede na določbe CSRD, predlog ZGD-1M določa revizorski nadzor poročila o trajnostnosti, kadar ga je družba dolžna pripraviti skladno z določbami členov 70.c in 70.č predloga ZGD-1M.
  • Nov tretji odstavek 57. člena ZGD-1 ureja vsebino revizorjevega poročila glede poročila o trajnostnosti. 

3. Predlog določb o zagotovitvi uravnoteženosti zastopanja spolov

 • Zavezanci (predlagani 254.b člen ZGD-1M):
  • družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, ima več kot 250 zaposlenih in hkrati čisti prihodek od prodaje presega 50 milijonov eurov ali vrednost aktive presega 43 milijonov eurov,
  • družba z večinsko kapitalsko naložbo države oz. samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima država ali samoupravna lokalna skupnost neposredno ali posredno večinski delež v kapitalu ali večino glasovalnih pravic, ima vsaj 250 zaposlenih in izpolnjuje pogoje za velike družbe iz petega odstavka 55. člena ZGD-1. 
 • Zavezanci bi morali zagotoviti:
  • vsaj 40 % zastopanosti manj zastopanega spola med člani organa nadzora ali
  • vsaj 33 % zastopanosti manj zastopanega spola med člani organov vodenja in nadzora ter izvršnimi direktorji skupno. 
 • Zavezanci bodo morali sprejeti politiko raznolikosti, v kateri določijo, katerega od deležev navedenih zgoraj nameravajo izpolniti.
 • Predlaga se ureditev pravic neizbranega kandidata (kandidat, ki je oseba manj zastopanega spola in ni bil izbran za imenovanje člana organa vodenja ali nadzora ali izvršnega direktorja). 

4. Poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki

 • Zavezanec je družba, ki je zavezana k pripravi konsolidiranega letnega poročila in katere konsolidirani prihodek zadnjih dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja obakrat preseže prag 750.000.000 eurov.
 • Podrobneje vsebino poročila določa 70.f člen predloga ZGD-1M. 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k predlogu zakona. Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogu lahko posredujete do 14. oktobra 2023  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - 30.08.2023

 

Vlada RS je na 66. seji dne 24.8.2023 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga posredovala v zakonodajni postopek Državnemu zboru RS, ki ga bo predvidoma obravnaval po nujnem postopku.

Člane ZPN pozivamo, da besedilo predloga zakona preučijo in nam morebitne pripombe in komentarje v najkrajšem možnem času posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi posredovali pripravljavcem gradiva oziroma jih zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka v Državnem zboru.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

 

NOVO - 14.09.2023

Zakon je Državni zbor RS sprejel 31.8.2023, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 95/2023 z dne 1.9.2023.

Pravilnik o strokovni oceni celotne učinkovitosti pri spremembah tehničnih stavbnih sistemov - 30.08.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 10.8.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o strokovni oceni celotne učinkovitosti pri spremembah tehničnih stavbnih sistemov. Pravilnik, ki ga Minister za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o učinkoviti rabi energije, je ministrstvo hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in predloge v zvezi z besedilom osnutka v najkrajšem možnem času posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Pravilnik o minimalnih zahtevah glede na celotno energetsko učinkovitosti, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb - 30.08.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS je dne 26.6.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o minimalnih zahtevah glede na celotno energetsko učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb, ki je v pripravi znotraj ministrstva. Minister za okolje, podnebje in energijo pravilnik sprejme na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o učinkoviti rabi energije.

Pravilnik določa minimalne zahteve glede na celotno energetsko učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistem za avtomatizacijo in nadzor stavb (sistem BAC) in velja za nestanovanjske stavbe, ki imajo nameščen ogrevalni sistem, klimatski sistem, sistem za kombinirano ogrevanje in prezračevanje ali sistem za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje z nazivno izhodno močjo nad 290 kW.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe ali komentarje oddate najkasneje do 27.7.2023 preko predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, ali pa jih posredujete na e-naslov: zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 25.7.2023, da jih bomo lahko na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

 

NOVO - 30.08.2023
Osnutek pravilnika je pristojno ministrstvo dne 10.8.2023 posredovalo v medresorsko obravnavo in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Več informacij na povezavi>>


Odredba o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom - 30.08.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 10.8.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Odredbe o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom, ki je v pripravi znotraj ministrstva.  Odredbo Minister za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 
204/21 in 121/22).

Člane ZPN pozivamo, da morebitne pripombe in predloge v zvezi z vsebino osnutka odredbe v čim krajšem času posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij je dostopnih na povezavi>>

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence - 04.08.2023

 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport RS je dne 16.6.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

S poglavitnimi zakonodajnimi spremembami, ki jih predvideva osnutek, se glede na veljavni ZPOmK-2:
- imenuje agencijo kot pristojno za izvajanje Uredbe 2019/1150/EU in Uredbe 2022/1925/EU,
- dopolnjuje določbe glede razkritja podatkov,
- širi omejitev uporabe podatkov tudi na vloge za poravnave,
- uresničuje pravice tretjih oseb, da se vključijo v postopek z objavo agencije o uvedbi postopka,
- časovno omejuje predlaganje korektivnih ukrepov,
- dopolnjuje postopek odločanja o posamični zadevi v upravnem postopku, in sicer se dodata novi
poglavji, s katerima se urejata postopka pri izvajanju nadzora nad Uredbo 2019/1150/EU in Uredbo
2022/1925/EU, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo v postopku pri omejevalnih
ravnanjih,
- briše definicija naklepa in malomarnosti, kot je bila oblikovana v 83. členu ZPOmK-2,
- dopolnjuje določbe glede administrativnih postopkov in sankcij,
- omogoča vložitev hipotetične izjave zaradi prizanesljivosti,
- spreminja določbe glede vročitve in izvršitve aktov zoper podjetje, ki ima sedež ali premoženje v drugi
državi članici,
- odgovornim osebam, ki so vložile izjavo za znižanje globe v okviru programa prizanesljivosti, le-to
upošteva kot olajševalno okoliščino pri odmeri globe. 

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka do 16. julija oddate preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, ali pa jih najkasneje do 12. julija posredujete na e-naslov: zpn@gzs.si, da jih bomo na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO - 04.08.2023
Pristojno ministrstvo je predlog zakona dne 17.7.2023 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Več informacij na povezavi>>

 

Pravilnik o lokacijski informaciji - 04.08.2023

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 29.3.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe na osnutek pravilnika v najkrajšem možnem času posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko s strani ZPN pravočasno posredovali na pristojno ministrstvo in jih zagovarjali v nadaljnjih fazah sprejema pravilnika.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 04.08.2023
Minister za naravne vire in prostor je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji izdal 23. maja 2023 objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 72/2023 z dne 3.7.2023.

 

Zakon o javni rabi slovenščine - 03.07.2023

 

Ministrstvo za kulturo RS je dne 29.6.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Poglavitne rešitve v predlogu zakona obsegajo definicijo javne rabe slovenščine, dopolnitev ZJRS z določbami, ki pokrivajo nove vsebine v družbi in na trgu na jezikovnem področju (in so usklajene z uredbami in direktivami EU) ter jasno določeno pristojnost za nadzor nad določbami posameznih členov. S tem bo ZJRS sledil sodobnemu času in bo z nedvoumnimi določbami podlaga za pojasnila, opozorila in tudi za ukrepanje pristojnih inšpekcijskih organov ob kršitvah predpisane javne rabe slovenščine. 

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na osnutek zakona oddate do 30.7.2023 preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija ali jih posredujete na e-naslov: zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 23.7.2023, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih - 03.07.2023

obveščamo vas, da je bil na portalu e-demokracija objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih.

Predlog zakona navaja naslednje cilje sprememb in dopolnitev:

 • vključitev sprememb in dopolnitev v nacionalno zakonodajo, ki jih zahteva pravo EU (implementacija Direktive 2019/1152/EU in Direktive 2019/1158/EU);
 • ureditev pravne varnosti delavcev (tudi predstavnikov delavcev) v okviru instituta postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ter zadržanja učinkovanja odpovedi in sodne razveze;
 • sprememba in dopolnitev zakonskih opredelitev z namenom zagotovitve jasne uporabe ZDR-1 v praksi;
 • ureditev obveznosti delodajalca, da zagotovi, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma upravičenih odsotnosti z dela ne bo na razpolago delodajalcu - ureditev pravice do odklopa;
 • ureditev posebnega delovnopravnega varstva delavcev, žrtev nasilja v družini.

 

V nadaljevanju navajamo nekatere spremembe in dopolnitve predloga ZDR-1.

 1. Sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin (6. člen predloga ZDR-1).
 • Gre za ureditev sistema, ki ga ureja Direktiva 2019/1152/EU in bi delavcu omogočil, da zahteva drugo, predvidljivešo in varnejšo obliko zaposlitve, če je ta na voljo.
 • Delavec bi lahko podal predlog po poteku šestih mesecih zaposlitve. Kot primer zahteve delavca predlog primeroma navaja, da bi delavec lahko zahteval namesto pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
 • Delodajalec bi moral svojo odločitev pisno utemeljiti najkasneje v 30 dneh.

 

 1. Predlagane spremembe glede števila agencijskih delavcev pri uporabniku (8. člen predloga ZDR-1).
 • Predlaga se sprememba v 59. členu ZDR-1, ki bi na novo določil omejitev števila agencijskih delavcev pri uporabniku. Trenutno veljaven tretji odstavek 59. člena ZDR-1 določa, da število napotenih delavcev pri uporabniku ne sme presega 25 odstotkov števila zaposlenih delavcev pri uporabniku. Predloga se sprememba s 25 odstotkov na 15 odstotkov in na novo določiti omejitev za uporabnike, ki so manjši delodajalci (25 odstotkov).

 

 1. Krajši delovni čas zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (11. člen predloga ZDR-1).
 • Predlaga se novi 65.a člen ZDR-1, ki bi omogočil delavcem, ki negujejo otroka do osmega leta ali zagotavlja oskrbo, da v času trajanja delovnega razmerja predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas za določen čas, zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.
 • Delodajalec bi moral svojo odločitev o predlogu delavca pisno utemeljiti najkasneje v 15 dneh.
 • Podobno ureditev predvideva tudi 13. člen predloga ZDR-1, ki predlaga nov 67.a člen ZDR-1 (krajši delovni čas žrtev nasilja v družini).

 

 1. Sprememba 85. člen ZDR-1, ki ureja obveznosti delodajalca pred odpovedjo (18. člen predloga ZDR-1).
 • Na novo se določa rok možne odpovedi, če bi delavec ponovno kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja po tem, ko je bil s strani delodajalca pisno opozorjen.

Rok, v katerem delavec ne sme ponovno storiti kršitve se spreminja iz enega leta na 6 mesecev. Skrajšuje se tudi najdaljši dovoljeni rok, v primeru, da je rok določen v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, in sicer se predlaga 18 mesecev.

 • Na novo se določa obveznost delodajalca, da na pisno zahtevo delavca, mu omogoči, da se v razumnem roku (ni krajši od treh delovnih dneh in daljši od 30 dni) izjavi o kršitvi.

 

 1. Pravica do odklopa (36. člen predloga ZDR-1).
 • Predlaga se nov 142.a člen ZDR-1, ki ureja pravico do odklopa.
 • Gre za obveznost delodajalca, da delavcu zagotovi pravico do odklopa, tako, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma v času upravičene odsotnosti z dela ne bo na razpolago delodajalcu.
 • Predlog vključuje, da se ti ukrepi opredelijo v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma delodajalca ter domnevo, da je dokazno breme na strani delodajalca, v kolikor delavec v sporu navaja, da delodajalec ni zagotovil te pravice.

 

 1. Oskrbovalni dopust (43. člen predloga ZDR-1).
 • Predlaga se nov 167.a člen ZDR-1, ki ureja oskrbovalni dopust.
 • Delavec bi bil opravičen do pet delovnih dni oskrbovalnega dopusta v posameznem koledarskem letu v primeru oskrbe, razen, če kolektivna pogodba na ravni dejavnosti ne določa drugače.
 • Delavec bi bil upravičeno odstopen v primeru nege družinskega člana ali osebe, s katero živi v skupnem gospodinjstvu, kadar ni upravičen do odsotnosti z dela v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.

 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženim zakonom.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 5. julija 2023  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

 

Predlog Zakona o minimalnem davku - 28.06.2023

obveščamo vas, da je znotraj Ministrstva za finance v pripravi Predlog Zakona o minimalnem davku (ZMD). Namen predloga zakona je prenos Direktive (EU)2022/2523 o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje za mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine v Uniji,

ki je bila sprejeta 14. decembra 2022 in objavljena v Uradnem listu EU iz 22. decembra 2022. Cilj Direktive je vzpostavitev skupnega okvira za globalno minimalno davčno stopnjo v EU na podlagi pristopa iz vzorčnih pravil OECD.

 

Zakon ureja minimalno dejansko obdavčitev mednarodnih skupin in velikih domačih skupin tako, da subjekti v sestavi teh skupin, ki se nahajajo v Sloveniji, plačajo povrhnji davek (dodatni davek, izračunan za jurisdikcijo ali subjekt v sestavi na podlagi 38. člena predloga zakona) najmanj v višini minimalne stopnje 15 %, na presežni dobiček v vsaki jurisdikciji, v kateri delujejo.

 

Zakon bi se uporabljal za subjekte v sestavi s sedežem v Sloveniji, ki so del mednarodne skupine podjetij ali velike domače skupine, katere letni prihodki, vključno s prihodki izključenih subjektov iz tretjega odstavka 7. člena, o katerih se poroča v konsolidiranih računovodskih izkazih krovnega matičnega subjekta v vsaj dveh od štirih poslovnih let neposredno pred preizkusnim poslovnim letom, znašajo 750 000 000 EUR ali več (7. člen predloga zakona). Zakon se ne uporablja za izključene subjekte, ki so:

 • vladni subjekt, mednarodna organizacija, neprofitna organizacija, pokojninski sklad, investicijski sklad, ki je krovni matični subjekt, ali nosilec nepremičninske investicije, ki je krovni matični subjekt;

 

 • subjekt, katerega najmanj 95 % vrednosti je neposredno ali prek enega ali več izključenih subjektov v lasti enega ali več subjektov iz 1. točke tega odstavka, razen subjektov, ki opravljajo pokojninske storitve, in ki:

a) posluje izključno ali skoraj izključno za namene posedovanja ali vlaganja sredstev v korist subjekta ali subjektov iz 1. točke ali

b) izvaja izključno dejavnosti, ki so pomožne tistim, ki jih opravljajo subjekt ali subjekti iz 1. točke;

 

 • subjekt, katerega najmanj 85 % vrednosti je neposredno ali prek enega ali več izključenih subjektov v lasti enega ali več subjektov iz 1. točke, razen subjektov, ki opravljajo pokojninske storitve, če skoraj ves njegov dohodek izhaja iz dividend ali dobičkov ali izgub iz lastniškega kapitala, ki so izključeni iz izračuna kvalificiranega dohodka ali izgube v skladu z drugo in tretjo točko drugega odstavka 23. člena.

 

Minimalna dejanska obdavčitev mednarodnih skupin podjetij in velikih domačih skupin s povrhnjim davkom se zagotavlja z uporabo naslednjih pravil:

 • pravila o vključitvi dohodkov, v skladu s katerim matični subjekt mednarodne skupine podjetij ali velika domača skupina izračuna in plača svoj dodeljivi delež povrhnjega davka v zvezi z nizko obdavčenimi subjekti v sestavi skupine; in
 • pravila o prenizko obdavčenih dobičkih, v skladu s katerim ima subjekt v sestavi mednarodne skupine podjetij dodatni denarni odhodek za davek, enak njegovemu deležu povrhnjega davka, ki ni bil obračunan v okviru pravila o vključitvi dohodkov v zvezi z nizko obdavčenimi subjekti v sestavi skupine.

 

Predlog ZMD predstavlja samostojen zakon, ki bo veljal ločeno od ZDDPO-2. Namreč, minimalna obdavčitev oziroma povrhnji davek ne bo deloval kot davek, obračunan neposredno od dohodka subjekta, temveč se bo uporabljal za presežni dobiček v skladu s standardizirano osnovo in posebnim mehanizmom za izračun davka, da bi tako opredelili nizko obdavčeni dohodek v skupinah v obsegu.

 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženim zakonom.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 10. julija 2023  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.


Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju - 16.06.2023

 

Ministrstvo za javno upravo RS je dne 1.6.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, s katerimi nameravajo urediti skupne temelje sistema plač funkcionark in funkcionarjev ter javnih uslužbenk in javnih uslužbencev v javnem sektorju, posebnosti za določanje plač javnim uslužbencem in funkcionarjem znotraj posameznega plačnega stebra ter sklepanje kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka pristojnemu ministrstvu do 30.6.2023 posredujete preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, ali pa jih, najkasneje do 27. junija 2023, posredujete na e-naslov: zpn@gzs.si, da jih bomo zbrali in v imenu ZPN posredovali na ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina - 16.06.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 15.5.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina, ki ga je hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade RS za zakonodajo.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na vsebino osnutka posredujete do 26. maja preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, ali pa jih posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 23. maja 2023, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 16.06.2023
Predlog uredbe je bil dne 14.6.2023 predložen v vladni postopek.

 

Gradbeni zakon - 30.05.2023

 

 

Državni svet RS je na 6. seji 17.5.2023 sprejel Predlog zakona odopolnitvah Gradbenega zakona in ga v obravnavo in sprejem posredoval Državnemu zboru RS, ki ga bo obravnaval po skrajšanem postopku.

 Cilj predloga zakona je uskladitev veljavnega gradbenega zakona na področju izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja z ustavnimi določbami tako, da bo občina, kot eden izmed ključnih nosilcev urejanja prostora, sodelovala v postopku izdaje tega dovoljenja. 

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 7. junija 2023, da jih bomo lahko s strani ZPN po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - 15.05.2023

 

V fazi priprav in medresorskega usklajevanja je besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: Predlog ZFPPIPP). Namen sprememb in dopolnitev je uskladitev z odločitvami Ustavnega sodišča Republike Slovenije in prenesti Direktivo EU o prestrukturiranju in insolventnosti v slovenski pravni red. Spodaj navajamo nekatere predvidene novosti. 

Grozeča insolventnost (t. j. položaj, ko je verjetno, da bo v obdobju enega leta dolžnik postal insolventen). Gre za nov institut, ki že v času pred nastopom insolventnosti vzpostavlja določene obveznosti in zaveze. Vzpostavila bi se obveznost poslovodstva, da v primeru nastopa grozeče insolventnosti:

  1. se izogiba ravnanjem, zaradi katerih bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe v enakem položaju, neenako obravnavani;
  2. pri svojih odločitvah upoštevati interese upnikov, lastnikov kapitala in drugih deležnikov;
  3. se izogiba ravnanjem, s katerimi ogroža ali zmanjšuje premoženje družbe ali kako drugače ogroža sposobnost preživetja družbe.

Dopolnjuje se 30. člen ZFPPIPP. Predlaga se nov tretji odstavek, ki bi določil, da morajo revizor, računovodja oziroma oseba, ki za podjetje opravlja storitve povezane s poslovanjem ali pregledom poslovanja družbe, poslovodstvo pisno opozoriti, če ugotovi nastanek položaja grozeče insolventnosti ali insolventnosti. 

Postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti (75. člen Predloga ZFPPIPP). V primeru grozeče insolventnosti, predvideva 4. člen Predloga ZFPPIPP uporabo sedaj že uveljavljenega postopka preventivnega prestrukturiranja. Hkrati uveljavlja nov dodaten postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti. Namenjen bi bil prestrukturiranju finančnih in nefinančnih terjatev. Začel bi se na predlog dolžnika ali osebno odgovornega družbenika. 

Ključne pogodbe dolžnika (11. člen Predloga ZFPPIPP). Predlaga se nov 24. c člen, ki bi uvedel nov institut - ključne pogodbe dolžnika (t. j. vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba, katero izvajanje je potrebno za nemoteno poslovanje dolžnika). Primeroma so navedene pogodbe za dobavo elektrike, vode, telekomunikacijske storitve in dobav, katerih ustavitev bi ustavila dolžnikovo dejavnost. Predlaga prepoved, da se zaradi začetka postopkov insolventnosti ali grozeče insolventnosti ali postopka prisilne poravnave, zadrži, odpove izvajanje pogodbe ali spremeniti pogodbo v škodo dolžnika, razen če dolžnik ni plačal dolgov, ki so nastali po začetku takšnega postopka. Pogodbena določila, ki bi to določala, bi bila nična. 

Predlaga se nov 40. a člen, ki bi prepovedal izplačilo dobička in vračil vplačil družbenikom po potrjeni prisilni poravnavi. Prepoved velja dokler dolžnik ne plača terjatev vseh upnikov, za katere učinkuje prisilna poravnava, v deležu in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi. V tem primeru družba ne bi smela opraviti izplačila dobička, rednega zmanjšanja osnovnega kapitala z izplačilom družbenikom oz. vračila naknadnih vplačil družbenikom, vračila posojil družbenikom ali poplačila drugih tovrstnih terjatev v korist družbenikov.

Postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo (68. in 69. člen Predloga ZFPPIPP). Gre za spremembe trenutnega postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki se hkrati tudi preimenuje v postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo. Postopek bi bilo dovoljeno voditi nad:

 1. gospodarsko družbo, ki se po drugem odstavku 55. člena ZGD-1 razvršča med mikro družbein
 2. podjetnikom, ki ustreza merilom iz prve in druge alineje drugega odstavka 55. člena ZGD-1 ali merilom iz prve in druge alineje tretjega odstavka 55. člena ZGD-1. 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje konkretnih predlogov k priloženim zakonom.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 16. decembra 2022  na naslov: pravnasluzba@gzs.si ali zpn@gzs.si. Zbrane pripombe bomo posredovali na pristojno ministrstvo.

 

NOVO - 15.05.2023
Vlada je besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju,postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju določila na 46. redni seji dne 20.4.2023 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na končno besedilo predloga zakona posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 30. maja 2023, da jih bomo lahko zbrali in posredovali na Pravno službo GZS oziroma jih po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>


Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav - 15.05.2023

 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dne 11.5.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembi pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav, ki ga je hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in Službo Vlade RS za zakonodajo.

Člane ZPN vabimo, da si besedilo osnutka pregledate in nam morebitne pripombe in komentarje posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 6. junija 2023, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja – 18.04.2023

 

Vlada RS je na 84. dopisni seji dne 14.4.2023 izdala Uredbo o določitvi cen električne energije za mikro, mala in srednja podjetjaelektrične energije za mikro, mala in srednja podjetja in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 45/2023 z dne 17.4.2023.

Uredba bo začela veljati 1. julija 2023 in bo veljala do 31. decembra 2023.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o določitvi cen električne energije - 18.04.2023

 

Vlada RS je na 84. dopisni seji dne 14.4.2023 izdala Uredbo o določitvi cen električne energije in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 45/2023 z dne 17.4.2023.

Uredba, ki se nanaša tudi na skupni gospodinjski odjem električne energije v večstanovanjskih stavbah, bo začela veljati 1. septembra 2023 in bo veljala do 31. decembra 2023.

Več informacij na povezavi>>


Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema - 18.04.2023

 

Vlada RS je na 84. dopisni seji dne 14.4.2023 izdala Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 45/2023 z dne 17.4.2023.

Uredba, ki se nanaša tudi na skupni gospodinjski odjem plina v večstanovanjskih stavbah, bo začela veljati 1. septembra 2023 in bo veljala do 31. decembra 2023.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o upravnem sporu - 30.03.2023

 

Vlada RS je na 35. redni seji dne 2.2.2023 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS. Predlog zakona je bil uvrščen na sejo Odbora za pravosodje, ki bo dne 5. aprila 2023. Cilj zakona je prilagoditev trenutno veljavne ureditve upravnega spora stališčem sodne prakse, povečanje učinkovitosti odločanja v upravnem sporu ter olajšano obvladovanje reševanja zadev v razumnem roku. V nadaljevanju navajamo nekatere spremembe in dopolnitve, ki jih predvideva predlog sprememb in dopolnitev Zakona o upravnem sporu. 

Ena bistvenih sprememb je ureditev obveznosti izvedbe glavne obravnave. Sprememba sledi sodni praksi, ki sta jo sprejela Vrhovno sodišča in Ustavno sodišče. S tem se določajo izjeme, kdaj bo sodišče lahko odločilo brez glavne obravnave. Slednje bo možno, če med strankama dejansko stanje, ki je bilo podlaga za izdajo upravnega akta, ni sporno in tudi kadar dejansko stanje je sporno, pri čemer le v zakonsko določenih primerih (npr. odloča le na podlagi listin in soglasje strank, da ni glavne obravnave ali je o tem vprašanju sodišče že pravnomočno odločilo). 

Pravilo senatnega sojenja kot primarna oblika odločanja v upravnem sporu se nadomešča s pravilom odločanja po sodniku posamezniku. Senatno sojenje bi bilo predvideno, če gre za zapleteno zadevo glede pravnih ali dejanskih vprašanj, ali od odločitve o tožbi mogoče pričakovati rešitev pomembnega pravnega vprašanja, zlasti če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse ni ali ni enotna, oziroma če tako določa drug zakon.  Če so ti pogoji izpolnjeni, poda sodnik posameznik, ki mu je bila zadeva dodeljena v reševanje, po predlagani ureditvi predsedniku sodišča predlog, da se o zadevi odloča v senatu. O predlogu bi odločil predsednik sodišča s sklepom, zoper katerega stranke nimajo možnosti pritožbe. 

Predlaga se možnost sodišča, da stranki odredi omejitev obsega in števila vlog ter ji določi rok, v katerem mora pripraviti pisni povzetek bistvenih vprašanj iz vloženih vlog, ter določi dolžino povzetkaPredlagana ureditev ima namen skrajšanja in racionalizacije postopka ter spoštovanje načela koncentracije glavne obravnave. 

Predvideva se tudi možnost sodišča, da stranki določi rok, v katerem sme poslati vlogo pred narokom. Če stranka v roku 15 dni ali izjemoma krajšem roku vloge ne pošlje, sodišče vloge ne upošteva. Sodišče sme stranki omejiti tudi čas podajanja navedb na naroku. 

Na novo je izrecno določeno, da si morajo sodišče in stranke ves čas prizadevati za sklenitev poravnavePri tem je na novo določeno, da se mora pri odločitvi ali naj sklene poravnavo, presoditi tudi morebitne posledice, ki bi jih imela nesklenitev poravnave na javno korist in na trajanje nadaljnjega postopka. 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženim zakonom. Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 3. aprila 2023  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma - 24.02.2023

 

Ministrstvo za finance RS je dne 15.12.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, ki ga minister za finance izda na podlagi tretjega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 64. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22). Ministrstvo je osnutek istočasno posredovalo v medresorsko obravnavo in Službi vlade za zakonodajo.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka v najkrajšem možnem času posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 24.02.2023
Minister za finance je Pravilnik izdal dne 16.2.2023, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 23/23 z dne 22.2.2023, veljati pa bo začel dne 9.3.2023.

 

Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma - 24.02.2023

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o dejavnostih neznatnega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Uredba je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer

najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 24.02.2023

Vlada RS je Uredbo sprejela na 35. redni seji dne 2.2.2023, objavljena je bila v Uradnem listu RS, št. 15/23 z dne 6.2.2023, v veljavo pa je stopila 21.2.2023.

 

Zakon o tržni inšpekciji - 02.02.2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na portalu E-demokracija objavilo osnutek novega Zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), ki je v pripravi znotraj ministrstva. Cilj predloga je izboljšanje obstoječe ureditve, ki določa organizacijo, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe.

Med drugim, 14. člen Predloga ZTI-1 predvideva spremembo, na podlagi katere bi imel inšpektor možnost opraviti navidezni nakup blaga ali storitev, po potrebi s skrivno identiteto in/ali v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Navidezni nakup blaga ali storitev bi se lahko opravil, če se na ta način ugotovijo znaki prekrška oziroma podatki o storilcu prekrška. Pooblastilo bi se lahko izvrševalo le, kadar ima dejanje inšpekcijskega zavezanca lahko znake prekrška.

9. člen Predloga ZTI-1 ureja varovanje tajnosti s katero se inšpektor seznani pri opravljanju nalog inšpekcijskega postopka. Namen ureditve je odprava različnih interpretacij določb ZIN, glede na specifične pristojnosti Tržnega inšpektorata. Drugi odstavek 9. člena naj bi po novem  določal, da se ne šteje da je uslužbenec inšpektorata razkril vir prijave, če zavezanec iz okoliščin ali same vsebine inšpekcijskega nadzora lahko sklepa na vir prijave.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na osnutek predloga posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko posredovali Pravni službi GZS, ki jih bo v imenu GZS posredovala na ministrstvo. S tem bomo lahko tudi na ZPN prispevali svoj delež k izboljšanju zakonskega besedila. Vaše morebitne pripombe in predloge pričakujemo najkasneje do 14. februarja 2023.

Več informacij na povezavi>>

 

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - 24.01.2023

 

Vlada RS je na 31. redni seji dne 12. 1. 2023 določila besedilo predloga Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in ga v sprejem posredovala Državnemu zboru RS, ki ga bo predvidoma obravnaval po nujnem postopku.

Namen je spremeniti in dopolniti obstoječi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, saj je bila sprejeta Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja in objavljena v Uradnem listu RS, št. 167/2022 z dne 30.12.2022, s katero je Vlada RS regulirala cene električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja. Zato je potrebno prilagoditi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize tako, da ta podjetja niso upravičena do pomoči za gospodarstvo za električno energijo po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize začas trajanja regulacije.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer v najkrajšem možnem času, da jih bomo po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb - 24.01.2023

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 28.10.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki ga minister za infrastrukturo izdaja na podlagi 32. člena  Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20). Ministrstvo je osnutek hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje.

Člani ZPN lahko svoje pripombe in komentarje na besedilo osnutka Pravilnika posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 10.11.2022, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na naslovno ministrstvo. Komentarje pa lahko, najkasneje do 12.11.2022, oddate tudi preko za to predvidenega obrazca na portalu E-demokracija.

NOVO - 24.01.2023
Minister za infrastrukturo je pravilnik izdal dne 13.1.2023, istega dne pa je bil tudi objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/23.

Več informacij na povezavi>>


Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije - 24.01.2023

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 21.11.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Vlada uredbo izda na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in z njo uredi način določitve in postopek izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki lahko nastane dobaviteljem električne energije zaradi uvedbe najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22).

Člani ZPN lahko morebitne pripombe ali komentarje na osnutek uredbe posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 15.12.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

NOVO - 05.01.2023

Ministrstvo za infrastrukturo je osnutek uredbe dne 22.12.2022 posrediovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

NOVO - 24.01.2023

Uredbo je Vlada RS izdala dne 12.1.2023, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 4/23 z dne 13.1.2023.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina - 24.01.2023

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 21.11.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Vlada uredbo izda na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in z njo uredi način določitve in postopek izplačila primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki lahko nastane dobaviteljem zemeljskega plina zaradi uvedbe najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22).

Člani ZPN lahko morebitne pripombe ali komentarje na osnutek uredbe posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 15.12.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

NOVO - 05.01.2023

Ministrstvo za infrastrukturo je osnutek uredbe dne 22.12.2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

NOVO - 24.01.2023

Uredbo je Vlada RS izdala dne 12.1.2023, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 4/23 z dne 13.1.2023.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o naložbeni pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov - 24.01.2023

 

Ministrstvo za infrastrukturo RS je dne 13.1.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o naložbeni pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in topolote iz obnovljivih virov. Ministrstvo je osnutek uredbe, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi 6. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/2022), hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe na besedilo osnutka uredbe posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer v najkrajšem možnem času, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o naložbeni pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih

Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo - 24.01.2023

 

Vlada Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 1. 9. 2022 določila besedilo Predloga zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS. 

Ker se bo predlog zakona obravnaval po nujnem postopku, lahko člani ZPN svoje pripombe in komentarje na besedilo predloga v najkrajšem možnem času posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko zbrali in po potrebi zagovarjali v zakonodajnem postopku.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 24.01.2023

Ministrstvo za infrastrukturo RS je dne 13.1.2023 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o dopolnitvah Zakona  o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in ga posredovalo v nedresorsko obravnavo in na Službo Vlade za zakonodajo.

Člani ZPN nam lahko morebitne pripombe na besedilo osnutka posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih  bomo po potrebi zagovarjali v nadalnjih fazah zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora - 24.01.2023

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6.5.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi četrtega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 50. člena in četrtega odstavka 130. člena Zakona o urejanju prostora.

Morebitne pripombe in komentarje lahko najkasneje do 6.6.2022 oddate preko portala E-demokracija, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 3.6.2022, posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na ministrstvo posredovali v imenu ZPN.

 

NOVO - 24.01.2023
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6.1.2023 dopolnjen osnutek  Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in o občinskem podrobnem prostorskem načrtu posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. 

Člani ZPN nam lahko pripombe na besedilo osnutka posredujete na zpn@gzs.si, da jih bomo po potrebi zagovarjali v nadaljnjem postopku sprejemanja pravilnika.

Pravilnik o poklicnih boleznih - 05.01.2023

 

Ministrstvo za zdravje je dne 22.12.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o poklicnih boleznih, ki je v pripravi znotraj ministrstva. Pravilnik minister za zdravje izda na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – UPB).

Predlog pravilnik določa:
poklicne bolezni,
dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, 
pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni, 
postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.

Poklicne bolezni se določa za namen: 
ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi  katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec,
spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi, kar izvaja država.

Če bo pravilnik sprejet, se bo z dnem začetka uporabe tega pravilnika prenehal uporabljati trenutno veljavni Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03, 44/11 – ZVZD-1 in 96/12 – ZPIZ-2).

Člani ZPN lahko morebitne pripombe ali komentarje na besedilo osnutka oddate preko predvidenega obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 22.1.2023 ali pa jih posredujete na naslov pravnasluzba@gzs.si ali zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 12.1.2023, da jih bomo na pristojno ministrstvo posredovali s strani GZS.

Več informacij na povezavi>> 

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja - 05.01.2023

Pravna služba GZS obvešča, da je bila v Uradnem listu RS, št. 167/2022 z dne 30.12.2022 objavljena Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.


Uredba začne veljati dne 1.1.2023 in velja do 30. 6. 2023. Omejitev drobnoprodajne cene iz te uredbe velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. novembra 2022 do vključno 31. decembra 2022 za dobave v času veljavnosti te uredbe ( torej od 1.1.2023 do 30.6.2023).  

 

 1. Uredba določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003.

 

 1. UPRAVIČENCI:

Do ukrepov so upravičeni končni odjemalci, kot določeni v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES in niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (UL RS, št. 95/22 in 98/22). Uredba se ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen, določenih po tej uredbi.

 

 1. NAJVIŠJA DROBNOPRODAJNA CENA ZA KOLIČINO ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOT JO DOLOČA UREDBA:

– za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,

– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,

– za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.

 Cena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV. Dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega količino kot je določena v 4. členu te uredbe, ponudi in sklene pogodbo o dobavi po tržni ceni.

 

 1. KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE KONČNEGA ODJEMALCA, KI MU JO DOBAVITELJ ELEKTRIČNE ENERGIJE PRODA PO CENI POD TOČKO 3:

Količina električne energije končnega odjemalca, ki mu jo dobavitelj električne energije proda po ceni iz prvega odstavka prejšnjega člena, znaša 90 odstotkov porabljene električne energije odjemalca za enako obdobje v letu 2021. Če na merilnem mestu v enakem obdobju leta 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe tega merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020. Če gre za merilno mesto, ki je bilo priključeno šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v letu 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v času, v katerem je bilo priključeno.

 

 1. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno energijo končnim odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne sme prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelj mora končnim odjemalcem, ki nimajo sklenjene veljavne pogodbe o dobavi, na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe. S tem končni odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

 

Uredba o postopku odpustitve in znižanja administrativne sankcije podjetjem, ki so udeležena v kartelih - 05.01.2023

 

V Uradnem listu RS, št. 157/2022 z dne 16.12.2022 je bila objavljena Uredba o postopku odpustitve in znižanja administrativne sankcije podjetjem, ki so udeležena v kartelih (v nadaljevanju. Uredba), ki je bila izdana na podlagi šestega odstavka 93. člena novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK-2), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu (26. oktober 2022) in se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi (26. januar 2023). Uredba začne veljati 26. januarja 2023.

Administrativni prestopek je dejanje, ki pomeni kršitev ZPomK-2 ali 101. člena ali 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije ter je bilo storjeno naklepno ali malomarno. Obstoj naklepa in malomarnosti se razlaga skladno s sodno prakso Sodišče EU. Uredba podrobneje določa postopek odpustitve in znižanja administrativne sankcije podjetjem, ki so udeležena v kartelih, zaznambe vrstnega reda ter skrajšane in hipotetične izjave zaradi prizanesljivosti. O odpustitvi in znižanju administrativne sankcije po tej uredbi odloča Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Agencija) v upravnem postopku.

Podjetju, udeleženemu v kartelu, se lahko administrativna sankcija odpusti ali zniža, če izpolnjujejo pogoje, določene v 93. členu ZPOmK-2 in v skladu z Uredbo pri Agenciji vloži izjavo zaradi prizanesljivosti na obrazcih, ki so priloženi Uredbi. Izjava zaradi prizanesljivosti se šteje za zaupni podatek. Agencija lahko razkrije podatke oziroma informacije in dokaze iz izjave zaradi prizanesljivosti samo podjetju, zoper katero se vodi postopek ugotavljanja kršitve, po izdaji povzetka relevantnih dejstev v upravnem postopku in v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZPOmK-2. Pri določanju stopnje znižanja administrativne sankcije, agencija upošteva čas predložitve informacij in dokazov agenciji, vrstni red izjav zaradi prizanesljivosti ter prispevek predloženih dokazov k ugotovitvi kršitve.

Ponovno bi opozorili na izjemno pomembne spremembe v novem ZPOmK-2, ki se nanašajo na uvedbo administrativnega sankcioniranja podjetij in podjetniških združenj (79. – 96. člen ZPomK-2), ki se nanaša na 5. člen ZPomK-2 in prepoveduje sklepe podjetniških združenj, katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. 

Prepovedano je zlasti:
- neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje;
- omejevati ali nadzirati proizvodnjo, prodajo, tehnični napredek ali naložbe;
- določati v razmerjih z drugimi sopogodbeniki neenake pogoje za primerljive posle, če je s tem sopogodbenik postavljen v konkurenčno slabši položaj;
- za sklenitev pogodbe zahtevati, da sopogodbeniki sprejmejo še dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom te pogodbe;
- razdeliti trg ali vire nabave med udeleženci.


Pravna služba GZS je v preteklem letu izdala poseben interni delovni pripomoček pri izvajanju sestankov v okviru združenj oziroma zbornic GZS, v katerem je podrobneje predstavljena prepoved omejevalnih sporazumov: Varstvo konkurence: Prepoved omejevalnih sporazumov. 

Pravilnik o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja - 05.01.2023

 

Ministrstvo za finance RS je dne 15.12.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, ki ga minister za finance izda na podlagi 77. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22). Ministrstvo je osnutek istočasno posredovalo v medresorsko obravnavo in Službi vlade za zakonodajo.

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo osnutka v najkrajšem možnem času posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo zbrali in s strani ZPN posredovali na resorno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije - 08.12.2022

 

Vlada RS je na 26. redni seji dne 1.12.2022 določila besedilo predloga Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo obravnaval po nujnem postopku.

Glavni cilj predloga zakona je preprečiti, da bi se že tako visoke cene električne energije še rastle zaradi
povečanega povpraševanja po energentih za proizvodnjo elektrike in nekontrolirane rasti porabe
električne energije v obdobjih konične obremenitve, ki bi bila rezultat nadomeščanja ogrevanja z
zemeljskim plinom ali lesno biomaso ter zaradi omejitev pri oskrbi z zemeljskim plinom.

Namen ukrepov iz predloga zakona je zmanjšati porabo električne energije in povečati proizvodnjo
elektrike iz obnovljivih virov, tudi za samooskrbo, da se omeji uvozna odvisnost. Zagotavlja se regulacija
variabilnega dela cene toplote iz daljinskega ogrevanja,. Uvaja se omejitev tržnih prihodkov, ki jih
nekateri proizvajalci prejmejo od proizvodnje električne energije in jih lahko država ciljno prerazporedi
končnim odjemalcem električne energije, da se omogoči uporaba ukrepov državnega interveniranja pri
določanju cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in mala in srednja podjetja ter
določiti pravila za obvezni začasni solidarnostni prispevek podjetij z dejavnostmi v sektorjih surove nafte,
zemeljskega plina, premoga in rafinerij, da bi prispevali k cenovni dostopnosti energije za gospodinjstva
in podjetja. 

S predlogom zakona se ureja status zaščitenih odjemalcev za primere redukcij električne
energije, izjeme za javna naročila za čas veljavnosti interventnega zakona in pogoji za dobavitelje
električne energije in plina, ki so v času kriznih razmer prenehali dobavljati energijo na maloprodajnem
trgu, če želijo zopet vstopiti na ta trg.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na besedilo predloga zakona posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo po potrebi lahko zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka. Ker bo Državni zbor RS zakon obravnaval po nujnem postopku, vaša stališča pričakujemo v najkrajšem možnem času.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce - 08.12.2022

 

Vlada RS je na 46. dopisni seji dne 29.11.2022 izdala Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 147/22 z dne 29.11.2022, na 48. dopisni seji z dne 6.12.2022 pa je izdala še Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 154/22 z dne 6.12.2022. 

Prvotno je bilo z uredbo določeno, da se ta uporablja za pogodbe o dobavi električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno 30. november 2022 do vključno 31. decembra 2022. Na podlagi spremembe pa se uredba uporablja »za pogodbe o dobavi električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023 in za posle, ki se sklepajo na podlagi obstoječih pogodb o dobavi, s katerimi pogodbeni stranki dogovorita celotne ali delne količine za dobave v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno dne uveljavitve te uredbe 30. november 2022 do vključno 31. decembra 2022.«. Sprememba uredbe je začela začela veljati dan po objavi v Uradnem listu, in sicer 7. decembra  2022 in velja do vključno 31. decembra 2022.

Neuradno prečiščeno besedilo uredbe je dostopno na povezavi>>

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - 08.12.2022

 

Vlada RS je na 48. dopisni seji dne 6. 12. 2022 določila besedilo predloga Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (v nadaljevanju: Predlog zakona) in ga posredovala Državnemu zboru RS v zakonodajni postopek.  Predlog zakona bo predvidoma obravnaval po nujnem postopku. Do dokončnega sprejetja zakona lahko v zakonodajnem postopku pride še do morebitnih sprememb ukrepov. 

V nadaljevanju povzemamo glavne rešitve oziroma ukrepe za pomoč gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize kot sledi.

UKREPI ZA POMOČ GOSPODARSTVU
1. Predvidene so naslednje vrste pomoči za gospodarstvo in višine pomoči (4. in 6. člen):
enostavna pomoč za gospodarstvo (v višini 50 % upravičenih stroškov do skupne višine največ 2 milijona EUR), 
osnovna posebna pomoč za podjetja (v višini 50 % upravičenih stroškov do skupne višine največ 4 milijone EUR), 
posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti (v višini 40 % upravičenih stroškov do skupne višine največ 100 milijonov EUR), 
posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja (v višini 65 % upravičenih stroškov do skupne višine največ 50 milijonov EUR),
posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih (v višini 80 % upravičenih stroškov do skupne višine največ 150 milijonov EUR).

2. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči (5. člen) je od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023. Za izračun upravičenih stroškov za posebne pomoči za gospodarstvo se lahko upošteva največ 70 % upravičenčeve porabe v istem obdobju v letu 2021.
- Upravičenec, ki ima zakupljeno električno energijo  v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 150 eurov na MWh oziroma upravičenec, ki ima zakupljen zemeljski plin v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 79 eurov na MWh, in ne vključuje vračil davkov in dajatev, ni upravičen do:
o osnovne posebne pomoči za podjetja,
o posebne pomoči za zmanjšano gospodarsko uspešnost,
o posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja,
o posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posameznih sektorjih.

- Upravičencu je odobrena pomoč za gospodarstvo, v kolikor izračunana skupna višina pomoči presega  600 EUR.  

3. Enostavna pomoč za gospodarstvo (7. člen)
- Upravičenec je upravičen do enostavne pomoči za gospodarstvo, če se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik referenčne cene za leto 2021.
- Za električno energijo je referenčna cena na enoto za leto 2021 cena na enoto za električno energijo za leto 2021, ki jo je upravičenec v povprečju plačal v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev, vendar največ 62,26 eurov na MWh.
- Za zemeljski plin je referenčna cena na enoto za leto 2021 cena na enoto zemeljskega plina za leto 2021, ki jo je upravičenec v povprečju plačal v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev, vendar največ 26,40 eurov na MWh.
- Za tehnološko paro je referenčna cena na enoto za leto 2021 cena na enoto za tehnološko paro za leto 2021, ki jo je upravičenec v povprečju plačal v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

4. Osnovna posebna pomoč za podjetja (8. člen)
- Upravičenec je upravičen do osnovne posebne pomoči za gospodarstvo, če se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021.

5. Posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti (9. člen)
- Upravičenec je upravičen do posebne pomoči zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, če:
o se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 in 
o se je njegov EBITDA brez pomoči v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 10 % v primerjavi z letom 2021. 

- Upravičenčev EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 90 % njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v letu 2021 negativen, pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost lahko povzroči povečanje EBITDA na največ 0. 
- Če je višina pomoči po tem členu, večja od 50 milijonov EUR, mora upravičenec predložiti načrt, kako bo zmanjšal ogljični odtis svoje porabe energije ali kako bo izvajal zahteve v zvezi z varstvom okolja. 

6. Posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja (10. člen)
- Upravičenec je upravičen do posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja, če:
o je energetsko intenzivno podjetje (kot določa peta alineja 2. člena Predloga zakona),
o se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 in 
o se je njegov EBITDA, brez  pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 40 odstotkov v primerjavi z letom 2021 ali je negativen. 
- Upravičenčev EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 70 % njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v letu 2021 negativen, pomoč za energetsko intenzivno podjetje lahko povzroči povečanje EBITDA na največ 0.   

7. Posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja iz posebnih sektorjev (11. člen)
- Upravičenec je upravičen do posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja iz posebnih sektorjev, če:
o je energetsko intenzivno podjetje (kot določa peta alineja 2. člena), 
o se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik upravičenčeve povprečne cene za leto 2021,
o se je njegov EBITDA, brez  pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 40 odstotkov v primerjavi z letom 2021 ali je negativen in
o deluje v enem od sektorjev z oznako NACE ali podsektorjih, ki jih določa prvi odstavek 11. člena.
- Upravičenčev EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 70 % njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v letu 2021 negativen, pomoč za energetsko intenzivno podjetje iz posebnih sektorjev lahko povzroči povečanje EBITDA na največ 0. 

8. Postopek za dodelitev pomoči za gospodarstvo (12. člen)
- Upravičenec uveljavlja pomoč za gospodarstvo s posredovanjem elektronske vloge preko aplikacije na Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).
- Upravičenec odda vlogo za dodelitev pomoči za gospodarstvo za celotno upravičeno obdobje do 28. februarja 2023 do 12.00 ure na pristojni organ.
- V vlogi upravičenec določi vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč, navede podatek o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje, ki je izračunana s pomočjo kalkulatorja, ki se objavi na spletni strani pristojnega organa.
- Glede na vrsto pomoči, za katero zaprosi podjetje, je potrebno vlogi priložiti še izjave (4., 5. in 6. odstavek 12. člen).
- Upravičenec do pomoči za gospodarstvo iz  tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka 4. člena do 31. marca 2024 priloži v aplikacijo dokazilo o znižanju oziroma negativnem EBITDA na podlagi oddanih računovodskih izkazov. V primeru, da se v postopku revizije ugotovijo odstopanja, se najkasneje do 30. septembra 2024 opravi poračun.
- Upravičenec, ki po določbah tega zakona uveljavlja pomoč za gospodarstvo iz 9., 10. ali 11. člena Predloga zakona v skupni višini višji od 4 milijonov eurov, mora pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. Pristojni organ o upravičencih iz prejšnjega stavka obvesti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ki upravičenca pozove k predložitvi dokazil in pripravi mnenje na podlagi naslednjih meril:
o pomen podjetja in njegove dejavnosti za širši gospodarski in socialni razvoj regije ali države,
o vpliv podjetja na izvoz in ustvarjeno dodano vrednost,
o pomena podjetja na širši evropski industrijski ekosistem ter vpetost v globalne verige vrednosti,
o prizadetost podjetja glede na izpostavljenost stroškom energentov. 
- Vlada Republike Slovenije na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, o soglasju odloči najkasneje v 30 dneh. O odločitvi Vlade Republike Slovenije glede izpolnjevanja pogojev, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, obvesti pristojni organ. Če Vlada Republike Slovenije ne da soglasja v roku iz prejšnjega odstavka, je upravičenec upravičen do pomoči v višini 4 milijone eurov.  

9. Izplačilo pomoči in zagotavljanje sredstev (14. člen)
- Izplačila se izvedejo v višini 80 % višine pomoči za posamezno izplačilo. Upravičenec je upravičen za vsak mesec upravičenega obdobja do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja. Prvo izplačilo se izvede do vključno 31. marca 2023 za obdobje od januarja 2023 do marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 pa se izvedejo mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Za izplačila v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023 se upošteva korekcijski postopek iz šestega odstavka 16. člena Predloga zakona. 
- Do 28. februarja 2024 se upravičencem izplačajo tudi zadržana sredstva v višini 20 % višine pomoči oz. razlika do skupne višine pomoči, do katere je upravičen upravičenec skladno s šestim odstavkom 16. člena, vendar največ do ocenjene višine pomoči za celotno upravičeno obdobje iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona.   
- Če skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev iz predloženih vlog presega 850 milijonov eurov, se višina pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev sorazmerno zniža do skupne višine 850 milijonov eurov. 

10. Nadzor in vračilo pomoči (16. člen)
- Pristojni organ ima za namene izvajanja nadzora pravico neposredno od upravičenca pridobivati dokazila, pojasnila in druge listine z namenom ugotovitve dejanske upravičenosti do pomoči v skladu s tem zakonom.
- Pristojni organ za namen izvajanja nadzora predpiše vrsto in obliko podatkov ter način elektronske izmenjave podatkov s subjekti, ki so dolžni omenjene podatke zagotoviti pristojnemu organu, da pridobi in preveri podatke o dobavljenih količinah in cenah energentov na enoto za posameznega upravičenca.
- Rok za posredovanje podatkov pristojnemu organu je:
o do vključno 31. julija 2023 za obdobje od 1. januarja 2023 do vključno 30. junija 2023 in 
o do vključno 31. januarja 2024 za obdobje od 1. julija 2023 do vključno 31. decembra 2023.

- V primeru, da pristojni organ v postopku preverjana ugotovi, da je bila pomoč upravičencu odobrena oz. izplačana neupravičeno oz., če prejme obvestilo upravičenca iz prejšnjega odstavka, oz. v postopku naknadne kontrole pogojev za dodelitev pomoči za gospodarstvo ugotovi, da je bila pomoč upravičencu odobrena oziroma izplačana neupravičeno, pristojni organ izda odločbo in naloži upravičencu, da vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
- Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po Predlogu zakona, mora v primeru, da je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oz. za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila.

11. Načelo sorazmernosti (17. člen)
- Upravičencu, ki mu je bilo v letu 2021 z odlokom Vlade Republike Slovenije prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi posledic epidemije COVID-19, se lahko kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez teh omejitev, kar potrjuje upravičenec z izjavo.

12. Omejitve v zvezi s predprodajo energentov (19. člen)
- Upravičenec, ki proda viške energentov, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal.
- Upravičenec mora obvestiti pristojni organ o vsaki prodaji viškov energenta, kar vključuje podatke o kupcu, prodani količini in ceni na enoto energenta.

UKREPI ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST

13. Ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa delavcem
- Delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno začasno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur tedensko, uveljavlja delno povračilo izplačanega nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.
- Pravico do delnega povračila nadomestila plače iz tega podpoglavja lahko uveljavlja delodajalec, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in na katerega se je prenesla ena od vrst pomoči za gospodarstvo, ali ki bi bil upravičen do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstvo iz prvega odstavka 4. člena Predloga zakona ter po lastni oceni najmanj 30 % delavcev mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.
- Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023.
- Vlada Republike Slovenije lahko ta ukrep s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca.
Delodajalec, ki je prejel delno povračilo nadomestila plače, mora v primeru, da je od 1. januarja 2023 dalje prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost v poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 ali za leto 2023, o tem obvestiti FURS najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe.
Višina delnega povračila nadomestila plače iz prvega odstavka 22. člena tega zakona s strani Republike Slovenije znaša 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Delno povračilo nadomestila plače pa ne sme biti višje od bruto povprečne plače v RS za mesec oktober 2022.

14. Začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo
- Delodajalec iz drugega odstavka prejšnjega člena lahko v obdobju od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 napoti delavca na začasno čakanje na delo za največ 30 delovnih dni.
- V primeru čakanja na delo nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v RS. Višina delnega povračila nadomestila plače pa sicer znaša 80 % nadomestila plače in je omejena na z višino povprečne bruto mesečne plače za mesec oktober 2022 v RS.
- pri čakanju je pogoj vlaganja prejetih sredstev v zeleni prehod določen na: 50 % sredstev v 30 mesecih.

Morebnitne pripombe ali komentarje na besedilo predloga zakona lahko člani ZPN posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer v najkrajšem možnem času, da jih bomo po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>


Zakon o javnem naročanju - 25.11.2022

 

Ministrstvo za javno upravo je na portalu E-demokracija dne 13.7.2022 objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.

Sprememba ZJN-3D se nanaša primarno na odpravo ugotovljene protiustavnosti 75. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, in sicer v delih, ki se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom. Obenem predlog vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na povečanje transparentnosti in konkurenčnosti.

Ker je predlog  v javni obravnavi, se lahko posredujejo tudi dodatni predlogi in pripombe k veljavnemu Zakonu o javnem naročanjuVaše morebitne pripombe in predloge k osnutku ZJN-3D lahko posredujete najkasneje do 5. septembra 2022 na naslov: pravnasluzba@gzs.si ali zpn@gzs.si

Več informacij 👇

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14394

 

NOVO - 25.11.2022
Ministrstvo za javno upravo je dopolnjen osnutek zakona posredovalo v vladni postopek.

 


Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - 02.11.2022

 

Ministrstvo za finance RS je dne 3.10.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je v pripravi znotraj ministrstva. Cilj sprememb je uskladitev s pravnim redom EU, predvsem z Direktivo 2015/849 in Direktivo 2018/843 ter uskladitev z mnenjem Informacijskega pooblaščenca.

Predlog vsebuje spremembo petega odstavka 51. člena (dostop do podatkov o dejanskih lastnikih). Predlaga se spremembe, da upravljalec registra informacij o dostopu s strani organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzornih organov iz prvega odstavka 152. člena, ne razkrije do zavrženja ovadbe ali vložitve zahtevka za preiskavo ali obtožnega akta, v primeru predkazenskega in kazenskega postopka. V drugih primerih se predlaga prepoved razkritja, če obstajajo očitni in utemeljeni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev informacij škodovala učinkovitosti ali zaupnosti postopkov, ki so v izvajanju ali bodo osnova za nadaljnje postopke. Predlaga se tudi spremembe 75. člena (obveznost sporočanja gotovinskih transakcij in nakazil v države z visokim tveganjem ter roki), ki bi drugače uredila pogoje izjem od obveznega poročanja zavezancev. Poleg tega se predlaga sprememba 90. člena (posebnosti v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji), ki bi uvedla poročanje Odvetniški zbornici ali Notarski zbornic s strani odvetnikov, odvetniških družb in notarjev v primerih, če stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma (trenutna ureditev določa poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja). 

Člani ZPN lahko morebitne pripombe in komentarje na osnutek zakonskega besedila posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 13.10.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Komentarje pa lahko, najkasneje do 18.10.2022, oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 02.11.2022
Vlada RS je končno besedilo predloga zakona določila na 38. dopisni seji dne 20. oktobra 2022 in ga posredovala v sprejem Državnemu zboru RS, ki ga bo obravnaval po nujnem postopku.

Člani ZPN nam lahko morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga v čim krajšem času posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

 


Zakon o dohodnini - 03.10.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 1.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona spremembah in o dopolnitvah Zakona o dohodnini, s čimer je začelo javno obravnavo predloga zakona.

Po navedbah predlagateljev se s predlogom zakona izvršuje sklenjena koalicijska pogodba, s katero je za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti predviden ukrep razveljavitve določb ZDoh-2Z z učinkom od 01. 01. 2023, z izjemo višine splošne dohodninske olajšave, za katero se predlaga, da ostane na višini v letu 2022. Cilj zakona naj bi bil tudi preoblikovati vsebine, ki bi lahko, če ostanejo nespremenjene, povzročile težave pri izvajanju zakona. 

Med poglavitnimi rešitvami je za člane ZPN pomemben predvsem načrtovani dvig stopnje dohodnine 
od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 15 % na 25 %. 

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje na predlog zakona posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 16.08.2022, da jih bomo lahko zbrali in v imenu ZPN naslovili na pristojno ministrstvo v okviru javne obravnave predloga zakona. Pripombe in komentarje pa lahko oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 19.8.2022.

Več informacij na povezavi>>

 

NOVO - 03.10.2022
Vlada Republike Slovenije je besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini določila na 31. dopisni seji dne 26. 9. 2022 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS.

Ker bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po nujnem postopku, člane ZPN pozivamo, da nam morebitne pripombe in predloge v zvezi z besedilom zakona na naslov zpn@gzs.si posredujejo čim prej, da jih bomo lahko po potrebi zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka v državnem zboru.

Več informacij na povezavi>>

 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) - 01.12.2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 24. maja 2021 na portalu E-demokracija 

objavilo osnutek Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Poglavitne zakonodajne spremembe glede na veljavni ZVPot in ZVPNPP se nanašajo na prenos Direktive 2019/771/EU, Direktive 2019/770/EU in Direktive 2019/2161/EU v slovenski pravni red.

Prenos Direktive 2019/771/EU
- Določa se, da se prodaja blaga z digitalnimi elementi obravnava po določbah, ki veljajo za prodajno pogodbo.
- Uvaja se hierarhija jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga (1. stopnja: brezplačno popravilo ali zamenjava blaga; 2. stopnja: znižanje kupnine ali odstop od pogodbe).
- Ob tem se uvaja tudi pravica do zavrnitve – pravica potrošnika, da kljub hierarhiji zahtevkov takoj odstopi od pogodbe, če se neskladnost blaga pojavi v 30 dneh od dobave blaga, ne da bi mu bilo treba prej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga.
- Kot razumni rok za popravilo oziroma zamenjavo je določen rok 30 dni.
- Obdobje obrnjenega dokaznega bremena (obdobje, v katerem mora prodajalec dokazati, da napaka na blagu ni obstajala že v času dobave blaga), je na prodajalcu prvo leto od dobave blaga.
- Uvaja se regresna pravica – zahtevek prodajalca, ki izpolni zahtevek potrošnika, proti odgovornemu podjetju v pogodbeni verigi.
- Urejajo se določeni vidiki tržne garancije, pri čemer se določa, da mora biti le ta izdana brezplačno in v slovenskem jeziku, kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije.

Prenos Direktive 2019/770/EU
- Na novo se urejajo pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, in sicer se ureja izpolnitev pogodbe o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, obvezno jamstvo za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ter sprememba digitalne vsebine ali digitalne storitve.
- Kot zahteva za skladnost digitalne vsebine in digitalne storitve se določa tudi obveznost podjetja, da zagotavlja potrebne posodobitve digitalne vsebine in digitalne storitve, vključno z varnostnimi posodobitvami.
- Določa se, da je kupnina lahko tudi digitalna oblika vrednosti in osebni podatki potrošnika.

Prenos Direktive 2019/2161/EU
- Določa se obveznost spletnih tržnic, da potrošniku podajo dodatne informacije o parametrih za razvrstitev ponudb in informacije, ali se v konkretnem primeru preko spletne tržnice sklepa pogodba s podjetjem ali potrošnikom.
- Določa se obveznost podjetja, da potrošniku poda informacijo o prilagoditvi cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev (npr. prilagoditev cene na podlagi oblikovanja profilov potrošnikov).
- Prepove se skrito oglaševanje (npr. dolžnost platforme, da razkrije, da je višja razvrstitev izdelka posledica plačila prodajalca platformi).
- Prepove se lažno podajanje ocen in priporočil potrošnikov.
- Prepove se preprodaja vstopnic, ki so jih podjetja pridobila kljub tehničnim omejitvam prodajalca.
- Uvaja se možnost individualnih pravnih sredstev za potrošnika v primeru nepoštene poslovne prakse – odstop od pogodbe in odškodnina za potrošnika.
- Prepove se t.i. dvojna kakovost blaga, pri čemer je dovoljena različna kakovost blaga, prepovedano pa je različno blago enako označiti.
- Določa se obveznost za podjetja, da pri ponujanju popustov označijo prejšnjo najnižjo ceno v obdobju zadnjih 30 dni in znižano ceno.
- Rok za odstop potrošnika od pogodbe, sklenjene v okviru nenaročenih obiskov podjetja na domu ali izletov za promocijo blaga, se z namenom varstva ranljivih skupin iz 14 dni podaljša na 30 dni.
- Odpravljajo se nesorazmerna bremena za podjetja, in sicer se podjetjem omogoča več prožnosti pri izbiri najustreznejših načinov komuniciranja s potrošniki.
- Usklajuje se merila za odmero globe, da bodo v vseh državah članicah EU le te učinkovitejše, sorazmerne in odvračilne.
- Pri čezmejnih kršitvah se določa globa v višini do 4% odstotke letnega prometa podjetja.

Druge poglavitne rešitve
- Ohranja se enoletna obvezna garancija proizvajalca za t.i. tehnično blago, ki potrošniku in podjetju omogoča, da pri proizvajalcu uveljavljata brezplačno odpravo napake na blagu.
- Za t.i. tehnično blago se ohranja obveznost proizvajalca, da zagotavlja poprodajne storitve proti plačilu še tri leta po izteku obvezne garancije.
- Izrecno se določa, da se nepoštenost pogodbenih pogojev se presoja tudi v zvezi z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe in v zvezi z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, četudi so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku;

Morebitne pripombe oz. predloge pošljite do torka, 8. junija 2021 na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na GZS zbrali in posredovali pristojnemu ministrstvu. 

Dopolnjeno 21.6.2021: 

Predlog zakona je bil dne  4.6.2021 posredovan v medresorsko usklajevanje. Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija podate do 24.6.2021.

NOVO - 07.07.2022

Predlog zakona je bil dne 5.7.2022 obravnavan na delovnih telesih Vlade RS. Pričakuje se torej njegovo posredovanje v zakonodajni postopek.

Več informacij👇

Povezava>>

NOVO - 15.07.2022

Vlada RS je besedilo predloga zakona določila na 7. redni seji dne 8.7.2022 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki bo predlog zakona obravnaval po nujnem postopku.

Člane ZPN pozivamo, da predloga zakona preučite in nam morebitne pripombe in komentarje posredujete najkasneje do 5. avgusta na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi izpostavili v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij👇

Povezava>>

NOVO - 03.10.2022

Državni zbor RS je Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) sprejel na 2. redni seji dne 29.9.2022. Spremembe se nanašajo na prenos Direktive 2019/771/EU, Direktive 2019/770/EU in Direktive 2019/2161/EU v slovenski pravni red. Med drugim se ureja pravni okvir za poslovanje v digitalnem okolju in pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalnih storitev. Določajo se tudi jamčevalni zahtevki potrošnika proti prodajalcu v primeru neskladnosti blaga in možnost zahtevati od prodajalca vzpostavitev skladnosti blaga v roku 30 dni od obvestila o neskladnosti. Dodatno je urejeno, da se nepoštenost pogodbenih pogojev presoja tudi v zvezi z opredelitvijo glavnega predmeta pogodbe ter v zvezi z ustreznostjo med ceno in plačilom za izmenjane storitve ali blago, četudi so pogoji v jasnem in razumljivem jeziku. 

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi.

Več informacij na povezavi>>

 

Novo: 1.12.2022

V Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni trije podzakonski akti,  sprejeti na podlagi novega Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot-1). ZVPot-1 se začne uporabljati 26. januarja 2023. Gre za spremembe obstoječih podzakonskih predpisov, ki trenutno veljajo na podlagi ZVPot.

 1. Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. Pravilnik je izdan na podlagi 94. in 95. člena ZVPot-1 in določa blago za katero mora biti izdana garancija za brezhibno delovanje. V pravilniku je kot že do sedaj, navedeno blago, za katerega mora biti izdana obvezna garancija (proizvodi za gospodinjsko rabo, proizvodi avtomobilske industrije, stroji in naprave za kmetijstvo, proizvodi IT tehnologije, športna oprema in rekviziti, proizvodi s področja radiokomunikacij, avdio in video tehnike, elektro-medicinski pripomočki, čistilne naprave, male kurilne naprave). Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku in garancija se izda za obdobje najmanj enega leta. Pravilnik se ne uporablja za rabljeno blago. To je razlika od sedaj veljavnega Pravilnik, ki je določal uporabo garancije za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega meseca za določeno rabljeno blago. 
  Pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.

 2. Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (spletna prodaja). Pravilnik je izdan na podlagi 130. člena ZVPot-1. Določa vsebino in obliko obrazca, s katerim podjetje potrošnikom zagotovi informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe. Določa tudi vsebino in obliko obrazca za odstopno izjavo, s katero lahko potrošnik odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. 
  Pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.

 3. Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. Pravilnik se izdaja na podlagi 7. člena ZVPot-1. Določa procese poslovanja podjetij, glede prodaje blaga in storitev, pri katerih mora podjetje na območjih, kjer avtohtono živita italijanska in madžarska narodna skupnost, s potrošniki uporabljati poleg slovenskega tudi jezik narodne skupnosti. S tem mora uporabljati slovenski jezik in jezik narodne skupnosti:

 • pri podajanju osnovnih informacij glede značilnosti, prodajnih pogojev, namembnosti, sestave in uporabe blaga ali storitve;
 • v cenikih, če so predpisani s posebnim zakonom;
 • v obvestilih o obratovalnih časih.

  Pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.

Glede na to, da novi ZVPot-1 predvideva še več novih podzakonskih predpisov oziroma spremembe obstoječih, vas bomo v prihodnje še dodatno seznanjali z njihovim sprejemom.

 

24.04.2023

Pravna služba GZS obvešča, da GZS sodeluje v delovni skupini za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023- 2028  v okviru pristojnega ministrstva (MGTŠ). V luči nedavno sprejetega novega Zakona o varstvu potrošnikov, ki za podjetja prinaša veliko sprememb in novosti, predvsem na področju uveljavljanja pravic potrošnikov iz naslova garancij in neskladnosti blaga ocenjujemo, da GZS tudi v okviru priprave nove strategije varstva potrošnikov za petletno obdobje aktivno sodeluje s svojimi predlogi in pripombami glede na dosedanje izkušnje podjetij v praksi.

 

Za lažji pregled gradiva izpostavljamo glavne vsebinske sklope iz priložene resolucije, za katere vas vabimo, da nam posredujete vaše predloge:

 

 1. Temelji varstva potrošnikov
 2. Prednostni sistemski ukrepi
 3. Trajnostna potrošnja in varstvo okolja
 4. Energetika/ promet/finančne storitve
 5. Zagotavljanje varnosti živilskih in neživilskih proizvodov in storitev na trgu
 6. Storitve (turizem, promet, gostinstvo)

 

Predlagamo, da nam vaše pripombe posredujete v obliki track changes neposredno v priloženi dokument oziroma lahko tudi kot komentarje v mailu na naslov: pravnasluzba@gzs.si in sicer do 10. maja 2023. Po prejemu vašega odziva bomo vse predloge v kumulativni obliki posredovali na ministrstvo za gospodarstvo.

 

Zakon o podnebnih spremembah - 26.09.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 21.09.2022 na portalu E-demokracija objavilo Vabilo k sodelovanju v procesu priprave novega predloga Zakona o podnebnih spremembah.

Skladno z zavezo in vizijo Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), s katero si je Slovenija zastavila jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost, je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pričelo s pripravo sistemskega zakona. Ta bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. 

Da bo zakon res vseobsegajoč, v proces priprave vabijo vse zainteresirane deležnike. Pripombe in predloge glede potencialnih vsebin podnebnega zakona lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si in sicer najkasneje do petka, 21. oktobra 2022 do 16.00. Člani ZPN pa lahko predloge posredujete tudi na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 14.10.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali pristojnemu ministrstvu.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča - 26.09.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 15.9.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča, ki ga Minister za okolje in prostor izda na podlagi petega odstavka 159. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21). Ministrstvo je osnutek pravilnika hkrati posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade za zakonodajo.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 10.10.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Komentarje pa lahko do 15.10.2022 oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine - 05.09.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo RS je dne 2.9.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetske revščine, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi 34. člena Zakona o oskrbi z električno energijoMinistrstvo je osnutek uredbe s tem posredovalo v javno obravnavo in na Službo vlade za zakonodajo. 

Člane ZPN vabimo, da pripombe in komentarje na vsebino osnutka posredujete na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 12.09.2022, da jih bomo lahko zbrali in posredovali na pristojno ministrstvo. V istem roku lahko komentarje podate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o načinu in obliki pošiljanja podatkov ter dokumentacije Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, ki ga minister za finance izda na podlagi 77. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in videoelektronska identifikacijska sredstva, ki ga minister za finance izda na podlagi petega odstavka 34. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>


Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>


Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>


Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, ki ga minister za finance izda na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o delovanju, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov - 05.09.2022

 

Ministrstvo za finance je dne 31.8.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o delovanju, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, ki ga minister za finance izda na podlagi devetega odstavka 50. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravilnik je trenutno v pripravi znotraj ministrstva, člani ZPN pa lahko na naslov zpn@gzs.si posredujete morebitne pripombe in komentarje v zvezi z besedilom osnutka, in sicer najkasneje do 26.9.2022, da jih bomo lahko zbrali in s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo. Do 3. oktobra lahko morebitne komentarje oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija.

Več informacij na povezavi>>

Zakon o oskrbi s plini - 02.09.2022

Ministrstvo za infrastrukturo je 8.6.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki je v pripravi znotraj ministrstva.

Po navedbah pripravljavcev je Zakon o oskrbi s plini nujno spremeniti in dopolniti zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina, kakor tudi zaradi skorajšnjega sprejetja nove evropske plinske uredbe o skladiščenju plina.

S predlogom zakona želijo na ministrstvu urediti tudi problematiko odjema plina za skupne kurilnice večstanovanjskih stavb.

Člane pozivamo, da osnutek natančno preučijo in nam pripombe nanj sporočijo najkasneje do 17.6.2022, in sicer na naslov zpn@gzs.si, da bomo lahko skupne pripombe in komentarje na ministrstvo posredovali v predvidenem roku, torej do 23.6.2022. V enakem roku lahko svoje pripombe posredujete tudi neposredno ministrstvu in sicer preko obrazca, ki je objavljen na portalu E-demokracija.

NOVO - 23.06.2022

S strani Združenja upravnikov nepremičnin smo v okviru javne obravnave na pristojno ministrstvo naslovili pripombe na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Glede na ugotovitve in pomembnost vprašanja bomo v nadaljnjem postopku obravnave zakonskega predloga tudi aktivno sodelovali.

NOVO - 02.09.2022
Vlada RS je na 13. redni seji dne 1. septembra 2022 določila besedilo predloga zakona in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, kjer se bo predvidoma sprejemal po nujnem postopku.

Člane ZPN prosimo, da besedilo predloga preučite in nam morebitne pripombe in komentarje v najkrajšem možnem času posredujete na zpn@gzs.si, da jih bomo lahko zbrali in posredovali na pristojno delovno telo Državnega zbora ter jih nato zagovarjali v okviru zakonodajnega postopka. Ker se bo zakon sprejemal po nujnem postopku, so roki za naš odziv in sodelovanje zelo kratki.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj - 19.08.2022

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj, ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona izda minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da osnutek pravilnika pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete na zpn@gzs.si, najpozneje do ponedeljka 15. 9. 2022, da jih bomo lahko združili in posredovali na pristojno ministrstvo.

Več informacij na povezavi>>

 

Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč - 16.08.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 10.05.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki ga minister za okolje in prostor izdaja na podlagi šestega odstavka 151. člena Zakona o urejanju prostora.

Pripombe in komentarje lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 24.5.2022, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 23.5.2022, posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo ministrstvu posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

 

NOVO - 16.08.2022

Ministrstvo je dne 11.8.2022 predlog pravilnika posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. 

Več informacij>>

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru - 08.08.2022

Obveščamo vas, da so na Ministrstvu za pravosodje pristopili k pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1). Bistveni cilj spremembe je uskladitev prave ureditve sodnega registra s pravili EU in zagotoviti hitrejšo izvedbo novih vpisov in sprememb v register.

 

Predlog vsebuje naslednje spremembe:

 1. Spletna ustanovitev družb in podružnic tujih družb ter vpis njihovih sprememb. Ustanovitev gospodarskih družb bi se omogočila brez strankinega fizičnega pristopa do notarja ali točke SPOT. Potrebne listine bo notar lahko sestavil in overil preko varne avdio-video povezave s stranko, ter na podlagi teh v imenu stranke sestavil in vložil predlog za vpis v sodni register ter priložil sestavljene in overjene listine.

 

 1. Razbremenitev strank obveščanja registrskih sodišč o spremembah. Zastopniki podružnic tujih podjetij v Sloveniji bojo razbremenjeni obveščanja registrskih sodišč o nekaterih spremembah, v zvezi s tujim podjetjem v državi njegovega sedeža. Registrska sodišča držav članic se bodo lahko medsebojno obveščala o pravno pomembnih spremembah v registrih.

 

 1. Večja transparentnost in ažurnost podatkov. Vzpostavljena bo izmenjava podatkov med poslovnimi registri držav članic. S tem vpis sprememb ne bo odvisen samo od vložitve predloga za vpis sprememb s strani gospodarskih družb.

 

 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k priloženim zakonom.

Vaše morebitne pripombe in predloge k predlogom nam lahko posredujete do 25. avgusta 2022  na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

 

Uredba o razvrščanju objektov - 04.08.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 14.03.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki jo Vlada RS sprejema na podlagi Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).  Uredba, določa klasifikacijo vrst objektov CCSI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.

Pripombe in komentarje lahko najkasneje do 14.4.2022 oddate preko obrazca na portalu E-demokracija ali pa jih, najkasneje do 12.04.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali s strani ZPN.

NOVO - 08.06.2022 
Predlog uredbe je bil 1. junija posredovan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

NOVO - 07.07.2022

Predlog uredbe je bil 1. julija predložen v vladni postopek.

Več informacij>>

 

NOVO - 04.08.2022

Vlada RS je Uredbo o razvrščanju objektov izdala dne 14. julija 2022, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022. Glede na to je uredba pričela veljati dne 30.7.2022.Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - 04.08.2022

Ministrstvo za pravosodje je dne 30.4.2021 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je objavljen na portalu E-demokracija.

 

Po navedbah predlagatelja je predlog zakona pripravljen kot del novega razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Po letu 2004, ko je bil sprejet do sedaj že tretji slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) , je namreč zaradi izjemnega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) prišlo do bistvenega povečanja v količini in tudi kakovosti obdelave osebnih podatkov, prav tako pa do znatnega razvoja sodne prakse in nadzorov glede varstva osebnih podatkov, povečala se je pa tudi splošna občutljivost javnosti glede informacijske zasebnosti. Osebni podatki so tako postali vedno bolj dostopni najprej državi in njenim organom, nato pa tudi zasebnemu sektorju, javnosti, ter posameznikom in posameznicam. Obdelava osebnih podatkov je postala del velike večine poslovnih procesov. Izvajati so se začele vedno bolj sistemske povezave med zbirkami osebnih podatkov. S tem so se tveganja zlorabe osebnih podatkov, kot so nepooblaščeni dostopi, množična razkritja, ter profiliranje posameznikov, močno povečala.

 

Morebitne pripombe lahko oddate preko portala E-demokracija ali jih najkasneje do 24.5.2021 posredujete na zpn@gzs, da jih bomo lahko zbrali in posredovali predlagatelju.


Predlog zakona je Ministrstvo za pravosodje dne 30.05.2021 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo Vlade za zakonodajo.

 

NOVO - 04.08.2022

Besedilo predloga zakona je Vlada RS določila na 8. redni seji dne 14. 7. 2022 in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS. 

Člani ZPN nam morebitne pripombe in komentarje na besedilo predloga zakona čim prej posredujte na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi izpostavili v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij na povezavi>>

Pravilnik o lokacijski informaciji - 15.07.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 2.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o lokacijski informaciji, ki ga na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) izdaja minister za okolje in prostor.

Pripombe in predloge na besedilo osnutka lahko oddate preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 4.4.2022. Člani ZPN lahko predloge do 28.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, tako da jih bomo na ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO-18.05.2022
Ministrstvo je osnutek pravilnika dne 10.05.2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

Več informacij>>

NOVO - 15.07.2022

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o lokacijski informaciji izdal 27. junija, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 92/22 z dne 8.7.2022.

Zakon o izvršbi in zavarovanju - 15.07.2022

 

Na Ministrstvu za pravosodje so pristopili k pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju. Ustavno sodišče Republike Slovenije je namreč z odločbo št. U-I-189/21 z dne 26. 5. 2022 ugotovilo neskladje z Ustavo tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor se nanaša na izvršbo na premičnine, z odločbo št. U-I-179/21 z dne 26. 5. 2022 pa je Ustavno sodišče razveljavilo drugi stavek tretjega odstavka 169. člena ZIZ.

 Z namenom, da se v pripravo gradiva že v zgodnji fazi vključi tudi stališče članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov za spremembe ZIZ in sicer tako v zvezi z obema zgoraj navedenima odločbama Ustavnega sodišča, kot tudi  v zvezi z izboljšanjem  varnosti izvršiteljev pri opravi neposrednih dejanj izvršbe, kot tudi na drugih področjih izvršbe in zavarovanja, za katere ocenjujete, da so spremembe ureditve potrebne. Vaše predloge pričakujemo do ponedeljka 22. avgusta 2022 na e-naslov: pravnasluzba@gzs.si. Člani ZPN lahko pripombe posredujete tudi na naslov zpn@gzs.si in jih bomo nato posredovali v Pravno službo GZS in resornemu ministrstvu.


Uredba o gradbiščih - 07.07.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 1.7.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o gradbiščih, ki jo Vlada Republike Slovenije izdaja na podlagi sedmega odstavka 4. člena in šestega odstavka 78. člena Gradbenega zakona ter tretjega odstavka 21. člena in šestega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja in je trenutno v pripravi znotraj ministrstva.

Člane ZPN vabimo, da osnutek preučijo in nam morebitne pripombe ali komentarje posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 25. julija, da jih bomo lahko s strani ZPN posredovali na ministrstvo. Komentarje in pripombe pa lahko oddate tudi preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 1.8.2022.

 

Več informacij👇

Povezava>>

Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag - 07.07.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 01.04.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag, ki ga Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 231. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21).

Morebitne pripombe in komentarje lahko najkasneje do 22.04.2022 oddate preko portala E-demokracija ali jih, najkasneje do 18.04.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na pristojno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

 

NOVO - 07.07.2022

Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag je bil dne 1.7.2022 objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/2022.

Pravilnik o začasnih objektih - 08.06.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 24.2.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o začasnih objektih, ki ga na podlagi 4. člena Gradbenega zakona izdaja minister za okolje in prostor.

Pripombe in predloge na vsebino osnutka lahko oddate preko portala E-demokracija, in sicer najkasneje do 30.3.2022, ali pa jih do 23.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, tako da jih bomo na ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO-18.05.2022
Ministrstvo je dne 09.05.2022 osnutek Pravilnika posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

NOVO - 08.06.2022
Minister za okolje in prostor je Pravilnik o začasnih objektih izdal 30. maja, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3.6.2022, veljati pa je začel 4. junija 2022.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - 08.06.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.07.2021 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki ga minister za okolje in prostor izda na podlagi 24. člena Gradbenega zakona

Podrobnejše informacije so dostopne na portalu E-demokracija, kjer lahko do 15.09.2021 oddate tudi komentarje in pripombe. Te lahko najkasneje do 01.09.2021 posredujete tudi na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO - 28.03.2022
Ministrstvo za okolje in prostor je dopolnjen osnutek pravilnika dne 25.03.2022 posredovalo v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Skladno s tem lahko pričakujemo, da bo pravilnik v kratkem sprejet. Več informacij>>

NOVO - 08.06.2022

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah izdal 9. maja, objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20.5.2022, veljati pa je začel 4. junija 2022.

Uredba o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo - 18.05.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 3.5.2022 na portalu E-demokracija objavilo predlog Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, ki jo Vlada RS izdaja na podlagi sedmega odstavka 106. člena Gradbenega zakona.

Morebitne pripombe ali komentarje lahko preko obrazca na portalu E-demokracija oddate najkasneje do 3. junija 2022, člani ZPN pa jih lahko, najkasneje do 1. junija 2022, posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko na ministrstvo posredovali v imenu ZPN.

Več informacij>>

Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države - 03.05.2022

 

Pravna služba GZS obvešča, da je bil dne 25.4.2022 v Državni zbor RS vložen Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je vložilo 5000 volivk in volivcev ter ga prilagamo. Predlog zakona predvideva tudi določene zakonodajne rešitve oziroma spremembe zakonov, ki se nanašajo na gospodarstvo, zato v nadaljevanju povzemamo tiste dele predloga zakona, ki neposredno vplivajo tudi na gospodarske subjekte.

 

 1. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku od dohodka pravnih oseb).

Bistvena sprememba: V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO) se odpravlja povišanje delno priznanih odhodkov za stroške reprezentance ter stroške nadzornih svetov oziroma drugih nadzornih organov s 50 % na 60 %. Ureditev se vrača na možnost priznanja 50 % omenjenih stroškov, kar pomeni letno 2,6 milijona evrov več sredstev v državnem proračunu.

 

 1. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ohranjanju narave).

Bistvena sprememba: V Zakonu o ohranjanju narave (ZON) se odpravlja zaostritev pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, ki večini nevladnih organizacij onemogočajo sodelovanje v upravnih in sodnih postopkih za zastopanje interesov okolja. Trenutno veljavni pogoji namreč preprečujejo izvrševanje namena nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. S predlogom pa se ohranja dopustnost pojavnosti nevladnih organizacij v različnih statusnih oblikah in sicer kot društva, zavodi in ustanove.

 

 1. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu).

Bistvena sprememba: V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) se odpravlja uvedba elektronske aplikacije in možnost t. i. najema vozila z voznikom ter s tem deregulacija in prekarizacija dela voznikov v korist platformnega dela. Gre za odpravo sprememb zadnje novele tega zakona, s čimer se zasleduje zagotavljanje varstva delavskih pravic zaposlenih v sektorju taksi prevozništva.

 

 1. Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: Gradbeni zakon).

Bistvena sprememba: V Gradbenem zakonu (GZ) se odpravlja ureditev, ki omogoča vodenje projekta tudi drugim strokovnjakom in ne več zgolj arhitektom pri postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja. Predlog tako se vrača ureditev v prej veljaven sistem, ki je jasno določal pristojnosti glede na stroko posameznega projektanta in vodje gradnje. S predlogom se zasleduje višja raven strokovnosti in kvalitete postopkov in produktov gradnje.

 

V primeru vaših pripomb in predlogov k zgoraj navedenim spremembam zakonov vas vljudno prosimo, da nam jih posredujete na naslov: pravnasluzba@gzs.si najkasneje do četrtka, dne 5. maja 2022. Vsekakor bomo pozorno spremljali zakonodajni postopek navedenega predloga zakona in vas sproti obveščali o njegovem poteku.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb - 21.04.2022

Ministrstvo za okolje in prostor je 1.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

Rok za podajo pripomb je 18.3.2022. Člani svoje pripombe in komentarje posredujte na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 11.3.2022, tako da jih bomo lahko uredili in usklajene s strani ZPN posredovali na ministrstvo.

Neuradni čistopis Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

NOVO - 28.03.2022 - Dopolnjeni osnutek pravilnika je bil dne 24.03.2022 posredovan v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo, zato lahko pričakujemo, da bo v kratkem sprejet. Več informacij>>

NOVO - 21.04.2022 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb je Minister za okolje in prostor izdal dne 11.4.2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 52/2022 z dne 15.04.2022.

Zakon o davku na prazne in velike nepremičnine - 13.04.2022

 

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS s prvopodpisanim Luko Mesecem je dne 10.03.2022 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, ki je po navedbah predlagateljev namenjen progresivni obdavčitvi praznih stanovanj in večjih oziroma dražjih nepremičnin. S tem naj bi omejili premoženjsko neenakost in zajezili socialno in ekonomsko škodljiv trend, ki stanovanja, ki bi morala biti namenjena bivanju in socialni varnosti vseh državljanov, spreminja v zasebne investicije za bogate.

Predlog zakona bo v drugi obravnavi, kot matično delovno telo, obravnaval Odbor DZ za finance, vendar datum obravnave še ni znan. Člani ZPN lahko pripombe in komentarje predloga zakona v najkrajšem možnem času posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po potrebi zagovarjali v zakonodajnem postopku.

Več informacij>>

 

NOVO - 13.04.2022

Predlagatelji so dne 29.03.2022 v zakonodajni postopek vložili popravljeni predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, s katerim so nadomestili prvotnega.

Uredba o podatkih registra nepremičnin - 13.04.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 21.03.2022 v obravnavo v vladno proceduro posredovalo predlog Uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin, ki se sprejema zaradi implementacije 166. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Zakon o katastru nepremičnin določa, da je »kataster nepremičnin« uradna evidenca podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ker je dosedanje vodenje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin izkazalo potrebo po vzpostaviti sodobnega informacijskega sistema evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci – »kataster nepremičnin«. ZKN določa, da se v kataster nepremičnin z migracijo podatkov v nov informacijski sistem prenesejo tudi podatki o nepremičninah, ki so na dan uveljavitve ZKN vpisani v register nepremičnin.

NOVO - 13.04.2022

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije - 13.04.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 18.1.2022 v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter ga objavilo na portalu e-demokracija.

Pripombe na objavljeni predlog lahko posredujete na e-naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do 4.2.2022. V tem primeru jih bomo s strani ZPN posredovali na pristojno ministrstvo.

NOVO - 13.04.2022

Vlada je Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije izdala 24.03.2022, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 43/2022 z dne 25.03.2022.

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu - 05.04.2022

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sredo, 23. marca 2022 na portalu E-demokracija objavilo Predlog Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu. Priloga Pravilnika je tudi obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pravilnik bo, v primeru sprejetja, začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel s 1. julijem 2022.

Predlog pravilnika določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu, ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi s prijavo nezgod pri delu, ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov in izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s prijavo poškodbe pri delu.

Nezgoda in poškodba pri delu se prijavita na obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu, ki je priloga I predloga pravilnika. Omenjeni obrazec se izpolni elektronsko in je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela. Predlog pravilnika v 4. in 5. členu določa, kaj vse mora vsebovati splošni oziroma zdravstveni del obrazca. Obrazec se bo izpolnil v skladu s pravilnikom in navodili za izpolnitev obrazca, ki ga bodo pripravili in sprejeli IRSD, ZZZS in NIJZ skupaj. Navodila za izpolnitev obrazca bodo objavljena na uradnih spletni strani IRSD, ZZZS in NIJZ.

Morebitne pripombe ali predloge v zvezi s predlogom Pravilnika pošljite na naslov zpn@gzs.si, in sicer najkasneje do četrtka, 7. aprila 2022. Po prejemu predlogov bomo na GZS pripravili enoten dokument in ga naslovili na MDDSZ.

Več informacij>>

 

NOVO-05.04.2022

Predlog je bil v predlagani vsebini umaknjen iz nadaljnje obravnave. Delovna skupina bo sodelovala pri oblikovanju nove verzije sprememb pravilnika in kot izhodišče za delo vzela sedaj veljavni pravilnik. Člani delovne skupine lahko do 15.4.2022 na MDDSZ pošljemo morebitne predloge za spremembo trenutno veljavnega pravilnika. Nato bo MDDSZ na podlagi prejetih pripomb oblikoval konkretno gradivo – predlog za spremembo pravilnika. Naslednje srečanje delovne skupine v okviru MDDSZ bo predvidoma v maju. Ambicija ministrstva je, da bi do konca leta uskladili potrebne spremembe.

Povezava do veljavnega pravilnika>> 

V kolikor imate konkretne predloge za spremembo Pravilnika, vas prosimo, da jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 11.4.2022, na naslov: urska.sojc@gzs.si ali zpn@gzs.si. Prav tako bi želeli znotraj GZS ustanoviti posebno posvetovalno skupino, v okviru katere bomo obravnavali spremembe, se posvetovali in oblikovali stališča. V kolikor imate člani ZPN interes za sodelovanje v omenjeni skupini, nam to čim prej sporočite na naslov zpn@gzs.si.

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade - 04.04.2022

 

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS s prvopodpisanim Danijelom Krivcem je dne 07.03.2022 v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, katerega cilj je, po navedbah predlagateljev, mladim generacijam, ki si ustvarjajo družino ali so del mlade družine, zaposlenim za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka, z jamstvom Republike Slovenije za njihov kredit omogočiti lažje, enostavnejše in hitrejše reševanje svojega prvega stanovanjskega vprašanja.

Predlog zakona bo, kot matično delovno telo, na 72. nujni seji dne 01.04.2022 obravnaval Odbor DZ za finance. Skladno s tem člane ZPN pozivamo, da morebitne pripombe in komentarje na predlog zakona čim prej posredujejo na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo po potrebi uporabili v okviru obravnave predloga zakona v Državnem zboru RS.

Več informacij>>

 

NOVO-04.04.2022
Odbor DZ za finance je, kot matično delovno telo, na 72. nujni seji z 10 glasovi proti dvema potrdil predlog zakona, ki ga tako čaka le še glasovanje na plenarni seji DZ, ki bo v sredo 6.4.2022.

Uredba o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov - 01.04.2022

 

Vlada Republike Slovenije je v četrtek 31. marca 2022 izdala Uredbo o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, s katero gospodarskim upravičencem po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS; št. 29/22) omogoči dostop do pomoči države. 

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 46/22 z dne 31.03.2022 in je začela veljati v petek, 1. aprila 2022.

Uredba poleg metodologije izračuna škode, ki je nastala upravičencem iz zakona, vsebuje še izračun višine pomoči s strani države. Višina pomoči lahko namreč znaša do 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in največjih zneskov pomoči iz tabele v 2. členu zakona. Dodatno je pomoč omejena še s pavšalnimi zneski po posameznih kategorijah upravičencev glede na njihove prihodke od prodaje in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih. 

Uredba določa tudi sam postopek dodelitve pomoči – upravičenci morajo predložiti vloge prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije do 15. aprila 2022, izplačila pa prejmejo do 5. maja 2022. Vlogo bodo lahko podale pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so bile registrirane v Republiki Sloveniji najkasneje do 1. decembra 2021 ter ocenjujejo, da jim bodo stroški energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Več informacij>>


Zakon o dohodnini - 28.03.2022

 

Vlada RS je dne 06.05.2021 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Besedilo predloga je objavljeno tudi na spletnih straneh Državnega zbora.

Po besedah predlagateljev sta glavna cilja celotnega paketa sprememb na davčnem področju sta doseči razbremenitev dela z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu pri okrevanju po pandemiji COVID-19 in administrativna razbremenitev. S tem se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar bo vplivalo na vzdržno gospodarsko rast in povečanje mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Pomembna cilja sta torej
ohranjanje gospodarske aktivnosti in dvig produktivnosti, pri čemer so pomemben dejavnik tudi razmere
na mednarodnem trgu dela, torej sposobnost gospodarstva obdržati in privabiti ustrezne kadre, zato je
cilj predvsem povečanje razpoložljivega dohodka delavcev.

Glavni cilji davčne razbremenitve dohodkov iz dela so:

 • - povečati razpoložljivi dohodek delavcev, predvsem najbolj perspektivnega in
  najproduktivnejšega kadra, za povečanje produktivnosti in gospodarske rasti,
  - zmanjšati davčne obremenitve dela – pomembno z vidika mednarodne konkurenčnosti in
  ohranitve delavcev v slovenskem gospodarstvu ter pridobivanja delavcev slovenskega
  gospodarstva na svetovnem trgu dela,
  - povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z zagotovitvijo stabilnega, predvidljivega in
  mednarodno primerljivega davčnega okolja.

Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v
najem pa je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih
stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno
osnovo.
Cilj predlaganih sprememb na področju obdavčitve dohodkov iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem, je razbremenitev davčnih zavezancev, ki dosegajo tovrstne dohodke, tako z znižanjem davčnih stopenj kot tudi z uvedbo možnosti za zavezance, da se odločijo o vključitvi teh dohodkov v letno davčno osnovo.

Glede na to, da predlog vključuje tudi razbremenitev zavezancev iz naslova oddajanja premoženja v najem, je gotovo zanimiv tudi za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Ne glede na to, da se zakon sprejema po nujnem postopku, vas pozivamo, da predlog preučite in nam sporočite morebitne pripombe, ki bi jih lahko po potrebi posredovali pristojnim telesom Državnega zbora RS.

Vaše odzive pričakujemo najkasneje do 24.5.2021 na naslov zpn@gzs.si.

NOVO - 09.12.2021

Predlog zakona je na 40. seji  dne 1.12.2021 kot matično delovno telo obravnaval in potrdil Odbor DZ za finance. O predlogu zakona bo tako odločal še Državni zbor RS na plenarni seji.

Več informacij>>

NOVO - 03.01.2022 
Skupina poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim Luko Mescem je dne 15.12.2021 v postopek vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

 

Več informacij>>

 

NOVO - 28.03.2022
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) je bil sprejet na 98. izredni seji Državnega zbora RS in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/2022 z dne 21.03.2022. Zakon je začel veljati 22.03.2022, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin - 28.03.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 11.02.2022 v medresorsko usklajevanje poslalo predlog Pravilnika o vodenju podatkov katastra- nepremičnin in ga objavilo na portalu e-demokracija

Morebitne pripombe ali komentarje na besedilo predloga lahko oddate preko portala e-demokracija, in sicer najkasneje do 25.02.2022

NOVO - 28.03.2022Minister za okolje in prostor je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin izdal dne 18.3.2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 41/22 z dne 23.03.2022.

Resolucija o potresni odpornosti stavb - 03.03.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 1.3.2022 na portalu E-demokracija objavilo osnutek Resolucije o potresni odpornosti stavb.  Vodilo oblikovanja Resolucije je Ustava Republike Slovenije, in sicer določba, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in varnosti ter uživanja lastnine tako, da je
zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. 

Pripombe in komentarje na besedilo osnutka lahko podate preko obrazca na portalu E-demokracija, in sicer najkasneje do 31.3.2022, ali pa jih do 24.3.2022 posredujete na naslov zpn@gzs.si, da jih bomo ministrstvu posredovali s strani ZPN.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod - 22.02.2022

 

Ministrstvo za finance je 17. februarja 2022 na spletni strani E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Novosti, ki jih prinaša predlog pravilnika so naslednje:
 •   določajo se vrste vlaganj, za katere davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, vendar največ v višini davčne osnove, v skladu s 55.c členom Zakona o davku od dohodkov pravnih (ZDDPO-2);
 •   zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke za vlaganja v trajnostne infrastrukture in platforme, tehnologije, storitve in rešitve za zajem, prenos, obdelavo, sledljivost, analitiko in shranjevanje podatkov, vzpostavitev podatkovnih skladišč, za integracijo podatkov in interoperabilnost podatkov, procesne tehnologije do velikosti 16 nanometrov in superprevodnike, rešitve na osnovi visokozmogljivih omrežij, vključno s 5G in 6G, kvantne tehnologije in kvantne komunikacijske infrastrukture in tehnologije, storitve in rešitve osnovane na umetni inteligenci za planiranje, spremljanje, napovedovanje, poslovno odločanje, strojno učenje, prepoznavanje, generiranje podatkovnih modelov, vključno z vizualizacijo in prototipi;
 • pri vlaganjih v okoljsko prijazne tehnologije,  čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost, lahko zavezanec uveljavlja davčno osnovo za naložbe v industriji v naprave, ki omogočajo proizvodnjo novih izdelkov, ki pozitivno vplivajo na okolje, naložbe v nove kmetijske in gozdarske tehnologije za doseganje učinkovite rabe energije, naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu,  naložbe v naprave za kogeneracijo toplote in električne energije, naložbe v brez emisijska in nizko emisijska vozila za prevoz blaga in potnikov, naložbe v izgradnjo polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva, naložbe v naprave za samooskrbo ali oskrbo z obnovljivimi vir in naložbe v energetsko prenovo stavb;
 • FURS bo lahko pristojno ministrstvo zaprosil za mnenje glede presoje, ali je določeno konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v digitalno preobrazbo in
 • pravilnik se bo v primeru, da bo sprejet, začel uporabljati 1. januarja 2022.

Morebitne obrazložene komentarje oziroma predloge pošljite najkasneje do torka 1. marca 2022 na naslov: pravnasluzba@gzs.si . Po prejemu komentarjev oziroma predlogov bomo v Pravni službi pripravili enoten dokument in ga naslovili na Ministrstvo za finance.


Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov - 03.02.2022

 

Vlada RS je na 112. redni seji dne 29.1.2022 potrdila besedilo predloga zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov in ga posredovala v zakonodajni postopek v Državni zbor RS, ki ga bo predvidoma obravnaval po nujnem postopku.

Zakon med drugimi ukrepi naslavlja tudi problematiko gospodinjskega odjema energentov s strani etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb, ki se ogrevajo iz skupnih kurilnic.

Člani ZPN lahko pripombe in komentarje v zvezi s predlogom zakona v najkrajšem možnem času posredujete na zpn@gzs.si, tako da jih bo strokovna služba upoštevala pri nadaljnjih korakih v okviru zakonodajnega postopka.

Več informacij>>

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj - 03.01.2022

 

Minister za okolje in prostor je dne 23.12.2021 na podlagi prvega odstavka 24. člena v zvezi s prvim odstavkom 123. člena Gradbenega zakona izdal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 205/21 z dne 29.12.2021.

Pravilnik bo stopil v veljavo in se začel uporabljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 13.01.2022.

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov - 03.01.2022

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 15.07.2021 v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o oskrbi s toploto. Podrobnosti so objavljene na portalu E-demokracija.

Pripombe na vsebino osnutka lahko preko portala E-demokracija oddate najkasneje do 01.09.2021, lahko pa jih do 20.08.2021 posredujete na naslov zpn@gzs.si in jih bomo na naslovno ministrstvo posredovali s strani ZPN.

NOVO - 03.01.2022

Vlada Republike Slovenije je besedilo Predloga zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov določila na 108. redni seji dne 23. 12. 2021 in ga v sprejem posredovala Državnemu zboru RS.

Pripombe in komentarje na besedilo zakona še vedno lahko posredujete strokovni službi ZPN, na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo lahko po možnosti zagovarjali v nadaljnjih postopkih pred pristojnimi organi. Pripombe posredujte najkasneje do 14.01.2022.

Več informacij>>

Zakon o notariatu - 03.01.2022

 

Ministrstvo za pravosodje je 22.12.2022 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu, ki je trenutno v pripravi znotraj ministrstva.

Cilje predloga zakona je zaobseči normativni okvir za urejanje civilnopravnih razmerij med fizičnimi in pravnimi osebami ter sestavljanje javnih listin na daljavo z uporabo videoelektronske identifikacije preko varne video povezave z notarjem, izboljšati podporno okolje za sodelovanje z gospodarstvom in državljani ter na ta način prispevati k povečanju uporabe in razvoju digitalnih storitev v družbi ter hkrati omogočiti enostaven, hiter in elektronski dostop do podatkov za državljane. 

Predlagane določbe bodo pravnim subjektom, ki vstopajo v različna civilnopravna razmerja, omogočale, da bodo hitreje in učinkoviteje ustvarjali gospodarske priložnosti, poenostavljeno sklepali pravne posle, overjali podpise oziroma sestavljali enostranske izjave volje, ko je posebna oblika izjave volje predpisana oziroma vloga notarja potrebna.

Komentarje na osnutek zakonskega predloga lahko preko portala e-demokracija oddate najkasneje do 6.1.2022, kasneje pa jih lahko posredujete strokovni službi ZPN, na e-naslov zpn@gzs.si, da jih bomo, kolikor bo mogoče, zagovarjali v nadaljnjih postopkih pri pristojnih organih.

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj - 03.01.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 17.08.2021 na portalu E-demokracija objavilo predlog Uredbe o izvajanju javnega najema stanovanj.

Pripombe in komentarje na predlagano besedilo lahko oddate preko portala E-demokracija, in sicer najkasneje do 16.09.2021. Lahko pa predloge in pripombe posredujete tudi Strokovni službi ZPN, da jih bomo ministrstvu posredovali z naše strani. V tem primeru vaše odzive pričakujemo najkasneje do 09.09.2021 na e-naslov zpn@gzs.si.

NOVO - 09.12.2021

Ministrstvo za okolje in prostor je predlog uredbe dne 1.12.2021 posredovalo v obravnavo Vladi RS.

Več informacij>>

NOVO - 03.01.2022

Vlada RS je na podlagi četrtega odstavka 148.a člena, četrtega odstavka 148.c člena in sedmega odstavka 148.d člena ter za izvrševanje šeste alineje 141. člena in prvega odstavka 148.f člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) dne 17.12.2021 izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki je bila istega dne tudi objavljena v Uradnem listu RS, št. 197/21.

Uredba je začela veljati in se uporabljati 1. januarja 2022.

Pravilnik o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjane bonitete zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje - 3.1.2022

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 5.10.2021 na portalu e-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o vsebini znanj za spreminjanje bonitete zemljišč, preverjanju znanj za spreminjane bonitete zemljišča ter pridobitev pooblastila za bonitiranje, ki ga minister za okolje in prostor izdaja na podlagi 39. člena Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Pripombe in komentarje na osnutek predpisa, ki je trenutno v pripravi na ministrstvu, lahko oddate preko portala e-demokracija, najkasneje do 19.10.2021, po tem datumu pa jih lahko posredujete na naslov zpn@gzs.si in jih bomo na ministrstvo posredovali mi.

NOVO 3.1.2022

 

Minister za okolje in prostor je Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranjeo izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje izdal dne 8.12.2021, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 195/21 z dne 15.12.2021.

Pravilnik je stopil v veljavo 30. decembra lani, uporabljati pa se bo začel 4. aprila 2022.