Informacije in pomoč

Finančni podatki in bonitetne informacije AJPES


AJPES v okviru svoje bonitetne dejavnosti  ponuja celovite in kakovostne podatke in informacije o slovenskih poslovnih subjektih, ki so ključno orodje za preverjanje novih poslovnih partnerjev in skrbno spremljanje obstoječih ter uporabo na javnih razpisih v Sloveniji in v tujini.

Fi=Po Finančni pomočnik je spletno analitično orodje, ki na enem mestu združuje najpomembnejše podatke o poslovanju slovenskih poslovnih subjektov. Omogoča hiter pregled poslovanja z vsemi pomembnimi informacijami, tudi z oceno tveganja, podatki o blokadah transakcijskih računov, obsegu prejemkov v tekočem letu, zgodovino poslovanja in primerjavo s konkurenco. Orodje nudi možnost izdelave najrazličnejših seznamov in podatkov za pripravo lastnih pregledov in poglobljenih analiz, tudi na nivoju dejavnosti, občin, regij ali celotnega gospodarstva. Pomembno vlogo pri obvladovanju tveganj ima možnost avtomatskega dnevnega obveščanja o spremembah pri izbranih poslovnih subjektih ter hiter pregled povezanih oseb prek seznama subjektov, kjer je izbrana oseba družbenik, zastopnik ali član organa nadzora.

Bonitetne informacije S.BON AJPES vključujejo bonitetne ocene za katere je opravljeno vzporejanje z bonitetnimi ocenami svetovnih bonitetnih agencij (Moody's, S&P, Fitch). Metodologija S.BON AJPES na podlagi statistične analize napoveduje verjetnost nastopa dogodka neplačila (stečaja, prisilne poravnave, likvidacije) v obdobju 1 leta po izdelavi računovodskih izkazov. Bonitetne ocene se dnevno osvežujejo s spremembami v poslovanju poslovnega subjekta in njegovih podrejenih družb (blokade transakcijskih računov, objave sodišč o insolventnih postopkih, podatki iz revidiranih letnih poročil, revizorjevo mnenje itd.). Bonitetna lestvica razvrsti slovenske poslovne subjekte v 10 bonitetnih razredov od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša ocena. Na voljo tudi on-line, kot spletna  bonitetna informacija eS.BON.