Informacije in pomoč

Splošni pogoji, ki izključujejo sodelovanje v razpisih


Prijavitelji, ki izpolnjujejo vsaj enega od spodaj naštetih pogojev, so po navadi izključeni iz sodelovanja pri razpisih. Ker pa vsak razpis določa svoje (še dodatne) pogoje sodelovanja, jih je vedno potrebno natančno in dosledno pregledati, preveriti.


  • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
  • niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 63/13 UPB7);
  • niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij ( Uredba 2004/C 244/02);
  • niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v postopkupridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun);
  • niso na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2);
  • dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja ali financiranja terorizma;
  • ne delujejo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008 - ZPomk-1);
  • imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev in prispevkov.