Informacije in pomoč

Obzorje 2020 za gospodarstvo in 2. steber


2.1. Vodilna vloga industrije v KET (Ključne nove tehnologije)

podprogram je namenjen podpori raziskavam, razvoju, demonstracijskim projektom, ter kjer je primerno, tudi standardizaciji in certificiranju na področjih, pomembnih za Evropsko unijo:

 • Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
 • Nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologije, sodobne proizvodnje in predelave
 • Vesolje.

Poudarek je na sodelovanju in konvergenci med različnimi tehnologijami in njihovimi vplivi na reševanje družbenih izzivov ter nenazadnje tudi na potrebah uporabnikov.

Povezava do letnih programov

Povezava do projektov

Povezava do uspešnih zgodb

 

2.2. Dostop do tveganega kapitala

Podprogram je namenjen odpravi pomanjkljivosti pri dostopanju razvojno in inovacijsko aktivnih malih in srednjih podjetij do dolžniškega in lastniškega financiranja za projekte v vseh fazah razvoja. Izvedbeni instrumenti so opredeljeni v povezanem programu COSME:

 • 2.2.1. Boljši dostop do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Posojilno-jamstveni sklad
COSME bo financiral garancije in zavarovanja garancij za finančne posrednike (npr. jamstvenih organizacij, bank, lizinških družb), ki jim pomagajo zagotoviti večjo posojila in najem financiranja za mala in srednja podjetja.

V Sloveniji to izvaja: SID banka (www.sid.si)

Kapitalska shema za rast
COSME bo vlagal tudi v sklade, ki zagotavljajo tvegani kapital in dolžniško-lastniškega financiranja za širitev in rast fazi MSP, zlasti tistih, ki poslujejo čezmejno.

Seznam skladov tveganega kapitala: http://access2eufinance.ec.europa.eu

 

 • 2.2.2. Dostop do trgov:

Za pomoč do trgov sta na voljo dva instrumenta podpore za evropska podjetja:

Enterprise Europe Network (Evropska podjetniška mreža) je mreža, ki jo podpira Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Storitve mreže obsegajo naslednja področja:

 • mednarodno poslovno sodelovanje,
 • inovacije, prenos znanja in tehnologij,
 • sodelovanje v programih EU.

S 500 centri v več kot 40 evropskih državah in približno 4.000 izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo, je Enterprise Europe Network največja mreža v Evropski uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam.

www.een.si     

Kontakt: Petra.Arzensek@gzs.si

 

China IPR Helpdesk

China IPR SME Helpdesk podpira evropska mala in srednja podjetja pri zaščiti in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine na Kitajskem ali v zvezi s Kitajsko. Nudi brezplačne informacije in storitve, kot so npr. zaupno svetovanje o intelektualni lastnini (osebno, preko telefona, preko elekotronske pošte), usposabljanja, priprava gradiv in spletnih virov.

http://www.china-iprhelpdesk.eu/

 

 • 2.2.3. Podpora podjetnikom preko akcijskega načrta Podjetništvo 2020

(Entrepreneurship 2020 Action Plan) in treh glavnih aktivnosti:

 • Podjetniško izobraževanje

 • Izboljšanje poslovnega okolja 

 • Mentorski programi

  Primera aktivnosti, ki jih podpira Evropska komisija:European Network of Mentors for Women Entrepreneurs nudi nasvete in podporo podjetnicam oz. mladim podjetjem z ženskimi vodji (med 2. in 4. letom delovanja). Erasmus for Young Entrepreneurs mladim podjetnikom nudi možnost učenja od izkušenih podjetnikov in sicer v tujini.

   

 • 2.2.4. Prijaznejše okolje za podjetništvo in rast

 

2.3. Inovativnost v malih in srednjih podjetjih

Program, namenjen posebej za mala in srednja podjetja, podpira vse vrste inovativnosti v MSP. Vključuje ukrepe, kot so npr: 

 • krepitev zmogljivosti za upravljanje inovacij
 • upravljanja pravic intelektualne lastnine, itd ...
 • mreženje in druge aktivnosti za ponudnike podpornih storitev in oblikovalcev politik