Informacije in pomoč

Obzorje 2020 za gospodarstvo in 3. steber


DRUŽBENI IZZIVI

Program Obzorje je namenjen tudi reševanju družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine ter nenazadnje za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva. Razdeljen je v 7 tem:

1) ZDRAVJE, DEMOGRAFSKE SPREMEMBE IN BLAGINJA

V okviru te teme bodo podprte raziskave in inovacije za boljše zdravje za vse. Gre za konkretne izzive: izboljšanje razumevanja vzrokov in mehanizmov, ki so povezani z zdravjem, zdravim staranjem in boleznimi; izboljšanje sposobnosti nadziranja zdravja, zaznavanja in preprečevanja bolezni, zdravljenje in obvladovanje bolezni; podpora starejšim, da ostanejo aktivni in zdravi; testiranje in demonstracija novih modelov in orodij zdravstvene nege.

Več o tem

 

2) PREHRANSKA VARNOST, TRAJNOSTNO KMETIJSTVO, MORSKE IN POMORSKE RAZISKAVE TER RAZISKAVE CELINSKIH VODA IN BIOGOSPODARSTVO

V okviru te teme bodo podprti projekti optimalne in obnovljive rabe bioloških virov;trajnostni sistem primarne proizvodnje in predelave hrane, vlaknin in ostalih bioizdelkov z minimalnimi vložki, minimalnimi okoljskim vplivi in emisijami toplogrednih plinov, brez odpadkov in z ustrezno družbeno vrednostjo.

Več o tem

 

3) ZANESLJIVA, ČISTA IN UČINKOVITA ENERGIJA

Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem. Pri tem je potrebno premagati številne ovire kot je vedno bolj omejen dostop do virov, rast potrebe po energiji in klimatske spremembe. Glavne prednostne naloge prvega delovnega programa za varno, čisto in učinkovito energijo bodo razdeljene med naslednja področja:

 • Trajnostna energija
 • Nizkoogljične tehnologije
 • Pametna mesta in skupnosti

Več o tem

 

4) PAMETEN, OKOLJU PRIJAZEN IN INTEGRIRAN PROMET

Tema podpira dvig konkurenčnosti evropske transportne industrije in zagotavljanje transportnega sistema v Evropi, ki bo učinkovit z rabo virov, okoljsko prijazen in varen. Tema podpira 4 glavne cilje:

 • Učinkovit, okolju prijazen transport
 • Boljša mobilnost, manj zastojev, več varnosti
 • Dvig konkurenčnosti in uspešnosti evropske transportne industrije ter s tem povezanih storitev
 • Družbeno-ekonomske in vedenjske raziskave za oblikovanje politik v prihodnosti

Več o tem

 

5) PODNEBNI UKREPI, OKOLJE, UČINKOVITA RABA VIROV IN SUROVIN

Tema je namenjena zagotovitvi varnosti na področju surovin in izboljšanju blaginje, oblikovanju gospodarstva, varčnega z viri in odporno na podnebne spremembe; zavarovati naravne vire in ekosisteme ter nenazadnje zagotoviti trajnostno rabo surovin.

Raziskave in inovacije, ki bodo deležne finančne podpore lahko zajemajo: prilagajanje podnebnim spremembam, zaščito okolja, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, vodo in ekosistemi, zagotavljanje trajnostnih zalog ne-energetskih in ne-kmetijskih surovin, tranzicijo k zelenemu gospodarstvu in družbi z eko-inovacijami; razvoj celostnih in trajnih globalnih sistemov za opazovanje okolja in informiranje ter kulturna dediščina.

Več o tem

 

6) VKLJUČUJOČE IN INOVATIVNE DRUŽBE, KI KRITIČNO RAZMIŠLJAJO

Evropa se sooča s hudim izzivom premostitve oz. zmanjševanju neenakosti in socialne izključenosti. Tema bo podprla raziskave in inovacije z naslednjih področij:

 • Nove ideje, strategije in strukture upravljanja za premagovanje krize v Evropi.
 • Mlada generacija v inovativni, vključujoči in trajnostni Evropi
 • Prenos evropske kulturne dediščine, 3D modeliranje za oceno kulturnih dobrin EU.
 • Evropa kot globalni akter: sodelovanje v raziskavah in inovacijah s tretjimi državami
 • Nove oblike inovacij v javnem sektorju, odprta vlada, inovacije poslovnih modelov, družbene inovacije, IKT za učenje in vključevanje.

Več o tem

 

7) VARNE DRUŽBE

Izziv se osredotoča na dejavnosti raziskovanja in spodbujanja inovacij, ki so potrebne za zagotavljanje varnosti evropskih državljanov, družbe in gospodarstva, ter infrastrukture, storitev, blaginje in politične stabilnosti.

Primarni cilji te teme so:

 • Izboljšanje pripravljenosti družbe na naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek
 • Boj proti kriminalu in terorizmu
 • Izboljšanje obmejnega nadzora in varnosti
 • Zagotavljanje varnosti na svetovnem spletu

Več o tem