Informacije in pomoč

Prijaviteljem, ki že imate nekaj izkušenj, dajemo na razpolago informacije, kaj storiti in česa ne storiti pri prijavah na razpise, dodajamo pa tudi pomagala, ki vam bodo odgovorila na mnoga vprašanja, ki se vam postavljajo (npr. intelektualna lastnina, konzorcijske pogodbe, kje preveriti novost vaše tehnologije ....)

 

Kakšna je podpora podjetjem, ki jo nudi GZS?

Gospodarska Zbornica Slovenije v pomoč malim in srednje velikim podjetjem z nastopom nove finančne perspektive 2014-2020 organizira:

 • informativne dneve v sodelovanju z Evropskimi in Nacionalnimi kontaktnimi točkami za programe v novi finančni perspektivi 2014-2020
 • različne seminarje in delavnice z aktualno tematiko
 • povezovanja in mreženja (t.i. R2B in B2B sestanki) preko poslovnih dogodkov
 • svetovanje in pomoč pri definiranju projektov podjetij v okviru evropskih programov (identifikacija ustreznega evropskega programa za vašo idejo, osnovne značilnosti R&D projektov, finančni vidiki, IPR, pogojni »peer review« projektnega predloga)
 • pomaga pri oblikovanju razvojnih in inovacijskih partnerstvih preko domačih in mednarodnih mrež in povezav GZS (povezovanje v slovenske in mednarodne verige vrednosti, povezovanje v razvojna partnerstva v okviru programa Obzorje 2020)

 

GZS nudi tudi storitev pred-evalvacije projekta, preden ga oddate v ocenjevanje razpisovalcu. 

Podrobnosti o storitvi pred-evalvacije so na voljo: Simona Rataj in Andreja Sever.

 

Spremljajte nas na www.gzs.si in se prijavite na elektronske novice.

Vsebine že organiziranih dogodkov si poglejte na sledeči povezavi.

 

Na razpisih lahko sodelujejo podjetja in drugi subjekti, ki:

 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
 • niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 63/13 UPB7);
 • niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij ( Uredba 2004/C 244/02);
 • niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v postopkupridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun);
 • niso na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2);
 • dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja ali financiranja terorizma;
 • ne delujejo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008 - ZPomk-1);
 • imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev in prispevkov.Izziv

DOs / Nasveti

DONTs / Pasti

Kako opisati podjetje ter lastne izkušnje

Pri opisu vaše organizacije bodite pošteni, vendar ne bodite preveč kritični do sebe.

Opišite vaše prednosti .

Ne lažite o vaši sposobnosti, o vaših referencah, o finančnem stanju podjetja, o razvitosti raziskave, …).

Ocenjevalci bodo to ugotovili, lahko že pri prijavi ali pa kasneje, pri ocenjevanju rezultatov.

Kaj lahko tvegate: vračilo denarja, pravni spor, konflikte z partnerji, izgubo kredibilnosti…

Zakaj prijaviti projekt v okviru EU programov

Katera je prava motivacija za sodelovanje v EU programih

Projekt prijavite, če imate:

Dobro idejo, ki sovpada z nameni in cilji razpisov EU programov, bodisi gre za razvoj, izobraževanje, okoljske tehnologije… ), ki jo nameravate v vsakem primeru izvesti.

Prijavite dober delovni program in finančni načrt.

Projekta ne prijavljajte:

- da bi pridobili sredstva za projekt, ki ni pomemben za vaše podjetje (ne sovpada s strategijo razvoja podjetja). Ocenjevalci bodo takoj ugotovili, da ste projekt »skonstruirali« za dobivanje sredstev ne pa za uresničevanje dobre ideje.

- da bi rešili finančne težave podjetja; dinamikafinanciranja projektnih aktivnosti sicer lahko omogoča avanse, vendar mora prijavitelj pomemben delež sredstev pred-financirati. Končno plačilo prejmete šele nekaj mesecev po oddaji zadnjega poročila (in po plačilu vseh stroškov), torej več mesecev po zaključku projekta. Komisija ponavadi zahteva tudi potrdilo o finančni sposobnosti (bilance zadnjih let, reference o vodenju projektu iste velikosti) in organizacijski sposobnost, znanje v podjetju, življenjepisi zaposlenih, ki bodo delali na projektu, reference o projektih podobne zahtevnosti prijavitelja in partnerjev.

Nimam izkušenj s projekti – kako se lotiti sodelovanja v EU projektih?

Vključite se v druge projekte kot partner in na ta način pridobite izkušnje, znanje, partnerstva.

Poiščite priložnosti za vključitev v konzorcij tudi izven vaše »core« dejavnosti, vendar morajo biti aktvnosti še vedno skladne s strategijo podjetja. Razpise spodbujajo med-sektorsko sodelovanje. Pomoč pri iskanju projekta/partnerjev vam ponudi GZS (dodati link na partner search).

Obiskujte R2B sestanke (raziskovalci srečujejo podjetja). Na teh sestankih raziskovalci predstavljajo raziskovalne projekte in iščejo podjetja za sodelovanje.

V konzorcij vključite raziskovalce doma in v tujini; lahko vam pomagajo, da so raziskave »state-of-the-art«, poleg tega imajo več izkušenj s projekti in tudi pri pisanju projektov.

Ne začnite s koordinatorstvom projekta, če vam manjkajo izkušnje, reference in ustrezna partnerska mreža (razen če zaposlite strokovnjaka z izkušnjami in drugimi ustreznimi kompetencami)

Koliko mora biti projektna ideja inovativna oz. nova?

Preverite novost (inovativnost) vaše projektne ideje! Pri raziskovalnih in inovativnih projektih morate opisati stanje tehnike (state-of-the-art) vaše projektne ideje. Preverite stanje na evropski oz. celo na mednarodni ravni.

Stanje tehnike lahko preverite v mednarodnih bazah z intelektualno lastnino, preko uveljavljenih spletnih iskalnikov ter preko baz z znanstvenimi članki.

Na evropski nivo (centralizirane programe) ne prijavite projekta, ki je nov le na področju Slovenijo oz. ki rešuje le slovenske izzive. Evropski programi podpirajo inovativne projekte, ki rešujejo evropske izzive.

Nacionalne izzive načeloma rešujejo nacionalne države, v okviru nacionalnih sredstev (ne EU sredstev).

Spremljajte strateške dokumente Evropske komisije, vedeli boste, kaj se dogaja z delovnimi programi

Naštudirajte delovne programe Obzorja 2020, ki so povezani z vašo dejavnost in se vnaprej pripravite! Razpisi na EU ravni so odprti približno 3 do 6 mesecev. Na prvi pogled to zgleda precej časa, dejansko pa časa za razvoj dobre ideje in dobrega partnerstva ni dovolj.

Ne prijavljate projektov, ki ne sovpadajo z evropskimi strateškimi dokumenti.

Ne prijavljajte se v zadnjem trenutku, saj so tovrstne prijave načeloma napisane površno in nezadovoljivo. Komisija pa podpira res odlične in dobro pripravljene ideje.

Ali je možno lobiranje za moj projekt?

Lobiranje je mogoče le pri pripravi delovnih programov razpisov. Takrat lahko lobirate, da bo vaša izbrana tema vključena v delovne programe. Seveda pa to ni garancija, da bo vaš projekt potem tudi odobren.

Ne lobirajte pri evaluatorih za že oddan projekt; ne plačujte agencij za lobiranje Ne verjamite obljubam raznih agencij, da lahko lobirajo za odobritev vašega projekta. Ni rezultatov. Močno odsvetujemo poskuse podkupovanja ocenjevalcev. Sistem je na evropski ravni dobro urejene in nadzorovan, da se preprečujejo koruptivna dejanja.

Kako izbrati pravega partnerja / pravo partnerstvo?

Izberite partnerje za vaš projekt, ki ga dobro poznate, mu zaupate ali za katerega ste dobili referenco, da so zaupanju vredni.

Vključite saj eno veliko državo (Francija, VB, Nemčija, …).

Pogost minimalen pogoj za partnerstvo so trije partnerji iz treh različnih držav, dejansko pa EU pričakuje bistveno večje konzorcije. 

GZS lahko pomaga pri iskanju partnerjev.

Načeloma ni pametno v projekt vabiti samo neznanih partnerjev, ki ste jih našli preko socialnih omrežij ali baz s projektnimi partnerstvi.

Partnerstva ne oblikujte samo s partnerji iz sosednih držav (Avstrija, Italija, Hrvaška) – partnerstvo mora podpirati projektno idejo, pri čemer je pomembna tudi geografska zastopanost (celotna EU).

V katerem jeziku naj pripravim projektno dokumentacijo, če se prijavljam na centralizirane programe (programe, ki so razpisani neposredno iz evropskih institucij)?

Prijavo napišite v Angleščini, tudi če imate možnosti pisanja v slovenščini. Uporabite pravilne strokovne izraze vendar pišite enostavno in razumljivo tudi za nestrokovnjake. Ocenjevalci niso vsi angleški »native speakerji« in ne pričakujejo pravilne »Oxford« Angleščine.

Zavedajte se, da boste morali projekt voditi v angleškem jeziku (poročila, komunikacija z partnerji,…).Pokažite, da obvladate jezik!

Ne pišite prijave za EU projekt v Slovenščini, tudi če je dovoljeno. Vaša prijava bo namreč za namen ocenjevanja prevedena, na ustreznost prevoda pa nimate vpliva. Po izkušnjah ocenjevalcev so takšni prevodi dokaj slabi.

Odsvetujemo vam tudi, da daste prijavo prevesti prevajalski agenciji, saj ni nujno, da bodo znali ustrezno in zadovoljujoče prevesti tudi specifične strokovne izraze.

Načelo: Keep it simple and short (KISS)

KISS: keep it simple and short. Ocenjevalci bodo namenili vaši prijavnici 2 do 3 ure časa. Z idejo jih morate prepričati na prvih dveh straneh, kjer je opisan povzetek projekta. Največ časa namenite res dobremu, jasnemu in jedrnatemu povzetku.

GZS redno vabi evaluatorje na predavanja, kjer predstavijo svoje izkušnje in priporočila za pisanje projekta.

Ne presegajte dovoljenega števila znakov, ne pišite več kot dovoljeno v prijavnici. Ocenjevalci namreč ne smejo upoštevati vsebine, ki presega število dovoljenih strani ali znakov.

Nujna je popolna projektna dokumentacija

Upoštevajte vsa pravila razpisa in preložite celotno zahtevano dokumentacijo. Če kakšnega dokumenta ne morete preložiti, preverite pri razpisovalcu, s katerim dokumentom lahko le-tega nadomestite.

Ne oddajte projekta brez popolne dokumentacije. Prva kontrola razpisovalca je popolnost vloge. Na Evropski ravni nikoli ne zahtevajo dopolnitev vloge, ampak jo le zavrnejo.

Ne čakajte na zadnji rok

Projekt oddajte nekaj dni pred končnim rokom; ne čakajte na zadnji dan. Serverji Evropske komisije so zadnje ure pred rokom zelo zasedeni. Če zamudite rok (če je npr. server prezaseden), bo vaša prijava zavrnjena.

Elektronski sistem oddajanja projektov omogoča, da lahko večkrat oddate vlogo; pri čemer se pri pregledu projektov le zadnja verzija. Izkoristite to priložnost!

Ne oddajte prijavnice prepozno oz. po roku. Če zamudite za eno samo minuto, bo projekt zavrnjen, vaš trud pa zaman.