Združenje kemijske industrije

Kemijska industrija v Sloveniji v številkah


KEMIJSKA INDUSTRIJA v SLOVENIJI v številkah

(osnovni podatki za leto 2016)

Kaj obsega?  Družbe, ki se  s svojo glavno registrirano dejavnostjo po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) razvrščajo v oddelke:

  • »Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov« (šifra po SKD'08: 20),
  • »Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov« (šifra po SKD'08: 21),
  • »Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas« (šifra po SKD'08: 22).

število družb:   781  (31 velikih, 56 srednjih,  80 majhnih, 614 mikro)*, od tega je :

  • 169 družb z glavno dejavnostjo »Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov« (šifra po SKD'08: 20),
  • 26 družb z glavno dejavnostjo »Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov« (šifra po SKD'08: 21),
  • 67 družb z glavno dejavnostjo »Proizvodnja izdelkov iz gume" (šifra po SKD'08: 22.1),
  • 519 družb z glavno dejavnostjo "Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas« (šifra po SKD'08: 22.2).

Povprečno število zaposlenih (po delovnih urah) v družbah kemijske industrije:  27.980

Prihodki družb:  5,4 milijarde  EUR

Delež prodaje na tujih trgih:  80 %

Neto čisti dobiček družb (= čisti dobiček – čista izguba):  375 milijonov EUR

Dodana vrednost v družbah:  1,7 milijarde  EUR*Kriteriji velikosti družb po Zakonu o gospodarskih družbah.

Vir podatkov:  KAPOS GZS 2016 (podatki iz nerevidiranih letnih poročil družb za leto 2016)