Združenje kemijske industrije

Kemijska industrija v Sloveniji (v številkah)


(osnovni podatki za leto 2022)

Kaj obsega?  Družbe, ki se  s svojo glavno registrirano dejavnostjo po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) razvrščajo v oddelke:

  • »Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov« (šifra po SKD'08: 20),
  • »Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov« (šifra po SKD'08: 21),
  • »Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas« (šifra po SKD'08: 22).

število družb:   821  (28 velikih, 71 srednjih,  711 majhnih in mikro)*, od tega je :

  • 193 družb z glavno dejavnostjo »Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov« (šifra po SKD'08: 20),
  • 31 družb z glavno dejavnostjo »Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov« (šifra po SKD'08: 21),
  • 69 družb z glavno dejavnostjo »Proizvodnja izdelkov iz gume" (šifra po SKD'08: 22.1),
  • 528 družb z glavno dejavnostjo "Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas« (šifra po SKD'08: 22.2).

Povprečno število zaposlenih (po delovnih urah) v družbah kemijske industrije:  33.200

Prihodki družb:  8,4 milijarde  EUR

Delež prodaje na tujih trgih:  80 %

*Kriteriji velikosti družb po Zakonu o gospodarskih družbah.

(Vir podatkov:  KAPOS GZS 2022 (podatki iz nerevidiranih letnih poročil družb za leto 2022)


Več informacij in podatkov poiščite tukaj >>>.