Združenje kemijske industrije

Naloge


Dejavnost združenja temelji na nalogah, opredeljenih v 74. členu Statuta Gospodarske zbornice Slovenije, razširjenih z nekaterimi dodatnimi dejavnostmi, ki jih narekujejo potrebe članov.

Glavne naloge Združenja so:

 • identificiranje skupnih interesov, potreb in pobud članov in na podlagi le-teh oblikovanje skupnih stališč in predlogov do različnih partnerjev,
 • partnerska vloga do ministrstev in drugih upravnih organov pri urejanju problemov panoge (zunanjetrgovinski odnosi, zakonodaja, varstvo okolja ipd.),
 • avtonomno zastopanje skupnih interesov, potreb in pobud članov pred zakonodajnimi organi, vlado, socialnimi partnerji in drugimi domačimi in tujimi institucijami in asociacijami,
 • vzpodbujanje uporabe kakovostnih dejavnikov poslovanja pri članih (standardizacija, tehnični predpisi, nove tehnologije, primerjalna presoja ipd.),
 • spremljanje tekočih gospodarskih gibanj v dejavnosti, primerjava z domačimi in tujimi rezultati; opozarjanje na pereče zadeve in predlaganje ukrepov,
 • analiziranje, primerjanje in vzpodbujanje razvojno-raziskovalne in naložbene dejavnosti v panogi,  
 • spremljanje in primerjanje doseženih rezultatov, sodelovanje pri pripravi nove zakonodaje, izobraževanja v zvezi z varovanjem zdravja in okolja, racionalno rabo energije ipd. ,
 • promocija dejavnosti članov, zlasti preko raznih oblik promocijskih dejavnosti GZS,
 • posredovanje informacij domačim in tujim interesentom o proizvodih, proizvajalcih, predpisih, pogojih poslovanja ipd.,
 • vodenje socialnega dialoga glede kolektivne pogodbe dejavnosti in spremljanje njenega izvajanja,
 • informiranje, svetovanje, strokovno izobraževanje in usposabljanje članov,
 • spremljanje zakonskih in drugih novosti s področja strokovnega izobraževanja in usposabljanja, izdelava nomenklature poklicev, analiziranje neskladja med potrebami in dejanskim izobraževanjem posameznih poklicev, vzpodbujanje dopolnilnega izobraževanja doma in v tujini itd.
 • izvajanje strokovnih aktivnosti v sistemu javnih pooblastil, ki jih GZS prevzema na podlagi zakonov in drugih predpisov,
 • sodelovanje v mednarodnih strokovnih združenjih,
 • izvajanje drugih aktivnosti, ki članom pomagajo pri poslovanju, razvoju, položaju in ugledu v družbi.

Avtor: ZKI