Združenje kemijske industrije

O Združenju kemijske industrije


Združenje kemijske industrije (ZKI) je panožno strokovno združenje, ki deluje kot avtonomna enota v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, v katerem člani uveljavljajo svoje specifične interese. Članstvo v združenju je prostovoljno. Ključne principe delovanja ZKI na kratko najlepše opišejo njegovi slogani:

  • Ko gre gospodarstvu dobro, gre vsem dobro.
  • Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki.
  • Prava kemija se začne pri ljudeh.
  • Odgovorno ravnanje - naša zaveza k trajnostnem razvoju.

ZKI povezuje podjetja, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) pretežno razvrščajo v naslednje oddelke dejavnosti:

  • proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov (SKD šifra 20),
  • proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (SKD šifra 21)   in
  • proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas (SKD šifra 22),

ali pa sicer opravljajo drugačne dejavnosti, vendar jih interesi vežejo na omenjene dejavnosti, ki jih običajno skupaj imenujemo »kemijska industrija«.   

Trenutno v okviru ZKI deluje devet sekcij oziroma delovnih skupin, ki obravnavajo specifična vprašanja, ter Delodajalska pogajalska skupina za Kolektivno pogodbo za kemično in gumarsko industrijo Slovenije. Pregled vseh z opisom njihovega področja delovanja je podan v zavihku "Sekcije in delovne skupine ZKI".

Za več informacij je ZKI dosegljiv preko e-pošte zki@gzs.si ali klica a tel. št.  01/5898 257. 

ZKI deluje skladno z veljavnimi Pravili Združenja kemijske industrije (z dne 23. 10. 2008). Klik na naslednjo povezavo vam prikaže veljavno lestvico članarin. Podjetja-člani in njihovi predstavniki se glede sodelovanja v okviru ZKI zavezujejo k upoštevanju pravil protikartelnega prava in sami odgovarjajo za morebitne kršitve.

Organi upravljanja ZKI: 


Primeroma o podrobnostih v zvezi s potekom volitev, izvoljenih organih upravljanja in spremembah v organizaciji ZKI in GZS v letu 2011 lahko preberete v posebni  "volilni" izdaji  e-glasila ZKI  Lastovka. Opozarjamo, da je zaradi volitev v času po izidu navedene publikacije prišlo do sprememb v zasedbi organov upravljanja Združenja kemijske industrije.