Zapri

4. februarja 2021 je bil v Uradnem listu RS (str. 628) objavljen nov  D O D A T E K  š t. 4   h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, in sicer z novo tarifno prilogo ter najnižjim polnim regresom za leto 2022, ki znaša 1.100€. 

Objavljen dodatek št. 4 najdete TUKAJ.

1.      člen

 

TARIFNA PRILOGA

 

Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko 1. člena Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 82/18; v nadaljevanju Tarifna priloga 3 – 2018), tako da se ti dve točki po novem glasita:

 


1.      NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA

 

1. Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede znašajo:

 

TARIFNI RAZREDI

NOP ZA 174 UR

NOP NA URO

I.

547,17

3,145

II.

596,92

3,431

III.

660,87

3,798

IV.

753,25

4,329

V.

820,76

4,717

VI.

961,11

5,524

VII.

1.121,00

6,443

VIII.

1.279,11

7,351

IX.

1.513,61

8,699

2

2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2022 znaša 1.100,00 EUR.

 

2.      člen

 

Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka 1. člena Tarifne priloge 3 – 2018.

 

3.      člen

 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta neposredno po objavi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2021 ter objavi vrednosti nove minimalne plače za leto 2022, pristopili k pogajanjem za uskladitev NOP glede na ugotovljeno inflacijo v letu 2021.

4.      člen

 

Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in  v veljavi še naprej.


 

5.      člen

 

Ta dodatek začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se nanaša na delo, opravljeno od  1. 1. 2022 dalje.


Pripravila Strokovna služba ZKovI