Združenje kovinske industrije
SPOROČILO 04 - SEPTEMBER 2021


Krog kadrovikov: PCT in zaposleni - izkušnje prvega tedna

21. september 2021

Teden po začetku veljave novega odloka o načinu izpolnjevanja PCT pogoja je direktorica Janja Petkovšek sklicala virtualno srečanje z namenom izmenjave izkušenj o tem, kako so se podjetja spopadla z novim odlokom.

Podjetja so se zahtev novo sprejetega odloka različno polotevala, sama izvedba je večinoma potekala gladko. Večji sistemi in visoko organiziranimi procesi so v skladu z GDPR odprli nove zbirke podatkov, manjša podjetja pa so se posluževala uporabe evidenčnih listov. Podjetja so bila posebej pozorna na GDPR protokol oziroma varovanje osebnih podatkov. Direktorica je ob tem izpostavila, da ni dopustno zbirati dokumentov (izvidi, potrdila…), temveč le informacijo o tem, ali delavec izpolnjuje pogoje PCT. Med ostalim je predstavila možna ukrepa, kaj storiti v primeru, ko delavec ne želi izpolnjevati PCT pogoja.

Sledila je diskusija, v kateri so strokovnjaki s področja kadrovanja predstavili svoje izkušnje in mnenja, predvsem pa so se soglasno strinjali, da je prvi teden potekal brez večjih težav in zapletov. V veliki večini so izpolnjevanje PCT pogojev organizirali z zbiranjem podpisanih izjav in pregledovanjem ustreznih dokazil. Med zaposlenimi je bilo zaznati nekaj nejevolje, vendar je ena od strokovnjakinj povedala, da so s pogovorom dosegli zadovoljiv dogovor. Udeleženci so bili mnenja, da je predvsem pomembno vpeljati sistem, ki je transparenten in zato vzbuja zaupanje.

Direktorico je med ostalim zanimalo, ali so se v kakšnem podjetju soočili z zaposlenim, ki je bil pozitiven na HAG samotestiranju in kako se je podjetje s tem soočilo. Takih primerov je bilo po izkušnjah strokovnjakov malo, tisti, ki pa so se z omenjeno situacijo soočili, so povedali, da so samotestiranje pri pozitivni osebi po 15-ih minutah ponovili. V primeru negativnega rezultata je zaposlena oseba z opravljanjem svojega dela nadaljevala, v primeru ponovno pozitivnega rezultata pa je zaposleni bil napoten k osebnemu zdravniku in nato na PCR test.

Ob obravnavi teme, kako naj zunanji izvajalci dokažejo izpolnjevanje PCT pogoja, je bila podana rešitev (podpisana izjava o izpolnjevanju PCT). Med diskusijo so strokovnjaki med drugim odgovorili tudi na vprašanje, ali podjetju pripada pravica do uveljavljanja refundacije v primeru odrejene karantene s strani NIJZ, oziroma s strani osebnega zdravnika odrejene izolacije.

Sklenili so, da bo vedno obstajal delež zaposlenih, ki jih ni moč prepričati v cepljenje. Pomembno je, da podjetje svojo kulturo dobro predstavi zaposlenim, obenem pa vzdržuje dobro komunikacijo.

Pripravila Strokovna služba ZKovI

SPOROČILO 03 - SEPTEMBER 2021


PCT in testiranje zaposlenih 

14. september 2021

Na podlagi mnogih dilem in vprašanj je dan pred začetkom veljave novega odloka o načinu izpolnjevanja PCT pogoja direktorica Janja Petkovšek sklicala virtualno srečanje. Hitra in številčna odzivnost je potrdila nujnost in pomembnost srečanja. Direktorica je podala ključne informacije ter do sedaj znana navodila o pogojih zagotavljanja PCT pogojev v podjetjih in njihovi izvedbi. Udeleženci, ki so se v velikem številu odzvali vabilu, so v drugem delu ob vprašanjih izmenjali svoja mnenja in dileme.

Na srečanju je direktorica predstavila najnovejše informacije. Izpostavila je, da se z novim odlokom, ki je stopil v veljavo 15.9.2021, PCT pogoj širi na vse zaposlene in samozaposlene. Pogoj je izpolnjen ob predložitvi dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testu na virus SARS-CoV-2. Za opravljanje dela se zaposlenim kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Med ostalim je bilo izpostavljeno, da morajo PCT pogoj dokazovati tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oz.  prisotni pri izvajanju dejavnosti v RS.

Stroški testiranja so sedaj pereča tema za marsikaterega delodajalca. Direktorica je pojasnila, da trenutno  zaposlenim teste za samotestiranje plača delodajalec, uporabniki storitev oz. dejavnosti pa jih plačajo sami. Sredstva za testiranje s HAG testi in PCR testi za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti (to so osebe, ki imajo kontraindikacije za cepljenje), kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, zagotavlja proračun RS.

Trenutni odlok veleva, da mora delodajalec od 15.9.2021 do nadaljnjega samotestiranje organizirati na delovnem mestu za zaposlene, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja. Delodajalec izda Sklep  o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu. Čas in kraj samotestiranja določijo odgovorne osebe v podjetju, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, zaposleni pa morajo samotestiranje opraviti enkrat tedensko v enakih presledkih. Za namen samotestiranja mora odgovorna oseba posredovati zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega, ob tem pa je direktorica združenja večkrat opozorila na pomembnost varovanja osebnih podatkov. Rezultati testiranja s HAG testi za samotestiranje se ne vnašajo v Centralni register podatkov o pacientih in niso podlaga za pridobitev QR kode oz. digitalnega covid potrdila.

Opozorila je, naj bodo ob nabavi hitrih antigenskih testov za samotestiranje pozorni na certifikate. Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke razpolagajo z informacijami in seznamom IVD testov, ki so pridobili CE certifikat ter so s tem namenjeni končnim uporabnikom. Več si lahko preberete na naslednji povezavi Seznam testov  (JAZMP) .

Na podlagi prejetih vprašanj pa je preverila in predstavila tudi ceno in veljavnost antigenskih testov. Trenutni podatki na spletu kažejo gibanje cene med 3 in 11 evrov za samotestirni set, cena HAG testa je 12 evrov, cena PCR testa pa se giba med 70 in 100 evrov.

 Za konec je direktorica še izpostavila stališče GZS glede najnovejšega vladnega odloka. Mnenja so, da stroška testiranja ne bi smeli nositi delodajalci, marveč bi moral vsak posameznik, ki se brez utemeljenih zdravstvenih  razlogov ni odločil za cepljenje, prevzeti odgovornost in stroške lastnega testiranja.


Pripravila Strokovna služba ZKovI

 

SPOROČILO 02 - SEPTEMBER 2021


KADROVSKI KROG Z JANJO PETKOVŠEK O PRIVABLJANJU KADROV IN KANALIH ZA TO

Na septembrskem srečanju strokovnjakov s kadrovskega področja so bili glavna tema pogovora novi marketinški prijemi za privabljanje kadrov in kanali, ki jih lahko pri tem uporabimo. V predstavitvi je predavateljica Janja Petkovšek predstavila 18 kanalov, ki jih podjetja lahko uporabijo. Tradicionalni pristopi so zamudni in dragi, zato v ospredje prihaja uporaba družbenih omrežij za privabljanje kadrov, kar lahko služi kot dopolnilo. Pravzaprav ta pot začenja prevzemati in nadomeščati tradicionalne kanale.

Med drugim je bilo izpostavljeno, da tretjina ljudi pri iskanju zaposlitve uporablja družbena omrežja. 21% kandidatov pa se je s takim načinom tudi zaposlilo, pri čemer so kadrovski strokovnjaki izpostavili, da je uporaba družbenih omrežij za pridobivanje novega kadra učinkovitejša pri mlajših generacijah.

Iskanje kandidatov s pomočjo socialnih omrežij lahko podjetje izvaja aktivno ali pasivno. S takim pristopom zoži krog kandidatov si olajša delo, obenem pa gradi svojo blagovno znamko in predstavi svojo kulturo, vrednote in cilje. Za privabljanje visoko izobraženega kadra podjetja uporabljajo predvsem LinkedIn, pri gradnji blagovne znamke in iskanju srednje izobraženega kadra pa se poslužujejo kanalov kot so Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest ipd. Omenjene kanale uporabljajo tudi pri spoznavanju svojih potencialnih kandidatov. Predavateljica je izpostavila pomembnost tega, da iskalce zaposlitve spodbujamo k sodelovanju, saj skozi lastno interakcijo podjetje najbolje spoznajo. Izpostavljeni pristopi podjetju poleg nizkih stroškov omogočajo tudi vključevanje lastnih zaposlenih v procesu pridobivanja novega kadra. Zaposleni so namreč najboljši ambasadorji svojega podjetja.

Pri uporabi socialnih omrežij za privabljanje kadra mora biti podjetje pripravljeno na negativne komentarje in odzive, pri čemer je pomembno zavedanje, da tega ne more nadzorovati, ima pa na njih velik vpliv.  Delodajalci morajo na to pot stopati z zavedanjem, da odločitve glede izbire novega zaposlenega ne smejo biti nepremišljene in prehitre.  Nekateri so na spletu pripravljeni deliti več osebnih podatkov kot ostali. Predvsem pa je pomembno, da so za vse kandidate postavljeni enaki pogoji ter da odločitev o zaposlitvi sledi po intervjuju, ki poteka iz oči v oči.

Udeleženci srečanja so delili svoje izkušnje in ob tem povedali, da so poskušali privabiti kadre preko družbenih omrežij, vendar v veliki večini neuspešno. Vsi so bili mnenja, da je s takim načinom veliko dela, saj je potrebno imeti vire, ki bodo skrbeli za kontakte in odzive. Strinjali so se, da so zaposleni najboljši ambasadorji pri pridobivanju novih zaposlenih, saj v podjetje privedejo nekoga, ki ima podobne ali celo enake vrednote in cilje kot že zaposleni v podjetju. Taka oseba se lažje vključi v kolektiv in kulturo podjetja. 

Na naslednjem srečanju bo predavateljica predstavila najpogostejše uporabljene družbene medije ter možnosti, ki jih vsak od njih ponuja in so uporabne za učinkovito delo kadrovskih strokovnjakov.

SPOROČILO 01 – JULIJ 2021

Kovinska industrija: kadrovski krog o vkrcavanju (onboarding) novih zaposlenih

Na julijskem srečanju strokovnjakov s kadrovskega področja je bila glavna tema učinkovito vključevanje novih sodelavcev v kolektiv. Današnji iskalci zaposlitve bistveno razlikujejo od tradicionalnih v več pogledih – in temu je potrebno prilagoditi kadrovske postopke. 

 

Na julijskem srečanju strokovnjakov s kadrovskega področja je bila glavna tema učinkovito vključevanje novih sodelavcev v kolektiv. Ob neugodnih demografskih gibanjih in majhnih imigracijskih tokovih je pomanjkanje usposobljenih kadrov pomemben omejevalni parameter rasti podjetij. Obenem pa se spreminja tudi trg delovne sile, saj se današnji iskalci zaposlitve bistveno razlikujejo od tradicionalnih v več pogledih: pred prijavo se temeljito pozanimajo o podjetju, njegovih vizijah, ugledu in odnosih znotraj podjetja. Pomembni motivatorji so možnost osebnega in strokovnega razvoja, razmerje med poslovnim in zasebnim življenjem,… Tako so podjetja tudi v procese kadrovanj vključila marketinške prijeme.

Tokratno srečanje smo posvetili «zadnji fazi postopka zaposlitve in prvemu koraku ohranitve zaposlitve.« Direktorica združenja Janja Petkovšek je predstavila proces samega vkrcavanja ter utemeljila njegovo pomembnost. Integracija zaposlenega pomeni, da je sprejel kulturo podjetja, prepoznal svojo vlogo pri opravljanju poslanstva podjetja in samostojno opravlja svoje delo. Uspešno izpeljano vkrcanje bistveno poveča zadovoljstvo z delom, pripadnost organizaciji in skrajša čas do polne vključitve v delo.

uspešno vkrcavanje je strukturiran proces. Po predstavitvi vsebinskih točk:

Ø  kontrolni seznam;

Ø  vsebina prvega dne/tedna;

Ø  dobre prakse iz podjetij;

Ø  izbira, vloga in usposabljanje mentorjev

Ø  vključevanje v delo (skupinska ali individualna naloga?)

Ø  vključevanje v kulturo podjetja (zajtrk s top managementom)

Ø  dobro pripravljen razgovor po 3-4 tednih

Ø  povratna zanka

se je razvila živahna razprava, v kateri so udeleženci predstavili svoje rešitve in težave, na katere so naleteli.

Dogovorili smo se, da bo naslednje srečanje enake strukture posvečeno pridobivanju kadrov danes in kanalom, ki jih pri tem lahko uporabimo.

 

predstavitev v ppt obliki je na voljo na Zeljko.Jokic@gzs.si