Združenje kovinske industrije

POROČANJE O DRUŽBENO ODGOVORNEM POSLOVANJU JE PREDNOST
Članska podjetja Združenja kovinske industrije, ki poslujejo na globalnem trgu, se že mnogo let srečujejo s konkurenčno prednostjo, ki jo velikim korporacijam prinaša trajnostno poslovanje.

Že prvi pogled na lestvice najbolj trajnostnih podjetij na svetu pokaže, da je ta sestavljena iz najbolj uspešnih gospodarskih družb, ki ustvarjajo največje dobičke. Med njimi so tako globalne korporacije kot tudi manjša podjetja, ki ponujajo tako storitve kot proizvode. Skupna jim je dolgoročna in celostna skrb za vire, ki izhajajo iz naravnega in družbenega okolja, ob trajni finančni vzdržnosti.

Nekatere od zahtev po varovanju okolja so zajete že v regulativi in z upoštevanjem teh omejitev se podjetja ognejo kaznim, odškodninam, stroškom tožb, motnjam v proizvodnji in prodaji zaradi izrednih inšpekcij in drugim tveganjem. Zaradi čedalje večje osveščenosti kupcev, sprememb v vrednotah potrošnikov, premika od kakovosti in cene izdelkov in storitev kot glavnega merila potrošnikov k zaupanju in zvestobi blagovni znamki, čedalje večjega povpraševanja po etičnih izdelkih ter družbene in ekološke osveščenosti potrošnikov se spreminjajo tudi pričakovana ravnanja in vedenja podjetij. Če potrebe in pričakovanja naših ključnih deležnikov pravilno naslavljamo, pridobimo njihovo zvestobo in zaupanje, v nasprotnem primeru pa tvegamo padec ugleda ter izgubo tržnega deleža in poslovnih partnerjev.

Pričakovanja družbe se nenehno spreminjajo in tako se dviga tudi standard korporativnega vedenja, ki ga družba od podjetja sprva želi, nato pričakuje, sčasoma pa tudi zahteva. S trajnostno naravnanimi poslovnimi in proizvodnimi procesi si je veliko podjetij uspelo ustvariti prepoznavnost in s tem tudi konkurenčno prednost. Raste razumevanje, da poslovanje podjetja vpliva na okolje, družbo in ekonomijo in je zato posebna odgovornost vsakega podjetja, da te vplive obvladuje.

Družbena odgovornost, skupaj z okoljsko in ekonomsko trajnimi aktivnostmi, mora zato tvoriti temelj poslovne strategije vsakega uspešnega podjetja ter se mora izvajati na sistematičen način, saj postaja trajnostno delovanje modus operandi, ki ga od podjetja pričakujejo tako zaposleni in dobavitelji kot tudi kupci in drugi deležniki.

Pričujoča publikacija podaja usmeritve in odgovore na vprašanja, kaj sploh je družbeno odgovorno poslovanje in kako naj podjetja zastavijo svoje aktivnosti, da bodo le-te kar najbolje naslavljale potrebe in pričakovanja njihovih ključnih deležnikov. V njej so strnjena tudi spoznanja, izkušnje in dobre prakse članskih podjetij, ki uspešno vključujejo trajnostno naravnane aktivnosti v svoje vsakodnevno poslovanje in se zavedajo, da je ključ vseh poslovnih procesov poznavanje, razumevanje, upoštevanje in upravljanje pričakovanj in potreb ključnih deležnikov.

 

mag. Janja Neja Petkovšek, u.d.i.s

Direktorica Združenja kovinske industrije