Analiza kovinske industrije


Na Združenju kovinske industrije smo tudi v letu 2018 izdelali analizo poslovanja podjetij kovinske industrije. Namen gradiva je predstaviti osnovne podatke o gospodarjenju v kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah v letu 2017 in podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU.  Analiza kaže, da smo leta 2017 nadaljevali trende rasti tako na prihodkih (dvig za 17,1 %) kot tudi na dodani vrednosti na zaposlenega (dvig za 1,5 %), povprečna izplačana plača na zaposlenega pa je bila za 2,2 % višja kot leto poprej.

Uporabili smo podatke, prejete od Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve (AJPES) ter podatke obdelane po metodologiji GZS-SKEP. V tabelah in grafih so podani osnovni podatki za panoge kovinske industrije, upoštevaje podatke gospodarskih družb, ki so zavezane k oddaji bilančnih podatkov; niso pa zajeti podatki samostojnih podjetnikov iz posameznih panog dejavnosti kovinske industrije.

Kot vselej so na začetku pogledi direktorjev nekaterih kovinskih podjetij na poslovno leto. Svoj izvod ste brezplačno prejeli vsi AKTIVNI ČLANI ZKovI z željo, da se primerjave vašega podjetja s povprečji / panogami v publikaciji nagibajo v vašo korist.  

Publikacijo pripravljamo tudi v angleškem jeziku. Namen gradiva je tujim partnerjem predstaviti in približati slovensko kovinsko industrijo skozi nekatere pomembnejše statistične podatke in dejstva. Svoj izvod lahko brezplačno prejmejo vsi AKTIVNI ČLANI ZKovI, in sicer preko povpraševanja na e-mail zeljko.jokic@gzs.si.                                          

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2017             Metal Processing Industry - 2017 Edition     -  samo za člane ZKovI     

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2017             Metal Processing Industry - 2017 Edition     


                                               

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2016                 Metal processing Industry - 2016 Edition

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2015             Metal Processing Industry - 2015 Edition

                                                 


V arhivu spodaj se nahajajo analize kovinske industrije preteklih let, od leta 2012 nazaj pa so dostopne tudi nečlanom. 

  


Analiza kovinske industrije 2012

                   

Analiza kovinske industrije 2011

 

 

Analiza kovinske industrije 2010

Analiza kovinske industrije 2009

Analiza kovinske industrije 2008

Analiza kovinske industrije 2007

 

V letu 2007 so bile poleg analize celotne kovinske industrije objavljene še podrobnejše analize za posamezne dejavnosti: 

 

 

 


Pripeti dokumenti