Združenje kovinske industrije

Poslovanje kovinske industrije


Na Združenju kovinske industrije smo tudi v letu 2022 izdelali analizo poslovanja podjetij kovinske industrije. 


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2022   -   SAMO ZA ČLANE ZKovI!

Namen gradiva je z nekaterimi osnovnimi podatki o gospodarjenju v kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah za leto 2020 podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU.  Za analizo smo uporabili podatke, prejete od Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve (AJPES) ter podatke obdelane po metodologiji GZS-SKEP. V tabelah in grafih so podani osnovni podatki za panoge kovinske industrije, upoštevaje podatke gospodarskih družb, ki so zavezane k oddaji bilančnih podatkov; niso pa zajeti podatki samostojnih podjetnikov iz posameznih panog dejavnosti kovinske industrije. Kot vselej so na začetku pogledi direktorjev nekaterih kovinskih podjetij na poslovno leto. 

Kratek pogled na leto 2021:

Leto 2021 je zahtevalo, da smo se naučili živeti z virusom, saj je bilo radodarno z dodatnimi težavami: prineslo je zastoje v dobaviteljskih verigah, odpovedi naročil, neobvladljivo rast cen vhodnih materialov in komponent ter poleg rekordno dolgih dobavnih rokov še nezanesljivost same dobave. Cena ob prevzemu blaga je bila pogosto občutno višja od one ob naročilu. Te negotovosti in dvige cen smo le deloma uspeli prenesti na svoje odjemalce. Poslovanje je zahtevalo nenehno pozornost in prilagajanje hitro se spreminjajočemu poslovnemu okolju. Kovinarji smo bili pri tem uspešni, saj smo leto zaključili s kar 17% boljšim rezultatom kot leto poprej, kar za večino podjetij pomeni povratek ali celo rast glede na pred-covidne vrednosti. Levji delež te rasti prinese panoga Kovinski izdelki s kar 30% porastom prihodkom; avtomobilisti pričakovano izkazujejo rast le 1% glede na 2020.

2022 opažamo povečanje krize z energenti ter velik vpliv dogajanja v Ukrajini na poslovanje. Omejitve poslovanja tako z Rusijo kot Ukrajino, negotova dobava plina, nevzdržno visoke cene elektrike,… močno zaznamujejo poslovanje podjetij kovinske industrije. Ključno je, da podjetje reagira na vse spremembe v res kratkem času. Zato je Združenje kovinske industrije vso energijo osredinilo na podporo članstvu pri odločanju: skrbelo je za pravočasne in verodostojne aktualne informacije in kompetentne sogovornike pri obravnavi posameznih vsebin. Medsebojno sodelovanje - izmenjava mnenj in izkušenj, delitev dobrih praks ter skupno iskanje odgovorov na mnoga vprašanja - je čvrsto povezalo člane kluba direktorjev in drugih strokovnih skupin, ki delujejo znotraj ZKovI.

Svoj izvod so brezplačno prejeli vsi AKTIVNI ČLANI ZKovI z željo, da se primerjave vašega podjetja s povprečji / panogami v publikaciji nagibajo v vašo korist.  

Pripravila: Strokovna služba ZKovI

________________________________________________________________________________________________________________

Prejšnje izdaje:


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2021

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2020 


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2019 

                                             

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2018             Metal Processing Industry - 2018 Edition     

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2017             Metal Processing Industry - 2017 Edition     


                                               

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2016                 Metal processing Industry - 2016 Edition

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2015             Metal Processing Industry - 2015 Edition

                                                 


V arhivu spodaj se nahajajo analize kovinske industrije preteklih let, od leta 2012 nazaj pa so dostopne tudi nečlanom. 

  


Analiza kovinske industrije 2012

                   

Analiza kovinske industrije 2011

 

 

Analiza kovinske industrije 2010

Analiza kovinske industrije 2009

Analiza kovinske industrije 2008

Analiza kovinske industrije 2007

 

V letu 2007 so bile poleg analize celotne kovinske industrije objavljene še podrobnejše analize za posamezne dejavnosti: 

 

 

 


Pripeti dokumenti