Združenje kovinske industrije

Poslovanje kovinske industrije


Na Združenju kovinske industrije smo tudi v letu 2021 izdelali analizo poslovanja podjetij kovinske industrije. 


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2021   -   SAMO ZA ČLANE ZKovI!

Namen gradiva je z nekaterimi osnovnimi podatki o gospodarjenju v kovinski industriji po dejavnostih oziroma podskupinah za leto 2020 podati trende gibanj s ključnimi ugotovitvami. Podane so tudi nekatere primerjave z okoljem EU.  Za analizo smo uporabili podatke, prejete od Agencije Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve (AJPES) ter podatke obdelane po metodologiji GZS-SKEP. V tabelah in grafih so podani osnovni podatki za panoge kovinske industrije, upoštevaje podatke gospodarskih družb, ki so zavezane k oddaji bilančnih podatkov; niso pa zajeti podatki samostojnih podjetnikov iz posameznih panog dejavnosti kovinske industrije. Kot vselej so na začetku pogledi direktorjev nekaterih kovinskih podjetij na poslovno leto. 

Kratek pogled na leto 2020:

Pričetek poslovnega leta 2020 je bil obetaven. Knjige naročil so se polnile in poslovanje je teklo gladko – a le do sredine prvega kvartala, ko so se pričele težave: najprej z dobavami iz Azije, nato pa v marcu in aprilu tudi upad naročil dotlej nepoznanih obsegov. Izbruh epidemije je prinesel povsem nove izzive poslovanja. Podjetja v panogi kovinske industrije so prioritetno poskrbela za varovanje zdravja zaposlenih in tem ukrepom prilagodila delovne procese. Prizadevanjem za ohranjanje delovnih mest so sledile še težave pri nabavi surovin, materiala, polizdelkov in komponent. Ob zmanjšanem obsegu povpraševanja se je v prvi polovici leta 2020 povečala negotovost zaradi odpovedi že posredovanih naročil pa tudi ohromljene logistike, ki je bremenila odpremo izdelkov do kupcev. Podjetja so se soočala z vse daljšimi dobavnimi roki vhodov in splošnim poslabšanjem razmer na trgu, motena je bila dobava surovin in sestavnih delov ter transport. Nekatera podjetja so bila zato prisiljena zmanjševati obseg proizvodnje, kar je kljub ukrepom vlade za pomoč gospodarstvu vplivalo tudi na zaposlovanje.  Prilagajanje dnevno se spreminjajočim pogojem na trgu kot vpliva ukrepov držav za zajezitev širjenja bolezni je hromilo gospodarsko dejavnost. A druga polovica leta je prinesla povečanje naročil in ob novi fleksibilnosti procesov je večina podjetij v veliki meri uspela nadomestiti izpad poslovno katastrofalne pomladi 2020. Več o samem poslovanju kovinarjev, pa v letos izdani publikaciji.

Svoj izvod so brezplačno prejeli vsi AKTIVNI ČLANI ZKovI z željo, da se primerjave vašega podjetja s povprečji / panogami v publikaciji nagibajo v vašo korist.  


Pripravila: Strokovna služba ZKovI

________________________________________________________________________________________________________________

Prejšnje izdaje:

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2020 


Analiza kovinske industrije - Izdaja 2019 

                                             

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2018             Metal Processing Industry - 2018 Edition     

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2017             Metal Processing Industry - 2017 Edition     


                                               

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2016                 Metal processing Industry - 2016 Edition

                                                 

Analiza kovinske industrije - Izdaja 2015             Metal Processing Industry - 2015 Edition

                                                 


V arhivu spodaj se nahajajo analize kovinske industrije preteklih let, od leta 2012 nazaj pa so dostopne tudi nečlanom. 

  


Analiza kovinske industrije 2012

                   

Analiza kovinske industrije 2011

 

 

Analiza kovinske industrije 2010

Analiza kovinske industrije 2009

Analiza kovinske industrije 2008

Analiza kovinske industrije 2007

 

V letu 2007 so bile poleg analize celotne kovinske industrije objavljene še podrobnejše analize za posamezne dejavnosti: 

 

 

 


Pripeti dokumenti