Združenje kemijske industrije

Kemijski industriji lahko zaupamo


PRISPEVEK KEMIJSKE INDUSTRIJE NA POTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA JE VIDEN

Spremembe industrijskih sistemov so neizogibne, saj so surovinski viri omejeni, onesnaževanje okolja pa ima svojo mejo. Finančno sprejemljive trajnostne tehnologije predstavljajo za industrijo izziv in konkurenčnost.

Eno izmed ključnih načel trajnostnega razvoja je učinkovita in razumna raba surovin in energije ter proizvodnja brez odpadkov. Idealen bi bil sistem proizvodnje »od zibelke do zibelke«, kjer se vse surovine vgradijo v izdelke v maksimalni meri, stranski produkti in odsluženi izdelki pa postanejo surovina za nek drug izdelek. S tem se ne bi samo varovalo okolje, ampak bi se prihranile tudi dragocene surovine, ki jih polagoma zmanjkuje in so zato so vedno dražje.

Vse več kemijskih podjetij deluje na podlagi načel zelene kemije, ki predstavlja sistem z izogibanjem nevarnim kemikalijam, z zmanjšanjem, zlasti toksičnih odpadkov, z manjšo rabo surovin, uporabo obnovljivih virov energije ter z manjšo rabo energije nasploh.

ZELENA KEMIJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ V KEMIJSKI INDUSTRIJI

Splošno razširjeno, a napačno, je mnenje, da je industrija največja onesnaževalka ozračja s toplogrednimi plini. V Sloveniji k izpustom toplogrednih plinov največ prispevajo poraba premoga v termoelektrarnah, promet in poraba fosilnih goriv v gospodinjstvih. Industrija je s precej manjšim deležem na 4. mestu (vira: ARSO, KOS).

Evropska in slovenska kemijska industrija dokazujeta trajnostne dosežke z merljivimi podatki, ki so ponavadi predstavljeni na spletnih straneh družb, kot področje družbene odgovornosti ali kot področje varovanja okolja. Poslovna poročila največjih slovenskih družb iz vrst kemijske industrije kažejo dolgoletno načrtovano angažiranost na področju trajnostnega razvoja in jasen napredek pri doseganju trajnostnih kazalnikov. Številna podjetja kemijske industrije so vključena v POR (Program odgovornega ravnanja), nekatera imajo dovoljenje za uporabo oznake EMAS (Eco Management and Audit Scheme), kar pomeni, da dosegajo visoke okoljske standarde.

POR (Program odgovornega ravnanja)

POR je globalna pobuda kemijske industrije, katere načelo je zagotavljanje neprestanih izboljšav na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varstva pri delu v podjetjih. Do marca 2012 je k programu pristopilo več kot 150 največjih kemijskih podjetij na svetu, ki predstavljajo 85% vodilnih podjetij v panogi. Program, ki ima svoje začetke v letu 1985 (Kanada), danes izvajajo že v 55 državah po vsem svetu.

V POR vstopajo združenja in podjetja prostovoljno, z vstopom se zavežejo k upoštevanju nabora etičnih načel in zavez, ki, hkrati z varovanjem okolja, krepijo zaupanje v kemijsko panogo.

EMAS IN OZNAČEVANJE IZDELKOV

EMAS je sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij, namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje. Ključni indikatorji so energetska in surovinska učinkovitost, poraba vode, količina odpadkov, biodiverziteta in emisije toplogrednih plinov v ozračje.

Podjetja se vse bolj trudijo tudi za pridobitev znakov za svoje izdelke, ki dokazujejo nizko obremenitev v njihovem celotnem življenjskem krogu. Eden od evropskih znakov za okolje je Okoljska marjetica (EU Ecolabel), ki odlikuje izdelke z visokim standardom uporabnosti in okoljske kakovosti.

 KAJ LAHKO V PRIHODNOSTI PRIČAKUJEMO OD KEMIJSKE IN FARMACEVTSKE INDUSTRIJE?

  • da bosta optimizirali okoljske in družbene učinke kemijskih proizvodov v celotni proizvodni verigi;
  • zaprt proizvodni krog z recikliranjem in uporabo odpadkov kot energetskega vira;
  • sintetično fotosintezo, ki kot vir uporablja ogljikov dioksid;
  • proizvodne obrate, ki bodo ogljično nevtralni, torej ne bodo prispevali k povečevanju toplogrednih plinov;
  • barve in premaze, ki pretvarjajo sončno svetlobo v energijo;
  • nizko energijske higienske proizvode (npr. detergente za pranje v hladni vodi);
  • cement, ki »požira smog«;
  • učinkovit transport na osnovi obnovljivih virov energije, brez onesnaževanja ozračja;
  • individualizirana zdravila.

Na teh procesih in proizvodih znanstveniki že delajo, vendar je potreben čas za uspešne rešitve ter za njihovo industrijsko proizvodnjo in široko rabo. Kemijski industriji bo vse to uspelo le z vedoželjnimi, dobro izobraženimi in v inovacije usmerjenimi kadri iz različnih tehniškihin naravoslovnih strok.

USPOSOBLJENI KADRI SO KLJUČNEGA POMENA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Vključitev okoljskih in družbenih zahtev trajnostnega razvoja v proizvodne procese in proizvode predstavlja osnovno vlogo znanstvenikov in inženirjev, pa tudi ostalih kadrov v podjetju. Timsko delo, usmerjeno v procesne, trajnostne inovacije lahko občutno spremeni tehnološke procese, ki dolgoročno pomenijo pozitiven ekonomski učinek, saj zmanjšajo proizvodne, investicijske in obratovalne stroške, vključno z energijskimi in okoljskimi stroški. Zaposleni v tovrstnih sistemih lahko bistveno prispevajo k trajnostnem razvoju z razvojem tehnik čistejše proizvodnje, z uporabo čistejših energijskih virov ter z zmanjševanjem porabe surovin in energije.