Informacije in pomoč

Garancijsko poslovanje in čeki pravnih oseb


Področje zajema podajanje informacij in nasvetov podjetjem o strokovnih temah:

 • predstavitev narave neodvisne garancije in standby akreditiv
 • področja in možnosti uporabe neodvisne garancije in standby akreditiva v primerjavi
 • ostalimi bančnimi instrumenti (dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso, čisti inkaso, inkaso čeka)
 • uporaba neodvisne garancije in standby akreditiva v domačem in mednarodnem okolju
 • informacije o sestavi teksta posamezne garancije oz. standby akredititv
 • interperetacija oz. ocena ustreznosti prejetih garancij ali standbyev oz. predlogov in vzorcev
 • informacije o postopkih vodenja neodvisne garancije in standby akreditiva
 • informacije o vnovčevanju neodvisne garancije in standy akreditiva
 • informacije o prejetih zahtevkih za plačilo po garancijah in standbyih

Glede na razširjenost uporabe garancij kot instrumentov za zavarovanje tveganj pri sodelovanju gospodarskih subjektov v poslovnem življenju (prodajane pogodbe, gradbene pogodbe, naročila, javni razpisi, mednarodni javni razpisi) je poznavanje te tematike nepogrešljivo za vse gospodarske subjekte.


 

 

Strokovnjak: Drago Posega
ABANKA, d.d.
E-naslov: info@gzs.si
Ure podajanja informacij in nasvetov: 1. petek, 10.00-11.00
Tel.: 01/5898 000 (
samo po telefonu)


Avtor: Infopika

Dokumentarni posli, akreditivi, inkaso


Strokovno področje zajema podajanje informacij in nasvetov podjetjem o:

 • tveganjih – želje izvoznika in uvoznika oz. prodajalca in kupca (primerjava in prednosti posameznega instrumenta plačila in zavarovanja plačila),
 • prodajni pogodbi (informacije in nasveti pred podpisom pogodbe ali razlaga že podpisane),
 • odprtem računu,
 • avansu,
 • menici v poslovanju s tujino, dokumentarnem inkasu,
 • nepreklicnem dokumentarnem akreditivu – nostro (uvozni) in loro (izvozni) dokumentarni akreditiv,
 • bančnem meničnem avalu

Strokovnjak: Bojan Zidar
ABANKA, d.d.
E-nslov: info@gzs.s
Ure podajanja informacij in nasvetov: 1. petek, 10.00-11.00
Tel.: 01/5898 000 (
samo po telefonu)Avtor: Infopika

Dokumentarni posli, akreditivi, inkaso


Strokovno področje zajema podajanje informacij in nasvetov podjetjem:

 • o izbiri ustreznega instrumenta zavarovanja plačila glede na vrsto uvozno-izvoznega posla in glede na način njegove izvedbe (glede na sklenjeno kupoprodajno pogodbo)
 • pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe za ustrezno umestitev plačilnih pogojev v pogodbo
 • na vseh stopnjah že odprtih akreditivov in inkasov (razlaga pogojev in določil ter strokovnih terminov pri akreditivu, inkasih navodil pri inkasu), pomoč pri pripravi vseh vrst izvoznih akreditivov dokumentov: fakture, transportnih ter zavarovalnih dokumentov, potrdil o poreklu blaga ipd.)
 • ob sklepanju posla glede ustrezne izbire mednarodnih pravil Incoterms (transportne klavzule: EXW, FOB, CIF, ….).

Glede na razširjenost uporabe garancij kot instrumentov za zavarovanje tveganj pri sodelovanju gospodarskih subjektov v poslovnem življenju (prodajane pogodbe, gradbene pogodbe, naročila, javni razpisi, mednarodni javni razpisi) je poznavanje te tematike nepogrešljivo za vse gospodarske subjekte.

 

 

 

Strokovnjakinja: Jana Barbo Jerko
ABANKA, d.d.
E-naslov: info@gzs.si
Ure podajanja informacij in nasvetov: 1. petek, 10.00-11.00
Tel.: 01/5898 000 (
samo po telefonu)


Avtor: Infopika