Informacije in pomoč

Slovensko poslovno okolje - statistični podatki


Za kakšen namen so uporabni statistični podatki ?

Podjetjem je ta statistika lahko v pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev pred nastopom na tujih trgih in pri trženju na domačem trgu. Ti podatki se lahko uporabijo pri pripravi tržnih analiz, pri planiranju, drugih analizah …
 

Nekaj konkretnih primerov statističnih podatkov:

  • Zunanjetrgovinska statistika:  Zunanjetrgovinska statistika je prikaz blagovne menjave med Slovenijo in njenimi zunanje-trgovinskimi partnericami. Obsega vrednostne in količinske podatke o uvozu in izvozu blaga. Pridobite lahko podatke po številnih kriterijih (po dejavnostih, po regijah, po blagovnih skupinah…).
  • Inflacija: Indeks cen življenjskih potrebščin meri spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini. Pridobite lahko podatke o mesečni, medletni ali povprečni letni inflaciji. 
  • Bruto domači proizvod – BDP: Bruto domači proizvod (BDP) je najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti. Pridobite lahko podatke o BDP po dejavnostih, dodani vrednosti, po nekaterih komponentah BDP kot npr: izvoz, zasebna potrošnja, itd., BDP po kupni moči, BDP na prebivalca.
  • Aktivno prebivalstvo: Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo (zaposlene in samozaposlene osebe) ter brezposelne osebe. Pridobite podatke o številu in gibanju aktivnega prebivalstva po dejavnostih, itd. 
  • Plače: Podatki o plačah pri pravnih osebah omogočajo vpogled v višino in gibanje povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji. Pridobite podatke o povprečnih bruto in neto mesečnih plačah, povprečnih plačah za posamezno obdobje, po dejavnostih, po regijah, itd.
  • Industrijska proizvodnja: Indeks obsega industrijske proizvodnje prikazuje spremembe v obsegu industrijske proizvodnje.
  • Drugi makroekonomski kazalci (gradbeništvo, turizem, promet, itd.)

 

Celovitejše INFORMACIJE - ANALIZE IN NAPOVEDI makroekonomskih kazalcev pripravlja SKEP – Analitska skupina GZS.

 

Več >>>

Dodatne informacije in naročila:
InfoCenter GZS, Analitika GZS
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 170, 5898 000
Faks: 01/5898 200
E-naslov:  info@gzs.si, analitika@gzs.si


Avtor: InfoCenter GZS, Analitika GZS