Zapri

Predstavitev kovinske industrije


Družbe v kovinski industriji so bile po dejavnostih razvrščene na podlagi različice Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008. Ta je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti U.l. 69/07, 17/08 začela veljati s 1. januarjem 2008 in v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 2.

Tako so v kovinsko industrijo v okviru Združenja kovinske industrije uvrščene naslednje panoge:

  • SKD C/25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav izvzemši dejavnost 25.5 (prašna metalurgija);
  • SKD C/28 Proizvodnja drugih strojev in naprav, izvzemši pisarniške naprave (SKD 28.230);
  • SKD C/29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, izvzemši elektroopremo za vozila (SKD 29.310);
  • SKD C/30 Proizvodnja drugih vozil in plovil;
  • SKD C/33 Popravila in montaža strojev in naprav, izvzemši popravila električnih (SKD 33.130, 33.140 in 33.190) in neelektričnih strojev in naprav (SKD 33.200).

Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodku kot po izvozu. Panoge kovinske industrije predstavljajo v prihodku 29 %, v izvozu 30 %, v številu zaposlenih 34 %, ustvarijo pa 30 % dodane vrednosti vseh predelovalnih dejavnosti v Sloveniji. (Podatki za leto 2020)

     

Osnovni podatki za leto 2021

Po podatkih AJPES-a je v letu 2021 v kovinski panogi delovalo 3.596 družb, v katerih je bilo 64.536 zaposlenih, prihodki pa so znašali 10,3 mrd €. V panogi kot celoti je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2021 znašala 47.573 €.

Osnovni podatki za leto 2021 za celotno kovinsko industrijo nam izkazujejo, da se je večina parametrov v primerjavi z letom poprej precej izboljšala. V letu 2021 je kovinska industrija zaposlovala 64.536 ljudi, kar pomeni rast za 3,9 %. Prihodki v celotni kovinski industriji so se povišali za 17,4 % glede na leto poprej in so znašali 10,3 mrd €, ustvarjena dodana vrednost pa je za 14,1 % višja v primerjavi z letom 2020. Dobiček pred davki in obrestmi EBIT je višji za 54,7 %, vrednosti ROE in ROA pa sta zabeležili več kot 40% rast v primerjavi z 2020. Realizacija na zaposlenega je višja za 13,8 % v primerjavi z 2020, delež stroškov dela v ustvarjeni dodani vrednosti pa je za 4,4 % nižji kot leto poprej. Celotni stroški dela na zaposlenega so se povečali za 5,1 %. Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2021 dosega 47.573oziroma izkazuje 9,8 % rast. Vse navedene vrednosti veljajo za kovinsko industrijo kot celoto.  

Vir: Kovinska industrija v letu 2021