Podjetniško trgovska zbornica

Internacionalizacija slovenskih mikro in malih podjetij


Veter v jadra malega gospodarstva!


Za nadaljnji obstoj mikro in malih podjetij je večja usmeritev na tuje trge ključnega pomena. Kljub temu, da je Slovenija izrazito izvozno usmerjena, pa podrobnejša analiza pokaže, da je priložnosti za krepitev internacionalizacije slovenskih podjetij še veliko. Delež malega gospodarstva v izvozu pa je absolutno premajhen.

Analize dogajanja v slovenskem gospodarstvu v minulem letu kažejo, da se moramo prav okrepljenim izvoznim aktivnostim zahvaliti, da padec BDP v Sloveniji ni bil še izrazitejši od dveh desetink odstotka. Ob številnih negativnih gospodarskih kazalcih lanskega leta in nič kaj optimističnih napovedih za letošnje leto, opogumlja podatek o več kot 12-odstotni nominalni rasti slovenskega izvoza blaga v l. 2011. Slovenski izvozniki so v lanskem letu vrednostno izvozili za skoraj 20,5 mrd € blaga, kar je celo več kot v rekordnem l. 2008 (19,8 mrd €), pri čemer so več kot 86 % izvozili na trge EU in nekdanje Jugoslavije, izvoz na hitro rastoče trge, ki trenutno poganjajo svetovno gospodarstvo, pa je zanemarljiv. Dejstvo, da le okoli 100 najpomembnejših slovenskih izvoznikov ustvari skoraj 60 % celotnega izvoza, da približno 600 podjetij realizira več kot 85 % celotnega slovenskega izvoza ter da je od 11.000 registriranih slovenskih izvoznikov več kot 9.000 takih, ki izvažajo le na trge nekdanje Jugoslavije, je zaskrbljujoče.


Neizkoriščene priložnosti za evropska mala in srednja podjetja

Čeprav naj bi okoli 25 % evropskih malih in srednjih podjetij (MSP) v zadnjih treh letih večji ali manjši delež prihodkov ustvarila na tujih trgih, raziskave kažejo, da so v primerjavi z velikimi podjetji občutno slabše pripravljena za delovanje na tujih trgih, vsaj kar zadeva obvladovanje pravnih in poslovnih tveganj ter upoštevanje na globalnih trgih zahtevanih standardov. Po ocenah Evropske komisije predstavlja izvoz za evropska MSP velik neizkoriščen tržni potencial. To še zlasti velja za trge v hitrorastočih gospodarstvih držav BRIK (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), kamor trenutno izvaža le od 7 do 10 % mikro, malih in srednje velikih podjetij iz Evropske unije. K večjemu zavedanju o pomenu internacionalizacije MSP so pomembno prispevali izsledki evropske raziskave iz leta 2009. Ta je nazorno pokazala, da podjetja, ki izvažajo, razvijajo partnerstva v tujini, sodelujejo s tujimi partnerji na področju investicij in čezmejnega sodelovanja, tudi prej in hitreje rastejo, so bolj konkurenčna in si tako lažje zagotovijo dolgoročno rast. MSP, ki so poslovala na mednarodnih so v raziskovanem obdobju zabeležila rast v višini sedmih odstotkov, podjetja brez mednarodne dejavnosti pa le v višini enega odstotka.


Program »Go International SME«

Pomena mednarodne vpetosti mikro, malih in srednje velikih podjetij v mednarodne trgovinske tokove, se zavedamo tudi na GZS, zato smo za MSP pripravili poseben program »Go International SME«. Poglavitni cilji programa so podpora rasti izvoza slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij, povečanje števila izvoznikov, razpršitev izvoznih trgov ter s tem krepitev konkurenčnosti MSP na globalnih trgih. Veliko pozornosti je namenjene prav pripravi MSP za vstop na tuje trge, individualnemu svetovanju, iskanju informacij o priložnostih in potencialnih partnerjih na tujih trgih ter povezovanju podjetij za skupno vstopanje na nove trge. Načrtovane aktivnosti upoštevajo rezultate naše raziskave o vključenosti mikro, malih in srednje velikih slovenskih podjetij v mednarodne trgovinske tokove, ki je pokazala, kje in katere so največje težave MSP pri poslovanju na tujih trgih ter kakšno pomoč potrebujejo in pričakujejo od podpornih institucij v podjetjih.


Avtor: GZS