Podjetniško trgovska zbornica

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

 

Podpisniki KPDTS: 

  • Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter
  • Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – Podjetniško trgovska zbornica, kot predstavniki delodajalcev, so sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, ki  je začela veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, ki so se začele uporabljati 1. septembra 2018. Veljavnost KPDTS, ki je sprva veljala do 31. decembra 2022, je bila z Aneksom št. 1 podaljšana do 31. 12. 2023, z aneksom št. 2 do 31.3.2024 in z Aneksom št. 3 do 30. 6. 2024.

Zbirni dokument z določbami KPDTS ter kasneje sprejetimi spremembami in aneksi

 

Pri obračunu plač si lahko pomagate s PLAČNIM KAŽIPOTOM, v katerem so na enem mestu zajeti pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujete za obračun vseh prejemkov iz dela in jih je za vas zbrala strokovna služba GZS.

 

Kronologija:

V Uradnem listu RS št. 2, z dne 12.1.2024 je objavljen Aneks št. 2 h KPDTS (str.99).

V Uradnem listu RS št. 155, z dne 9.12.2022 so bile objavljene Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS).

v Uradnem listu RS št. 26, z dne 26.3.2024 je objavljen Aneks št. 3 h KPDTS (str. 1976).

 

S spremembami je veljavnost KPDTS podaljšana do konca leta 2023.

Na podlagi sprememb, se s 1. 12. 2022 povišata znesek za povračilo stroška prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela:

  • povračilo stroška prehrane po novem znaša 6,15 EUR za dneve prisotnosti na delu,
  • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pa znaša najmanj 85 odstotkov cene javnega prevoza oziroma 0,17 evra na kilometer v primeru, ko ni možnosti javnega prevoza.

Od 1. 1. 2023 bodo višje tudi najnižje osnovne plače, ki se bodo do vključno petega tarifnega razreda dvignile za 36,18 odstotka, v šestem in sedmem tarifnem razredu pa se bodo povečale za 25 odstotkov. 

 

Višina regresa za letni dopust ostaja najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače, vendar mora biti izplačan v denarni obliki, nad tem zneskom pa je lahko v skladu s predhodnim dogovorom izplačan tudi v bonih.

Na podlagi sprememb se bo s 1. 1. 2023 ukinil dodatek za delo v deljenem delovnem času, ki ga je do uveljavitve spremembe treba izplačevati v višini 20%.

_________________________________________________________________________________________

Povzetek uskladitev plač in povračil stroškov po KPDTS - uskladitve od 01.07. 2019 do 1.7. 2022.


Veljavna Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije je bila objavljena v Ur. l. RS št. 52 z dne 27.7.2018.

Razširjena veljavnost KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE je bila objavljena  v  Ur. l. RS št. 67 z dne 19.10.2018

ENOTNA STALIŠČA POGAJALSKIH SKUPIN K NOVI KPDTS 

Zaradi narave dela, zakonskih omejitev ter določil javnega interesa, so bile v KPDTS bolj natančno zapisane alineje, ki opredeljujejo primere, v katerih delavci lahko delajo na nedelje in praznike. Z njeno uveljavitvijo omejitve niso več veljale za delavce, ki opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje, polnjenja prodajnih avtomatov, opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah, opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov ali izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini. Ohranile so se tudi vse izjeme, kot so bile določene v prej veljavni KPDTS (npr. bencinski servisi, maloobmejne prodajalne, družinska podjetja…).

 

ENOTNA STALIŠČA POGAJALSKIH SKUPIN - NEDELJSKO DELO

_________________________________________________________

O Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije - v času pred 15. avgustom 2018