Podjetniško trgovska zbornica

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

 

Podpisniki KPDTS: 

  • Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter
  • Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – Podjetniško trgovska zbornica, kot predstavniki delodajalcev, so sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, ki  je začela veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino dodatka za nedeljsko delo, ki so se začele uporabljati 1. septembra 2018. Veljavnost KPDTS, ki je sprva veljala do 31. decembra 2022, je bila  podaljšana do 31. 12. 2023.

Čistopis KPDTS

 

Pri obračunu plač si lahko pomagate s PLAČNIM KAŽIPOTOM, v katerem so na enem mestu zajeti pregledno zajeti vsi podatki, ki jih delodajalci potrebujete za obračun vseh prejemkov iz dela in jih je za vas zbrala strokovna služba GZS.

 

Kronologija:

Uradnem listu RS št. 155, z dne 9.12.2022 so bile objavljene Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS).

 

S spremembami je veljavnost KPDTS podaljšana do konca leta 2023.

Na podlagi sprememb, se s 1. 12. 2022 povišata znesek za povračilo stroška prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela:

  • povračilo stroška prehrane po novem znaša 6,15 EUR za dneve prisotnosti na delu,
  • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pa znaša najmanj 85 odstotkov cene javnega prevoza oziroma 0,17 evra na kilometer v primeru, ko ni možnosti javnega prevoza.

Od 1. 1. 2023 bodo višje tudi najnižje osnovne plače, ki se bodo do vključno petega tarifnega razreda dvignile za 36,18 odstotka, v šestem in sedmem tarifnem razredu pa se bodo povečale za 25 odstotkov. 

 

Višina regresa za letni dopust ostaja najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače, vendar mora biti izplačan v denarni obliki, nad tem zneskom pa je lahko v skladu s predhodnim dogovorom izplačan tudi v bonih.

Na podlagi sprememb se bo s 1. 1. 2023 ukinil dodatek za delo v deljenem delovnem času, ki ga je do uveljavitve spremembe treba izplačevati v višini 20%.

_________________________________________________________________________________________

Povzetek uskladitev plač in povračil stroškov po KPDTS - uskladitve od 01.07. 2019 do 1.7. 2022.


Veljavna Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije je bila objavljena v Ur. l. RS št. 52 z dne 27.7.2018.

Razširjena veljavnost KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE je bila objavljena  v  Ur. l. RS št. 67 z dne 19.10.2018

ENOTNA STALIŠČA POGAJALSKIH SKUPIN K NOVI KPDTS 

Zaradi narave dela, zakonskih omejitev ter določil javnega interesa, so bile v KPDTS bolj natančno zapisane alineje, ki opredeljujejo primere, v katerih delavci lahko delajo na nedelje in praznike. Z njeno uveljavitvijo omejitve niso več veljale za delavce, ki opravljajo naloge, povezane s podporo potrošniku pri izvajanju spletne prodaje, polnjenja prodajnih avtomatov, opravljajo prodajo na stojnicah in tržnicah, opravljajo delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov ali izvajajo nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v tujini. Ohranile so se tudi vse izjeme, kot so bile določene v prej veljavni KPDTS (npr. bencinski servisi, maloobmejne prodajalne, družinska podjetja…).

 

ENOTNA STALIŠČA POGAJALSKIH SKUPIN - NEDELJSKO DELO

_________________________________________________________

O Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije - v času pred 15. avgustom 2018