Podjetniško trgovska zbornica

O Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije - v času pred 15. avgustom 2018


NOVA KPDTS je bila objavljena  v Ur. l. RS št. 52, dne 27.7.2018

ANEKS ŠT. 3 - 2017 H KPDTS (Ur.l. št. 69 z dne 08.12.2017)

Aneks najdete TUKAJ.

ANEKS ŠT. 2 - 2017 H KPDTS (Ur.l. 40/2017)

Aneks lahko najdete TUKAJ.

ANEKS ŠT. 1  - 2016  H KPDTS (Ur.l. 24/2014)

Aneks h KPDTS lahko najdete TUKAJ.

Nova KPDTS 2014

Pogodbeni stranki - Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS na strani delojemalcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 s spremembami) sklepata Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije - KPDTS Uradni list 24/2014

Spremembe KPDTS december 2013

V Uradnem listu RS št. 105/13 je sprejet sklep o izplačilu božičnice delavcem v trgovini. Delodajalec tako lahko izplača delavcu božičnico v obliki bomov oziroma dobroimetja na kartici ugodnosti določenega trgovca.

Spremembe KPDTS maj 2013

Sindikat delavcev trgovine Slovenije - ZSSS, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet gorenjskih sindikatov na strani delojemalcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in GZS Podjetniško trgovska zbornica na strani delodajalcev sta sklenila da se: s 01.06.2013 najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede po KPDTS in regres za leto 2013, spremenijo. Spremembe KPDTS. 

Spremembe KPDTS junij 2012

11. junija 2012 sta strani delojemalcev in delodajalcev z aneksom potrdila spremembe KPDTS, ki veljajo od 01.06.2012. Spremembe tarifne priloge h Kolektini pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS)

13.12.2011

Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

Komisija za razlago kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine je na podlagi 88. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine (Ur. l. RS, št.: 111/2006, 127/2006, 94/2008 s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju KPDTS) in na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07),  na seji dne 13. 12. 2011 sprejela Razlago kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine.

22.04.2011:
Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Po več kot enem letu in treh mesecev pogajanj za spremembo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (v nadaljevanju KPDTS) so podpisniki na strani delodajalcev in delojemalcev 13. maja 2011 sklenili Spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h KPDTS, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 30/11. več...


8.4.2011:
Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine - Povračilo stroškov za prehrano med delom (Uradni list RS, št 26/11). 

15.03.2011:
Informacija o pogajanjih za spremembo NOP po Tarifni prilogi h KPDTS

Pogajalska skupina delodajalcev, ki jo sestavljajo predstavniki PTZ, TZS in ZDS, že več kot eno leto poskuša omiliti pritisk sindikatov na povečanje najnižjih osnovnih plač po tarifni prilogi KPDT s številni argumenti, med katerimi so zlasti naslednji:

  • trgovina je v letu 2009 v primerjavi z leto 2008 beležila padec prihodkov za 17,4 %
  • trgovina je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008beležila padec dobička za 18,4 %
  • stroški dela so v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 ostali na približno enaki ravni(99,1%)
  • število zaposlenih je z razliko od ostalih dejavnostiv slovenskem gospodarstvu ostalo približno na enaki ravni, kar pomeni, da se je število zaposlenih v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo le za 1%.

Tekom pogajanj je posebna delovna skupina za potrebe pogajanj pripravila strokovno gradivo, kjer jeanalizirala poslovanje v dejavnosti upoštevajoč različne virepodatkov(SURS, AJPESin UMAR).

Kljub podatkom v navedenem gradivu so nadrugi strani sindikati vztrajali na naslednjih argumentih:

  • osnovi kazalci poslovanja v trgovinikažejo, da se negativni trendi v obračajo v pozitivnein daposlovanje kaže znake okrevanja.
  • najnižja osnovna plača v trgovini ( v nadaljevnajuNOP ) je med20 dejavnostmiSKDpeta (5) najnižja NOP in je glede na uspešnost poslovanja dejavnostinerealno nizka.
  • povprečna bruto plača v trgovini predstavlja le 89,5% povprečne bruto plače vseh SKD dejavnosti.
  • neto čisti dobiček v letu 2009 je bil v trgovini med vsemi dejavnostmi najvišji in je dosegel vrednost380.000.000,00 EUR.
  • realni indeksi prihodka v trgovini(ob izločitvi vpliva sezone in št. delovnih dni ) kažejo pozitivni trend.

Kot najbolj ključni argument zaradi katerega sindikati zelo trdno vztrajajo na povečanju NOP pa je dejstvo, da je višina minimalne plače, ki znaša 748,10 EUR od 1.1.2011 dalje že preseglavišino NOP VI. tarifnega razreda po tarifni prilogih KPDTS (730,75 EUR).  več...

14.5.2009:

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine v zvezi z izplačilom jubilejne nagrade - 2. točka 81. člena KPDTS (Uradni list RS, št. 68/09)

3. 10. 2008:

Zaradi uskladitve besedila  KPDTS z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007) in Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008), so bile sprejete spremembe in dopolnitve h KPDTS, ki v pretežni meri pomenijo odpravo ugotovljenih nejasnosti, odpravo določb, ki so bile začasne narave in le v minimalnem obsegu posegajo v vsebino veljavnega besedila. Tako je bil sprejet Dogovor o spremembah in dopolnitvah KPDTS in Tarifne priloge h KPDTS številka 1 (Ur.l. RS, št. 94/2008)

27.10. ter 7.12.2006:

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Ur.l. RS, št. 111/2006) in Popravek h Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine Slovenije, podpisani v Ljubljani dne 10. 10. 2006 in objavljeni v Uradnem listu RS, št. 111/06 z dne 27. 10. 2006.

Avtor: Strokovna služba PTZ


Pripeti dokumenti