Podjetniško trgovska zbornica

Potrebne spremembe na trgu dela


Veter v jadra malega gospodarstva!


Na trgu dela delodajalci pričakujemo večjo fleksibilnost in nižje stroške dela. Trenutni sistem na trgu dela povzroča anomalije in segmentacijo trga dela.

Pri fleksibilnosti trga dela gre za sposobnost prilagajanja trga dela bodisi na povpraševalni bodisi na ponudbeni strani bodisi prek ravni plač. Pogosto se pojem fleksibilnosti trga dela omejuje zgolj na fleksibilnost plač in stroškov dela, zanemarja pa se vprašanje prilagajanja količin – sprememb na strani ponudbe in povpraševanja.

Fleksibilnost trga dela naj bi omogočala hitrejše prilagajanje gospodarstva spremembam in zagotavljala bolj učinkovit plasma produkcijskega faktorja dela, a vendar fleksibilnost ni sinonim za učinkovitost delovanja trga dela. Skratka, fleksibilnost trga dela kaže sposobnost/hitrost prilagajanja trga dela spremenjenim makroekonomskim razmeram, ki se kažejo v sedanji krizni situaciji.

In končno, soustvarjati je treba, še posebej v kriznih pogojih gospodarjenja, pozitivno družbeno klimo. Zato je potrebno, da si predvsem delodajalci prizadevamo za miren način reševanja sporov do zaposlenih. Majhen trg dela ne prenese dolgih sodnih postopkov. Delovni spori naj se rešujejo izvensodno, zlasti z arbitražo in mediacijo.


Avtor: GZS