Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Članstvo v ZPN se splačaProdukti za spletno stran

Produkti in storitve
Zbornice za poslovanje z nepremičninami

Press clipping

Za člane pripravljamo dnevna obvestila o medijskih objavah s stanovanjskega in nepremičninskega področja iz tiskanih, radijskih, televizijskih in drugih medijev.

E-Novice ZPN

E-publikacija naše zbornice je namenjena članom in zainteresirani javnosti, vključuje pa informacije o aktualnih zadevah z nepremičninskega in stanovanjskega področja in spremembah področne zakonodaje ter ažurne informacije o delu ZPN, zakonodajnih postopkih, statistiki s področja nepremičnin, objavah v Uradnem listu, aktualnih razpisih in drugih poslovnih priložnostih.

Knjižnica strokovnih gradiv ZDNP, ZUN, ZSS in ZOP

V Knjižnici strokovnih gradiv Združenja družb za nepremičninsko posredovanje objavljamo strokovne prispevke s posveta Poslovanje z nepremičninami in vsa druga strokovna gradiva, ki jih za objavo prispevajo člani ali drugi strokovnjaki s področja prometa z nepremičninami. Dostop do gradiv je omogočen članom Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

Poslovne priložnosti

Spremljamo in objavljamo za naše člane zanimive razpise, objave, ponudbe,…

Dobre prakse iz tujine

Na spletnih straneh ZPN za člane ZPN objavljamo zanimive tuje članke in stališča, ki obravnavajo najrazličnejša vprašanja s področja poslovanja z nepremičninami. Člani lahko prispevajo morebitne članke, s katerimi razpolagajo.

Gradiva v obravnavi

Zbrano in pregledno urejene objave o aktualnih predlogih zakonov in drugih pravnih aktov s stanovanjskega in nepremičninskega področja.

Sodna praksa

Strokovna služba ZPN spremlja in člane redno seznanja z aktualno sodno prakso. Na ta način so naši člani seznanjeni z odločitvami sodišč, ki pogosto vplivajo na izvajanje dejavnosti.

Oglaševanje na Bolha.com

Bolha.com od 1.11.2020 naprej članom ZPN, nudi številne ekskluzivne ugodnosti pri oglaševanju in zakupu.

Property IQ

Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo se z družbo Arvio, ki nudi tehnološko napredna orodja za hitro in enostavno analizo prodajljivosti nepremičnine dogovorili za posebno ugodnost za naše člane.

Več informacij na spletni strani www.arvio.si. Brezplačna testna uporaba orodja je mogoča na (https://lnkd.in/euHeVvr). Člani GZS- ZPN lahko izkoristijo 50% popust ob nakupu letnega dostopa do orodja Property IQ za katerikoli paket (paketi objavljeni na https://lnkd.in/ec7-wFs).

Vzorci dokumentov

  • Dokumentacija za poslovanje nepremičninsko posredniških družb: ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje je pripravilo vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju (splošni pogoji poslovanja, pogodba o posredovanju,…). Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo vse dokumente v uporabo brezplačno in imajo zagotovljen dostop do aktualiziranih verzij dokumentov.
  • ZNPosr v angleščini: Na pobudo nekaterih članov ZPN smo v strokovni službi GZS-ZPN pripravili prevod neuradnega prečiščenega besedila Zakona o nepremičninskem posredovanju in nekaterih vzorcev dokumentov v angleški jezik. Na voljo le članom ZPN.
  • Vzorci dokumentov po GDPR za nepremičninsko posredniške družbe: Na GZS-ZPN smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili sklop vzorcev dokumentov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov oz. GDPR. Vzorci obrazcev in dokumentov so informativne narave.
  • Vzorci dokumentov po ZPPDFT-1 za področje prometa z nepremičninami: Nepremičninske družbe so dolžne ravnati v skladu z ZPPDFT-1. Na GZS ZPN smo prejeli dve ponudbi strokovnjakov za pomoč pri uskladitvi poslovanja nepremičninsko posredniških družb z ZPPDFT-1, ki svoje storitve članom ZPN ponujata po bistveno ugodnejših cenah.

Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

V zbirki so zbrana starejša gradbena in uporabna dovoljenja, ki vam lahko olajšajo promet z nepremičninami, saj je pridobivanje stare dokumentacije iz arhivov lahko precej zamudno.

Dostop do zbirke je brezplačen, vendar omejen na člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami in tiste gospodarske subjekte, ki v zbirko prispevajo dovoljenja.

Zavarovalni produkt ZDNP za nepremičninske posrednike

V okviru sklenjene krovne pogodbe za zavarovanje odgovornosti smo, izključno za člane ZPN, ob sklenitvi zavarovanja zagotovili številne ugodnosti.

Vse nepremičninske družbe, ki so na podlagi omenjene krovne pogodbe sklenile zavarovalne police, imajo v skladu s pogodbenimi določbami od leta 2020 tudi pravico do udeležbe na poslovno tehničnem rezultatu. V letu 2020 so zavarovanci iz tega naslova pridobili dobropis v višini 25% zavarovalne premije.

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba

Čeprav je dejavnost nepremičninskega posredovanja že z zakonom relativno strogo regulirana, smo se v Združenju družba za nepremičninsko posredovanje odločili, da bomo skušali na trgu vzpostaviti dodatno razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi nepremičninskimi družbami.

Certifikat lahko pridobijo le tiste nepremičninske družbe, ki izpolnjujejo pogoje, ki so podrobneje določeni s pravilnikom. Da bomo zagotovili ažurno preverjanje izpolnjevanja teh pogojev, je veljavnost certifikata omejena, in sicer do konca januarja naslednjega koledarskega leta.

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli.

Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami. Vse nepremičninske družbe, ki bi želele poudariti zavezanost h Kodeksu, lahko to storijo s podpisom posebne izjave o zavezi k spoštovanju Kodeksa. Družbe članice ZPN, ki podajo takšno izjavo, prejmejo posebno potrdilo ZPN, ki velja za tekoče leto.

Nepremičninski slovar

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je za člane pripravila Nepremičninski slovar kjer so zbrani izrazi, ki se pojavljajo in uporabljajo pri vsakdanjem poslovanju nepremičninami.

Brošura Nepremičninski posrednik

S pomočjo brošure Nepremičninski posrednik želimo potrošnikom, pa tudi ostali zainteresirani javnosti, na enostaven način odgovoriti predvsem na vprašanji Zakaj? in Kako? izbrati nepremičninskega posrednika. V okviru odgovora na prvo vprašanje smo na kratek način povzeli ključne odgovornosti in obveznosti nepremičninskih družb v prometu z nepremičninami ter koristi, ki jih te obveznosti prinašajo strankam. Hkrati pa smo opozorili na posledice slabe izvedbe nepremičninskih poslov.

Certifikat Zaupanja vreden upravnik

Certifikat lahko pridobi vsak upravnik, ki izpolnjuje 15 vnaprej postavljenih pogojev, ki se nanašajo na Skladnost z zakonsko ureditvijo, kadrovsko usposobljenost ter kakovost in varnost.

Certifikat je lahko etažnim lastnikom v pomoč pri izbiri upravnika, a v ničemer ne omejuje njihovih odločitev kako in s kom bodo sklenili pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Bo pa upravnike zagotovo motiviral, da svoje storitve in urejenost poslovanja ustrezno vzdržujejo in izboljšujejo.