Združenje kemijske industrije

Novice


Arhiv: Vizija za krožno gospodarstvo na področju plastike

Vabimo vas na delovno srečanje - izmenjavo mnenj o usmeritvah in ukrepih, ki jih predlaga EU za uresničitev vizije za krožno gospodarstvo na področju plastike. Srečanje se bo nadaljevalo s sestankom članov Sekcije za plastiko in gumo pri Združenju kemijske industrije, zato vabimo vse člane, da se udeležijo tudi drugega dela.

KDAJ:  četrtek, 21. junija 2018, ob 9.00,

KJE: GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, Poslovna oaza, 7. nadstropje.

Delovno srečanje organiziramo GZS, Služba za varstvo okolja in Združenje kemijske industrije, pod okriljem SRIP Krožno gospodarstvo in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Namenjeno je podjetjem, proizvajalcem in uporabnikom plastike in tudi predelovalcem (odpadne) plastike.

Število udeležencev je omejeno. Prosimo za vašo predhodno prijavo preko spletne prijavnice.

GZS-Služba za varstvo okolja in Združenje kemijske industrijePoudarki iz strategije za plastiko

Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (COM(2018) 28 final), sprejeta januarja je del prehoda na bolj krožno gospodarstvo. Okolje naj bi varovala pred onesnaževanjem s plastiko ter hkrati spodbujala rast in inovacije. Spremenila naj bi način zasnove, proizvodnje, uporabe in reciklaže proizvodov v EU.

Da bi vizijo lahko začeli uresničevati, je v strategiji predlagan niz ukrepov na ravni EU (Priloga I k strategiji), določeni pa so tudi ključni ukrepi za nacionalne in regionalne organe in industrijo (Priloga II k strategiji).

Ukrepi, v okviru katerih so pozvani k ukrepanju tako nacionalni organi, kot tudi industrija, se nanašajo na

·         izboljšanje gospodarnosti in kakovosti recikliranja plastike,

·         zmanjšanje količine plastičnih odpadkov in smetenja,

·         usmerjanje naložb in inovacij v rešitve krožnega gospodarstva in

·         uskladitev prizadevanj na svetovni ravni.

Komisija je sprožila tudi kampanjo za sprejemanje zavez (Priloga III k strategiji), s katero poziva zainteresirane strani, naj se prostovoljno zavežejo k povečanju uporabe reciklirane plastike. Namen kampanje je zagotoviti, da bodo do leta 2025 novi proizvodi na trgu EU vsebovali deset milijonov ton reciklirane plastike. Kampanja je namenjena tako zasebnim kot tudi javnim akterjem, ki so pozvani, naj do junija 2018 sprejmejo trdne zaveze.

Gradiva so dostopna na spletni strani:

1.       Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu:

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF

2.       Priloge k Evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu (Priloge I, II in III):

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_2&format=PDF

 

 

Fotogalerija