Združenje kemijske industrije

Dogodki v okviru projekta WE-EEN


Kronološki pregled najpomembnejših dogodkov v okviru projekta WE-EEN

V 2012 je italijanski vodja projekta organiziral več sestankov in usposabljanj (februar 2012 ˝kick-off˝ srečanje, Benetke); trije mednarodni treningi partnerjev projekta (junij, oktober in november 2012, Benetke, Sofija, München). Vodilni partner je v prvem polletju 2012 pripravil spletno stran projekta v vseh jezikih partnerstva (www.we-een.eu) ter vprašalnik za podjetja, ki je bil preveden tudi v slovenščino, ZKI pa je pripravil še slovenski prevod informativnega letaka o projektu WE-EEN.

V začetku oktobra 2012 so vsi trije omenjeni deli GZS o projektu obvestili nekatera slovenska majhna in srednja podjetja (MSP) (vsak svojo ciljno skupino) in jih povabili naj izpolnijo kratek vprašalnik v zvezi z okoljskimi temami. To je pogoj za vključitev v projekt, do predvidenega roka pa je na vprašalnik odgovorilo 32 podjetij. ZKI je v imenu SPG k sodelovanju povabil MSP-je iz dejavnosti predelave plastičnih mas. V projektu WE-EEN v času poročanja tako sodeluje 7 slovenskih predelovalcev plastičnih mas, glede na razpoložljiva sredstva bi lahko svetovalne obiske koristilo še nekaj dodatnih podjetij (zainteresirani naj se javijo na mail zki@gzs.si ali na 01-5898257).

2.10.2013 je bil v povezavi s projektoma WE-EEN in KoCKE na temo upravljanja z odpadki iz plastičnih mas izpeljan slovensko-hrvaški posvet proizvajalcev in predelovalcev plastičnih mas, Dogodek, ki ga je organiziral ZKI v sodelovanju z nekaterimi pomembnimi deležniki, zaradi pomembnosti podrobneje opisujemo posebej v nadaljevanju.

V novembru 2012 so vsi trije deli GZS o projektu obvestili tudi nekatere slovenske ponudnike okoljskih storitev (POS), ki naj bi obiskali v projekt vključena proizvodna podjetja in jim nudili nasvete na izbranih področjih. 27.11.2012 je bil za POS-e na GZS organiziran sestanek, kjer so lahko izvedeli več o WE-EEN projektu in njihovi vlogi v njem. Zainteresirani POS-i so podpisali pismo o nameri, pripravljeni so bili opisi strokovnih vsebin, ki jih pokrivajo in pripravljen seznam POS-ev, iz katerega proizvodna podjetja lahko izberejo s kom želijo imeti enodnevni posvet.  Pripravljen je bil tudi vzorec pogodb za kritje stroškov iz projekta WE-EEN. Omenjeni obiski v projektu sodelujočih proizvodnih podjetij so se začeli spomladi 2013, pred tem pa so bile z izbranimi POS-i sklenjene pogodbe.

3.12.2012 je Služba za varstvo okolja pri GZS v povezavi s projektom WE-EEN pripravila delavnico o aktualnih temah ravnanja z odpadki v gospodarstvu, ki se je je udeležilo več kot 100 predstavnikov različnih podjetij in drugih organizacij. Na delavnici je bila predstavljena tudi aktualna spletna aplikacija IS-Odpadki za elektronsko spremljanje pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi.

4.12.2012 je Zbornica elektronske in elektroindustrije v povezavi s projektom WE-EEN nameravala izpeljati delavnico o ekodizajnu in implementaciji okoljske zakonodaje v podjetjih, ki je bila zaradi zasedenosti ciljnih udeležencev prestavljena in uspešno izvedena v začetku 2013.

6.12.2012 je na GZS v okviru projekta WE-EEN potekalo usposabljanje slovenskih partnerjev mreže EEN. Predstavili so se slovenski partnerji projekta, podali informacije o samem projektu in kaj se v okviru le-tega pričakuje od EEN partnerjev. Podani sta bili tudi kratki prestavitvi na temo ekodizajn in o upravljanju z odpadki pri nas.

16.1.2013 je na GZS, v organizaciji enega izmed treh slovenskih partnerjev projekta (Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo, ZEE), potekal seminar o novih okoljskih predpisih, ki zadevajo izdelke in polizdelke, pri katerih se pojavljajo zahteve po sledljivost ravnanja z okoljem skozi celotno dobavno verigo do končnega kupca.

21.5.2013 je ZKI organiziral uspešen dogodek Prihodnost slovenskih predelovalcev plastičnih mas. Na njem je bil med drugim predstavljen projekt WE-EEN, predstavnica POS-a, ki sodeluje v projektu, pa je podala nekaj informacij in ugotovitev o do tedaj opravljenih obiskih v podjetjih v okviru projekta.

6.6.2013 je GZS gostil mednarodno srečanje vseh partnerjev projekta, t.i. »management meeting«. Na njem so udeleženci pregledali opravljeno delo in to, kaj jih še čaka do konca projekta. GZS partnerji so med drugim zadolženi za pripravo brošure, kjer bodo opisane dobre prakse, ki so jih podjetja vpeljala v okviru projekta v vseh sodelujočih državah.

V okviru obiska tujih partnerjev projekta v Sloveniji je bil organiziran izlet v Idrijo. Tam so si udeleženci ogledali nekdaj drugi največji rudnik živega srebra na svetu, ki je pod zaščito Unesca. Rudnik je imel dolgo časa velik gospodarski pomen za Idrijo in okolico, saj je nudil zaposlitev mnogim generacijam moških. Kot podjetje je bil rudnik pomemben tudi v evropskem in svetovnem gospodarskem prostoru.

Nekaj dni kasneje, 11.6.2013, je, prav tako na GZS, potekalo 2. usposabljanje slovenskih partnerjev mreže EEN. G. Janez Renko, direktor ZEE, je predstavil nekatere novosti na področju ekološkega načrtovanja, oblikovanja in izdelave izdelkov, t.i. ekodizajna.