Informacije in pomoč

EU programi

 

LIFE+ (2014-2020)

LIFE+ je finančni instrument za podporo okoljskih projektov ter projektov za ohranjevanje narave. Splošen cilj programa LIFE+ je pomagati pri implementaciji okoljske politike in zakonodaje EU. V program LIFE+ za obdobje 2014 – 2020 je vključen nov podprogram za podnebne ukrepe, ki ima tri prednostna področja:

·         blažitev podnebnih sprememb

·         prilagajanje podnebnim spremembam

·         podnebno upravljanje in informacije.

Novi LIFE+ bo podpiral različne vrste projektov: pilotne projekte, predstavitvene projekte, projekte najboljše prakse, integrirane projekte, projekte tehnične pomoči ter projekte za povečanje zmogljivosti. Te nove kategorije projektov imajo različne (in višje) stopnje sofinanciranja. Celoten proračun za obdobje 2014-2020 se je povečal za 30% in sicer na 3,46 mrd. EUR.

V preteklem obdobju je Ministrstvo za okolje prispevalo nacionalna sredstva za odobrene LIFE+ projekte. Za nov LIFE+ program še ni informacij o možnem sofinanciranju.

Več o programu...

 

Teritorialno sodelovanje

Programi teritorialnega sodelovanje so namenjeni uresničevanja kohezijske politike ob sodelovanjem različnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih akterjev. Obstajajo tri različne programe: čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje ter trans-regionalno sodelovanje. Slovenija se vključi v štiri transnacionalne programe kot cela država in v štiri čezmejne programe z različnimi regijami, ni nobene regije v Sloveniji, ki ne vključena v saj en čezmejni program. Slovenija sodeluje tudi v dveh interregionalnih programih in sicer ESPON in URBACT, vendar sta programa namenjen izključno javnim organizacijam.

1.Transnacionalno sodelovanje

Še nobeden od teh štirih programov ima potrjen operativni program oz. ažurirano spletno stran za novo finančno obdobje. Trenutno potekajo posveti in javne razprave o operativnih programih. Prve razpise pričakujemo the earliest za leto 2015. V preteklem obdobju je bila Slovenija vključena tudi v program South-East-Europe (SEE), vendar program se ne bo nadaljeval. Nov program »Balkan- Mediterranean« ne vključi Slovenija.

 

·         Alpin Space

 

To je program sodelovanja EU za Alpe. Partnerji iz sedmih alpskih držav se povezujejo za spodbujanje regionalnega razvoja na trajnosten način. Nov program bo imel tri prioritete:

·         Innovative Alpine Space – za podporno strukturo za inovacije, raziskave in razvoj

·         Low Carbon Alpine Space – spodbuda za nizkoogljične strategije za vse vrste območij, zlasti za urbanske območjie, vključno s spodbujanjem mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika in transportne rešitve

·         Liveable Alpine Space – namenjen zaščiti, promociji in razvoju kulturne in naravne dediščine

Več na http://www.alpine-space.eu/home/

 

·         Central Europe

 

Program Srednja Evropa je namenjen regionalnem sodelovanje držav srednje Evrope in ima štiri prioritete:

·         Sodelovanje za večjo inovativnost, da bo Srednja Evropa bolj konkurenčna

·         Sodelovanje za strategije za nizke emisije ogljika

·         Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih resursov za trajnostni razvoj

·         Sodelovanje na področju prometu za boljšo povezavnosti v Srednji Evropi

http://www.central2013.eu/about-central/central-europe-2014-2020/

 

 

·         MED program

 

MED program vključi EU države in EU kandidatke Jadranskega morja. Osnutek operativnega programa še ni objavljen, vendar se bodo prioritete programa ukvarjale s teritorialni izzivi okolja, gospodarstva ter transporta.

Več na: http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020.html

2. Čezmejno sodelovanje

Slovenija sodeluje v štirih čezmejnih programih:

S Avstrijo: http://www.si-at.eu/start_sl/

S Madžarsko: http://www.si-hu.eu/start_sl/

S Italijo: http://www.ita-slo.eu/slo/

S Hrvaško: http://www.si-hr.eu/start_sl/

Operativni programi so v pripravi, prve razpise pričakujemo the earliest v letu 2015. IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je sredstvo, s katerim EU podpira reforme v državah širitve s finančno in tehnično pomoč. Cilj je zgraditev zmogljivosti držav v celotnem pristopnem procesu, tem EU namenja za obdobje 2014-2020 11.700.000.000 €. Sedanji upravičenci so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Islandija, Kosovo, Črna gora, Srbija in Turčija.

Predpristopnih sredstev EU, naj pomagajo državam v postopku pristopanju EU pri političnih in gospodarskih reform in jih pripravlja za pravice in obveznosti, ki prihajajo s članstvom v EU. IPA sredstev naj tudi pomagalo EU doseči svoje cilje v zvezi s trajnostno gospodarsko okrevanje, oskrba z energijo, promet, okolje in podnebne spremembe , itd

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm

 

IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je sredstvo, s katerim EU podpira reforme v državah širitve s finančno in tehnično pomoč. Cilj je zgraditev zmogljivosti držav v celotnem pristopnem procesu, tem EU namenja za obdobje 2014-2020 11.700.000.000 €. Sedanji upravičenci so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Islandija, Kosovo, Črna gora, Srbija in Turčija.

Predpristopnih sredstev EU, naj pomagajo državam v postopku pristopanju EU pri političnih in gospodarskih reform in jih pripravlja za pravice in obveznosti, ki prihajajo s članstvom v EU. IPA sredstev naj tudi pomagalo EU doseči svoje cilje v zvezi s trajnostno gospodarsko okrevanje, oskrba z energijo, promet, okolje in podnebne spremembe , itd.

 

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm