Združenje kovinske industrije

DODATEK ŠT. 7

 

29. aprila 2024 je bil v Uradnem listu RS št. 36/24 (str. 3324) objavljen Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, ki je bil usklajen s socialnimi partnerji na pogajanjih v prvem kvartalu letošnjega leta. Dodatek je veljaven in se  uporablja od 30. 04. 2024. 

Objavljen dodatek št. 7 najdete TUKAJ.

D O D A T E K   Š T.   7 
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije 

Spremeni se določba 18. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije tako, da se glasi:
»Pisno opozorilo delavcu, da mu lahko delodajalec v primeru ponovne kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, velja 18 mesecev od dneva vročitve delavcu.«

 

Črta se določba tretjega odstavka 26. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, ki se glasi:
»Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, skupni letni dopust delavca po zakonu in po tej kolektivni pogodbi skupaj znaša največ 33 dni oziroma 35 dni za nočnega delavca, če ni za delavca ugodneje določeno v podjetniški kolektivni pogodbi, splošnem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi.«

 

Črta se določba prvega odstavka 40. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, ki se glasi:
»Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi so v bruto zneskih.«

 

Spremeni se določba prvega odstavka 54. člena Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije tako, da se glasi:
»Višina regresa za letni dopust se določi s tarifno prilogo in se izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.«

 

Vsa ostala določila Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjena in v veljavi še naprej.

 

Ta dodatek začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Ljubljana, dne 19. aprila 2024

 

 

Pripravila Strokovna služba ZKovI