Združenje kovinske industrije

Članstvo


UGODNOSTI IN MOŽNOSTI ZA ČLANE

Gospodarska zbornica Slovenije kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Združenje kovinske industrije (ZKovI) pa kot del GZS zastopa interese svojih podjetij.            

Kot član Združenja ste deležni vrste ugodnosti in možnosti kot so:

 • oblikovanje skupnih sejemskih nastopov v tujini ob finančni podpori javne agencije SPIRIT Slovenija;
 • možnost vključevanja v razvojne projekte z vrhunskimi raziskovalci iz EU;
 • brezplačno prejemanje informacij (letna poročila o poslovanju panoge, informacije o razpisih, poslovnih priložnostih, ipd.), listin in potrdil (za nočno delo žensk, ipd.);
 • prejemanje podatkov o spremembah kolektivne pogodbe neposredno po zaključku pogajanj s sindikati in tolmačenja s strani komisije, ki je edina pristojna za uradno tolmačenje panožne kolektivne pogodbe;
 • možnost sodelovanja v odborih, komisijah in delovnih skupinah Združenja kovinske industrije;
 • sodelovanje pri pripravi panožne strategije in strokovna podpora pri prilagajanju podjetij globalnim zahtevam prehoda v nove oblike poslovanja, ki omogočajo ustvarjanje večine dodane vrednosti na osnovi znanja;
 • možnosti promocije podjetij (katalogi članstva, predstavitev podjetja B2B, ipd.);
 • informacije in strokovno podporo pri reševanju okoljskih problemov;
 • srečevanje, izmenjavo mnenj in krepitev poslovnih vezi med panožnimi podjetji ZKovI;
 • vplivanje na zakone, predpise in ekonomske politike;
 • zagotavljanje novih priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge;
 • možnosti pridobivanja novih znanj in usposabljanja zaposlenih;
 • dostop do kakovostnih poslovnih informacij;
 • strokovno podporo pri reševanju raznih poslovnih problemov;
 • dostop do zaprtih strani z vrsto dodatnih koristnih informacij. 
     

 

 

POMEN ZDRUŽENJA ZA DELOVANJE PANOGE

Skrb Združenja kovinske industrije za poslovanje »kovinske« panoge kot celote je bistvenega pomena za njeno učinkovito delovanje, zato članstvo v združenju pomeni posredno podporo izboljševanju pogojev poslovanja v kovinski industriji.

Združenje kovinske industrije, kot osrednja panožna organizacija, v tem smislu izvaja številne dejavnosti, ki presegajo meje članstva in so koristne za celotno panogo. Sem sodijo:

 • predstavitev vloge pomena teže in vpliva dejavnosti kovinske industrije v nacionalnem gospodarstvu;
 • zastopanje stališč in mnenj, ki so še posebej pomembna za ohranitev konkurenčnega položaja kovinske industrije;
 • kritičen in celovit pristop k oblikovanju zakonskih predpisov, ki vplivajo na poslovanje kovinske industrije, podprt z argumenti stroke in objektivnosti;
 • promocija dejavnosti kovinske industrije v javnosti;
 • priprava panožne strategije in podpora panožnim raziskovalnim ustanovam;
 • podpora panožnim šolam pri povečevanju vpisa;
 • krepitev razvojno inovativne mreže panožnih ustanov kot nujno potrebne za prehod v gospodarjenje na osnovi znanja;
 • vpliv na zakonodajo;
 • vpliv na poklicne standarde.

 Hkrati ste kot član GZS upravičeni še do vrste dodatnih možnosti in ugodnosti, med drugim:

 

VČLANITEV

V GZS – Združenje kovinske industrije sodijo naslednji podrazredi po Standardni klasifikaciji dejavnosti (NACE 2008), ki opravljajo dejavnosti: 

 • Proizvodnja kovinskih izdelkov – SKD 25
 • Proizvodnja strojev in naprav – SKD 28
 • Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic – SKD 29
 • Proizvodnja drugih vozil in plovil – SKD 30
 • Popravila in montaža strojev in naprav – SKD 33

Vsekakor lahko član ZKovI postane vsako podjetje, ki ima interes, ne glede na svojo glavno dejavnost!

Višina članskega prispevka je določena na osnovi sklepa Upravnega odbora Združenja kovinske industrije glede na prihodke, št. zaposlenih in vrednost sredstev. Podjetje se v posamezni razred razporedi ob izpolnjevanju dveh od treh kriterijev.

Zato Upravni odbor združenja kovinske industrije, v skladu s sprejetim statutom glede avtonomnega določanja članarine za potrebe združenja, vsako leto sprejme sistem članarine za združenje, ki je določen fiksno za posamezni razred na osnovi kriterijev iz tabele. Razvrstitev podjetja v razred se opravi v decembru istega leta za naslednje leto, in sicer  na osnovi bilančnih rezultatov preteklega leta. 

Razred   Št. zaposlenih   Prihodki v EUR   Sredstva v EUR   Mesečna članarina združenja v EUR
1   <10   <2.000.000   <2.000.000   20 €
2   <50   <5.000.000   <3.000.000   42 €
3   <100   <12.000.000   <5.000.000   84 €
4   <250   <25.000.000   <12.000.000   147 €
5   <500   <50.000.000   <20.000.000   294 €
6   <750   <100.000.000   <30.000.000   472 €
7   <1000   <180.000.000   <80.000.000   945 €
8   >1000   >180.000.000   <80.000.000   1.260 €

 

Za natančni izračun skupne članarine se lahko obrnete na članski center GZS.

Za včlanitev izpolnite ter vrnite pristopni obrazecki je objavljen v pripetem .pdf dokumentu.

 

 

 


Pripeti dokumenti