ZDCOPMD - Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev


Spoštovani,

V zvezi z veljavnostjo in predpisi Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS št. 76/05 - ZDCOPMD) so se že v začetku pojavila številna vprašanja, zaradi česar smo se na Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju za promet in zveze, odločili da za Vas na enem mestu zberemo vso relevantno socialno zakonodajo sprejeto na ravni EU in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Hkrati objavljamo v nadaljevanju tudi Vaša vprašanja, ki ste nam jih posredovali, in ki smo jih naslovili na ustrezna ministrstva, da podajo odgovore in obrazložitve v zvezi z veljavnostjo socialne zakonodaje na področju cestnega transporta.

****************
Zakonodaja SLO
****************

1) Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 - ZDR)


2) Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS št. 76/05 - ZDCOPMD)


3)Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-A) (Uradni list RS št. 127/06 - ZDCOPMD-A)


4) Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice (Uradni list RS št. 89/05)


5) Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence (Uradni list RS št. 25/06)


6) Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi (Uradni list RS št. 34/2006)


7) Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS št. 46/06) ***************
Zakonodaja EU
***************

1) Uredba Sveta (EGS) št. 3820/85 z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom


2) Uredba Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu


3) Direktiva 2002/15/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu

 
4) Direktiva 2006/22/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS
(če se ne odpre direktna povezava klikni tukaj)

5) Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85
(če se ne odpre direktna povezava klikni tukaj)

*****************************************************
Pojasnila, obrazložitve, odgovori na vprašanja in ostalo
*****************************************************

1) Odgovor MP na vprašanja GZS

2) Mnenje MDDSZ

3) Odgovor Inšpektorat RS za delo

4) Pojasnila policiji MP

5) Obvestilo PIRS-a - obveznosti iz nove Uredbe (ES) št.561/2006

6) Zapisnik sestanka- Uvedba digitalnih tahografov v RS

7) Predstavitev - Predpisi s področja delovnega časa voznikov in zapisovalne opreme (Obveznosti države in prevoznikov)


8) Tolmačenje Ministrstva za promet glede vodenja evidenc o delovnem času mobilnih delavcev

********************************************************
Dvodnevna problemska konferenca o izvajanju socialne zakonodaje v dejavnosti cestnega prometa, 17.-18.maj 2006 - GRADIVA (PREZENTACIJE)
********************************************************

g.Ervin Tomšič - Prometni Inšpektorat RS
- Predstavitev slovenske in evropske "socialne" zakonodaje v cestnem prometu

g.Franc Kokalj - Gospodarska zbornica Slovenije
- Delovni čas, odmori in obvezni počitki po ZDR in ZDCOPMD

g.Zdravko Igličar - Direkcija RS za ceste
- Digitalni tahograf I.del (Pregled zakonodaje, Pregled ciljev, Rok za uvedbo digitalnega tahografa, Za katere prevoze rabite digitalni tahograf?, Značilnosti in funkcije, Postopek vgradnje in uporaba, Shranjevanje podatkov, Izpisi, Prikazi na displeju)

Digitalni tahograf II.del  (Pomnilniške kartice, Kartica preizkuševališča, Kje se dobijo kartice, TACHOnet, Prepisovanje podatkov)

- Digitalni tahograf III.del (Varno hranjenje podatkov, Sistem ocenjevanja tveganj)


***ZAKLJUČKI PROBLEMSKE KONFERENCE***

***IZJAVA ZA MEDIJE***Pripombe in vprašanja prosim posredujte na elektronski naslov:
 zpz@gzs.si.


Avtor: Združenje za promet in zveze
Pripeti dokumenti