Novice


Arhiv: Odločitev zagovornika načela enakosti in Upravnega sodišča RS glede kriterijev za izplačilo poslovne uspešnosti

V letu 2019 in 2020 je zagovornik načela enakosti na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, 21/2918, v nadaljevanju ZVarD) izrekel nekaj ugotovitev obstoja posredne diskriminacije v zvezi z določitvijo kriterijev za izplačilo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti v posameznem podjetju.

Arhiv: Pravne posledice prenehanja veljavnosti KP za obrt in podjetništvo (KPOP)

Arhiv: Pravne posledice prenehanja veljavnosti KP za obrt in podjetništvo (KPOP)

Kaj je treba upoštevati pri presoji, kakšne posledice ima to dejstvo za delodajalce.

Osnova za obračun dodatkov po novem

Osnova za obračun dodatkov po novem

Po 1. januarju 2020 se bodo dodatki obračunavali od osnove, ki jo predstavlja osnovna plača delavca po pogodbi o zaposlitvi.

Arhiv: Aktivnosti FURS-a v zvezi z registrom dejanskih lastnikov

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). V skladu z zakonom so morala podjetja vpis izvesti do 19. 1. 2018, novoustanovljena pa ga morajo opraviti v 8 dneh od ustanovitve.

Arhiv: Dobro obiskana prva seja Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje

Dne 17.1.2019 je na GZS potekala prva seja Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje/bipartitni socialni dialog, ki ga je Upravni odbor GZS na seji 5.12.2018 ustanovil kot svoje posvetovalno telo.

Arhiv: Na portalu e-VEM tudi potrdilo A1 za voznike, monterje in serviserje

Na portalu e-Vem sta omogočeni dve novi storitvi, in sicer oddaja vlog za izdajo oziroma predčasno prenehanje potrdil A1 na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004 za delavce s področij izvajanja montaž in servisov ter opravljanja mednarodnega cestnega prometa (vozniki).

Arhiv: GZS o prihodnosti dela

Ali nam prihodnost že trka na vrata? Na GZS je 22. novembra 2018 potekala konferenca s privlačnim naslovom »Prihodnost dela«. GZS je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« šele pričela z razpravo o novih oblikah dela, novih načinih dela, kot odzivu na vedno večjo digitalizacijo in posledično vlogo sodelovalnega gospodarstva kot tudi avtomatizacijo in robotizacijo.

Kako izplačevati dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Kako izplačevati dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Vrste dnevnic za službena potovanja se medsebojno razlikujejo glede na trajanje potovanja.

Arhiv: Ali imamo dovolj in prava znanja in veščine za socialni dialog?

GZS je v okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, izvedla drugo fokusno srečanje v seriji regionalnih dogodkov namenjenih izboljšanju socialnega dialoga na regionalni podjetniški ravni z naslovom »Fokusno srečanje - okrogla miza: Ali imamo dovolj in prava znanja in veščine za socialni dialog?«