Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GREET CE – Zeleni prehod v Centralni Evropi


Vrsta: Interregional Innovation Investments Instrument - I3 Project Grants- I3-2022-CAP2b
Trajanje: 24mesecev
Začetek: 20.11.2023-19.11.2025
Št. projekta: 101133227
Spletno mesto projekta: www.greetce.eu, na portalu EK
Konzorcij: 29 organizacij, osem polnopravnih projektnih partnerjev (GZS ZGIGM je projektni partner) iz sedmih regij šestih srednjeevropskih držav (HR, HU, PL, RO, SI, SK)
1. Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo (KSSENA) - vodilni partner, Slovenija
2. Energetski inštitut Hrvoje Požar (EIHP) - projektni partner, Hrvaška
3. Falcon-Vision (FALCON-VISION) - projektni partner, Madžarska
4. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) - projektni partner, Slovenija
5. Bioekonomski grozd (BEC) - projektni partner, Slovaška
6. Grozd za zeleno energijo in inovativno biomaso (GEA) - projektni partner, Romunija
7. Delfy consulting Kft (DELFY) - projektni partner, Madžarska
8. Mazovijska energetska agencija (MAE) - projektni partner, Poljska
Sofinancer: EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND SMES EXECUTIVE AGENCY (EISMEA)

Mediji:
LI: https://www.linkedin.com/company/greet-ce-green-transition-in-central-europe
X: https://twitter.com/GREETCE

Novice:
Razpis za zunanje storitve - Portugalska

Povzetek:
Z uporabo multidisciplinarnega pristopa za pametno specializacijo bo projekt Greet CE povečal zmogljivost regionalnih inovacijskih ekosistemov, zlasti MSP v nekaterih manj razvitih srednjeevropskih regijah in v najbolj oddaljeni regiji Portugalske. Osem članov konzorcija iz sedmih regij šestih srednje- in južnoevropskih držav članic bo pospešilo praktično sposobnost regij, da svoj prihodnji razvoj utemeljijo na svojih posebnih konkurenčnih prednostih (prednosti in viri) ter ključnih družbeno-gospodarskih izzivih. V okviru področij I3 se Greet CE osredotoča predvsem na zeleni prehod v skladu s posebnimi potrebami in priložnostmi ciljnih regij. Glavni cilj projekta je povečati zmogljivost inovacijskih ekosistemov biogospodarstva - zlasti MSP - v ciljnih manj razvitih regijah. Prednostna področja pametne specializacije dopolnjujejo horizontalni ukrepi, namenjeni zagotavljanju ustreznih okvirnih pogojev za podjetništvo. Zanesljiv sistem spremljanja in vrednotenja je bistvenega pomena za učinkovito usklajevanje področij znanja (zmogljivosti) s tržnimi potenciali - po možnosti tržnimi nišami -, kar vodi do na znanju temelječih, diferenciranih proizvodov in storitev.

Cilj projekta je sprostiti inovacijski potencial, olajšati sodelovanje MSP na razpisih I3 in povečati naložbe v inovacije, izboljšati politike, mreženje in usposabljanje.

Greet CE bo sledil trem specifičnim ciljem:
• spodbujanje naložb v biogospodarstvo s strani evropskih programov in zasebnega sektorja, predvsem v MSP v ciljnih regijah. Povečanje zmogljivosti inovativnih MSP za privabljanje zasebnih naložb, razvoj poslovnih načrtov, učinkovito mreženje in trženje.
• olajšanje medsebojnega sodelovanja v vrednostnih verigah EU, medregionalna in medsektorska partnerstva na področju biogospodarstva, boljše oblikovanje regionalne politike, večja ozaveščenost o najboljših evropskih praksah.
• horizontalna prednostna naloga: izboljšanje interaktivnih možnosti usposabljanja in izobraževanja, vključno z izmenjavo najboljših praks in vzajemnim učenjem.

Metodologija:
Razvita v petih komponentah: (a) raziskave in analize, (b) najboljše prakse, (c) razvoj politike, (d) štiri pilotni projekti, (e) dogodki in mreženje.  Zagotovlja podporo za vzpostavitev, strukturiranje in povezovanje inovacijskih ekosistemov s poudarkom na priložnostih krožnega gospodarstva, vrednostnih verigah v povezavi zemlja-voda-hrana-energija-drevo, naravoslovju, digitalizaciji in družbenih, poslovnih inovacijah ter oblikovanju pobud za vrednostne verige, ki jih bo usmerjala industrija.

Tematsko področje:
Štirje pilotni primeri zelenega prehoda: 
• Digitalna energija: KSSENA
• Ekološka gradnja: GZS
• Regenerativno kmetovanje: BEC
• Obnovljivi plini: BEC: EIHP 

Pilotni projekti za področje energetike:

Poslovne in družbene inovacije: Zeleni prehod: množično financiranje (crowdlending) in združevanje projektov energetske učinkovitosti.

Rezultati - koncepti:
• Analiza vrednostne verige industrije: 
vključuje preučitev različnih stopenj proizvodnje izdelka/storitve, od nabave do končnega nakupa pri končnih uporabnikih. V Porterjevih vrednostnih verigah so vhodna logistika, operacije, izhodna logistika, trženje in prodaja ter storitve kategorizirane kot primarne dejavnosti z več podpornimi dejavnostmi. 

• Poslovni primer: 
je utemeljitev za izvedbo projekta, programa ali portfelja v vrednostnih verigah. Ocenjuje koristi, stroške in tveganja alternativnih možnosti ter utemeljuje prednostno rešitev. V njem je zajeta utemeljitev za začetek projekta, ki je predstavljena v dobro strukturiranem dokumentu.

• Načrt: 
Strateški načrt, ki opredeljuje cilj ali želeni izid in vključuje glavne korake ali mejnike, potrebne za njegovo dosego. Služi tudi kot komunikacijsko orodje. Strategije pametne specializacije (S3) so ena od globalnih metodologij za načrte za znanost, tehnologijo in inovacije (ZTI) za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Uporablja participativne postopke od spodaj navzgor.

Glavni rezultati in učinek projekta:
1. Politika, ekosistemi: Novi posebni ukrepi politike, aktivnejši posredniki za podporo inovacijam, ki bodo izboljšali poslovno okolje, inovacijsko okolje, zmogljivost, infrastrukturo, zmogljivost inovacijskega ekosistema, potencialno dolgoročno v posodobljenih regionalnih akcijskih načrtih, vzpostavljenih časovnih načrtih na podlagi S3
2. Projekti, nišne vrednostne verige, naložbe v MSP: Uporaba preizkušenih orodij za kartiranje kompetenc na strani ponudbe in njihovo usklajevanje s poslovnimi priložnostmi, ki jih narekuje povpraševanje, priprava in razširjanje primerov najboljše prakse), razviti poslovni primeri (zrelejših projektnih konzorcijev), pripravljeni za prijavo na razpise Instrumenta I3, kar bo privedlo do opredeljenih vrednostnih verig, povezanih z Instrumentom I3, in naložbenih tokov.