Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Pregled veljavnih standardov (povezanih z gradbeništvom)********************************************************************************
 

SPLETNI ISKALNIK SIST PO STANDARDIH (razveljavljenih, objavljenih in neobjavljenih) 
 

 ********************************************************************************

 Na slovenskem inštitutu za standardizacijo deluje Kontaktna točka v namen brezplačnega informiranja zainteresiranih. Kontaktne točka je razdeljena na naslednja področja:

1. Kontaktna točka za proizvode za gradbeništvo, ki so bile ustanovljene v vseh državah članicah EU. V Sloveniji je bila ta vloga s 1. julijem 2013 dodeljena Kontaktni točki  SIST s Sklepom vlade RS o imenovanju SIST Kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo, ki je s tem prevzela naloge v zvezi z zahtevami 10. člena Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS.

V zvezi z nalogami iz te uredbe vsaka država članica zagotovi, da kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo zagotavljajo pregledne in razumljive informacije o določbah, ki veljajo na njenem ozemlju za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda, kot je določeno v točki (e) člena 6(3) Uredbe (EU) št. 305/2011.

Namen kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo je torej zagotavljati brezplačne informacije gospodarskim subjektom ali pristojnim organom druge države članice o določbah, ki veljajo na njenem ozemlju za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda.

Zahteva Uredbe (EU) št. 305/2011 je, da morajo kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo svoje naloge opravljati tako, da ne pride do navzkrižja interesov, zlasti kar zadeva postopke za pridobitev oznake CE.

Dodatne informacije v zvezi z zahtevami za dajanje gradbenih proizvodov na trg, so zainteresiranim na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_proizvode_in_blagovne_rezerve/gradbeni_proizvodi/ 

Vprašanja zainteresiranih se nanašajo na različne vrste gradbenih proizvodov, bazo najpogostejših vprašanj v državah članicah pa vodi Evropska Komisija: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm.

2. Kontaktne točka za proizvode, katere so bile ustanovljene v vseh državah članicah EU skladno z Uredbo ES št. 764/2008 o medsebojnem priznavanju, v Sloveniji deluje od 13. maja 2009 v okviru SIST na podlagi sklepa Vlade RS. Njena glavna naloga je zagotavljanje informacij o proizvodih, za katere doslej ni enotnih predpisov v EU. To vključuje zlasti informacije o veljavni nacionalni zakonodaji za proizvode in posledične zahteve za proizvode, na primer v zvezi z, velikostjo, težo, embalažo, označevanjem...

Kontaktna točka je dolžna odgovoriti na vprašanje v 15 delovnih dneh po prejemu in posredovati brezplačne informacije o nacionalni tehnični zakonodaji in uporabi načela medsebojnega priznavanja na področju proizvodov, da bi se olajšal prosti pretok blaga. Kontaktne točke lahko posredujejo tudi kontaktne podatke, tako da se lahko začne dialog z neposredno zadevnim organom.

3. KT za notifikacije, kjer so na voljo informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih skladno z direktivo 98/34/EC in s sporazumom WTO/TBT notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Na željo zainteresiranim pošiljamo podrobnejše informacije o teh dokumentih oziroma od države članice pridobimo popolna besedila. Mesečno so na naši spletni strani objavljeni novi seznami tujih notifikacij:

http://www.sist.si/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=187&lang=sl 

Zainteresiranim tudi posredujemo odgovore na smiselne poizvedbe o standardih, tehničnih predpisih in postopkih ugotavljanja skladnosti, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU inWTO.

Več informacij:

Slovenski inštitut za standardizacijo, Kontaktna točka SIST, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana,tel.: +386 1 478 30 65, +386 1 478 30 68, elektronski naslovinfo@sist.si

Pripravila:

mag. Jožica Škof Nikolič

Vodja KT

 

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM in SIST