Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Gradbeni normativi in popisi del


Razlikovati je treba standarde od normativov!

  • Standard = Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznani organ (ISO, DIN, SIST, CEN, CENELEC, ....) in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate - izdelke, storitve, procese in proizvodne postopke ter je namenjen za občo (splošno) in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju.
  • Normativ = določilo porabe materiala, energije, dela (izberejo in dogovorijo ga gospodarske družbe, sindikati in druge asociacije: zbornice, združenja, cehi)
  • Norma = pravilo, merilo
  • Gradbeni normativi – gradbene norme = določila potrebnega materiala in potrebnega časa za izvedbo gradbenega dela ali storitve
  • Opis del – popis = je tisti del projektne dokumentacije, ki dopolnjuje grafične načrte in izračune

VRSTE GRADBENIH NORMATIVOV
Tehnični normativi:
ØPravilniki in(standardi)
ØTehnične specifikacije
ØTehnična pravila, navodila, pogoji ipd.

Normativi za izdelavo gradbenega elementa ali objekta:
•normativi dela ali izdelave
     -normativi materiala
     -normativi strojnih storitev
     -normativi za opremo

 Uporaba gradbenih normativov
 •Kot orodje za oblikovanje cene za enoto posamezni postavki – posledično za določanje primernega prodajnega zneska
•Za izračun količine potrebnega materiala
•Za izračun ocene trajanja izdelave
•Za ocenjevanje uspešnosti izvajanja del in za nagrajevanje
•Merilo za presojo dumpinške cene
•Merilo pri reševanju sporov, arbitražah itd.

 
Vrste normativov za uporabo pri izvedbi gradbenih del v Sloveniji

-Zakonska obveza uporabe ni predpisana in mora biti za uporabo pri izvedbiza obračun del vrsta normativa določena s pogodbo.
-Izvajalec lahko uporablja lastne normative.

V Sloveniji so v uporabi naslednji izvirni avtorizirani normativi in popisi, ki jih je izdala GZS ZGIGM še v prejšnjih organizacijskih oblikah:
-Opisi in informativni cenik gradbenih del v SR Sloveniji, 1975
-Instalacije vodovoda, plina, ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, Enotni popisi,1977
-Nomenklaturni opisi materialov za gradnjo in ostale potrebe, 1984
-Standardizirani opisi in normativi v gradbeništvu – visoka gradnja SZGIGM, 1985
-Standardizirani opisi v gradbeništvu – visoke gradnje SZGIGM – 1987
-Cenik zaključnih del v SR Sloveniji, kleparska, ključavničarska, mizarska, steklarska, keramičarska dela, 1988
-Standardizirani opisi in normativi za vodnogospodarska dela – Skupnost VGP in SZGIGM, 1989
-Cenik gradbenih del v Republiki Sloveniji, 1990
-Kamnosesška dela, standardizirani opisi in normativi, 1990
-Standardizirani opisi in normativi v gradbeništvu ZGIGM – 1991 – samo za računalnik
-Metodologija za oblikovanje cen strojnih in prevoznih storitev – ZGIGM 1997
-Keramičarska dela, Standardizirani opisi in normativi, GZS
, OZS, 1999
-Keramičarska dela, Določila za izvedbo in kontrolo, Pravila merjenja z opisi del in normativi potrebnega materiala in časa za izdelavo, OZS-Sekcija gradbincev, Odbor polagalcev keramičnih oblog in GZS ZGIGM, 2009
-NGD – normativi gradbenih del – ZGIGM (v pripravi)

 **************************************************************************************

NEKAJ IZVODOV ŠE NA VOLJO: Keramičarska dela, Določila za izvedbo in kontrolo, Pravila merjenja z opisi del in normativi potrebnega materiala in časa za izdelavo, OZS-Sekcija gradbincev, Odbor polagalcev keramičnih oblog in GZS -ZGIGM, 2009 (naročilnica je objavljena v pripetem dokumentu)
Cena:
Za člane ZGIGM: 25 EUR z DDV
Za nečlane: 35 EUR z DDV
 **************************************************************************************

PREVERITE TUDI KATERE INFORMACIJSKE BAZE  PODATKOV SE UPORABLJAJO V JAVNIH NAROČILIH:
Tehnične specifikacije za ceste, javno objavljene na DRSC in tudi prosto dostopne:
http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/tehnicne_specifikacije_za_ceste/izdane_ts/   

podroben opis: 
http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/TSC_09_000.doc  


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM
Pripeti dokumenti