Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije-gradbenih delovodij

Vzpostavljen je Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije – Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). 

Vanj se lahko vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Gradbeni zakon (GZ), ki se uporablja od 1. junija 2018, v 14. členu regulira poklic vodja del in pooblašča IZS, OZS in GZS za vodenje njihovih imenikov vodij del.

Imenik vodij del >>>

Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije - Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala je namenjen gradbenim delovodjem, ki lahko skladno z GZ in ZAID (Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti) opravljajo posamezna dela (ne celote, niti pretežnega dela) gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali izvedbo celotnega ali pretežnega dela nezahtevnega ali enostavnega objekta v gradbeni dejavnosti. Področja dela gradbenega delovodja po GZ so navedena tukaj.

Poklic vodja del – gradbeni delovodja lahko zakonito opravljajo posamezniki, ki so vpisani v imenik vodij del pri GZS ZGIGM in zaposleni v podjetju (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje gradbene dejavnosti.

Poleg Imenika vodij del – gradbenih delovodij pri GZS ZGIGM svoja imenika vodij del vodita tudi OZS za mojstre in IZS za osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, tremi leti delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj in opravljenim strokovnim izpitom za vodenje del po GZ pri IZS.  

Navodila in pogoji za vpis

V imenik se vpišete preko elektronske vloge.

Po preverbi vseh podatkov in v kolikor boste izpolnjevali vse pogoje za vpis, vas bomo v roku 30 dni od prejema vaše vloge vpisali v Imenik vodij del. 

Po pošti boste prejeli Potrdilo o vpisu v imenik in žig z identifikacijsko številko vodje del.

Pogoje za vpis v imenik izpolnjuje kandidat, ki: 

  • je opravil delovodski izpit za naziv gradbeni delovodja na Gospodarski zbornici Slovenije ali je pred letom 2002 opravil delovodski izpit na kateri od gradbenih srednjih šol v Sloveniji ali je pridobil naziv gradbeni delovodja v skladu s predpisi, ki so veljali pred 25. 6. 1991,
  •  je zaposlen v podjetju, ki opravlja gradbeno dejavnost skladno s 14. členom GZ
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju gradbenih projektov,
  • ima plačano vpisnino v imenik,
  • ima plačano letno pristojbino za vodenje in vzdrževanje imenika.

Seznam prilog k Vlogi za vpis:

  • kopija potrdila o opravljenem delovodskem izpitu za naziv gradbeni delovodja,
  • potrdilo delodajalca/delodajalcev ali druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah pri izvajanju gradbenih projektov,
  • potrdilo o zaposlitvi (kopija obrazca M1, M2 o zaposlitvi) v podjetju, ki je registrirano za gradbeno dejavnost po 14. členu GZ ali sklep o registraciji s.p. na ime predlagatelja, ki je registrirano za gradbeno dejavnost po 14. členu GZ,
  • potrdilo o plačani vpisnini,
  • potrdilo o plačani pristojbini za vodenje in vzdrževanje imenika.

Upravni odbor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je na seji Upravnega odbora ZGIGM 8. 11. 2021 sprejel novo tarifno prilogo, ki velja od 1. 1. 2022.


Vpogled v imenik vodij del - gradbenih delovodij:

Vpogled v Imenik vodij del - gradbenih delovodij je na voljo tukaj.

 

Vse dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij del lahko dobite po elektronski pošti: zgigm@gzs.si ali po telefonu na tel. št. 01 589 8242.

 

Zakonodaja: