Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije-gradbenih delovodij

Vzpostavljen je Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije – Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). 

Vanj se lahko vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Gradbeni zakon (GZ), ki se uporablja od 1. junija 2018, v 14. členu regulira poklic vodja del in pooblašča IZS, OZS in GZS za vodenje njihovih imenikov vodij del.

Imenik vodij del >>>

Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije - Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala je namenjen gradbenim delovodjem, ki lahko skladno z GZ in ZAID (Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti) opravljajo posamezna dela (ne celote, niti pretežnega dela) gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali izvedbo celotnega ali pretežnega dela nezahtevnega ali enostavnega objekta v gradbeni dejavnosti. Področja dela gradbenega delovodja po GZ so navedena tukaj.

Poklic vodja del – gradbeni delovodja lahko zakonito opravljajo posamezniki, ki so vpisani v imenik vodij del pri GZS ZGIGM in zaposleni v podjetju (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje gradbene dejavnosti.

Poleg Imenika vodij del – gradbenih delovodij pri GZS ZGIGM svoja imenika vodij del vodita tudi OZS za mojstre in IZS za osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, tremi leti delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj in opravljenim strokovnim izpitom za vodenje del po GZ pri IZS.  

Navodila in pogoji za vpis

V imenik se vpišete preko elektronske vloge.

Po preverbi vseh podatkov in v kolikor boste izpolnjevali vse pogoje za vpis, vas bomo v roku 30 dni od prejema vaše vloge vpisali v Imenik vodij del. 

Po pošti boste prejeli Potrdilo o vpisu v imenik in žig z identifikacijsko številko vodje del.

Pogoje za vpis v imenik izpolnjuje kandidat, ki: 

  • je opravil delovodski izpit za naziv gradbeni delovodja na Gospodarski zbornici Slovenije ali je pred letom 2002 opravil delovodski izpit na kateri od gradbenih srednjih šol v Sloveniji ali je pridobil naziv gradbeni delovodja v skladu s predpisi, ki so veljali pred 25. 6. 1991,
  •  je zaposlen v podjetju, ki opravlja gradbeno dejavnost skladno s 14. členom GZ
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju gradbenih projektov,
  • ima plačano vpisnino v imenik,
  • ima plačano letno pristojbino za vodenje in vzdrževanje imenika.

Seznam prilog k Vlogi za vpis:

  • kopija potrdila o opravljenem delovodskem izpitu za naziv gradbeni delovodja,
  • potrdilo delodajalca/delodajalcev ali druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah pri izvajanju gradbenih projektov,
  • potrdilo o zaposlitvi (kopija obrazca M1, M2 o zaposlitvi) v podjetju, ki je registrirano za gradbeno dejavnost po 14. členu GZ ali sklep o registraciji s.p. na ime predlagatelja, ki je registrirano za gradbeno dejavnost po 14. členu GZ,
  • potrdilo o plačani vpisnini,
  • potrdilo o plačani pristojbini za vodenje in vzdrževanje imenika.

 Strošek vpisnine v Imenik vodij del in ostale pristojbine so navedene v tarifni prilogi Imenika vodij del.


Vpogled v imenik vodij del - gradbenih delovodij:

Vpogled v Imenik vodij del - gradbenih delovodij je na voljo tukaj.

 

Vse dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij del lahko dobite po elektronski pošti: zgigm@gzs.si ali po telefonu na tel. št. 01 589 8242.

 

Zakonodaja: