Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije-gradbenih delovodij

Vzpostavljen je Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije – Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). 

Vanj se lahko vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Gradbeni zakon (GZ), ki se uporablja od 1. junija 2018, v 14. členu regulira poklic vodja del in pooblašča IZS, OZS in GZS za vodenje njihovih imenikov vodij del.

Imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije - Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala je namenjen gradbenim delovodjem, ki lahko skladno z GZ in ZAID (Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti) opravljajo izvedbo dela (ne celote, niti pretežnega dela) gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali izvedbo celotnega ali pretežnega dela nezahtevnega ali enostavnega objekta v gradbeni dejavnosti. V Pravilniku o postopkih vpisa in izbrisa iz Imenika vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije so določena pravila za vpis in področje dela gradbenega delovodje (Priloga 3).  

Poklic vodja del – gradbeni delovodja lahko zakonito opravljajo posamezniki, ki so vpisani v imenik vodij del pri GZS ZGIGM in zaposleni v podjetju (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje gradbene dejavnosti.

Poleg Imenika vodij del – gradbenih delovodij pri GZS ZGIGM svoja imenika vodij del vodita tudi IZS (pooblaščeni inženirji) in OZS (mojstri).  

Podjetja, izvajalci gradbenih storitev, ki so do začetka uporabe GZ (1. 6. 2018) opravljala dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona, to je do 1.6. 2020.

Pogoji za vpis so navedeni v Pravilniku o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika vodij del pri GZS, strošek vpisnine v Imenik delovodij in ostale pristojbine so navedene v Tarifni prilogi Imenika delovodij (Priloga 1).

Vpis v Imenik vodij del – gradbenih delovodij na GZS ZGIGM poteka trenutno še ročno. V imenik se vpišete tako, da izpolnite obrazec Vloga za vpis v Imenik vodij del in nam ga skupaj s potrebnimi dokazili pošljete na el. naslov zgigm@gzs.si. Po preverbi vseh podatkov in v kolikor boste izpolnjevali vse pogoje za vpis, vas bomo v roku 30 dni od prejema vaše vloge vpisali v Imenik vodij del. Prejeli boste tudi Potrdilo o vpisu v imenik in žig.

Predvidoma v mesecu marcu 2019 bo začela delovati spletna aplikacija za vpis v imenik vodij del, ki bo zagotavljala tudi vpogled v Imenik vodij del - gradbenih h delovodij. Do takrat pa se delovodja, vpisan v imenik, lahko izkaže s potrdilom, ki ga po uspešnem vpisu pridobi na GZS.

 

Zakonodaja: