Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Imenik gradbenih delovodij pri Gospodarski zbornici Slovenije

Pri Gospodarski zbornici Slovenije – Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM) je vzpostavljen Imenik gradbenih delovodij. 

V Imenik gradbenih delovodij se lahko vpisujejo posamezniki - gradbeni delovodje, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Gradbeni zakon (GZ-1), ki se uporablja od 1. junija 2022, v 18. členu regulira poklic gradbenega delovodja in v 24. členu pooblašča GZS za vodenje imenika. Skladno z 18. členom GZ-1 je gradbeni delovodja vpisan v imenik pri GZS, če v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, izpolnjuje pogoje za gradbenega delovodjo in ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali v posebnih primerih za krajši delovni čas v skladu z zakonom, ki ureja delovno razmerje, ali z zakonom, ki ureja trg dela.

Imenik vodij del >>>

Imenik gradbenih delovodij pri Gospodarski zbornici Slovenije - Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala je namenjen gradbenim delovodjem, ki lahko skladno z GZ-1 in ZAID (Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti) opravljajo posamezna dela (ne celote, niti pretežnega dela) gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali izvedbo celotnega ali pretežnega dela nezahtevnega ali enostavnega objekta v gradbeni dejavnosti. Področja dela gradbenega delovodja po GZ so navedena tukaj.

Poklic gradbeni delovodja lahko zakonito opravljajo posamezniki, ki so vpisani v imenik pri GZS ZGIGM in zaposleni v podjetju (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje gradbene dejavnosti.

Poleg Imenika gradbenih delovodij pri GZS ZGIGM svoja imenika vodita tudi OZS za mojstre in IZS za osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, tremi leti delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj in opravljenim strokovnim izpitom za vodenje del. 

Navodila in pogoji za vpis

INSTRUCTIONS AND CONDITIONS FOR REGISTRATION IN THE REGISTER OF CONSTRUCTION SITE FOREMAN AT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SLOVENIA

V imenik se vpišete preko elektronske vloge.

Po preverbi vseh podatkov in če boste izpolnjevali vse pogoje za vpis, vas bomo v roku 30 dni od prejema vaše vloge vpisali v Imenik gradbenih delovodij. 

Po pošti boste prejeli Potrdilo o vpisu v imenik gradbenih delovodij pri GZS.

Pogoje za vpis v imenik izpolnjuje kandidat, ki: 

  • je opravil delovodski izpit za naziv gradbeni delovodja na Gospodarski zbornici Slovenije ali je pred letom 2002 opravil delovodski izpit na kateri od gradbenih srednjih šol v Sloveniji ali je pridobil naziv gradbeni delovodja v skladu s predpisi, ki so veljali pred 25. 6. 1991,
  •  je zaposlen v podjetju, ki opravlja gradbeno dejavnost skladno s 16. členom GZ-1
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju gradbenih projektov,
  • ima plačano vpisnino v imenik,
  • ima plačano letno pristojbino za vodenje in vzdrževanje imenika.

Seznam prilog k Vlogi za vpis:

  • kopija potrdila o opravljenem delovodskem izpitu za naziv gradbeni delovodja,
  • potrdilo delodajalca/delodajalcev ali druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah pri izvajanju gradbenih projektov,
  • potrdilo o zaposlitvi (kopija obrazca M1, M2 o zaposlitvi) v podjetju, ki je registrirano za gradbeno dejavnost po 16. členu GZ-1 ali sklep o registraciji s.p. na ime predlagatelja, ki je registrirano za gradbeno dejavnost po 16. členu GZ-1,
  • potrdilo o plačani vpisnini,
  • potrdilo o plačani pristojbini za vodenje in vzdrževanje imenika.

Upravni odbor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala je na 2. redni seji dne 7. 11. 2023 sprejel novo tarifno prilogo Imenika gradbenih delovodij pri GZS za leto 2024, ki velja od 1. 1. 2024.

Pristojbine za Imenik gradbenih delovodij nakažite na račun Gospodarske zbornice Slovenije odprt pri NLB d. d.

Prejemnik: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

Številka računa: SI56 0292 4001 7841 495

Sklic: SI00 2140-629


 

Vpogled v imenik gradbenih delovodij:

Vpogled v Imenik gradbenih delovodij je na voljo tukaj.

 

Vse dodatne informacije o vpisu v Imenik gradbenih delovdij lahko dobite po elektronski pošti: zgigm@gzs.si ali po telefonu na tel. št. 01 589 8242.

 

Zakonodaja: