Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

ZGIGM Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev


Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev že od leta 1972 mesečno izračunava GZS-Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala -ZGIGM. Indeksi panožne zbornice GZS ZGIGM so namenjeni in se uporabljajo za določitev razlike zneska, ki nastane v določenem obdobju zaradi spremembe stroškov pri gradnji objektov. Indeksi, sestavljen iz 50 vrst različnih gradbenih del (zidarska dela, inštalacijska dela, zaključna dela, tako v stavbah kot tudi v gradbenih inženirskih objektih), lahko uporabljate v različne namene in sicer:
Računovodje te indekse uporabljajo za določanje poštene vrednosti nepremičnin oziroma za njihovo revalorizacijo vloženih sredstev, ki jih uporabljajo v letnih bilancah.
Bančniki uporabljajo Indeks razlike v cenah gradbenih storitev v enake namene za določanje vrednosti zastavljenih nepremičnin.
Ocenjevalci vrednosti nepremičnin, sodni cenilci in izvedenci indekse uporabljajo za določanje ali izračun realne vrednosti cenitve.
Investitorji (javni naročniki): Uporabljajo ga tudi vse občine in upravne enote pri izračunu prispevkov za komunalno opremo in infrastrukturo - revalorizacija vloženih sredstev - za uporabo tega imajo predpisano v uredbah posebno metodologijo, bistveni sestavni del so indeksi ZGIGM)- javni naročniki za revalorizacijo planiranih vrednosti projektov ocenjenih v preteklih letih - ocena sedanje vrednosti, sodniki pri reševanju sporov, revalorizacija škod itd. itd.
Davčni uslužbenci: za revalorizacijo zapadlih starih davkov oziroma izračun davčnih osnov.
Notarji: za oceno osnove za obračun storitev (kot so darilne pogodbe, vpisi v zemljiško knjigo itd.)
Izvajalci del (podjetja in samostojni podjetniki): uporabljajo indekse kot pomoč pri oceni povečanih ali zmanjšanih stroških, v zahtevkih zaradi podaljševanja rokov (pri nepredvidenih in sporazumno podaljšanih), pri visoki inflaciji za obračun ... Indeksi ZGIGM za obračun razlik v ceni gradbenih storitev odražajo dejansko gibanje teh stroškov, saj se izračunavajo na podlagi strukture posameznih del ter dejanskih podatkov o gibanju cen gradbenih materialov vseh vrst, cen strojne opreme in prevozov ter dejanskega gibanja plač, ki jih sporočajo proizvajalna podjetja gradbenih materialov, trgovska podjetja s tehničnim blagom ter gradbeni izvajalci. Premišljeni izvajalci del uporabljajo cene iz indeksov TUDI kot prilogo k ponudbam.

GZS ZGIGM indeksi so edini slovenski nepristranski pokazatelj o gibanju stroškov (ne cen!) na področju posameznih vrst del in gradenj v celoti. Ta indeks je tudi primerljiv z nemškimi, švicarskimi, avstrijskimi, kanadskimi in drugimi indeksi (baucost, baupriese index, construction index,…). Urad za statistiko RS prav takega indeksa ne objavlja, oziroma tistega, ki objavlja ni mednarodno primerljiv in je primeren za drugačen namen, pa čeprav ima podobno ime.

Iz publikacije gradbene kalkulacije: Osnove za uporabo indeksov (Metodologija za preračun indeksa).