Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Napotitev delavcev na delo v tujini


Evropski organ za delo (ELA) organizira kampanjo o gradbeništvu. Prvi del te kampanje se je uradno začel torek, 17. oktobra 2023.  IZJAVA ZA JAVNOST>>>
ELA je že objavila nekaj gradiva za to kampanjo v družbenih medijih in na prostem: 
 Posebno spletišče, ki se bo še dopolnjevalo #EU4FairConstruction: ELA's 2023 awareness raising campaign

V naslednjih tednih bodo postopoma objavljeni tudi videoposnetki: 
o 3 dolgi in 9 kratkih videoposnetkov v angleščini s podnapisi v vseh jezikih EU
o Trije dolgi videoposnetki bodo obravnavali vprašanja napotitve delavcev, dokumenta PDA 1 in sklepanja pogodb s podizvajalci. 
o Kratki videoposnetki bodo obravnavali delovne pogoje, ukrepe pred napotitvijo, kolektivne pogodbe, dokument PDA 1 za napotitev, razpoložljivost informacij ... 

Dogodek za Slovenijo bo okvirno decembra 2023!
Sledite objavam ELA ali GZS ZGIGM.

eu4fairconstruction logo

*************************************************************************** 
12.12.2017:  Opozarjamo vas, da s 1.

1.2018 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.1.2018 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate. Tudi za napotene delavce v Avstrijo, ki jih boste prijavili pred 1.1.2018, veljajo omenjene morebitne spremembe urnih postavk in morate po 1.1.2018 plačevati delavce po novih, višjih urnih postavkah in to upoštevati pri izračunih plač za mesec januar 2018

Objavljamo tudi brošuro

GRILC – VOUK – ŠKOF

na temo opravljanja storitev v Avstriji, ki smo jo pripravili na osnovi novega Zakona o plačilnem in socialnem dumpingu, ki

je začel veljati s 1.1.2017 in Zakon o plačilnem in socialnem dumpingu v nemškem in angleškem jeziku.

*************************************************************************** 
Novo uradno spletno mesto RS: NAPOTENI DELAVCI>>>  . Spletni priročnik za delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence želi povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotitvah delavcev za različne ciljne skupine. Prinaša splošne informacije, vpogled v zakonodajo in praktične napotke. Priročnik je nastal v okviru projekta Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij na osnovi javno dostopnih virov.

***************************************************************************

PROSTI PRETOK DRŽAVLJANOV EU oz. Prosto gibanje – državljani EU
Evropska komisija je pripravila uporabne spletne informacije za prosti pretok državljanov EU

***************************************************************************

 NAPOTITEV DELAVCA NA DELO V TUJINO OZIROMA DRŽAVO ČLANICO EU
 Področje napotitve delavcev med državami članicami EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami članicami razlikuje. Z namenom usklajevanja predpisov glede minimalne zaščite delavcev, delodajalcev in uporabnikov, sta bili s strani Evropskega parlamenta in sveta sprejeti Direktiva 96/71/ES in Direktiva 2014/67/EU  s področja napotitve delavcev in nekatere druge uredbe. V kolikor bi se v času napotitve delavca na delo v drugo državo članico še naprej uporabljalo pravo matične države z nižjim nivojem varstva pravic delavcev, bi to imelo lahko za posledico konkurenčno prednost tujega izvajalca storitve pred domačimi ponudniki storitev.

Na spletnih straneh Evropske komisije so objavljene uporabne informacije glede napotitve delavcev v tujino, na delo v državo članico EU. Navedene so tudi vse za vsako državo članico EU posebej kontaktne informacije, informacije o pravicah delavcev, dolžini letnega dopusta, dolžini delovnega časa, zdravstvenem zavarovanju ... torej o vsem kar naj bi delodajalec vedel ko delavca napoti v določeno državo za vsako državo EU posebej.

***************************************************************************

Z dne 1.10.2009 začela popolnoma delovati nova spletna stran z informacijami glede napotitve delavcev na delo v različne države članice EU, ki sta jo skupaj pripravili evropski organizaciji FIEC - Evropsko združenje gradbene dejavnosti in EFBWW - Evropsko združenje socialnih partnerjev za gradbeništvo in IGM. Dosegljiva je na naslednjem spletnem naslovu www.posting-workers.eu . Spletišče se občasno posodablja. Obstaja še eno podobno spletišče, ki so ga pripravili sindikati EU www.constructionworkers.eu, vendar uradne ocene o pravilnosti izračunov plač ni na voljo.

***************************************************************************

Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Adecco-m, Zavodom za zaposlovanje, EURES-om, Centrom za poslovno usposabljanje, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Zavodom Meta, jeseni 2009 zaključilo EU projekt z naslovom "For metter Mobility oz. Za večjo mobilnost". V okviru projekta so izdali publikacijo  Postopki napotitve slovenskih delavcev na delo v države članice EU.

***************************************************************************

KAJ JE "EURES" IN KJE VAM LAHKO POMAGA

EURES je kratica za EURopean Employment Services. Predstavlja omrežje javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev iz držav članic EU, ki deluje zaradi uresničevanja prostega pretoka delavcev. V EURES omrežje so vključene tudi Norveška, Islandija in Švica, to so države, ki so pristopile k Skupnemu evropskemu gospodarskemu prostoru. Slovenija je postala članica EURES-a z vključitvijo v Evropsko Unijo. Ker so članice EURES-a javne službe za zaposlovanje, je v Sloveniji za delovanje EURES-a zadolžen Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Slovenski zavod za zaposlovanje bo uresničeval navedene cilje v okviru EURES-a le s tistimi državami, ki bodo imele vzpostavljen s Slovenijo prost pretok delavcev. Na osnovi pristopne pogodbe k Evropski Uniji so to vse nove članice, med sedanjimi članicami EU pa so za zdaj svoj trg dela liberalizirale Irska, Švedska in Velika Britanija.

Glavni cilji EURES-a:

  • usklajeno delovanje za uresničevanje prostega pretoka delavcev
  • zagotavljanje odprtosti evropskega trga dela za vse
  • mednacionalno, medregijsko in čezmejno izmenjavanje informacij o prostih delovnih mestih in iskalcih zaposlitve
  • zagotavljanje in izmenjava informacij o delovnih in življenjskih pogojih, trgih dela in pridobivanju poklicnih kvalifikacij
  • ugotavljanje ovir za večjo mobilnost delavcev

Naloga EURES-a je tudi posredovanje dela 

Usklajevanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev, ki iščejo delavce, poteka s pomočjo računalniškega omrežja, za katerega usklajenost skrbi Evropska Komisija. Na spletnih straneh EURES-a so objavljena prosta delovna mesta delodajalcev, ki iščejo kandidate iz območja ene ali več držav EU, ter življenjepisi iskalcev zaposlitve, ki se želijo zaposlovati v določenih državah EU.

Vse države, ki so članice EURES omrežja, posredujejo podatke o prostih delovnih mestih v to omrežje. Zavod RS za zaposlovanje je informacijsko podporo in tako imenovani obrazec Potreba po delavcu (PD) že prilagodil zahtevam EURES-a.

Delodajalec ob oddaji PD označi v ustrezni rubriki, če želi iskati primerne kandidate tudi na območju ene ali več držav EU. Pri iskanju kandidatov iz držav EU je delodajalcu v pomoč EURES svetovalec, lahko pa delodajalec tudi sam išče kandidate, katerih življenjepisi so objavljeni na spletnih straneh EURES-a.

Kdo strankam nudi EURES storitve?
Omrežje EURES je predvsem omrežje EURES svetovalcev, ki so usposobljeni s pomočjo Evropske Komisije, da lahko informirajo ter svetujejo iskalcem zaposlitve in delodajalcem o vseh zadevah, ki so povezane z evropsko mobilnostjo delavcev.

EURES svetovalci so strokovnjaki na področju evropskega trga dela, njihova ključna naloga je informiranje, svetovanje in posredovanje zaposlitev na mednarodnem nivoju. Glavne stranke, ki so jim EURES storitve namenjene, so iskalci zaposlitve (tako brezposelni kot tudi zaposleni) in delodajalci.

Čeprav so informacije o delovnih in življenjskih pogojih v posamezni državi članici EU dostopne na spletnih straneh, je pri delu EURES svetovalcev ključno neposredno povezovanje z ostalimi svetovalci v omrežju 

EURES
Zavod RS za zaposlovanje
Rožna dolina, cesta IX/6
1000 Ljubljana
kontakta oseba: Valerija Okorn
telefon: +386 1 479 09 32
elektronska pošta: valerija.okorn@ess.gov.si

***************************************************************************
 
KATERE PROBLEME VAM POMAGA REŠEVATI "SOLVIT"?

SOLVIT je elektronski sistem za reševanje problemov, preko katerega lahko države članice s skupnimi močmi pragmatično rešujejo probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU s strani organov javne uprave na področju notranjega trga. Centri SOLVIT se nahajajo v vseh državah članicah Evropske unije (poleg tega pa še na Norveškem, v Islandiji in Lihtenštajnu). Njihov namen je prispevati k učinkovitejši obravnavi pritožb, ki jih vložijo državljani in podjetja. Centri SOLVIT so sestavni del državnih uprav in si prizadevajo za iskanje pragmatičnih rešitev življenjskih problemov v najkrajšem možnem času, in sicer najpozneje v roku deset tednov. Storitve sistema SOLVIT so brezplačne.

Sistem SOLVIT deluje že od julija 2002. Upravljajo ga države članice, pri čemer sredstva, potrebna za njegovo delovanje, zagotavlja Evropska komisija, ki po potrebi ponuja tudi pomoč pri pospeševanju reševanja problemov. Komisija v sistem SOLVIT preusmerja tudi nekatere uradne pritožbe, če oceni, da obstajajo dobre možnosti za rešitev problema brez sodnih postopkov.

SOLVIT obravnava samo težave, ki so posledica neustrezne uporabe zakonodaje EU s strani javnih organov v državah članicah EU.
 
 
***************************************************************************
  

Slovenska podjetja, ki želijo zaposliti raziskovalca, imajo na spletnem portalu www.euraxess.si priložnost svoje potrebe objaviti brezplačno in to na referenčnem portalu za katerim stoji Evropska komisija: kar pomeni, da vsako podjetje, ki objavi prosto delovno mesto za raziskovalca, doseže širok krog raziskovalcev držav v Evropi in njeni bližini, ravno tako pa tudi v ne-evropskih državah. V decembru 2009 bo Evropska komisija tako lansirala portal tudi na Kitajskem in tako pritegnila raziskovalce tudi iz ne-evropskih delov sveta.

Projekt – The Euraxess Researchers in Motion« na evropski ravni koordinirajo: Evropska komisija, Direktorat za znanost pri Evropski komisiji in Direktorat C »Evropski raziskovalni prostor: ekonomija znanja«. Evropska komisija je v želji, da bi raziskovalcem kar se da olajšala vse morebitne težave pri njihovi mednarodni mobilnosti, oblikovala podporno mrežo Euraxess – mrežo informacijskih podpornih centrov za mednarodno mobilnost raziskovalcev, ki delujejo širom Evrope, in pomagajo raziskovalcem, ki želijo nadaljevati kariero ali se dodatno usposabljati v drugi državi. V Sloveniji je CMEPIUS skrbnik portala Euraxess in ima funkcijo t.i. Bridgehead organisation. Da bi udejanili namen portala smo pripravili ta info dan. Dogodek se financira iz sredstev EU.

Pripeti dokumenti

Novice


Oktobra začetek kampanje ELA o napotitvah v gradbeništvu

 

Evropski organ za delo (ELA) organizira kampanjo o gradbeništvu. Prvi del te kampanje se je uradno začel torek, 17. oktobra.  IZJAVA ZA JAVNOST>>>

ELA je že objavil nekaj gradiva za to kampanjo v družbenih medijih in na prostem:

 Posebno spletišče, ki se bo še dopolnjevalo #EU4FairConstruction: ELA's 2023 awareness raising campaign

V prihodnjih tednih bodo postopoma objavljeni tudi videoposnetki: 
o 3 dolgi in 9 kratkih videoposnetkov v angleščini s podnapisi v vseh jezikih EU
o Trije dolgi videoposnetki bodo obravnavali vprašanja napotitve delavcev, dokumenta PDA 1 in sklepanja pogodb s podizvajalci. 
o Kratki videoposnetki bodo obravnavali delovne pogoje, ukrepe pred napotitvijo, kolektivne pogodbe, dokument PDA 1 za napotitev, razpoložljivost informacij ... 

Dogodek za Slovenijo bo okvirno decembra 2023!
Sledite objavam ELA ali GZS ZGIGM.

Preberi tudi:

Novo poročilo ELA o napotitvi delavcev v evropski gradbeni sektor (o zagotavljanju informacij, izvrševanju, usklajevanju socialne varnosti in sodelovanju med državami članicami v zvezi z napotitvijo delavcev v gradbeni sektor EU).

Evropski organ za delo (ELA) je 20. septembra 2023 objavil poročilo o zagotavljanju informacij, izvrševanju, usklajevanju socialne varnosti in sodelovanju med državami članicami v zvezi z napotitvijo delavcev v gradbenem sektorju EU. 
Študija, ki je bila izvedena med oktobrom 2022 in majem 2023, ugotavlja številne pomanjkljivosti v dejavnostih izvrševanja in razširjanja ter ukrepe za njihovo odpravo. Vključuje tudi pobude za čezmejno usklajevanje za odpravo neravnovesij na trgu dela v sektorju. 
Rezultati študije so pomembni za ELA, saj zagotavljajo smernice o tem, kako izboljšati svojo podporo državam članicam pri teh dejavnostih.
Analiza je bila potrebna, ker ima gradbeni sektor ključno vlogo v gospodarstvu EU, saj zaposluje približno 13 milijonov ljudi in prispeva približno 5,5 % bruto dodane vrednosti (BDV). Leta 2021 je bil približno vsak četrti prenosni dokument A1 izdan za storitve v gradbenem sektorju EU. To ustreza grobi oceni 833.000 modelov A1, izdanih v sektorju. 
Poleg tega je pomembno opozoriti, da je sorazmerno visok odstotek državljanov tretjih držav zaposlenih v gradbenem sektorju EU in napoten v države članice, ki niso država njihovega stalnega prebivališča. V tem kontekstu se napoteni delavci in njihovi delodajalci ne zavedajo vedno v celoti svojih pravic in obveznosti , kljub številnim pobudam za izboljšanje sporočanja ustreznih informacij s strani socialnih partnerjev, držav članic in Evropske komisije. Sektor se spopada tudi s pomanjkanjem delovne sile in spretnosti , in čeprav obstajajo nekatere čezmejne pobude za reševanje tega pomanjkanja, jih pogosto ovirajo jezikovne in kulturne razlike ter omejeno priznavanje spretnosti in kvalifikacij.
 

eu4fairconstruction logo