Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Evrokodi - EVROPSKI STANDARDI


Standardi skupine evrokodov

Priporočamo vam ogled spletne strani Evropske komisije namenjene izključno tematiki: EVROKODI, kjer boste izvedeli vse o nastanku in ozadju za nastanek evrokodov, vzdrževanju in harmonizaciji evrokodov, delavnicah na temo EC, časovnem planu uporabe evrokodov, ... seznanili se boste tudi s pogosto uporabljenimi strokovnimi izrazi, angleškim slovarjem na temo evrokodov, prezentacijami z mednarodnih dogodkov o EC in primeri dobre prakse uporabe EC-jev.

Raziskovalne publikacije o evrokodih EU KNJIGARNA.

Evropska komisija je pripravila gradivo NAVODILO O UPORABI IN UPORABNOSTI EVROKODOV.

Kateri del zakonodaje nas obvezuje k obvezni uporabi evrokodov?

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 101/2005  

Kako so nastali in kaj nam prinašajo?
Standardi skupine evrokodov prinašajo v projektiranje gradbenih konstrukcij v evropsko gospodarstva bistvene novosti. Predstavljeni so bistveni mejniki pri nastajanju evrokodov, od prve ideje, ko bi naj bili to enotni evropski predpisi do sedanjega stanja, ko gre za obsežno zbirko med seboj usklajenih standardov. Samo pripravljanje, sprejemanje in usklajevanje ni bilo enostavno, zato je trajalo precej časa. Standardi so se pripravljali 35 let, stroka je bila vsaj zadnjih 15 let sproti obveščana o novosti, ki prihaja, in slednja je sedaj na potezi, da strokovno pretehtane rešitve uvede v stavbe in inženirske objekte. Sedaj je celotna stroka projektantov Evropske unije pred težavno nalogo, saj je treba 59 standardov, ki imajo več kakor 5000 strani, prenesti v uporabo, mu vdahniti življenje.
Evrokodi so standardi, ki določajo načela in pravila za zagotovitev varnosti, uporabnosti in trajnosti objektov, opisujejo osnove njihovega projektiranja in preverjanja ter podajajo usmeritve za dosego navedenih vidikov zanesljivosti objektov. Načela evrokodov so splošne določbe in definicije, za katere ni možnosti drugačne izbire, ter zahteve in analitični modeli, ki jih ni dovoljeno spreminjati, razen če to ni v evrokodih izrecno določeno. Pravila evrokodov so splošno priznana pravila, ki so skladna z načeli evrokodov in izpolnjujejo njihove zahteve.
Evrokodi , ki so bili že sprejeti v CEN (European Committe for Standardization) veljajo v vseh državah, ki so članice CEN-a. Po svoji naravi so to standardi, ki so neobvezni. Obvezni postanejo, ko to določi tehnični predpis ali kakšen drug podoben akt. Pri nas je to Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti Ur.l. RS, št. 101/2005. Uporabljali naj bi jih vsi, ki sodelujejo pri snovanju, gradnji in uporabi konstrukcij.

Poglavja Evrokodov:

 • Evrokod - Osnove projektiranja
 • Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije
 • Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
 • Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
 • Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona
 • Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij
 • Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
 • Evrokod 7: Geotehnicno projektiranje
 • Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij
 • Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin
 • pripravljajo pa se osnutki že za nove evrokode (gradnja s steklom ipd! več o tem: http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/WS2009/2_2_Geradin.pdf )

Seznam vseh veljavnih slovenskih standardov stanje avgust 2015, nacionalnih dodatkov in popravkov za področje EVROKODI  je pripet spodaj na spletni strani.
V Sloveniji imamo le nekaj evrokodov prevedenih. Obstajajo tudi nacionalni dodatki k evrokodom. Evrokode lahko kupite pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Evropski standardi za gradbene konstrukcije
Pomembna značilnost evropskih standardov za gradbene konstrukcije, v katerih je na enoten način obdelana celotna problematika vseh vrst gradbenih konstrukcij, je v tem, da so med seboj usklajeni. Problematika vseh vrst betonskih konstrukcij je obdelana v skupini standardov Eurocode 2, ki je v sestavku podrobneje predstavljena. V pregledu slovenskih standardov za betonske konstrukcije, so navedeni tudi predstandardi, ki jih novi standardi iz te skupine evrokodov nadomeščajo. Na kratko so navedene glavne značilnosti in temeljna izhodišča standardov SIST EN 1992 oziroma Eurocode 2.

Nacionalna dodatka k evrokodov za obtežbo snega (SIST EN 1991-1-3) in vplive vetra (SIST EN 1991-1-4)
V sistemu evropskih standardov za gradbene konstrukcije se je pri njihovem razvoju izkazalo, da popolno poenotenje ne bo v celoti doseženo. Zato je treba številne dolocbe, ki šele omogocajo prakticno uporabo, uveljaviti z nacionalnimi dodatki posameznih standardov. V Sloveniji smo se vecinoma odlocili za privzemanje v evropskih standardih predlaganih vsebin. Tako sta bila pripravljena nacionalna dodatka k SIST EN 1991-1-3 in SIST EN 1991-1-4, ki vsebujeta tudi karto obtežbe snega in karto hitrosti vetra.

Vir: SIST

Nemška plačljiva strokovna literatura s področja evrokodov, založba KARL KRAEMER

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM
Pripeti dokumenti