Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Delo z azbestom

ARSO OKOLJE kazalci
Odpadki, ki vsebujejo azbest

Uporabna učna in izobraževalna gradiva in spletni naslovi za zaposlene v gradbeništvu:
Informacija ARSO o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest - ARSO 2005
Navodila za odstranjevanje izdelkov, ki vsebujejo azbest - IVZ RS 2006
Praktični priročnik o najboljši praksi za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v zvezi z azbestom pri delu, ki je povezano (ali je lahko povezano) z azbestom: za delodajalce, delavce in inšpektorje za delo - ID 2006
Informacije o panogah MDDSZ: GRADBENIŠTVO
Informacije o temah MDDSZ: AZBEST
Kontrolna lista preventivnih varnostnih ukrepov MDDSZ
Inšpektorat RS za delo: DOBRA PRAKSA PRI DELU Z AZBESTOM
EVIDENCA IZDANIH OKOLJEVARSTVENIH DOVOLJENJ ZA ODSTRANJEVANJE AZBESTA, ARSO (pozor v seznamu so nekatera podjetja, ki so insolventna ali izbrisana iz poslovnega registra, saj imajo še vedno veljavno dovoljenje!, seznam se posodablja sicer mesečno)
Slovenski prevodi publikacij ODKRIVANJE AZBESTA IN PRAVILNO RAVNANJE, v okviru evropskega projekta Information modules for the safer handling of asbestos (FIEC&EFBWW) - 2014
Pregledno poročilo o registrih azbesta v stavbah na območju EU za 28 držav s spremljajočimi prevedenimi uporabnimi info listi- 2018 V PRIPRAVI (glej tudi: Registri baz azbesta po EU, priprava gradiv za deležnike in kaj bo treba še doseči v Sloveniji>>)

Zakonodaja:
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih deli na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
Pravilnik o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine

Članki, prispevki in akademske (strokovne) monografije:
Spregledane žrtve azbesta, 2022
Poklicne bolezni in z delom povezane bolezni v Sloveniji, 2021
Poljudno znanstvena RTV SLO oddaja: Azbest še vedno ubija, 2016

Odpraviti azbest, Ambiciozni cilji Evrope in situacija v Sloveniji, Revija Delo in varnost | ZVD, 2015
Azbest, nikoli dokončana zgodba
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, 22. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD
COBISS baza Diplomsko delo, 2012: ODPADKI AZBESTNO-CEMENTNIH IZDELKOV IN NJIHOVA NEVARNOST ZA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI


Projekti, dogodki in aktivnost GZS ZGIGM na tem področju:
Nacionalni sektorski dogodek GZS ZGIGM:
-17. april 2018: Predstavitvena delavnica na GZS v Ljubljani na temo 
Predstavitev različnih nacionalnih baz podatkov o azbestu v stavbah v Evropi, ki jih izvajalci prenov ali upravniki stavb lahko uporabljajo. Z nami bodo strokovnjaki iz cele EU in različni govorniki. Dogodek bo večjezičen in sosednje država ter države Balkana bodo imele možnost, da se dogodka udeležijo (povrnjeni jim bodo tudi stroški potovanja in namestitve viz naslova dogodka, ki ga krije Evropska komisija). Organizator: GZS ZGIGM & EFBWW. Več o projektu "asbestos registries">>
-2.2.2015 Praktična delavnica VZD in azbesta v gradbeništvu uspela, nadzor poslovnih subjektov se začenja
Mednarodni dogodek na GZS ZGIGM:
-Vodnik za razvoj sistema upravljanja varnosti in zdravja ter Informacijski modul za varno ravnanje z azbestom, 2014